کراسینگ‌اور

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
چلیپایگی

به تغییرات ژنتیکی بین کروموزوم(فام تن)های همولوگ (همتا) کراسینگ اور (به انگلیسی: Crossing over) یا چلیپایی شدن می‌گویند. در حقیقت آخرین مرحلهٔ نوترکیبی ژنی است؛ که در پروفاز۱ میوز روی می‌دهد.

مورگان به طور دقیقی این فرایند را در مگس سرکه آزمایش کرد و به نتایج بزرگی رسید.

شیمی

تقاطع‌هالیدی

در آغاز یک شکست دورشته‌ای در دی ان ای توسطSpo۱۱ و در مرحله میوزI رخ می‌دهد. این پروتئین یک اگزونوکلئاز است؛ که با شکست در سر۵ٰ سبب ایجاد یک تک رشته با سر ۳ٰ می‌شود. در میوز عامل اصلی نوترکیبی Dmc۱ است. این پرونئین به همراه Rad۵۱ تک رشته‌ای ایجاد شده را می‌پوشانند و چیزی شبیه به فیلامنت ساخته می‌شود. در مرحلهٔ بعد هر رشته نقص خود را از روی کروماتید موجود اصلاح می‌کند و رشته کامل می‌شود. در این حالت چهارراهی حاصل می‌شود که به افتخار شخصی که آن را کشف کرده‌است آن را تقاطع هالیدی[۱] نامند که در حقیقت یک ساختمان چهارتایی از چهار رشته‌است.

در یوکاریوت ها از هر ژن دو نسخه حمل می‌شود که به آن الل (Allele) می‌گویند. هر یک از آن‌ها از یکی از پدر یا مادر به فرزند رسیده‌است. در مرحلهٔ گامت زایی و در گام متافاز آن این الل ها از هم جدا شده و هر یک وارد یک گامت می‌شوند. در طی کراسینگ اور این الل ها می‌توانند تغییر کنند.

نرخ نوترکیبی ژنی و در نهایت کراسینگ اوور در ژن‌های مختلف متفاوت است و بستگی به فاصلهٔ ژنها دراد. ژن‌های نزدیک به هم احتمال کراسینگ اور کمتری دارند. به وسیلهٔ نشانگر می‌توان این رویداد را بررسی کرد همچنین توالی دی ان ای را می‌توان توسط این نشانگرها بررسی کرده و در درمان بیماری‌های ژنتیکی استفاده کرد.

آسیب در کراسینگ اور

اگرچه کراسینگ اور یک روش مناسب برای نوترکیبی است اما می‌تواند توازن ژن‌ها را به هم بریزد و آن‌ها را از حالت متعادل خارج کند. به این شکل گامت‌های ایجاد شده دارای نقص هستند و قسمتی از ژنوم آن‌ها حذف یا افزوده شده‌است. دوبرابرشدگی‌ها و وارونه‌شدگی‌ها نیز نتیجهٔ کراسینگ اور نابرابر است.

پانویس

  1. Holliday junction

منابع

  • ویکی‌پدیاانگلیسی
  • ویکی‌پدیافرانسوی