پرش به محتوا

فهرست شهرهای الجزایر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نقشه الجزائر
1. الجزائر (۳٫۵۱۸ میلیون نفر)
2. وهران (۷۷۱٫۰۶۶ نفر)
3. قسنطینه (۵۰۷٫۲۲۴ نفر)
4. عنابه (۳۸۳٫۵۰۴ نفر)

فهرست شهرهای الجزایر

شهرهای الجزایر
رتبه نام سرشماری استان
نام شهر به عربی جمعیت ۱۹۷۷ جمعیت ۱۹۸۷ جمعیت ۱۹۹۸ تخمین ۲۰۰۵
۱. الجزیره (به عربی: الجزائر) ۱٫۵۲۳٫۰۰۰ ۱٫۵۰۷٫۲۴۱ ۱٫۵۱۹٫۵۷۰ ۱٫۵۱۸٫۰۸۳ الجزیره
۲. وهران (به عربی: وهران) ۴۹۱٫۹۰۱ ۶۲۸٫۵۵۸ ۶۹۲٫۵۱۶ ۷۷۱٫۰۶۶ وهران
۳. قسطنطنیه (به عربی: قسنطینة) ۳۴۵٫۵۶۶ ۴۴۳٫۷۲۷ ۴۶۲٫۱۸۷ ۵۰۷٫۲۲۴ قسنطینه
۴. عنابه (به عربی: عنابة) ۲۵۵٫۹۳۸ ۳۰۵٫۵۲۶ ۳۴۸٫۵۵۴ ۳۸۳٫۵۰۴ عنابه
۵. باتنه (به عربی: باتنة) ۱۰۲٫۷۵۶ ۱۸۱٫۶۰۱ ۲۴۲٫۵۱۴ ۳۱۷٫۲۰۶ باتنه
۶. البلیده (به عربی: البلیدة) ۱۳۶٫۰۳۳ ۱۷۰٫۹۳۵ ۲۲۶٫۵۱۲ ۲۶۴٫۵۹۸ البلیده
۷. سطیف (به عربی: سطیف) ۱۲۹٫۷۵۴ ۱۷۰٫۱۸۲ ۲۱۱٫۸۵۹ ۲۴۶٫۳۷۹ سطیف
۸. الشلف (به عربی: الشلف) ۷۵٫۸۶۴ ۱۲۹٫۹۷۶ ۱۷۹٫۷۶۸ ۲۳۵٫۰۶۲ الشلف
۹. الجفله (به عربی: الجلفة) ۴۷٫۴۳۵ ۸۴٫۲۰۷ ۱۵۴٫۲۶۵ ۲۲۱٫۲۳۱ الجفله
۱۰. سیدی بلعباس (به عربی: سیدی بلعباس) ۱۱۲٫۹۹۸ ۱۵۲٫۷۷۸ ۱۸۰٫۲۶۰ ۲۰۸٫۴۹۸ سیدی بلعباس
۱۱. بسکره (به عربی: بسکرة) ۹۰٫۴۷۱ ۱۲۸٫۲۸۱ ۱۷۰٫۹۵۶ ۲۰۷٫۹۸۷ بسکره
۱۲. تبسه (به عربی: تبسة) ۶۱٫۰۶۳ ۱۰۷٫۵۵۹ ۱۵۳٫۲۴۶ ۲۰۳٫۹۲۲ تبسه
۱۳. تیارت (به عربی: تیارت) ۵۳٫۲۷۷ ۹۵٫۸۲۱ ۱۴۵٫۳۳۲ ۱۹۸٫۲۱۳ تیارت
۱۴. ورقله (به عربی: ورقلة) ۴۲٫۰۹۸ ۸۱٫۷۲۱ ۱۲۹٫۴۰۲ ۱۸۳٫۲۳۸ ورقله
۱۵. بجایه (به عربی: بجایة) ۷۳٫۹۶۰ ۱۱۴٫۵۳۴ ۱۴۷٫۰۷۶ ۱۸۲٫۱۳۱ بجایه
۱۶. سکیکده (به عربی: سکیکدة) ۹۱٫۳۹۵ ۱۲۸٫۷۴۷ ۱۵۲٫۳۳۵ ۱۷۸٫۶۸۷ سکیکده
۱۷. تلمسان (به عربی: تلمسان) ۱۰۹٫۴۰۸ ۱۲۶٫۸۸۲ ۱۵۵٫۱۶۲ ۱۷۲٫۵۴۰ تلمسان
۱۸. برج بو عریریج (به عربی: برج بو عریریج) ۵۴٫۵۰۵ ۸۴٫۲۶۴ ۱۲۸٫۵۳۵ ۱۶۷٫۲۳۰ برج بوعریریج
۱۹. بشار (به عربی: بشار) ۷۲٫۷۹۰ ۱۰۷٫۳۱۱ ۱۳۱٫۰۱۰ ۱۵۷٫۴۳۰ بشار
۲۰. المدیه (به عربی: المدیة) ۵۷٫۸۲۸ ۸۴٫۷۹۲ ۱۲۳٫۵۳۵ ۱۵۵٫۸۵۲ مدیه
۲۱. تقورت (به عربی: تقورت) ۴۲٫۵۱۹ ۷۰٫۶۴۵ ۱۱۳٫۶۲۵ ۱۵۳٫۶۲۴ ورقله
۲۲. جیجل (به عربی: جیجل) ۳۵٫۰۶۵ ۶۲٫۷۹۳ ۱۰۶٫۰۰۳ ۱۴۸٫۹۰۱ جیجل
۲۳. سوق اهراس (به عربی: سوق أهراس) ۵۲٫۱۴۴ ۸۳٫۰۱۵ ۱۱۵٫۸۸۲ ۱۴۸٫۳۲۸ استان سوق اهراس
۲۴. مستغانم (به عربی: مستغانم) ۸۵٫۰۵۹ ۱۱۴٫۰۳۷ ۱۲۴٫۳۹۹ ۱۴۰٫۲۵۲ مستغانم
۲۵. المسیله (به عربی: المسیلة) ۳۳٫۶۴۲ ۶۵٫۸۰۵ ۹۹٫۸۵۵ ۱۴۰٫۰۴۸ المسیله
۲۶. العلمه (به عربی: العلمة) ۴۱٫۵۶۴ ۶۷٫۹۳۳ ۱۰۵٫۱۳۰ ۱۳۹٫۸۰۸ سطیف
۲۷. خنشله (به عربی: خنشلة) ۴۴٫۲۲۳ ۶۹٫۷۴۳ ۱۰۶٫۰۸۲ ۱۳۸٫۷۵۴ خنشله
۲۸. سعیده (به عربی: سعیدة) ۵۵٫۸۵۵ ۸۰٫۸۲۵ ۱۱۰٫۸۶۵ ۱۳۶٫۸۵۶ سعیده
۲۹. عین وساره (به عربی: عین وسارة) ۱۷٫۱۷۳ ۴۴٫۲۷۰ ۸۲٫۴۳۵ ۱۳۴٫۱۷۴ الجفله
۳۰. الوادی (به عربی: الوادی) ۴۷٫۱۷۳ ۷۲٫۰۶۵ ۱۰۴٫۸۰۱ ۱۳۳٫۹۳۳ الوادی
۳۱. قالمه (به عربی: قالمة) ۵۶٫۱۰۶ ۷۷٫۸۲۱ ۱۰۸٫۷۳۴ ۱۳۳٫۱۲۷ قالمه
۳۲. غردایه (به عربی: غردایة) ۷۰٫۵۰۸ ۸۹٫۴۱۵ ۱۱۰٫۷۲۴ ۱۲۷٫۱۷۲ غردایه
۳۳. غلیزان (به عربی: غلیزان) ۵۵٫۴۵۰ ۸۰٫۰۹۱ ۱۰۴٫۲۸۵ ۱۲۶٫۷۹۴ غلیزان
۳۴. الاغواط (به عربی: الأغواط) ۴۰٫۱۵۶ ۶۷٫۲۱۴ ۹۶٫۳۴۲ ۱۲۶٫۲۹۱ الاغواط
۳۵. برج الکیفان (به عربی: برج الکیفان) ۴۶٫۵۹۰ ۶۱٫۰۳۵ ۹۸٫۱۳۵ ۱۲۲٫۸۷۵ الجزیره
۳۶. بو سعده (به عربی: بو سعادة) ۴۶٫۷۶۰ ۶۶٫۶۸۸ ۹۷٫۰۳۱ ۱۲۱٫۳۰۱ مسیله
۳۷. باب‌الزوار (به عربی: باب‌الزوار) ۷٫۱۰۰ ۵۵٫۲۱۱ ۹۲٫۲۰۰ ۱۱۵٫۴۴۴ الجزیره
۳۸. مسعد (به عربی: مسعد) ۱۹٫۸۸۵ ۴۷٫۴۶۰ ۷۵٫۵۳۳ ۱۱۴٫۶۲۵ الجفله
۳۹. بریکه (به عربی: بریکة) ۲۶٫۳۱۵ ۵۶٫۴۸۸ ۸۰٫۶۱۸ ۱۱۴٫۵۴۷ باتنه
۴۰. عین البیضاء (به عربی: عین البیضاء) ۴۲٫۵۷۸ ۶۱٫۹۹۷ ۹۰٫۵۶۰ ۱۱۴٫۱۰۷ ام‌البواقی
۴۱. الخروب (به عربی: الخروب) ۱۴٫۹۶۲ ۴۲٫۲۶۱ ۶۵٫۳۴۴ ۱۰۳٫۹۹۵ قسنطینه

جستارهای وابسته

[ویرایش]