۱۰۰۰۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۹٬۹۹۹ ۱۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۱ ←
اصلیده هزار
ترتیبیده هزارمین
تجزیه۲۴ × ۵۴
یونانی
رومی
X
پایه ۲۱۰۰۱۱۱۰۰۰۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۱۲۰۱۱۰۱۳
پایه ۴۲۱۳۰۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۰۰۰۰۵
پایه ۶۱۱۴۱۴۴۶
پایه ۸۲۳۴۲۰۸
پایه ۱۲۵۹۵۴۱۲
پایه ۱۶۲۷۱۰۱۶
پایه ۲۰۱۵۰۰۲۰
پایه ۳۶۷PS۳۶
فارسی۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰ به حروف ده هزار یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۹۹۹ و قبل از ۱۰۰۰۱ قرار دارد.