فهرست شهرک‌ها در ژاپن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یک شهرک (町; chō or machi) در کشور ژاپن یکی از سطوح تقسیمات اداری در این کشور است. از نظر جغرافیایی، شهرک در یک استان قرار گرفته‌است.

شهرک‌ها[ویرایش]

شهرک به ژاپنی استان شهرستان مساحت (km۲)
نانپورو، هوکایدو 南幌町 Hokkaido Sorachi 81.36
Morioh モリオ Hokkaido Sorachi 81.36
نایئه، هوکایدو 奈井江町 Hokkaido Sorachi 88.19
کامی‌سوناگاوا، هوکایدو 上砂川町 Hokkaido Sorachi 39.98
یونی، هوکایدو 由仁町 Hokkaido Yūbari 133.74
ناگانوما، هوکایدو 長沼町 Hokkaido Yūbari 168.52
کوری‌یاما، هوکایدو 栗山町 Hokkaido Yūbari 203.93
تسوکیگاتا، هوکایدو 月形町 Hokkaido Kabato 150.40
اورایوسو، هوکایدو 浦臼町 Hokkaido Kabato 101.83
شین‌توتسوکاوا، هوکایدو 新十津川町 Hokkaido Kabato 495.47
موسئوشی، هوکایدو 妹背牛町 Hokkaido Uryū 48.64
چیپوبتسو، هوکایدو 秩父別町 Hokkaido Uryū 47.18
اوریو، هوکایدو 雨竜町 Hokkaido Uryū 191.15
هوکوریو، هوکایدو 北竜町 Hokkaido Uryū 158.70
نوماتا، هوکایدو 沼田町 Hokkaido Uryū 283.35
تبتسو، هوکایدو 当別町 Hokkaido Ishikari 422.86
سوتسو، هوکایدو 寿都町 Hokkaido Suttsu 95.24
کوروماتسونای، هوکایدو 黒松内町 Hokkaido Suttsu 345.65
رانکوشی، هوکایدو 蘭越町 Hokkaido Isoya 449.78
نیسکو، هوکایدو ニセコ町 Hokkaido Abuta 197.13
کیموبتسو، هوکایدو 喜茂別町 Hokkaido Abuta 189.41
کیوگوکو، هوکایدو 京極町 Hokkaido Abuta 231.49
کوتچان، هوکایدو 倶知安町 Hokkaido Abuta 261.34
کیووا، هوکایدو 共和町 Hokkaido Iwanai 304.91
ایواناری، هوکایدو 岩内町 Hokkaido Iwanai 70.60
شاکوتان، هوکایدو 積丹町 Hokkaido Shakotan 238.14
فوروبیرا، هوکایدو 古平町 Hokkaido Furubira 188.36
نیکی، هوکایدو 仁木町 Hokkaido Yoichi 167.96
یوایچی، هوکایدو 余市町 Hokkaido Yoichi 140.59
تویوئورا، هوکایدو 豊浦町 Hokkaido Abuta 233.57
تویکاو، هوکایدو 洞爺湖町 Hokkaido Abuta 180.81
سوبتسو، هوکایدو 壮瞥町 Hokkaido Usu 205.01
شیرائوی، هوکایدو 白老町 Hokkaido Shiraoi 425.64
آتسوما، هوکایدو 厚真町 Hokkaido Yūfutsu 404.61
ابیرا، هوکیدو 安平町 Hokkaido Yūfutsu 237.16
موکاوا، هوکایدو むかわ町 Hokkaido Yūfutsu 711.36
هیداکا، هوکایدو 日高町 Hokkaido Saru 992.11
بیراتوری، هوکایدو 平取町 Hokkaido Saru 743.09
نیکاپو، هوکایدو 新冠町 Hokkaido Niikappu 585.81
اوراکاوا، هوکایدو 浦河町 Hokkaido Urakawa 694.26
سمنی، هوکایدو 様似町 Hokkaido Samani 364.30
اریمو، هوکایدو えりも町 Hokkaido Horoizumi 284.00
شین‌هیداکا، هوکایدو 新ひだか町 Hokkaido Hidaka 1,147.55
ماتسومائه، هوکایدو 松前町 Hokkaido Matsumae 293.25
فوکوشیما، هوکایدو 福島町 Hokkaido Matsumae 187.28
شیریئوچی، هوکایدو 知内町 Hokkaido Kamiiso 196.75
کیکونای، هوکایدو 木古内町 Hokkaido Kamiiso 221.87
نانائه، هوکایدو 七飯町 Hokkaido Kameda 216.75
شیکابه، هوکایدو 鹿部町 Hokkaido Kayabe 110.64
موری، هوکایدو 森町 Hokkaido Kayabe 368.79
یاکومو، هوکایدو 八雲町 Hokkaido Futami 956.02
اوشامامبه، هوکایدو 長万部町 Hokkaido Yamakoshi 310.76
اساشی، هوکایدو (هیاما) 江差町 Hokkaido Hiyama 109.53
کامینوکونی، هوکایدو 上ノ国町 Hokkaido Hiyama 547.71
آسابو، هوکایدو 厚沢部町 Hokkaido Hiyama 460.58
اوتوبه، هوکایدو 乙部町 Hokkaido Nishi 162.59
اوکوشیری، هوکایدو 奥尻町 Hokkaido Okushiri
ایماکانه، هوکایدو 今金町 Hokkaido Setana 568.25
ستانا، هوکایدو せたな町 Hokkaido Kudō 638.66
تاکاسو، هوکایدو 鷹栖町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 139.42
هیگاشی‌کاگورا، هوکایدو 東神楽町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 68.50
توما، هوکایدو 当麻町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 204.90
پیپو، هوکایدو 比布町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 86.90
ایبتسو، هوکایدو 愛別町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 250.13
کامیکاوا، هوکایدو 上川町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 1,049.47
هیگاشی‌کاوا، هوکایدو 東川町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 247.30
بیئی، هوکایدو 美瑛町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 676.78
کامیفورانو، هوکایدو 上富良野町 Hokkaido Sorachi 237.10
ناکافورانو، هوکایدو 中富良野町 Hokkaido Sorachi 108.65
مینامی‌فورانو، هوکایدو 南富良野町 Hokkaido Sorachi 665.54
هوروکانای، هوکایدو 幌加内町 Hokkaido Uryū 767.04
واسامو، هوکایدو 和寒町 Hokkaido Kamikawa (Teshio) 225.11
کنبوچی، هوکایدو 剣淵町 Hokkaido Kamikawa (Teshio) 130.99
شیموکاوا، هوکایدو 下川町 Hokkaido Kamikawa (Teshio) 644.20
بیفوکا، هوکایدو 美深町 Hokkaido Nakagawa (Teshio) 672.09
ناکاگاوا، هوکایدو 中川町 Hokkaido Nakagawa (Teshio) 594.74
ماشیکه، هوکایدو 増毛町 Hokkaido Mashike 369.71
اوبیرا، هوکایدو 小平町 Hokkaido Rumoi 627.22
تومامائه، هوکایدو 苫前町 Hokkaido Tomamae 454.60
هابورو، هوکایدو 羽幌町 Hokkaido Tomamae 472.65
انبتسو، هوکایدو 遠別町 Hokkaido Teshio 590.80
تشیئو، هوکایدو 天塩町 Hokkaido Teshio 353.56
هاماتونبتسو، هوکایدو 浜頓別町 Hokkaido Esashi 401.64
ناکاتونبتسو، هوکایدو 中頓別町 Hokkaido Esashi 398.51
ایساشی، هوکایدو (سویا) 枝幸町 Hokkaido Esashi 1,115.93
تویوتومی، هوکایدو 豊富町 Hokkaido Teshio 520.69
هورونوبه، هوکایدو 幌延町 Hokkaido Teshio 574.10
ربون، هوکایدو 礼文町 Hokkaido Rebun 81.64
ریشیری، هوکایدو 利尻町 Hokkaido Rishiri 76.51
ریشیری‌فوجی، هوکایدو 利尻富士町 Hokkaido Rishiri 105.61
بیهورو، هوکایدو 美幌町 Hokkaido بخش آباشیری، هوکایدو 438.41
در حال ایجاد تسوبتسو 津別町 Hokkaido بخش آباشیری، هوکایدو 716.80
اوزورا، هوکایدو 大空町 Hokkaido بخش آباشیری، هوکایدو 343.66
شاری، هوکایدو 斜里町 Hokkaido Shari 737.12
کیوساتو، هوکایدو 清里町 Hokkaido Shari 402.76
کوشیمیزو، هوکایدو 小清水町 Hokkaido Shari 286.89
کونپو، هوکایدو 訓子府町 Hokkaido Tokoro 190.95
اوکتو، هوکایدو 置戸町 Hokkaido Tokoro 527.27
ساروما، هوکایدو 佐呂間町 Hokkaido Tokoro 404.94
انگارو، هوکایدو 遠軽町 Hokkaido Monbetsu 1,332.45
یوبتسو، هوکایدو 湧別町 Hokkaido Monbetsu 505.79
تاکینوئوئه، هوکایدو 滝上町 Hokkaido Monbetsu 766.89
اوکوپه، هوکایدو 興部町 Hokkaido Monbetsu 362.54
اومو، هوکایدو 雄武町 Hokkaido Monbetsu 636.86
اوتوفوکه، هوکایدو 音更町 Hokkaido Katō 466.02
شیهورو، هوکایدو 士幌町 Hokkaido Katō 259.19
کامی‌شی‌هیرو، هوکایدو 上士幌町 Hokkaido Katō 694.23
شیکائوی، هوکایدو 鹿追町 Hokkaido Katō 402.88
شینتوکو، هوکایدو 新得町 Hokkaido Kamikawa (Tokachi) 1,063.83
شیمیزو، هوکایدو 清水町 Hokkaido Kamikawa (Tokachi) 402.25
ممورو، هوکایدو 芽室町 Hokkaido Kasai 513.76
تایکی، هوکایدو 大樹町 Hokkaido Hiroo 815.68
هیرو، هوکایدو 広尾町 Hokkaido Hiroo 596.54
ماکوبتسو، هوکایدو 幕別町 Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 477.64
ایکدا، هوکایدو 池田町 Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 371.79
تویوکورو، هوکایدو 豊頃町 Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 536.71
هونبتسو، هوکایدو 本別町 Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 391.91
آشورو، هوکایدو 足寄町 Hokkaido Ashoro 1,408.04
ریکوبتسو، هوکایدو 陸別町 Hokkaido Ashoro 608.90
اوراهورو، هوکایدو 浦幌町 Hokkaido Tokachi 729.85
کوشیرو، هوکایدو (شهرک) 釧路町 Hokkaido Kushiro 252.66
اکشی، هوکایدو 厚岸町 Hokkaido Akkeshi 739.26
هاماناکا، هوکایدو 浜中町 Hokkaido Akkeshi 423.63
شیبچو، هوکایدو 標茶町 Hokkaido Kawakami 1,099.37
تشیکاگا، هوکایدو 弟子屈町 Hokkaido Kawakami 774.33
شیرانوکا، هوکایدو 白糠町 Hokkaido Shiranuka 773.53
بتسوکای، هوکایدو 別海町 Hokkaido Notsuke 1,319.63
ناکاشیبتسو، هوکایدو 中標津町 Hokkaido Shibetsu 684.87
شیبتسو، هوکایدو (نمورو) 標津町 Hokkaido Shibetsu 624.68
رائوسو، هوکایدو 羅臼町 Hokkaido Menashi 397.72
هیرانای، آئوموری 平内町 Aomori Higashitsugaru 217.09
ایمابتسو، آئوموری 今別町 Aomori Higashitsugaru 125.27
سوتوگاهاما، آئوموری 外ヶ浜町 Aomori Higashitsugaru 230.29
اجیگاساوا، آئوموری 鰺ヶ沢町 Aomori Nishitsugaru 343.08
فوکائورا، آئوموری 深浦町 Aomori Nishitsugaru 488.89
فوجیساکی، آئوموری 藤崎町 Aomori Minamitsugaru 37.29
اووانی، آئوموری 大鰐町 Aomori Minamitsugaru 163.43
ایتایاناگی، آئوموری 板柳町 Aomori Kitatsugaru 41.88
تسوروتا، آئوموری 鶴田町 Aomori Kitatsugaru 46.43
ناکادوماری، آئوموری 中泊町 Aomori Kitatsugaru 216.32
نوهیجی، آئوموری 野辺地町 Aomori Kamikita 81.68
شیچینوهه، آئوموری 七戸町 Aomori Kamikita 337.23
روکونوهه، آئوموری 六戸町 Aomori Kamikita 83.89
یوکوهاما، آئوموری 横浜町 Aomori Kamikita 126.38
توهوکو، آمری 東北町 Aomori Kamikita 326.50
اویراسه، آئوموری おいらせ町 Aomori Kamikita 71.96
اوما، آئوموری 大間町 Aomori Shimokita 52.10
ساننونه، آئوموری 三戸町 Aomori Sannohe 151.79
گونوهه، آئوموری 五戸町 Aomori Sannohe 177.67
تاکو، آئوموری 田子町 Aomori Sannohe 241.98
نانبو، آئوموری 南部町 Aomori Sannohe 153.12
هاشیکامی، آئوموری 階上町 Aomori Sannohe 94.01
شیزوکوایشی، ایواته 雫石町 Iwate Iwate 608.82
کوزوماکی، ایواته 葛巻町 Iwate Iwate 434.96
ایواته، ایواته 岩手町 Iwate Iwate 360.46
شیوا، ایواته 紫波町 Iwate Shiwa 238.98
یاهابا، ایواته 矢巾町 Iwate Shiwa 67.32
نیشی‌واگا، ایواته 西和賀町 Iwate Waga 590.74
کانه‌گاساکی، ایواته 金ケ崎町 Iwate Isawa 179.76
هیراایزومی، ایواته 平泉町 Iwate Nishiiwai 63.39
سومیتا، ایواته 住田町 Iwate Kesen 334.84
اوتسوچی، ایواته 大槌町 Iwate Kamihei 200.42
یامادا، ایواته 山田町 Iwate Shimohei 262.81
ایوایزومی، ایواته 岩泉町 Iwate Shimohei 992.36
کارومای، ایواته 軽米町 Iwate Kunohe 245.82
هیرونو، ایواته 洋野町 Iwate Kunohe 302.92
ایچنوهه، ایواته 一戸町 Iwate Ninohe 300.03
زائو، میاگی 蔵王町 Miyagi Katta 152.83
شیچیکاشوکو، میاگی 七ヶ宿町 Miyagi Katta 263.09
اوگاوارا، میاگی 大河原町 Miyagi Shibata 24.99
موراتا، میاگی 村田町 Miyagi Shibata 78.38
شیباتا، میاگی 柴田町 Miyagi Shibata 54.03
کاواساکی، میاگی 川崎町 Miyagi Shibata 270.77
ماروموری، میاگی 丸森町 Miyagi Igu 273.30
واتاری، میاگی 亘理町 Miyagi Watari 73.60
یاماموتو، میاگی 山元町 Miyagi Watari 64.58
ماتسوشیما، میاگی 松島町 Miyagi Miyagi 53.56
شیچیگاهاما 七ヶ浜町 Miyagi Miyagi 13.19
ریفو 利府町 Miyagi Miyagi 44.89
تایوا، میاگی 大和町 Miyagi Kurokawa 225.49
اوساتو، میاگی 大郷町 Miyagi Kurokawa 82.01
شیکاما، میاگی 色麻町 Miyagi Kami 109.28
کامی، میاگی 加美町 Miyagi Kami 460.67
واکویا، میاگی 涌谷町 Miyagi Tōda 82.16
میساتو، میاگی 美里町 Miyagi Tōda 74.90
اوناگاوا، میاگی 女川町 Miyagi Oshika 65.35
مینامی‌سانریکو 南三陸町 Miyagi Motoyoshi 163.40
کوساکا، آکیتا 小坂町 Akita بخش کازونو، آکیتا 201.70
فوجیساتو، آکیتا 藤里町 Akita Yamamoto 282.13
میتانه، آکیتا 三種町 Akita Yamamoto 247.98
هاپو، آکیتا 八峰町 Akita Yamamoto 234.14
گوجومه، آکیتا 五城目町 Akita Minamiakita 214.92
هاچیروگاتا، آکیتا 八郎潟町 Akita Minamiakita 17.00
ایکاوا، آکیتا 井川町 Akita Minamiakita 47.95
میساتو، آکیتا 美郷町 Akita Senboku 168.34
اوگو، آکیتا 羽後町 Akita Ogachi 230.78
یامانوبه، یاماگاتا 山辺町 Yamagata Higashimurayama 61.45
ناکایاما، یاماگاتا 中山町 Yamagata Higashimurayama 31.15
کاهوکو، یاماگاتا 河北町 Yamagata Nishimurayama 52.45
نیشی‌کاوا، یاماگاتا 西川町 Yamagata Nishimurayama 393.19
آساهی، یاماگاتا (نیشی مورایاما) 朝日町 Yamagata Nishimurayama 196.81
اوئه، یاماگاتا 大江町 Yamagata Nishimurayama 154.08
اویشیدا 大石田町 Yamagata Kitamurayama 79.54
کانه‌یاما، یاماگاتا 金山町 Yamagata Mogami 161.67
موگامی، یاماگاتا 最上町 Yamagata Mogami 330.37
فوناگاتا، یاماگاتا 舟形町 Yamagata Mogami 119.04
ماموروگاوا 真室川町 Yamagata Mogami 374.22
تاکاهاتا، یاماگاتا 高畠町 Yamagata Higashiokitama 180.26
کاوانیشی، یاماگاتا 川西町 Yamagata Higashiokitama 166.60
اوگونی، یاماگاتا 小国町 Yamagata Nishiokitama 737.56
شیراتاکا 白鷹町 Yamagata Nishiokitama 157.71
ایده، یاماگاتا 飯豊町 Yamagata Nishiokitama 329.41
میکاوا، یاماگاتا 三川町 Yamagata Higashitagawa 33.22
شونای، یاماگاتا 庄内町 Yamagata Higashitagawa 249.17
یوزا 遊佐町 Yamagata Akumi 208.39
کوئوری، فوکوشیما 桑折町 Fukushima Date 42.97
کونیمی، فوکوشیما 国見町 Fukushima Date 37.95
کاواماتا، فوکوشیما 川俣町 Fukushima Date 127.70
کاگامیشی، فوکوشیما 鏡石町 Fukushima بخش ایواسه، فوکوشیما 31.30
شیموگو، فوکوشیما 下郷町 Fukushima Minamiaizu 317.04
تادامی، فوکوشیما 只見町 Fukushima Minamiaizu 747.56
مینامی‌آیزو 南会津町 Fukushima Minamiaizu 886.47
نیشی‌آیزو، فوکوشیما 西会津町 Fukushima Yama 298.18
ناندای، فوکوشیما 磐梯町 Fukushima Yama 59.77
ایناواشیرو، فوکوشیما 猪苗代町 Fukushima Yama 394.85
آیزوبانگه 会津坂下町 Fukushima Kawanuma 91.59
یاناایزو، فوکوشیما 柳津町 Fukushima Kawanuma 175.82
نیشیما، فوکوشیما 三島町 Fukushima Ōnuma 90.81
کانه‌یاما، فوکوشیما 金山町 Fukushima Ōnuma 293.92
ایزومیساتو، فوکوشیما 会津美里町 Fukushima Ōnuma 276.33
یابوکی، فوکوشیما 矢吹町 Fukushima Nishishirakawa 60.40
تاناگورا، فوکوشیما 棚倉町 Fukushima Higashishirakawa 159.93
یاماتسوری، فوکوشیما 矢祭町 Fukushima Higashishirakawa 118.27
هاناوا، فوکوشیما 塙町 Fukushima Higashishirakawa 211.41
ایشیکاوا، فوکوشیما 石川町 Fukushima Ishikawa 115.71
آساکاوا، فوکوشیما 浅川町 Fukushima Ishikawa 37.43
فورودونو، فوکوشیما 古殿町 Fukushima Ishikawa 163.29
میهارو، فوکوشیما 三春町 Fukushima Tamura 72.76
اونو، فوکوشیما 小野町 Fukushima Tamura 125.18
هیرونو، فوکوشیما 広野町 Fukushima Futaba 58.69
ناراها، فوکوشیما 楢葉町 Fukushima Futaba 103.64
تومیئوکا، فوکوشیما 富岡町 Fukushima Futaba 68.39
اوکوما، فوکوشیما 大熊町 Fukushima Futaba 78.71
فوتابه، فوکوشیما 双葉町 Fukushima Futaba 51.42
نامیئه، فوکوشیما 浪江町 Fukushima Futaba 223.14
شینچی، فوکوشیما 新地町 Fukushima Sōma 46.53
ایباراکی، ایباراکی 茨城町 Ibaraki Higashiibaraki 121.58
اوآرای، ایباراکی 大洗町 Ibaraki Higashiibaraki 23.74
شیروساتو، ایباراکی 城里町 Ibaraki Higashiibaraki 161.80
دایگو، ایباراکی 大子町 Ibaraki Kuji 325.76
آمی، ایباراکی 阿見町 Ibaraki Inashiki 71.40
کاواچی، ایباراکی 河内町 Ibaraki Inashiki 44.30
یاچیو، ایباراکی 八千代町 Ibaraki Yūki 58.99
گوکا، ایباراکی 五霞町 Ibaraki Sashima 23.11
ساکای، ایباراکی 境町 Ibaraki Sashima 46.59
تونهف ایباراکی 利根町 Ibaraki Kitasōma 24.90
کامینوکا، توچیگی 上三川町 Tochigi Kawachi 54.39
میشیکو، توچیگی 益子町 Tochigi Haga 89.40
موتگی 茂木町 Tochigi Haga 172.69
ایچیکای، توچیگی 市貝町 Tochigi Haga 64.25
هاگا، توچیگی 芳賀町 Tochigi Haga 70.16
مابو، توچیگی 壬生町 Tochigi Shimotsuga 61.06
نوگی، توچیگی 野木町 Tochigi Shimotsuga 30.26
شیئویا، توچیگی 塩谷町 Tochigi Shioya 176.06
تاکانه‌زاوا، توچیگی 高根沢町 Tochigi Shioya 70.87
ناسو، توچیگی 那須町 Tochigi Nasu 372.34
ناکاگاوا، توچیگی 那珂川町 Tochigi Nasu 192.78
یوشیئوکا، گونما 吉岡町 Gunma Kitagunma 20.46
کاننا، گوما 神流町 Gunma Tano 114.60
شیمونیتا، گونما 下仁田町 Gunma Kanra 188.38
کانرا، گونما 甘楽町 Gunma Kanra 58.61
ناکانوجو، گونما 中之条町 Gunma Agatsuma 439.28
ناگانوهارا، گونما 長野原町 Gunma Agatsuma 133.85
کوساتسو، گونما 草津町 Gunma Agatsuma 49.75
هیگاشی‌آگاتسوما، گونما 東吾妻町 Gunma Agatsuma 253.91
میناکامی، گونما みなかみ町 Gunma Tone 781.08
تامامورا، گونما 玉村町 Gunma Sawa 25.78
ایتاکورا، گونما 板倉町 Gunma Ōra 41.86
میوا، گونما 明和町 Gunma Ōra 19.64
چیودا، گونما 千代田町 Gunma Ōra 21.73
اویزومی، گونما 大泉町 Gunma Ōra 18.03
اورا، گونما 邑楽町 Gunma Ōra 31.11
اینا، سایتاما 伊奈町 Saitama Kitaadachi 14.79
میوشی، سایتاما 三芳町 Saitama Iruma 15.33
مورویاما، سایتاما 毛呂山町 Saitama Iruma 34.07
اوگوسه، سایتاما 越生町 Saitama Iruma 40.39
نامه‌گاوا، سایتاما 滑川町 Saitama Hiki 29.68
رانزان، سایتاما 嵐山町 Saitama Hiki 29.92
اوگاوا، سایتاما 小川町 Saitama Hiki 60.36
کاواجیما، سایتاما 川島町 Saitama Hiki 41.63
یوشیمی، سایتاما 吉見町 Saitama Hiki 38.64
هاتویاما، سایتاما 鳩山町 Saitama Hiki 25.73
توکیگاوا، سایتاما ときがわ町 Saitama Hiki 55.90
یوکوزه، سایتاما 横瀬町 Saitama Chichibu 49.36
مینانو، سایتاما 皆野町 Saitama Chichibu 63.74
ناگاتورو، سایتاما 長瀞町 Saitama Chichibu 30.43
اوگانو، سایتاما 小鹿野町 Saitama Chichibu 171.26
میساتو، سایتاما (شهرک) 美里町 Saitama Kodama 33.41
کامیکاوا، سایتاما 神川町 Saitama Kodama 47.40
کامیساتو، سایتاما 上里町 Saitama Kodama 29.18
یوریی، سایتاما 寄居町 Saitama Ōsato 64.25
میاشیرو، سایتاما 宮代町 Saitama Minamisaitama 15.95
سوگیتو، سایتاما 杉戸町 Saitama Kitakatsushika 30.03
ماتسوبوشی، سایتاما 松伏町 Saitama Kitakatsushika 16.20
شیسوی 酒々井町 Chiba Inba 19.01
ساکائه، چیبا 栄町 Chiba Inba 32.51
کوزاکی 神崎町 Chiba Katori 19.90
تاکو، چیبا 多古町 Chiba Katori 72.80
تونوشو، چیبا 東庄町 Chiba Katori 46.25
کوجوکوری 九十九里町 Chiba Sanbu 24.45
شیبایاما، چیبا 芝山町 Chiba Sanbu 43.24
یوکوشیباهیکاری 横芝光町 Chiba Sanbu 67.01
ایچینومیا، چیبا 一宮町 Chiba Chōsei 22.97
موتسوزاوا 睦沢町 Chiba Chōsei 35.59
شیروکو 白子町 Chiba Chōsei 27.50
ناگارا، چیبا 長柄町 Chiba Chōsei 47.11
چونان 長南町 Chiba Chōsei 65.51
اوتاکی، چیبا 大多喜町 Chiba Isumi 129.87
اونجوکو 御宿町 Chiba Isumi 24.86
کیونان 鋸南町 Chiba Awa 45.19
میزوهو، توکیو 瑞穂町 Tokyo بخش تامای غربی 16.85
هینوده، توکیو 日の出町 Tokyo بخش تامای غربی 28.07
اوکوتاما، توکیو 奥多摩町 Tokyo بخش تامای غربی 225.53
اوشیما، توکیو 大島町 Tokyo (Ōshima) 90.76
هاچیجو، توکیو 八丈町 Tokyo (Hachijō) 72.21
ایکاوا، کاناگاوا 愛川町 Kanagawa Aikō 34.29
هایاما، کاناگاوا 葉山町 Kanagawa Miura 17.04
ساموکاوا 寒川町 Kanagawa Kōza 13.34
اویسو، کاناگاوا 大磯町 Kanagawa Naka 17.18
نینومیا، کاناگاوا 二宮町 Kanagawa Naka 9.08
ناکای، کاناگاوا 中井町 Kanagawa Ashigarakami 19.99
اوی، کاناگاوا 大井町 Kanagawa Ashigarakami 14.38
ماتسودا، کاناگاوا 松田町 Kanagawa Ashigarakami 37.75
یاماکیتا، کاناگاوا 山北町 Kanagawa Ashigarakami 224.61
کایسی، کاناگاوا 開成町 Kanagawa Ashigarakami 6.55
هاکونه 箱根町 Kanagawa Ashigarashimo 92.86
مانازورو، کاناگاوا 真鶴町 Kanagawa Ashigarashimo 7.04
یوگاوارا 湯河原町 Kanagawa Ashigarashimo 40.97
سیرو، نیگاتا 聖籠町 Niigata Kitakanbara 37.58
تاگامی، نیگاتا 田上町 Niigata Minamikanbara 31.71
آگا، نیگاتا 阿賀町 Niigata Higashikanbara 952.89
ایزوموزاکی، نیگاتا 出雲崎町 Niigata Santō 44.38
یوزاوا، نیگاتا 湯沢町 Niigata Minamiuonuma 357.29
تسونان، نیگاتا 津南町 Niigata Nakauonuma 170.21
کامی‌ایچی، تویوما 上市町 Toyama Nakaniikawa 236.71
توته‌یاما، تویاما 立山町 Toyama Nakaniikawa 307.29
نیوزن، تویاما 入善町 Toyama Shimoniikawa 71.25
آساهی، تویاما 朝日町 Toyama Shimoniikawa 226.30
کاواکیتا، ایشیکاوا 川北町 Ishikawa Nomi 14.64
تسوباتا 津幡町 Ishikawa Kahoku 110.59
یوچیندا، ایشیکوا 内灘町 Ishikawa Kahoku 20.33
شیکا 志賀町 Ishikawa Hakui 246.76
اوداتسوشیمیزو، ایشیکاوا 宝達志水町 Ishikawa Hakui 111.52
ناکانوتو 中能登町 Ishikawa Kashima 89.45
انامیزو، ایشیکاوا 穴水町 Ishikawa Hōsu 183.21
نوتو، ایشیکاوا 能登町 Ishikawa Hōsu 273.27
ایهیجی، فوکوئی 永平寺町 Fukui Yoshida 94.43
ایکدا، فوکوئی 池田町 Fukui Imadate 194.65
مینامی‌اچیزن، فوکوئی 南越前町 Fukui Nanjō 343.69
اچیزن، فوکوئی (شهر) 越前町 Fukui بخش نیو، فوکوئی 153.15
میهاما، فوکوئی 美浜町 Fukui Mikata 152.34
تاکاهاما، فوکوئی 高浜町 Fukui Ōi 72.40
اوی، فوکوئی おおい町 Fukui Ōi 212.19
واکاسا، فوکوئی 若狭町 Fukui Mikatakaminaka 178.49
ایچیکاوامیساتو 市川三郷町 Yamanashi Nishiyatsushiro 75.18
هایاکاوا، یاماناشی 早川町 Yamanashi Minamikoma 369.96
مینوبو، یاماناشی 身延町 Yamanashi Minamikoma 301.98
نانبو، یاماناشی 南部町 Yamanashi Minamikoma 200.87
فوجیکاوا، یاماناشی 富士川町 Yamanashi Minamikoma 112.00
شووا، یاماناشی 昭和町 Yamanashi Nakakoma 9.08
نیشی‌کاتسورا 西桂町 Yamanashi Minamitsuru 15.22
فوجیکاواگوچیکو، یاماناشی 富士河口湖町 Yamanashi Minamitsuru 158.40
کوئومی، ناگانو 小海町 Nagano Minamisaku 114.20
ساکوهو، ناگانو 佐久穂町 Nagano Minamisaku 188.15
کاروایزاوا، ناگانو 軽井沢町 Nagano Kitasaku 156.03
میوتا، ناگانو 御代田町 Nagano Kitasaku 58.79
تاته‌شیما، ناگانو 立科町 Nagano Kitasaku 66.87
ناگاوا، ناگانو 長和町 Nagano بخش چیساگاتا، ناگانو 183.86
شیموسووا، ناگانو 下諏訪町 Nagano Suwa 66.87
فوجیمی، ناگانو 富士見町 Nagano Suwa 144.76
تاتسونو، ناگانو 辰野町 Nagano Kamiina 169.20
مینوا، ناگانو 箕輪町 Nagano Kamiina 85.91
ایجیما، ناگانو 飯島町 Nagano Kamiina 86.96
ماتسوکاوا، ناگانو (شیمواینا) 松川町 Nagano Shimoina 72.79
تاکاموری، ناگانو 高森町 Nagano Shimoina 45.36
انان، ناگانو 阿南町 Nagano Shimoina 123.07
آگماتسو، ناگانو 上松町 Nagano Kiso 168.42
ناگیسو، ناگانو 南木曽町 Nagano Kiso 215.93
کیسو، ناگانو (شهرک) 木曽町 Nagano Kiso 476.03
ایکدا، ناگانو 池田町 Nagano Kitaazumi 40.16
ساکاکی، ناگانو 坂城町 Nagano Hanishina 53.64
اوبوسه، ناگانو 小布施町 Nagano Kamitakai 19.12
یامانوئوچی، ناگانو 山ノ内町 Nagano Shimotakai 265.90
شینانو، ناگانو 信濃町 Nagano Kamiminochi 149.30
ایزونا، ناگانو 飯綱町 Nagano Kamiminochi 75.00
گینان، گیفو 岐南町 Gifu Hashima 7.91
کاساماتسو، گیفو 笠松町 Gifu Hashima 10.30
یورو، گیفو 養老町 Gifu Yōrō 72.29
تاروی، گیفو 垂井町 Gifu Fuwa 57.09
سکیگاهارا، گیفو 関ケ原町 Gifu Fuwa 49.28
گودو، گیفو 神戸町 Gifu Anpachi 18.78
وانوئوچی، گیفو 輪之内町 Gifu Anpachi 22.33
آنپاچی، گیفو 安八町 Gifu Anpachi 18.16
ایبیگاوا، گیفو 揖斐川町 Gifu Ibi 803.44
اونو، گیفو 大野町 Gifu Ibi 34.20
ایکدا، گیفو 池田町 Gifu Ibi 38.80
کیتاگاتا، گیفو 北方町 Gifu Motosu 5.18
ساکاهوگی، گیفو 坂祝町 Gifu Kamo 12.87
تومیکا، گیفو 富加町 Gifu Kamo 16.82
کاوابه، گیفو 川辺町 Gifu Kamo 41.16
هیچیسو، گیفو 七宗町 Gifu Kamo 90.47
یااوتسو، گیفو 八百津町 Gifu Kamo 128.79
شیراکاوا، گیفو (شهرک) 白川町 Gifu Kamo 237.90
میتاکه، گیفو 御嵩町 Gifu Kani 56.69
هیگاشی‌ایزو 東伊豆町 Shizuoka Kamo 77.86
کاوازو، شیزوئوکا 河津町 Shizuoka Kamo 100.74
مینامی‌ایزو 南伊豆町 Shizuoka Kamo 110.49
ماتسوزاکی، شیزوئوکا 松崎町 Shizuoka Kamo 85.21
نیشی‌ایزو 西伊豆町 Shizuoka Kamo 105.54
کاننامی 函南町 Shizuoka Tagata 65.16
شیمیزو، شیزوئوکا 清水町 Shizuoka Suntō 8.81
ناگاایزومی 長泉町 Shizuoka Suntō 26.63
اویاما، شیزوئوکا 小山町 Shizuoka Suntō 135.74
یوشیدا، شیزوئوکا 吉田町 Shizuoka Haibara 20.73
کاوانه‌هون 川根本町 Shizuoka Haibara 496.88
موری، شیزوئوکا 森町 Shizuoka Shūchi 133.91
توگو، آیچی 東郷町 Aichi بخش آیچی، آیچی 18.03
تویویاما، آیچی 豊山町 Aichi بخش نیشی‌کاتسوگی، آیچی 6.18
اوگوچی، آیچی 大口町 Aichi بخش نیوا، آیچی 13.61
فوسو، آیچی 扶桑町 Aichi بخش نیوا، آیچی 11.19
اوهارو، آیچی 大治町 Aichi بخش آما، آیچی 6.59
کان‌ایه، آیچی 蟹江町 Aichi بخش آما، آیچی 11.09
اگوی، ایچی 阿久比町 Aichi Chita 23.80
هیگاشیئورا، آیچی 東浦町 Aichi Chita 31.14
مینامی‌چیتا، آیچی 南知多町 Aichi Chita 38.37
میهاما، آیچی 美浜町 Aichi Chita 46.20
تاکه‌تویو 武豊町 Aichi Chita 25.92
کوتا، آیچی 幸田町 Aichi بخش نوکاتا، آیچی 56.72
شیتارا، آیچی 設楽町 Aichi بخش کیتاشیتارا، آیچی 273.94
توئی، آیچی 東栄町 Aichi بخش کیتاشیتارا، آیچی 123.38
کیسوساکی، میئه 木曽岬町 Mie بخش کووانا، میه 15.74
توئین، میه 東員町 Mie Inabe 22.68
کومونو، میئه 菰野町 Mie Mie 107.01
آساهی، میئه 朝日町 Mie Mie 5.99
کاواگوئه، میئه 川越町 Mie Mie 8.73
تاکی، میئه 多気町 Mie Taki 103.06
میوا، میئه 明和町 Mie Taki 41.04
اودای، میه 大台町 Mie Taki 362.86
تاماکی، میئه 玉城町 Mie Watarai 40.91
واتارای، میئه 度会町 Mie Watarai 134.98
تائیکی، میئه 大紀町 Mie Watarai 233.32
مینامی‌ایسه، میئه 南伊勢町 Mie Watarai 241.89
کیهوکو، میئه 紀北町 Mie Kitamuro 256.53
میهاما، میئه 御浜町 Mie Minamimuro 88.13
کیهو، میئه 紀宝町 Mie Minamimuro 79.62
هینو، شیگا 日野町 Shiga Gamō 117.60
ریوئو، شیگا 竜王町 Shiga Gamō 44.55
ایشو، شیگا 愛荘町 Shiga Echi 37.97
تویوساتو، شیگا 豊郷町 Shiga Inukami 7.80
کورا، شیگا 甲良町 Shiga Inukami 13.63
تاگا، شیگا 多賀町 Shiga Inukami 135.77
اویامازاکی 大山崎町 Kyoto Otokuni 5.97
کومیاما، کیوتو 久御山町 Kyoto Kuse 13.86
ایده، کیوتو 井手町 Kyoto Tsuzuki 18.04
اوجیتاوارا، کیوتو 宇治田原町 Kyoto Tsuzuki 58.16
کاساگی، کیوتو 笠置町 Kyoto Sōraku 23.52
وازوکا، کیوتو 和束町 Kyoto Sōraku 64.93
سیکا، کیوتو 精華町 Kyoto Sōraku 25.68
کیوتامبا، کیوتو 京丹波町 Kyoto بخش فونای، کیوتو 303.09
اینه، کیوتو 伊根町 Kyoto Yosa 61.95
یوسانو، کیوتو 与謝野町 Kyoto Yosa 108.38
شیماموتو، اوساکا 島本町 Osaka Mishima 16.81
تویونو، اوساکا 豊能町 Osaka Toyono 34.34
نوسه، اوساکا 能勢町 Osaka Toyono 98.75
تادائوکا، اوساکا 忠岡町 Osaka Senboku 3.97
کوماتوری، اوساکا 熊取町 Osaka Sennan 17.24
تاجیری، اوساکا 田尻町 Osaka Sennan 5.62
میساکی، اوساکا 岬町 Osaka Sennan 49.18
تایشی، اوساکا 太子町 Osaka Minamikawachi 14.17
کانان، اوساکا 河南町 Osaka Minamikawachi 25.26
ایناگاوا، هیوگو 猪名川町 Hyōgo Kawabe 90.33
تاکا، هیوگو 多可町 Hyōgo Taka 185.19
اینامی، هیوگو 稲美町 Hyōgo Kako 34.92
هاریما، هیوگو 播磨町 Hyōgo Kako 9.13
ایچیکاوا، هیوگو 市川町 Hyōgo Kanzaki 82.67
فوکوساکی، هیوگو 福崎町 Hyōgo Kanzaki 45.79
کامیکاوا، هیوگو 神河町 Hyōgo Kanzaki 202.23
تایشی، هیوگو 太子町 Hyōgo Ibo 22.61
کامیگوری، هیوگو 上郡町 Hyōgo بخش آکو، هیوگو 150.26
سایو، هیوگو 佐用町 Hyōgo بخش سایو، هیوگو 307.44
کامی، هیوگو (میکاتا) 香美町 Hyōgo Mikata 368.77
شین‌اونسن، هیوگو 新温泉町 Hyōgo Mikata 241.01
هگوری، نارا 平群町 Nara Ikoma 23.90
سانگو، نارا 三郷町 Nara Ikoma 8.79
ایکاروگا، نارا 斑鳩町 Nara Ikoma 14.27
آندو، نارا 安堵町 Nara Ikoma 4.31
کاوانیشی، نارا 川西町 Nara Shiki 5.93
میاکه، نارا 三宅町 Nara Shiki 4.06
تاواراموتو، نارا 田原本町 Nara Shiki 21.09
تاکاتوری، نارا 高取町 Nara Takaichi 25.79
کانماکی، نارا 上牧町 Nara Kitakatsuragi 6.14
اوجی، نارا 王寺町 Nara Kitakatsuragi 7.01
کوریو، نارا 広陵町 Nara Kitakatsuragi 16.30
کاوای، نارا 河合町 Nara Kitakatsuragi 8.23
یوشینو، نارا 吉野町 Nara یوشینو 95.65
اویودو، نارا 大淀町 Nara یوشینو 38.10
شیموایچی، نارا 下市町 Nara یوشینو 61.99
کوشیموتو، واکایاما 串本町 Wakayama Higashimuro 135.78
کیمونو، واکایاما 紀美野町 Wakayama Kaisō 128.34
کاتسوراگی، واکایاما かつらぎ町 Wakayama Ito 151.69
کودویاکا، واکایاما 九度山町 Wakayama Ito 44.15
کویا، واکایاما 高野町 Wakayama Ito 137.03
یوآسا، واکایاما 湯浅町 Wakayama Arida 20.79
هیروگاوا، واکایاما 広川町 Wakayama Arida 65.33
آریداگاوا، واکایاما 有田川町 Wakayama Arida 351.84
میهاما، واکایاما 美浜町 Wakayama Hidaka 12.77
هیداکا، واکایاما 日高町 Wakayama Hidaka 46.19
یورا، واکایاما 由良町 Wakayama Hidaka 30.94
اینامی، واکایاما 印南町 Wakayama Hidaka 113.62
مینابه، واکایاما みなべ町 Wakayama Hidaka 120.28
هیداکاگاوا، واکایاما 日高川町 Wakayama Hidaka 331.59
شیراهاما، واکایاما 白浜町 Wakayama Nishimuro 200.96
کامیتوندا، واکایاما 上富田町 Wakayama Nishimuro 57.37
سوسامی، واکایاما すさみ町 Wakayama Nishimuro 174.46
ناچیکاتسوئورا 那智勝浦町 Wakayama Higashimuro 183.31
تایجی، واکایاما 太地町 Wakayama Higashimuro 5.81
کوزاگاوا، واکایاما 古座川町 Wakayama Higashimuro 294.23
ایواته، توتوری 岩美町 Tottori Iwami 122.32
واکاسا، توتوری 若桜町 Tottori Yazu 199.18
چیزو، توتوری 智頭町 Tottori Yazu 224.70
یازو، توتوری 八頭町 Tottori Yazu 206.71
میساسا، توتوری 三朝町 Tottori Tōhaku 233.52
یوریهاما، توتوری 湯梨浜町 Tottori Tōhaku 77.94
کوتوئورا، توتوری 琴浦町 Tottori Tōhaku 139.97
هوکوئی، توتوری 北栄町 Tottori Tōhaku 56.94
دایسن، توتوری 大山町 Tottori Saihaku 189.83
نانبو، توتوری 南部町 Tottori Saihaku 114.03
هوکی، توتوری 伯耆町 Tottori Saihaku 139.44
نیچینان، توتوری 日南町 Tottori Hino 340.96
هینو، توتوری 日野町 Tottori Hino 133.98
کوفو، توتوری 江府町 Tottori Hino 124.52
اوکوایزومی، شیمانه 奥出雲町 Shimane Nita 368.01
اینان، شیمانه 飯南町 Shimane Iishi 242.88
کاواموتو، شیمانه 川本町 Shimane Ōchi 106.43
میساتو، شیمانو 美郷町 Shimane Ōchi 282.92
اونان، شیمانه 邑南町 Shimane Ōchi 419.29
تسووانو، شیمانه 津和野町 Shimane Kanoashi 307.03
یوشیکا، شیمانه 吉賀町 Shimane Kanoashi 336.50
اما، شیمان 海士町 Shimane Oki 33.43
نیشی‌نوشیما 西ノ島町 Shimane Oki 55.95
اوکینوشیما، شیمانه 隠岐の島町 Shimane Oki 242.83
واکه، اوکایاما 和気町 Okayama Wake 144.21
هایاشیما، اوکایاما 早島町 Okayama Tsukubo 7.62
ساتوشی، اوکایاما 里庄町 Okayama Asakuchi 12.23
یاکاگه، اوکایاما 矢掛町 Okayama Oda 90.62
کاگامینو، اوکایاما 鏡野町 Okayama Tomata 419.68
شواو، اوکایاما 勝央町 Okayama Katsuta 54.05
ناگی، اوکایاما 奈義町 Okayama Katsuta 69.52
کومه‌نان، اوکایاما 久米南町 Okayama Kume 78.65
میساکی، اوکایاما 美咲町 Okayama Kume 232.17
کیبیچوئو، اوکایاما 吉備中央町 Okayama Kaga 268.78
فوچو، هیروشیما (شهرک) 府中町 Hiroshima Aki 10.41
کایتا، هیروشیما 海田町 Hiroshima Aki 13.79
کومانو، هیروشیما 熊野町 Hiroshima Aki 33.76
ساکا، هیروشیما 坂町 Hiroshima Aki 15.69
کیتاهیروشیما، هیروشیما 北広島町 Hiroshima Yamagata 646.20
اکیوتا، هیروشیما 安芸太田町 Hiroshima Yamagata 341.89
اوساکی‌کامیجیما 大崎上島町 Hiroshima Toyota 43.11
سرا، هیروشیما 世羅町 Hiroshima Sera 278.14
جینسکی‌کوگن، هیروشیما 神石高原町 Hiroshima Jinseki 381.98
سوئو-اوشیما 周防大島町 Yamaguchi Ōshima 138.09
واکی، یاماگوچی 和木町 Yamaguchi Kuga 10.58
کامینوسکی 上関町 Yamaguchi Kumage 34.69
تابوسه 田布施町 Yamaguchi Kumage 50.42
هیرائو 平生町 Yamaguchi Kumage 34.58
ابو، یاماگوچی 阿武町 Yamaguchi Abu 115.95
کاتسورا، توکوشیما 勝浦町 Tokushima Katsuura 69.83
کامیکاتسو، توکوشیما 上勝町 Tokushima Katsuura 109.63
ایشی، توکوشیما 石井町 Tokushima Myōzai 28.85
کامی‌یاما، توکوشیما 神山町 Tokushima Myōzai 173.30
ناکا، توکوشیما 那賀町 Tokushima Naka 694.98
موگی، توکوشیما 牟岐町 Tokushima Kaifu 56.56
مینامی، توکوشیما 美波町 Tokushima Kaifu 140.82
کاییو، توکوشیما 海陽町 Tokushima Kaifu 327.65
ماتسوشیگه، توکوشیما 松茂町 Tokushima Itano 14.24
کیتاجیما، توکوشیما 北島町 Tokushima Itano 8.74
ایزومی، توکوشیما 藍住町 Tokushima Itano 16.27
ایتانو، توکوشیما 板野町 Tokushima Itano 36.22
کامیتا، توکوشیما 上板町 Tokushima Itano 34.58
تسوروگی، توکوشیما つるぎ町 Tokushima Mima 194.84
هیگاشی‌میوشی 東みよし町 Tokushima Miyoshi 122.48
تونوشو، کاگاوا 土庄町 Kagawa Shōzu 74.37
شودوشیما، کاگاوا 小豆島町 Kagawa Shōzu 95.59
میکی، کاگاوا 三木町 Kagawa Kita
نائوشیما، کاگاوا 直島町 Kagawa Kagawa 14.22
اوتازو، کاگاوا 宇多津町 Kagawa Ayauta 8.10
آیاگاوا، کاگاوا 綾川町 Kagawa Ayauta 109.75
کوتوهیرا، کاگاوا 琴平町 Kagawa Nakatado 8.47
تادوتسو، کاگاوا 多度津町 Kagawa Nakatado 24.38
مانو، کاگاوا まんのう町 Kagawa Nakatado 194.45
کامیجیما، اهیمه 上島町 Ehime Ochi 30.38
کوماکوگن، اهیمه 久万高原町 Ehime Kamiukena 583.69
ماساکی، اهیمه 松前町 Ehime Iyo 20.41
توبه، اهیمه 砥部町 Ehime Iyo 101.59
یوچیکو، اهیم 内子町 Ehime Kita 299.43
ایکاتا 伊方町 Ehime Nishiuwa 93.98
کیهوکو، اهیمه 鬼北町 Ehime Kitauwa 241.88
ماتسونو، اهیمه 松野町 Ehime Kitauwa 98.45
اینان، اهیم 愛南町 Ehime Minamiuwa 238.98
تویو، کوچی 東洋町 Kōchi Aki 74.06
ناهاری، کوچی 奈半利町 Kōchi Aki 28.36
تانو، کوچی 田野町 Kōchi Aki 6.53
یاسودا، کوچی 安田町 Kōchi Aki 52.36
موتویاما، کوچی 本山町 Kōchi Nagaoka 134.22
اوتویو، کوچی 大豊町 Kōchi Nagaoka 315.06
توسا، کوچی (شهرک) 土佐町 Kōchi Tosa 212.13
اینو، کوچی いの町 Kōchi Agawa 470.97
نیودوگاوا، کوچی 仁淀川町 Kōchi Agawa 333.00
ناکاتوسا، کوچی 中土佐町 Kōchi Takaoka 193.28
ساکاوا، کوچی 佐川町 Kōchi Takaoka 100.80
اوچی، کوچی 越知町 Kōchi Takaoka 111.95
یوسوهارا، کوچی 梼原町 Kōchi Takaoka 236.45
تسونو، کوچی 津野町 Kōchi Takaoka 197.85
شیمانتو، کوچی (شهرک) 四万十町 Kōchi Takaoka 642.30
اوتسوکی، کوچی 大月町 Kōchi Hata 102.94
میهارا، کوچی 三原村 Kōchi Hata 85.37
کوروشیو، کوچی 黒潮町 Kōchi Hata 188.58
ناکاگاوا، فوکوئوکا 那珂川町 Fukuoka Chikushi 74.95
اومی، فوکوئوکا 宇美町 Fukuoka Kasuya 30.21
ساساگوری، فوکوئوکا 篠栗町 Fukuoka Kasuya 38.93
شیمه، فوکوئوکا 志免町 Fukuoka Kasuya 8.69
سوئه، فوکوئوکا 須恵町 Fukuoka Kasuya 16.31
شینگو، فوکوئوکا 新宮町 Fukuoka Kasuya 18.93
هیسایاما، فوکوئوکا 久山町 Fukuoka Kasuya 37.44
کاسویا، فوکوئوکا 粕屋町 Fukuoka Kasuya 14.13
آشیا، فوکوئوکا 芦屋町 Fukuoka Onga 11.60
میزوماکی، فوکوئوکا 水巻町 Fukuoka Onga 11.01
اوکاگاکی، فوکوئوکا 岡垣町 Fukuoka Onga 48.64
اونگا، فوکوئوکا 遠賀町 Fukuoka Onga 22.15
هوتاکه، فوکوئوکا 小竹町 Fukuoka Kurate 14.18
کوراته، فوکوئوکا 鞍手町 Fukuoka Kurate 35.60
کیسن، فوکوئوکا 桂川町 Fukuoka Kaho 20.14
چیکوزن، فوکوئوکا 筑前町 Fukuoka Asakura 67.10
تاچی‌آرای، فوکوئوکا 大刀洗町 Fukuoka Mii 22.84
اوکی، فوکوئوکا 大木町 Fukuoka Mizuma 18.44
هیروکاوا، فوکوئوکا 広川町 Fukuoka Yame 37.94
کاوارا، فوکوئوکا 香春町 Fukuoka Tagawa 44.50
سوئدا، فوکوئوکا 添田町 Fukuoka Tagawa 132.20
ایتودا، فوکوئوکا 糸田町 Fukuoka Tagawa 8.04
کاواساکی، فوکوئوکا 川崎町 Fukuoka Tagawa 36.14
اوتو، فوکوئوکا 大任町 Fukuoka Tagawa 14.26
فوکوچی، فوکوئوکا 福智町 Fukuoka Tagawa 42.06
کاندا، فوکوئوکا 苅田町 Fukuoka Miyako 48.88
میاکو، فوکوئوکا みやこ町 Fukuoka Miyako 151.34
یوشیتومی، فوکوئوکا 吉富町 Fukuoka Chikujō 5.73
اوگه، فوکوئوکا 上毛町 Fukuoka Chikujō 62.44
چیکوجو، فوکوئوکا 築上町 Fukuoka Chikujō 119.61
یوشینوگاری، ساگا 吉野ヶ里町 Saga Kanzaki 43.99
کیاما، ساگا 基山町 Saga Miyaki 22.15
کامیمینه، ساگا 上峰町 Saga Miyaki 12.80
میاکی، ساگا みやき町 Saga Miyaki 51.92
گنکای، ساگا 玄海町 Saga Higashimatsuura 35.90
آریتا، ساگا 有田町 Saga Nishimatsuura 65.85
اوماچی، ساگا 大町町 Saga Kishima 11.50
کوهوکو، ساگا 江北町 Saga Kishima 24.49
شیروایشی، ساگا 白石町 Saga Kishima 99.56
تارا، ساگا 太良町 Saga Fujitsu 74.30
ناگانو، ناگاساکی 長与町 Nagasaki Nishisonogi 28.73
توگیتسو، ناگاساکی 時津町 Nagasaki Nishisonogi 20.94
هیگاشی‌سونوگی، ناگاساکی 東彼杵町 Nagasaki Higashisonogi 74.29
کاواتانا، ناگاساکی 川棚町 Nagasaki Higashisonogi 37.34
هاسامی، ناگاساکی 波佐見町 Nagasaki Higashisonogi 56.00
اوجیکا، ناگاساکی 小値賀町 Nagasaki Kitamatsuura 25.53
سازا، ناگاساکی 佐々町 Nagasaki Kitamatsuura 32.27
شین-کامیگوتو 新上五島町 Nagasaki Minamimatsuura 213.94
میساتو، کوماموتو 美里町 Kumamoto Shimomashiki 144.00
گیوکوتو، کوماموتو 玉東町 Kumamoto Tamana 24.33
نانکان، کوماموتو 南関町 Kumamoto Tamana 68.92
ناگاسو، کوماموتو 長洲町 Kumamoto Tamana 19.43
ناگومی، کوماموتو 和水町 Kumamoto Tamana 98.78
اوزو، کوماموتو 大津町 Kumamoto Kikuchi 99.10
کیکویو، کوماموتو 菊陽町 Kumamoto Kikuchi 37.46
مینامی‌اوگونی 南小国町 Kumamoto Aso 115.90
اوگونی، کوماموتو 小国町 Kumamoto Aso 136.94
تاکاموری، کوماموتو 高森町 Kumamoto Aso
میفونه، کوماموتو 御船町 Kumamoto Kamimashiki 99.03
کاشیما، کوماموتو 嘉島町 Kumamoto Kamimashiki 16.65
ماشیکی، کوماموتو 益城町 Kumamoto Kamimashiki 65.68
کوسا، کوماموتو 甲佐町 Kumamoto Kamimashiki 57.93
یاماتو، کوماموتو 山都町 Kumamoto Kamimashiki 544.67
هیکاوا، کوماموتو 氷川町 Kumamoto Yatsushiro 33.36
آشیکیتا، کوماموتو 芦北町 Kumamoto Ashikita 233.97
تسوناگی، کوماموتو 津奈木町 Kumamoto Ashikita 34.09
نیشیکی، کوماموتو 錦町 Kumamoto Kuma 85.04
تاراگی، کوماموتو 多良木町 Kumamoto Kuma 165.86
یونومائه، کوماموتو 湯前町 Kumamoto Kuma 48.37
آساگیری، کوماموتو あさぎり町 Kumamoto Kuma 159.56
ریهوکو، کوماموتو 苓北町 Kumamoto ناحیه آماکوسا، کوماموتو 67.55
هیجی، اویتا 日出町 Ōita Hayami 73.33
کوسو، اویتا 玖珠町 Ōita Kusu 286.51
کوکونوئه، اویتا 九重町 Ōita Kusu 271.37
میاتا، میازاکی 三股町 Miyazaki Kitamorokata 110.02
تاکاهارو، میازاکی 高原町 Miyazaki Nishimorokata 85.39
کونیتومی، میازاکی 国富町 Miyazaki Higashimorokata 130.63
آیا، میازاکی 綾町 Miyazaki Higashimorokata 95.19
تاکانابه، میازاکی 高鍋町 Miyazaki Koyu 43.80
شینتومی، میازاکی 新富町 Miyazaki Koyu 61.53
کیجو، میازاکی 木城町 Miyazaki Koyu 145.96
کاوامینامی، میازاکی 川南町 Miyazaki Koyu 90.12
تسونو، میازاکی 都農町 Miyazaki Koyu 102.11
کادوگاوا، میازاکی 門川町 Miyazaki Higashiusuki 120.51
میساتو، میازاکی 美郷町 Miyazaki Higashiusuki 448.84
تاکاچیهو، میازاکی 高千穂町 Miyazaki Nishiusuki 237.54
هینوکاگه، میازاکی 日之影町 Miyazaki Nishiusuki 277.67
گوکاسه، میازاکی 五ヶ瀬町 Miyazaki Nishiusuki 171.73
ساتسوما، کاگوشیما さつま町 Kagoshima Satsuma 303.90
ناگاشیما، کاگوشیما 長島町 Kagoshima Izumi 116.12
یوسوی، کاگوشیما 湧水町 Kagoshima Aira 144.29
اوساکی، کاگوشیما 大崎町 Kagoshima Soo 100.67
هیگاشی‌کوشیرا، کاگوشیما 東串良町 Kagoshima Kimotsuki 27.78
کینکو، کاگوشیما 錦江町 Kagoshima Kimotsuki 163.19
مینامی‌اوسومی، کاگوشیما 南大隅町 Kagoshima Kimotsuki 213.54
کیموتسوکی، کاگوشیما 肝付町 Kagoshima Kimotsuki 308.10
ناکاتانه، کاگوشیما 中種子町 Kagoshima Kumage 137.82
مینامی‌تانه، کاگوشیما 南種子町 Kagoshima Kumage 110.36
یاکوشیما، کاگوشیما 屋久島町 Kagoshima Kumage 540.48
ستوئوچی، کاگوشیما 瀬戸内町 Kagoshima Ōshima 239.63
تاتسوگو، ناگوشیما 龍郷町 Kagoshima Ōshima 82.01
کیکای، کاگوشیما 喜界町 Kagoshima Ōshima 56.97
توکونوشیما، کاگوشیما 徳之島町 Kagoshima Ōshima 104.92
اماگی، کاگوشیما 天城町 Kagoshima Ōshima 80.40
ایسن، کاگوشیما 伊仙町 Kagoshima Ōshima 62.71
واداماری، کاگوشیما 和泊町 Kagoshima Ōshima 40.39
چینا، کاگوشیما 知名町 Kagoshima Ōshima 53.30
یورون، کاگوشیما 与論町 Kagoshima Ōshima 20.58
موتوبو، اوکیناوا 本部町 Okinawa Kunigami 54.33
کین، اوکیناوا 金武町 Okinawa Kunigami 37.84
کادنا، اوکیناوا 嘉手納町 Okinawa Nakagami 15.12
چیتان، اوکیناوا 北谷町 Okinawa Nakagami 13.93
نیشیهارا، اوکیناوا 西原町 Okinawa Nakagami 15.90
یونابارو، اوکیناوا 与那原町 Okinawa Shimajiri 5.18
هائه‌بارو، اوکیناوا 南風原町 Okinawa Shimajiri 10.76
کومه‌جیما، اوکیناوا 久米島町 Okinawa Shimajiri 63.65
یائسه، اوکیناوا 八重瀬町 Okinawa Shimajiri 26.96
تاکه‌تومی، اوکیناوا 竹富町 Okinawa Yaeyama 334.39
یوناگونی، اوکیناوا 与那国町 Okinawa Yaeyama 28.96

منابع[ویرایش]