پرش به محتوا

ATCvet code QP53

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کدهای ATC
P محصولات ضدانگل، حشره‌کش‌ها و دفع‌کننده‌های آفات و حشرات
فقط انسان
P01 ضد تک‌یاختگان
P02 ضد کرم‌ها
P03 کُشنده‌های انگل‌های خارجی، از جمله داروهای ضد جرب، حشره‌کش‌ها و دفع‌کننده‌های حشرات
فقط ATCvet
QP51 ضد تک‌یاختگان
QP52 ضد کرم‌ها
QP53 کُشنده‌های انگل‌های خارجی از جمله حشره‌کش‌ها و دفع‌کننده‌های حشرات
QP54 انگل‌کش‌ها

ATCvet code QP53 کُشنده‌های انگل‌های خارجی از جمله حشره‌کش‌ها و دفع‌کننده‌های حشرات زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک برای محصولات دامپزشکی است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی در حوزهٔ دامپزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه QP53 جزوی از گروه آناتومیک QP محصولات ضدانگل، حشره‌کش‌ها و دفع‌کننده‌های آفات و حشرات است.[۱]

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

QP53A Ectoparasiticides for topical use, including insecticides[ویرایش]

QP53AA گوگرد-containing products[ویرایش]

QP53AA01 Mesulfen
QP53AA02 Cymiazol

QP53AB کلر-containing products[ویرایش]

QP53AB01 ددت
QP53AB02 گامابنزن هگزاکلراید
QP53AB03 Bromociclen
QP53AB04 کلرامین-تی
QP53AB51 Clofenotane, combinations
QP53AB52 Lindane, combinations

QP53AC Pyrethrins and pyrethroids[ویرایش]

QP53AC01 Pyrethrum
QP53AC02 بیوآلترین
QP53AC03 فنوترین
QP53AC04 پرمترین
QP53AC05 Flumethrin
QP53AC06 سیهالوترین
QP53AC07 Flucythrinate
QP53AC08 سیپرمترین
QP53AC10 Fluvalinate
QP53AC11 دلتامترین
QP53AC12 سیفلوترین
QP53AC13 ریسینولئیک اسید
QP53AC14 Fenvalerate
QP53AC15 Acrinathrin
QP53AC30 Combinations of pyrethrines
QP53AC51 Pyrethrum, combinations
QP53AC54 Permethrin, combinations
QP53AC55 Flumethrin, combinations

QP53AD Amidines[ویرایش]

QP53AD01 آمیتراز
QP53AD51 Amitraz, combinations

QP53AE Carbamates[ویرایش]

QP53AE01 کرباریل
QP53AE02 پروپوکسور
QP53AE03 بندیوکارب

QP53AF ارگانوفسفات compounds[ویرایش]

QP53AF01 فوکسیم
QP53AF02 Metrifonate
QP53AF03 دیازینون
QP53AF04 Dichlorvos
QP53AF05 Heptenofos
QP53AF06 Phosmet
QP53AF07 فنتیون
QP53AF08 کومافوس
QP53AF09 Propetamphos
QP53AF10 سیتیوئات
QP53AF11 Bromophos
QP53AF12 مالاتیون
QP53AF13 Quintiophos
QP53AF14 Tetrachlorvinphos
QP53AF16 Bromfenvinphos
QP53AF17 Azamethiphos
QP53AF54 Dichlorvos, combinations

QP53AG اسید آلیs[ویرایش]

QP53AG01 اسید فرمیک
QP53AG02 اسید لاکتیک
QP53AG03 اگزالیک اسید
QP53AG30 Combinations

QP53AX Other ectoparasiticides for topical use[ویرایش]

QP53AX02 Fenvalerate
QP53AX03 کواسیا
QP53AX04 کروتامیتون
QP53AX11 بنزیل بنزوات
QP53AX13 نیکوتین
QP53AX14 Bromoprofylat
QP53AX15 فیپرونیل
QP53AX16 مالاشیت گرین
QP53AX17 Imidacloprid
QP53AX18 اکسید کلسیم
QP53AX19 فرمالدهید
QP53AX22 تیمول
QP53AX23 پیریپروکسیفن
QP53AX24 Dicyclanil
QP53AX25 Metaflumizone
QP53AX26 Pyriprole
QP53AX27 Indoxacarb
QP53AX28 متوپرن
QP53AX29 Hexaflumuron
QP53AX30 Combinations of other ectoparasiticides for topical use
QP53AX31 Spinetoram
QP53AX65 Fipronil, combinations
QP53AX73 Pyriproxifen, combinations
QP53BD51 Methoprene, combinations

QP53B Ectoparasiticides for systemic use[ویرایش]

QP53BB Organophosphorous compounds[ویرایش]

QP53BB01 سیتیوئات
QP53BB02 فنتیون
QP53BB03 Phosmet
QP53BB04 Stirofos

QP53BC کیتین synthesisinhibitors[ویرایش]

QP53BC01 Lufenuron
QP53BC02 دی‌فلوبنزورون
QP53BC03 Teflubenzuron
QP53BC51 Lufenuron, combinations

QP53BE Isoxazolines[ویرایش]

QP53BE01 Afoxolaner
QP53BE02 Fluralaner
QP53BE03 Sarolaner
QP53BE04 Lotilaner

QP53BX Other ectoparasiticides for systemic use[ویرایش]

QP53BX02 Nitenpyram
QP53BX03 Spinosad
QP53BX55 Selamectin, combinations

QP53G Repellents[ویرایش]

QP53GX Various repellents[ویرایش]

QP53GX01 دی‌ای‌ای‌تی
QP53GX02 دی‌متیل فتالات
QP53GX03 Dibutylsuccinate
QP53GX04 Ethohexadiol

منابع[ویرایش]

  1. "ATCvet Index 2017: code QP53". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.