ریزبرنامه‌سازی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ریزبرنامه‌سازی طراحی و تولید ریزبرنامه است. ریزبرنامه مجموعه‌ای از دستورها است که عملیات واحد پردازش مرکزی رایانه را کنترل می‌کند.[۱]

منابع[ویرایش]

  1. { "_links": { "account": { "href": "https://horizon.kuknos.org/accounts/{account_id}", "templated": true }, "accounts": { "href": "https://horizon.kuknos.org/accounts{?signer,sponsor,asset,liquidity_pool,cursor,limit,order}", "templated": true }, "account_transactions": { "href": "https://horizon.kuknos.org/accounts/{account_id}/transactions{?cursor,limit,order}", "templated": true }, "claimable_balances": { "href": "https://horizon.kuknos.org/claimable_balances{?asset,sponsor,claimant,cursor,limit,order}", "templated": true }, "assets": { "href": "https://horizon.kuknos.org/assets{?asset_code,asset_issuer,cursor,limit,order}", "templated": true }, "effects": { "href": "https://horizon.kuknos.org/effects{?cursor,limit,order}", "templated": true }, "fee_stats": { "href": "https://horizon.kuknos.org/fee_stats" }, "ledger": { "href": "https://horizon.kuknos.org/ledger/{sequence}", "templated": true }, "ledgers": { "href": "https://horizon.kuknos.org/ledgers{?cursor,limit,order}", "templated": true }, "liquidity_pools": { "href": "https://horizon.kuknos.org/liquidity_pools{?reserves,account,cursor,limit,order}", "templated": true }, "offer": { "href": "https://horizon.kuknos.org/offers/{offer_id}", "templated": true }, "offers": { "href": "https://horizon.kuknos.org/offers{?selling,buying,seller,sponsor,cursor,limit,order}", "templated": true }, "operation": { "href": "https://horizon.kuknos.org/operations/{id}", "templated": true }, "operations": { "href": "https://horizon.kuknos.org/operations{?cursor,limit,order,include_failed}", "templated": true }, "order_book": { "href": "https://horizon.kuknos.org/order_book{?selling_asset_type,selling_asset_code,selling_asset_issuer,buying_asset_type,buying_asset_code,buying_asset_issuer,limit}", "templated": true }, "payments": { "href": "https://horizon.kuknos.org/payments{?cursor,limit,order,include_failed}", "templated": true }, "self": { "href": "https://horizon.kuknos.org/" }, "strict_receive_paths": { "href": "https://horizon.kuknos.org/paths/strict-receive{?source_assets,source_account,destination_account,destination_asset_type,destination_asset_issuer,destination_asset_code,destination_amount}", "templated": true }, "strict_send_paths": { "href": "https://horizon.kuknos.org/paths/strict-send{?destination_account,destination_assets,source_asset_type,source_asset_issuer,source_asset_code,source_amount}", "templated": true }, "trade_aggregations": { "href": "https://horizon.kuknos.org/trade_aggregations?base_asset_type={base_asset_type}\u0026base_asset_code={base_asset_code}\u0026base_asset_issuer={base_asset_issuer}\u0026counter_asset_type={counter_asset_type}\u0026counter_asset_code={counter_asset_code}\u0026counter_asset_issuer={counter_asset_issuer}", "templated": true }, "trades": { "href": "https://horizon.kuknos.org/trades?base_asset_type={base_asset_type}\u0026base_asset_code={base_asset_code}\u0026base_asset_issuer={base_asset_issuer}\u0026counter_asset_type={counter_asset_type}\u0026counter_asset_code={counter_asset_code}\u0026counter_asset_issuer={counter_asset_issuer}", "templated": true }, "transaction": { "href": "https://horizon.kuknos.org/transactions/{hash}", "templated": true }, "transactions": { "href": "https://horizon.kuknos.org/transactions{?cursor,limit,order}", "templated": true } }, "horizon_version": "v2.16.12", "core_version": "kuknos-v17.4.0", "ingest_latest_ledger": 25957135, "history_latest_ledger": 25957135, "history_latest_ledger_closed_at": "2023-11-06T23:00:14Z", "history_elder_ledger": 17479744, "core_latest_ledger": 25957135, "network_passphrase": "Kuknos Foundation, Feb 2019", "current_protocol_version": 17, "core_supported_protocol_version": 17 }