فهرست حاکمان یزد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست حاکمان یزد اشاره دارد به اسامی افرادی که تحت عنوان والی یا حاکم از طرف دولت مرکزی بر یزد و مناطق اطراف آن حکومت می‌کردند، از این عنوان تا پیش از طرح سمت فرماندار در سال ۱۳۱۴ استفاده می‌شده است.[۱]

-
فهرست حاکمان
نام شروع پایان مدت دوره
تیموریان
امیر جلال‌الدین چقماق شامی ۸۳۶ مهشیدی نامشخص نامشخص شاهرخ تیموری
قراقویونلو
امیر نظام‌الدین قنبر جهانشاهی ۸۶۱ مهشیدی نامشخص نامشخص جهان‌شاه حقیقی
صفویان
مرادبیک بایندری
نعمت‌الله باقی
میر میران
میرزا شفیع
افشاریان
علم خان نامشخص ۱۱۶۱ مهشیدی نامشخص
محمد‌تقی خان بافقی ۱۱۶۱ مهشیدی ۱۱۶۳ مهشیدی ۲ شاهرخ افشاری
زندیان
محمد‌تقی خان بافقی ۱۱۶۳ مهشیدی ۱۲۰۹ مهشیدی ۴۶ سال از کریم‌خان زند
تا لطفعلی خان زند
قاجاریان
محمد‌تقی خان بافقی ۱۲۰۹ مهشیدی ۱۲۱۳ مهشیدی ۴ سال آقامحمدخان قاجار
فتحعلی شاه قاجار
زین‌العابدین خان نامشخص ۱۲۲۹ مهشیدی نامشخص فتحعلی شاه قاجار
عبدالرحیم خان نامشخص ۱۲۲۹ مهشیدی نامشخص فتحعلی شاه قاجار
میرزا موسی ۱۲۲۹ مهشیدی ۱۲۳۰ مهشیدی ۱ سال فتحعلی شاه قاجار
آقامحمدزمان خان ۱۲۳۰ مهشیدی ۱۲۳۱ مهشیدی ۱ سال فتحعلی شاه قاجار
محمدولی میرزا ۱۲۳۱ مهشیدی ۱۲۳۶ مهشیدی ۵ سال فتحعلی شاه قاجار
سیف‌الدوله ۱۲۳۶ مهشیدی ۱۲۵۱ مهشیدی ۱۵ سال فتحعلی شاه قاجار
خانلر میرزا احتشام‌الدوله ۱۲۵۱ مهشیدی ۱۲۵۷ مهشیدی ۶ سال محمد شاه قاجار
بهمن میرزا بهاءالدوله ۱۲۵۷ مهشیدی ۱۲۵۷ مهشیدی ۱ سال محمد شاه قاجار
حسین خان نظام‌الدوله ۱۲۵۷ مهشیدی ۱۲۵۸ مهشیدی ۱ سال محمد شاه قاجار
محمدقاسم خان والی ۱۲۵۸ مهشیدی ۱۲۶۳ مهشیدی ۵ سال محمد شاه قاجار
دوستعلی خان معیرالممالک ۱۲۶۳ مهشیدی ۱۲۶۴ مهشیدی ۱ سال محمد شاه قاجار
بیژن خان گرجی ۱۲۶۴ مهشیدی ۱۲۶۵ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
آقاخان ایروانی ۱۲۶۵ مهشیدی ۱۲۶۶ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
شیخعلی خان ۱۲۶۶ مهشیدی ۱۲۶۷ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
میرزا عباس خان ۱۲۶۷ مهشیدی ۱۲۶۸ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
صاحب دیوان ۱۲۶۸ مهشیدی ۱۲۷۵ مهشیدی ۷ سال ناصرالدین شاه قاجار
اعتماد‌الدوله ۱۲۷۵ مهشیدی ۱۲۷۶ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
حشمت‌الدوله ۱۲۷۶ مهشیدی ۱۲۷۸ مهشیدی ۲ سال ناصرالدین شاه قاجار
مجدالدوله ۱۲۷۸ مهشیدی ۱۲۷۹ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
محمد خان والی ۱۲۷۹ مهشیدی ۱۲۸۱ مهشیدی ۲ سال ناصرالدین شاه قاجار
تهماسب میرزا مؤیدالدوله
و ناظم‌الملک
۱۲۸۱ مهشیدی ۱۲۸۷ مهشیدی ۶ سال ناصرالدین شاه قاجار
اسکندر خان ۱۲۸۷ مهشیدی ۱۲۸۸ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
نظام‌الملک ۱۲۸۸ مهشیدی ۱۲۹۰ مهشیدی ۲ سال ناصرالدین شاه قاجار
حسینقلی خان سعدالملک ۱۲۹۰ مهشیدی ۱۲۹۱ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
محمد خان والی ۱۲۹۱ مهشیدی ۱۲۹۲ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
ابراهیم خلیل‌الله خان ۱۲۹۲ مهشیدی ۱۲۹۶ مهشیدی ۴ سال ناصرالدین شاه قاجار
میرزا محمد معدل‌الملک ۱۲۹۶ مهشیدی ۱۳۰۲ مهشیدی ۶ سال ناصرالدین شاه قاجار
سهام‌السلطنه ۱۳۰۲ مهشیدی ۱۳۰۴ مهشیدی ۲ سال ناصرالدین شاه قاجار
عمادالدوله ۱۳۰۴ مهشیدی ۱۳۰۵ مهشیدی ۲ سال ناصرالدین شاه قاجار
اقبال‌الملک ۱۳۰۵ مهشیدی ۱۳۰۶ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
جلال‌الدوله ۱۳۰۶ مهشیدی ۱۳۰۷ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
محمودآقا خان ۱۳۰۷ مهشیدی ۱۳۰۹ مهشیدی ۲ سال ناصرالدین شاه قاجار
میرزا محمد وزیر یزدی ۱۳۰۹ مهشیدی ۱۳۱۰ مهشیدی ۱ سال ناصرالدین شاه قاجار
جلال‌الدوله ۱۳۱۰ مهشیدی ۱۳۱۲ مهشیدی ۲ سال ناصرالدین شاه قاجار
اقبال‌الملک ۱۳۱۲ مهشیدی ۱۳۱۴ مهشیدی ۲ سال ناصرالدین شاه قاجار
مظفرالدین شاه قاجار
عدل‌الدوله ۱۳۱۴ مهشیدی ۱۳۱۶ مهشیدی ۲ سال مظفرالدین شاه قاجار
سهام‌الملک مهدی‌قلی میرزا ۱۳۱۶ مهشیدی ۱۳۱۷ مهشیدی ۱ سال مظفرالدین‌شاه قاجار
جلال‌الدوله ۱۳۱۷ مهشیدی ۱۳۱۸ مهشیدی ۱ سال مظفرالدین‌شاه قاجار
طهماسب میرزا مویدالدوله ۱۳۱۸ مهشیدی ۱۳۲۲ مهشیدی ۴ سال مظفرالدین‌شاه قاجار
عدل‌الدوله ۱۳۲۲ مهشیدی ۱۳۲۴ مهشیدی ۲ سال مظفرالدین‌شاه قاجار
معظم‌السلطنه کاشی ۱۳۲۴ مهشیدی ۱۳۲۵ مهشیدی ۲ ماه محمدعلی شاه قاجار
انتظام‌الملک ۱۳۲۵ مهشیدی ۱۳۲۶ مهشیدی ۱ سال محمدعلی شاه قاجار
عدل‌الدوله ۱۳۲۶ مهشیدی ۱۳۲۷ مهشیدی ۱ سال محمدعلی شاه قاجار
اسدالله میرزا شهاب‌الدوله ۱۳۲۷ مهشیدی ۱۳۲۹ مهشیدی ۲ سال احمد شاه قاجار
سردار جنگ بختیاری ۱۳۲۹ مهشیدی ۱۳۳۱ مهشیدی ۲ سال احمد شاه قاجار
ابوالحسن پیرنیا ۱۳۳۱ مهشیدی ۱۳۳۲ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
منتظم‌الدوله بختیاری ۱۳۳۲ مهشیدی ۱۳۳۲ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
مرتضی‌قلی خان بختیاری ۱۳۳۲ مهشیدی ۱۳۳۳ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
ضیاء‌الدوله ۱۳۳۳ مهشیدی ۱۳۳۴ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
امیر معزز ۱۳۳۴ مهشیدی ۱۳۳۵ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
مهدی‌قلی خان کنگرلو ۱۳۳۵ مهشیدی ۱۳۳۵ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
اقبال‌السلطان بختیاری ۱۳۳۵ مهشیدی ۱۳۳۵ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
سردار ظفر بختیاری ۱۳۳۵ مهشیدی ۱۳۳۷ مهشیدی ۲ سال احمد شاه قاجار
امیرحسین خان بختیاری ۱۳۳۷ مهشیدی ۱۳۳۷ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
ابوالحسن پیرنیا ۱۳۳۷ مهشیدی ۱۳۴۰ مهشیدی ۳ سال احمد شاه قاجار
میرزا سلیمان خان میکده ۱۳۴۰ مهشیدی ۱۳۴۱ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
میرزا فتح‌الله مشیرالممالک ۱۳۴۱ مهشیدی ۱۳۴۱ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
میرزا سلیمان خان سیدالملک ۱۳۴۱ مهشیدی ۱۳۴۱ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
یاور صادق خان ۱۳۴۱ مهشیدی ۱۳۴۱ مهشیدی ۱ سال احمد شاه قاجار
عباسعلی خان شوکت ۱۳۴۱ مهشیدی ۱۳۴۳ مهشیدی ۲ سال احمد شاه قاجار
حکومت پهلوی
غلامعلی فتوحی ۱۳۰۳ خورشیدی ۱۳۰۴ خورشیدی ۱ سال رضا شاه پهلوی
غلامرضا هدایت ۱۳۰۴ مهشیدی ۱۳۰۵ مهشیدی ۱ سال رضا شاه پهلوی
سدیدالملک ۱۳۰۵ خورشیدی ۱۳۰۶ خورشیدی ۱ سال رضا شاه پهلوی
علی آقا خان نقدی ۱۳۰۶ خورشیدی ۱۳۰۷ خورشیدی ۱ سال رضا شاه پهلوی
غلامعلی فتوحی ۱۳۰۷ خورشیدی ۱۳۰۷ خورشیدی ۱ سال رضا شاه پهلوی
محمدعلی خان اویسی ۱۳۰۷ خورشیدی ۱۳۱۰ خورشیدی ۳ سال رضا شاه پهلوی
کاظم نوری شیرازی ۱۳۱۰ خورشیدی ۱۳۱۲ خورشیدی ۲ سال رضا شاه پهلوی

پانویس[ویرایش]

  1. پاپلی یزدی، قنات‌های تفت، ۲۹–۲۸.

منابع[ویرایش]

  • پاپلی یزدی، محمدحسین. لباف خانیکی، مجید. قنات‌های تفت. مشهد: پاپلی، ۱۳۸۸