هستک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اندامک‌های درون یاخته جانوران: (۱) هستک (۲) هسته (۳) ریبوزوم (رناتن) (۴) وزیکول (۵) شبکه آندوپلاسمی خشن (۶) دستگاه گلژی (۷) سیتواسکلتون (۸) شبکه آندوپلاسمی صاف (۹) میتوکندری (۱۰) کریچه (واکوئل) (۱۱) سیتوپلاسم (درون‌یاخته) (۱۲) لیزوزوم (کافنده‌تن) (۱۳) میانک (سنتریول)

هستک اندامکی داخل هسته سلول های یوکاریوت است که در آن موادی مانند DNAوانواعRNAفعالیت دارند ودر ساخت پروتئین نقش ایفا میکنند انواعRNAمانندtRNAtRNAیاآر ان آی ناقل (جابه جایی) یکی از انواع RNAاست که آمینو اسید های مورد نیاز برای ساخت پرو تئین را به ریبوزوم میبردوmRNAmRNAیا آر ان آی پیک یا نامه رسان نوعی از آر ان آ میباشد که اطلاعات موجود در DNAرا برای ساخت پروتئین به ریبوزوم میبردوrRNArRNA یا آر ان آی ریبوزومی نوعی از آر ان ا است که در سا ختار ریبوزوم نقش دارد

کارکرد اصلی هستک زیست‌زایی ریبوزوم و همچنین نقش آن در نولید پرو تئین میباشد است.

منابع[ویرایش]