شجره‌نامه دودمان سلطنتی ژاپن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شجره‌نامه امپراتور ژاپن، از امپراتور جینمو تا به امروز.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خدایان شینتو
(شجره افسانه‌ای)[۱]
ایزاناگی[۲]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایزانامی[۳]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آماتراسو[۴]
 
Takamimusuhi[۵]
 
Ōyamatsumi[۶]
 
Watatsumi[۷]
 
سوسانو (خدا)[۸]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amenooshihomimi[۹]
 
♀ Yorozuhatahime[۱۰]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninigi[۱۱]
 
 
 
Konohana Sakuyahime[۱۲]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hohodemi (a.k.a. Hoori)[۱۳]
 
Toyotamabime[۱۴]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Mizokui[۱۵]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
son or 6th-generation descendant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugayafukiaezu[۱۶]
 
 
♀ Tamayoribime[۱۷]
 
اوکونینوشی[۱۸]
a.k.a. Ōnamuchi[۱۹]
a.k.a. Ōmononushi[۲۰]
 
♀ Seyadatarahime
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAPANESE EMPERORS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamuyamatoiwarebiko
711–585 BC

امپراتور جینمو
660–585 BC(1)
 
 
 
 
 
♀ Isukeyorihime[۲۱]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور سویزی
581–549 BC(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور آنیی
549–511 BC(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور ایتوکو
510–476 BC(4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور کوشو
475–393 BC(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور کوان
392–291 BC(6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور کوریه
290–215 BC(7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igashikome
 
 
 
 
 
امپراتور کوگن
214–158 BC(8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hikofutsuoshi no Makoto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور کایکا
157–98 BC(9)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
son or grandson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور سوجین
97–30 BC(10)
 
 
 
Hikoimasu
 
تاکنوشی نو سوکون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور سوینین
29 BC – AD 70(11)
 
 
 
 
Yasaka Iribiko
 
Yamashiro no Ōtsutsuki Mawaka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور کیکو
71–130(12)
 
 
 
 
Yasaka Iribime
 
Kanime Ikazuchi
 
Soga no Ishikawa Sukune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Futaji Irihime
 
 
 
Yamato Takeru
 
Ioki Iribiko
 
امپراتور سیمو
131–191(13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okinaga no Sukune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homuda Mawaka
 
امپراتور چوای
192–200(14)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتریس جینگو
200–270
 
Soga no Machi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakatsu Hime
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200–310
امپراتور اوجین
270–310(15)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور نینتوکو
313–399(16)
 
 
 
 
 
 
 
Wakanuke
no Kimi
 
 
 
 
Soga no Karako
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتور ریچو
400–405(17)
 
امپراتور هانزی
406–410(18)
 
امپراتور اینگیو
411–453(19)
 
Oshisaka
no Hime
 
Ohohoto
no Kimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ichinobe-no
Oshiwa
 
 
 
 
 
امپراتور آنکو
453–456(20)
 
418–479
امپراتور یوریاکو
456–479(21)
 
Ohi
no Kimi
 
 
Soga no Koma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
449–487
امپراتور کینزو
484–487(23)
 
امپراتور نینکین
488–498(24)
 
 
 
 
 
امپراتور سی‌نی
480–484(22)
 
Ushi
no Kimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
489–507
امپراتور بوریتسو
498–507(25)
 
 
 
 
 
 
Tashiraka
 
 
 
 
 
امپراتور کیتای
507–531(26)
 
 
Soga no Iname
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tachibana
 
467–539
امپراتور سینکا
536–539(28)
 
 
 
 
 
 
465–536
امپراتور آنکان
531–536(27)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soga no Oanenokimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iwa-hime
 
 
 
509–571
امپراتور کیم‌می
539–571(29)
 
Soga no
Kitashihime
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiro Hime
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unako no Otoshi
 
538–585
امپراتور بیداتسو
572–585(30)
 
554–628
امپراتریس سویکو
593–628(33)
 
 
امپراتور یومی
585–587(31)
 
Anahobe no Hashihito
 
Sushun
587–592(32)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oshisako no Oe
b. 556
 
Nukate Hime
b. 570
 
 
 
 
 
Sakrai
 
 
سوگا نو اوماکو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chinu no Okimi
 
 
 
 
 
 
Kibi Hime
 
 
Soga no Kuramaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
593–641
امپراتور جومی
629–641(34)
 
 
 
 
594–661
امپراتریس کوگیوکو 642–645(35)
امپراتریس کوگیوکو 654–661(37)
 
 
596–654
امپراتور کوتوکو
645–654(36)
 
 
Soga no Murajiko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
626–671
امپراتور تنجی
661–671(38)
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Fuhito
 
Soga no Masako
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
648–672
امپراتور کوبون
671–672(39)
 
 
 
645–701
امپراتریس جیتو
686–697(41)
 
631–686
تمو
672–686(40)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shiki
 
661–721
امپراتریس گمه‌ای
707–715(43)
 
Kusakabe
662–689
 
 
 
 
 
 
شاهزاده تونری
676–735
 
Fujiwara no Fusasaki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
680–748
امپراتریس گنشو
715–724(44)
 
683–707
امپراتور مومو
697–707(42)
 
Fujiwara no Miyako
 
 
733–765
امپراتور جون‌نین
758–764(47)
 
Fujiwara no Matate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
701–756
امپراتور شومو
724-749(45)
 
Kōmyō
 
 
 
Fujiwara no Uchimaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takano no Niigasa
d. 790
 
709–782
امپراتور کونین
770–781(49)
 
Ikami
717–775
 
718–770
امپراتریس کوکن 749–758(46)
امپراتریس کوکن 764–770(48)
 
 
 
 
 
Fujiwara no Fuyutsugu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yamabe 737–806
امپراتور کامو
781–806(50)
 
 
 
Sakahito
754–829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ate 774–824
امپراتور هی‌زی
806–809(51)
 
Asahara
 
 
Kamino 786–842
امپراتور ساگا
809–823(52)
 
Ōtomo 786–840
Junna
(Sai I)
823–833(53)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Yoshifusa
 
 
 
Minamoto no Kiyohime
 
Masara 810–850
امپراتور نیمیو
(Fukakusa I)
833–850(54)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Nagara
 
Fujiwara no Akirakeiko
 
Michiyasu 827–858
امپراتور مونتوکو
850–858(55)
 
Tokiyasu 830–887
امپراتور کوکو
(Komatsu I)
884–887(58)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Mototsune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Takaiko
 
 
 
 
Korehito 850–880
امپراتور سیوا
(Mizunoo I)
858–876(56)
 
 
 
Sadami 867–931
امپراتور اودا
887–897(59)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Tadasuke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadaakira 869–949
امپراتور یوزی
876–884(57)
 
Fujiwara no Onshi
 
Atsuhito 885–930
امپراتور دایگو
897–930(60)
 
Atsumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Morosuke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yasuko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Anshi
 
Nariakira 926–967
امپراتور موراکامی
946–967(62)
 
 
Yutaakira 923–952
امپراتور سوزاکو
930–946(61)
 
 
Minamoto no Masanobu
 
Fujiwara no Kaneie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Koretada
 
Fujiwara no Kinsue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Kaishi
 
Norihira 950–1011
امپراتور ری‌زی
967–969(63)
 
Fujiwara no Chōshi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Senshi
 
Morihira 959–991
امپراتور آنیو
969–984(64)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morohada 968–1008
امپراتور کازان
984–986(65)
 
 
 
 
 
Fujiwara no Sanenari
 
Minamoto no Rinshi
 
Fujiwara no Michinaga
966–1028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iyasada 976–1017
امپراتور سانجو
1011–1016(67)
 
 
 
Fujiwara no Kenshi
 
 
 
 
Fujiwara no Shōshi
 
Kanehito 980–1011
امپراتور ایچیجو
986–1011(66)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Kinnari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadako
 
Atsunaga 1009–1045
امپراتور گو-سوزاکو
1036–1045(69)
 
Fujiwara no Kishi
 
Atsuhira 1008–1036
امپراتور گو-ایچیجو
1016–1036(68)
 
Fujiwara no Ishi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Moshi
 
Takahito 1034–1073
امپراتور گو-سانجو
1068–1073(71)
 
Chikahito 1025–1068
امپراتور گو-ریزی
1045–1068(70)
 
 
 
 
 
Akiko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Sanesue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadahito 1053–1129
امپراتور شیراکاوا
1073–1087(72)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Kinzane
 
 
 
 
 
Fujiwara no Ishi
 
Taruhito 1079–1107
امپراتور هوریکاوا
1087–1107(73)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Shōshi
 
 
 
 
 
 
 
Munehito 1103–1156
امپراتور توبا
1107–1123(74)
 
Tokudaiji Saneyoshi
 
 
 
 
 
Fujiwara no Michisue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akihito 1119–1164
امپراتور سوتوکو
1123–1142(75)
 
 
 
Masahito 1127–1192
امپراتور گو شیراکاوا
1155–1158(77)
 
 
 
Fujiwara no Kinmichi
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Kinmichi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norihito 1161–1181
امپراتور تاکاکورا
1168–1180(80)
 
 
 
 
 
Morihito 1143–1165
امپراتور نیجو
1158–1165(78)
 
Fujiwara Masuko
1140–1201
 
Narihito 1139–1155
امپراتور کونوئه
1142–1155(76)
 
Fujiwara no Sanemune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morisada
 
Tokihito 1178–1185
امپراتور آنتوکو
1180–1185(81)
 
Takahura 1180–1239
امپراتور گو-توبا
1185–1198(82)
 
Yorihito 1164–1176
امپراتور روکوجو
1165–1168(79)
 
 
 
 
 
 
 
Saionji Kintsune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yutahito 1212–1234
امپراتور گو-هوریکاوا
1221–1232(86)
 
 
 
Tamehito 1196–1231
امپراتور تسوچیمیکادو
1198–1210(83)
 
 
 
 
 
Morinari 1197–1242
امپراتور جونتوکو
1210–1221(84)
 
Saionji Saneuji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitsuhito 1231–1242
امپراتور شیجو
1232–1242(87)
 
 
 
Kunihito 1220–1272
امپراتور گو-ساگا
1242–1246(88)
 
Saionji Kitsushi
 
 
Kanenari 1218–1234
امپراتور چوکیو
1221(85)
 
 
 
 
 
Tōin Saneo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prince Munetaka
1242–1274
Shogun 1252–66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tōin Inshi
 
Hisahito 1243–1304
امپراتور گو-فوکاکوسا
1246–1260(89)
 
 
 
Saionji Kimiko
 
Tsunehito 1249–1305
امپراتور کامه‌یاما
1260–1274(90)
 
 
 
Tōin Kitsushi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prince Koreyasu
1264–1326
Shogun 1266–89
 
Hirohito 1265–1317
امپراتور فوشیمی
1287–1298(92)
 
 
 
Tōin Sueko
 
 
Reishi
 
Yohito 1267–1324
امپراتور گو-اودا
1274–1287(91)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanehito 1288–1336
امپراتور گو-فوشیمی
1298–1301(93)
 
Tomihito 1297–1348
امپراتور هانازونو
1308–1318(95)
 
Prince Hisaaki
1279–1308
Shogun 1289–1308
 
Kuniharo 1285–1308
امپراتور گو-نیجو
1301–1308(94)
 
Takaharu 1288–1339
امپراتور گودای‌گو
1318–1339(96)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazuhito 1313–1348
امپراتور کوگون
1332–1334
 
Yutahito 1322–1380
امپراتور کومیو
1336–1348
 
Prince Morikuni
1301–1333
Shogun 1308–33
 
Noriyoshi 1328–1368
امپراتور گو-موراکامی
1339–1368(97)
 
Prince Morinaga
1308–1335
Shogun 1333–34
 
Prince Narinaga
1326–1338/1344
Shogun 1334–38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okihito 1334–1398
امپراتور سوکو
1348–1351
 
Iyahito 1336–1374
امپراتور گو-کوگین
1352–1371
 
Yutanari 1343–1394
امپراتور چوکی
1368–1383(98)
 
Hironari 1347–1424
امپراتور گو-کامه‌یاما
1383–1392(99)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yoshihito shinnō
1351–1416
 
Ohito 1359–1393
امپراتور گو-انیو
1371–1382
 
KEY:
Northern Pretender
Legitimate Emperor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadafusa shinnō
1372–1447
 
Motohito 1377–1433
امپراتور گو-کوماتسو
1382–1392
1392–1412(100)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihito 1401–1428
امپراتور شوکو
1412–1428(101)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hikohito 1419–1471
امپراتور گو-هانزونو
1428–1464(102)
 
Fushimi Sadatsune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fusahito 1442–1500
امپراتور گو-تسوتشیمیکادو
1464–1500(103)
 
Fushimi Kunitaka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katsuhito 1464–1526
امپراتور گو-کاشیوابارا
1500–1526(104)
 
Fushimi Sadaatsu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomohito 1497–1557
امپراتور گو-نارا
1526–1557(105)
 
Fushimi Kunisuke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michihito 1517–1593
امپراتور اوگیماتشی
1557–1586(106)
 
Fushimi Kuninobu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prince Masahito
1552–1586
 
Fushimi Sadakiyo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazuhito 1572–1617
امپراتور گو-یوزی
1586–1611(107)
 
Fushimi Sadayuki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kokohito 1596–1680
امپراتور گومیزونو
1611–1629(108)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okiko 1624–1696
امپراتریس میشو
1629–1643(109)
 
Tsuguhito 1633–1654
امپراتور گو-کومیو
1643–1654(110)
 
Nagahito 1638–1685
امپراتور گو-سای
1655–1663(111)
 
Satohito 1654–1732
امپراتور ریگن
1663–1687(112)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kujō Sukezane
 
 
 
 
 
Masuko
 
Asahito 1675–1710
امپراتور هیگاشی‌یاما
1687–1709(113)
 
Yoshiko
 
Fushimi Kuninaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kujō Yukinori
 
Naohito shinnō
1704–1753
 
Yashuhito 1702–1737
امپراتور ناکامیکادو
1709–1735(114)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nijō Munemoto
 
 
 
 
 
 
Teruhito 1720–1750
امپراتور ساکوراماچی
1735–1747(115)
 
 
 
Fujimi Sadatake
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukehito shinnō
1733–1794
 
Toohito 1741–1762
امپراتور موموزونو
1747–1762(116)
 
Toshiko 1740–1813
امپراتریس گو-ساکوراماچی
1762–1771(117)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nijō Harutaka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidehito 1758–1779
امپراتور گو-موموزونو
1771–1779(118)
 
 
 
Fushimi Kuniyori
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kajyūji Tadako
 
Morohito 1771–1840
امپراتور کوکاکو
1780–1817(119)
 
Princess Yoshiko
1779–1846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kujō Hisatada
 
 
 
Ayahito 1800–1846
امپراتور نینکو
1817–1846(120)
 
Ōgimachi Naoko
 
 
 
 
 
Fushimi Sadayuki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empress Eishō
 
 
 
Osahito 1831–1867
امپراتور کومی
1846–1867(121)
 
Nakayama Yoshiko
 
 
 
Fushimi Kuniye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kujō Michitaka
 
 
 
یاناگیوارا ناروکو
 
Mutsuhito 1852–1912
امپراتور میجی
1867–1912(122)
 
امپراتریس شوکن
 
Kuni Asahiko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتریس تی‌می
 
 
 
 
 
Yoshihito 1879–1926
امپراتور تایشو
1912–1926(123)
 
 
 
 
 
 
 
Kuni Kuniyoshi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hirohito 1901–1989
امپراتور شووا
1926–1989(124)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امپراتریس کوجان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 1934
امپراتریس می‌چیکو
 
 
 
Akihito b. 1933
امپراتور آکی‌هیتو
1989–present(125)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 1960
شاهزاده ناروهیتو
 
b. 1963
شاهدخت ماساکو
 
Fumihito b. 1965
شاهزاده آکی‌شینو
 
Kiko b. 1966
شاهدخت آکی‌شینو
 
b. 1969
سایاکو کارودا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 2001
آیکو، شاهدخت توشی
 
b. 1991
شاهدخت ماکوی آکی‌شینو
 
b. 1994
شاهدخت کاکوی آکی‌شینو
 
b. 2006
شاهزاده هیساهیتوی آکی‌شینو

منابع[ویرایش]

 • . 
Specific

منابع[ویرایش]

 1. . شابک ‎۹۷۸-۸۷-۰۶-۸۱۴۳۲-۹. 
 2. . 
 3. . 
 4. . 
 5. . 
 6. . 
 7. . 
 8. . 
 9. . 
 10. . 
 11. . 
 12. . 
 13. . 
 14. . 
 15. . 
 16. . 
 17. . 
 18. . 
 19. . 
 20. . 
 21. .