الگو:کالبدشناسی چشم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو مربوط به الگوهای پزشکی و به ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/مقاله‌های پزشکی باز می‌گردد.


برابرهای انگلیسی:

اتاقک پسین: Posterior chamber
بخش پسین کره چشم: Posterior segment of eyeball
بخش پیشین: Anterior segment
برون‌پوش رنگ‌دانه شبکیه: Retinal pigment epithelium
برون‌پوش قرنیه: Corneal epithelium
پرده رشته‌ای: Fibrous tunic
پوشینه عدسی: Capsule of lens
تنگ‌کننده، بندآر: sphincter
جام بینایی: Optic cup
جسم مژگانی: Ciliary body
درون‌پوش: Endothelium
دستگاه ایمنی بینایی: Ocular immune system
دوقطبی: bipolar
روصلبیه‌ای: Episcleral
زوائد مژگانی: Ciliary processes
سلول آماکرین شبکیه: Retina amacrine cell
سلول ام: Magnocellular cell
سلول پی: Parvocellular cell
سلول دولایه‌ای: Bistratified
سلول کوتوله: Midget cell
سلول کی: Koniocellular cell
سلول نورگیر: Photoreceptor cell
شبکه میله‌میله: Trabecular meshwork
صفحه بینایی: Optic disc
عقده: ganglion
غشا بروک: Bruch's membrane
غشا بومن: Bowman's membrane
غشا دسمه: Descemet's membrane
غشا محدودکننده: limiting membrane
قوز قرنیه: Keratoconus
کراتوسیت: keratocyte
گردالک زین: Zonule of Zinn
گردالک: zonule
گلیای مولر: Muller glia
گودالک: Foveola
گودی مرکزی: Fovea centralis
لایه استوانه‌ها و مخروط‌ها: Layer of rods and cones
لایه رشته عصبی: Nerve fiber layer
لایه ستلر: Sattler's layer
لایه شبکه‌وار بیرونی: Outer plexiform layer
لایه عروقی: Uvea، vascular tunic
لایه مژگانی مشیمیه: Capillary lamina of choroid
لایه هسته‌ای بیرونی: nuclear layer
لبه: Limbus
ماهیچه تنگ‌کننده عنبیه: Iris sphincter muscle
ماهیچه گشادکننده عنبیه: Iris dilator muscle
مجرای اشلم: Schlemm's canal
مغز میانجی: Diencephalon
نمد: Stroma
نورحساس: Photosensitive
یاخته سایبانی: Parasol cell
قدامی: جلویی
خلفی: پشتی
حاشیه دندانه‌دار:ora serrata
زوائد مژگانی: ciliary process
سخت‌شامه: dura mater
سیاهرگ حلقوی: vorticose vein
صفحه بینایی: optic disc
غلاف پیازی: bulbar sheath
گردالک‌های مژگانی: ciliary zonules
گودی مرکزی: foveadura mater