فهرست درختان ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Cypress of Abarqu.JPG

۱۳٪ از ایران دارای پوشش جنگلی می‌باشد.

در زیر بخشی از درختانی که در ایران هستند نام برده می‌شوند:

نام درخت نام علمی تیره
پسته پسته‌سانان
بنه Pistacia atlantica پسته‌سانان
Ilex aquifolium خاس
خرما نخل
Betula medwediewii توسکایان
توس نقره‌ای Betula pendula توسکایان
توسکای سیاه Alnus glutinosa توسکایان
توسکای خاکستری Alnus incana توسکایان
توسکای ییلاقی Alnus subcordata توسکایان
ممرز Carpinus betulus توسکایان
Carpinus orientalis توسکایان
Corylus colurna توسکایان
Ostrya carpinifolia توسکایان
Buxus hyrcana شمشادیان
Buxus sempervirens شمشادیان
Celtis caucasica شاهدانگان
داغداغان Celtis australis شاهدانگان
سرو ناز Cupressus sempervirens سرویان
پیرو یا اَربَس Juniperus communis سرویان
Juniperus excelsa سرویان
چاتانا یا ارس معطر Juniperus foetidissima سرویان
Juniperus excelsa سرویان
Juniperus oxycedrus سرویان
مای‌مرز Juniperus sabina سرویان
سرو تبری Platycladus orientalis سرویان
زربین Cupressus sempervirens سرویان
Diospyros lotus خرمالوئیان
شب‌خسب Albizia julibrissin باقلائیان
ارغوان Cercis siliquastrum باقلائیان
Gleditsia caspica باقلائیان
قره‌تاج Anagyris foetida باقلائیان
تج یا مغیل یا کَبَر Acacia oerfota یا Vachellia oerfota باقلائیان
جگ یا شیشم Dalbergia sissoo باقلائیان
درخت بابل Acacia nilotica باقلائیان
بلوط ایرانی یا برودار Quercus brantii فاگاسه
بلندمازو Quercus castaneifolia فاگاسه
آوری (درخت) Quercus macranthera فاگاسه
سفیدمازو Quercus petraea فاگاسه
دارمازو Quercus infectoria فاگاسه
یوول Quercus libani فاگاسه
Castanea sativa فاگاسه
راش شرقی Fagus orientalis فاگاسه
Quercus boissieri فاگاسه
Quercus calliprinos فاگاسه
Quercus pontica فاگاسه
بلوط قرمز اروپایی فاگاسه
انجیلی Parrotia persica انجیلیان
گردوی ایرانی گردوییان
لرگ گردوییان
برگ‌بویان برگ بو گردوییان
نمدار برگ‌درشت subsp. caucasica پنیرکیان
Tilia tomentosa پنیرکیان
انجیر موراسه
Morus alba موراسه
شاه‌توت موراسه
Fraxinus angustifolia var. oxycarpa زیتونیان
زبان گنجشک زیتونیان
Fraxinus ornus زیتونیان
زیتون زیتونیان
یاس بنفش ایرانی Syringa persica زیتونیان
کاج ایتالیایی کاجیان
Platanus orientalis چناریان
انار اناریان
سیاه‌تلو عنابیان
Rhamnus pallasii عنابیان
Cydonia vulgaris گل‌سرخیان
سیب گل‌سرخیان
ازگیل گل‌سرخیان
زردآلو گل‌سرخیان
آلوچه گل‌سرخیان
آلبالو گل‌سرخیان
پرونوس لاروسراسوس گل‌سرخیان
هلو introduced by man گل‌سرخیان
آلو بخارایی گل‌سرخیان
گلابی اروپایی گل‌سرخیان
Sorbus aucuparia گل‌سرخیان
بارانک گل‌سرخیان
Crataegus laciniata گل‌سرخیان
Crataegus tanacetifolia گل‌سرخیان
زالزالک ایرانی Crataegus persica گل‌سرخیان
زالزالک زرد یا کیالک Crataegus azarolus گل‌سرخیان
بادام گل‌سرخیان
بادام گنوئی یا ارچن Amygdalus Wendelboi Freitag گل‌سرخیان
ارژن یا بادام کوهی Amygdalus scoparia
بادام شرقی یا بخورک Amygdalus orientalis گل‌سرخیان
تنگرس یا بادام خارآلود یا تنگس Amygdalus lycioides گل‌سرخیان
ارجنک Amygdalus haussknechtii گل‌سرخیان
نارنج مرکبات
مرکبات مرکبات
مرکبات مرکبات
لیموترش مرکبات
لیمو شیرین مرکبات
Citrus vulgaris
بید مجنون Salix babylonica بیدیان
بید سفید Salix alba بیدیان
زردبید Salix acmophylla بیدیان
بیدمشک salix aegyptiaca بیدیان
Populus alba بیدیان
Populus euphratica بیدیان
شالک var. afghanica بیدیان
Salix daphnoides بیدیان
Salix viminalis بیدیان
افرای پرچین Acer campestre ناترکیان
شیردار Acer cappadocicum ناترکیان
Acer hyrcanum ناترکیان
Acer tataricum ناترکیان
Acer trautvetteri ناترکیان
Acer velutinum ناترکیان
سرخدار سرخداریان
اوجا نارونیان
ملچ نارونیان
درخت آزاد نارونیان
نارون چتری Ulmus Umbraculifera نارونیان
نارون برگ‌ریز یا نارون گل‌پشه‌ای Ulmus boissieri نارونیان
ریش‌بابا انگوریان
دارواش سوزنی‌برگ Arceuthobium oxycedri صندلیان
ال قرمز یا شفت Cornus sanguinea سیاه توسه
زردتاغ یا سفیدتاغ Haloxylon persicum تاج‌خروسیان
سیاه‌تاغ Haloxylon ammodendron تاج‌خروسیان
تاغ بوته‌ای Haloxylon recurvum تاج‌خروسیان