پرش به محتوا

آیفون ۴اس: تفاوت میان نسخه‌ها

 
===زبان ها===
این گوشی از بیش از ۱۵۰ زبان زنده دنیا پشیتیبانی کرده و با ۱۲۰ نوع زبان می توانید تایپ کنید؛کنید ایندر گوشیایفون زبان فارسی به صورترسمی فکتوریگنجانده نهنشده برایاما تایپنمایش وحروف نهفارسی برایدر زبانآن سیستمکاملا ازمشخص زباناست وبرای تاپ فارسی پشتیبانیتنها نمیبا کنداضافه اماکردن حروفزبان فارسیعربی وبا اگه داشتن بعضی حروفات عربی مانندحرف ب که تنها یا نگه داشتن آن حرف پ نمایان میشود و میتوان گچپژ را به‌طورهم کاملتایپ نشانکرد می‌دهد.البتهکه و همچنین میتوان با اضافه کردن سورس از سیدیا برای گوشی های جلبریک نرم‌افزار تایپ فارسی این گوشی قابل دسترسی است.
 
===شبکه===
۱۸

ویرایش