شجره‌نامه دودمان سلطنتی ژاپن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شجره‌نامه امپراتور ژاپن، از امپراتور جینمو تا به امروز.

خدایان
شینتو

(شجره‌نامه
افسانه‌ای)
[۱]
ایزاناگی[۲] ایزانامی[۳]
تاکامیموسوبی[۴] آماتراسو[۵] اویاماتسومی[۶] واتاتسومی[۷] سوسانو (خدا)[۸]
Takuhadachiji-hime
-hime[۹]
آمه-نو-اوشیهومیمی[۱۰]
نینیگی-نو-میکوتو[۱۱] کونوهاناساکویا-هیمه[۱۲]
هوری (اساطیر ژاپن)[۱۳] تویوتاما-هیمه[۱۴] Mizokui[۱۵]
son or
6th-generation
descendant
اوگایافوکی‌آئه‌زو[۱۶] تامایوری-هیمه[۱۷] اوکونینوشی[۱۸]
(Ōnamuchi)[۱۹]
Seyadatara
-hime
Kotoshironushi[۲۰] Tamakushihime Takeminakata
Imperial Seal of Japan.svg
JAPANESE
EMPERORS
Inahi no
Mikoto
Itsuse no
Mikoto
Ahiratsu
-hime
711–585 BC
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور جینمو
660–585 BC(1)
Himetataraisuzu
-hime[۲۱]
Kisumimi Tagishimimi 632–549 BC
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سویزی
581–549 BC(2)
Isuzuyori-hime Hikoyai Kamuyaimimi
d.577 BC
567–511 BC
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور آنیی
549–511 BC(3)
553–477 BC
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور ایتوکو
510–476 BC(4)
Yosotarashi
-hime
501–393 BC
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کوشو
475–393 BC(5)
Ametarashihiko
kunioshihito
427–291 BC
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کوان
392–291 BC(6)
Oshihime 342–215 BC
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کوریه
290–215 BC(7)
Kuwashi-hime
Igashikome 273–158 BC
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کوگن
214–158 BC(8)
Kibitsuhiko Wakatakehiko
Hikofutsuoshi
no Makoto
208–98 BC
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کایکا
157–98 BC(9)
148–30 BC
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سوجین
97–30 BC(10)
Hikoimasu
son or grandson
تاکنوشی نو سوکون Yasaka Iribiko 69 BC–70 AD
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سوینین
29 BC–70 AD(11)
Yamashiro
no Ōtsutsuki
Mawaka
Yasaka Iribime 13 BC–130 AD
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کیکو
71–130(12)
Kanime
Ikazuchi
Soga no
Ishikawa
Sukune
84–190
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سیمو
131–191(13)
Ioki Iribiko یاماتو تاکه‌رو Futaji Irihime Okinaga
no Sukune
Soga
no Machi
Homuda
Mawaka
149–200
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور چوآی
192–200(14)
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتریس جینگو
200–270
Nakatsu Hime 201–310
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور اوجین
270–310(15)
Soga
no Karako
Princess Iwa
290–399
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور نینتوکو
313–399(16)
Wakanuke
no Futamata
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور ریچو
400–405(17)
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور هانزی
406–410(18)
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور اینگیو
411–453(19)
Oshisaka
no Hime
Ohohoto
no Ōkimi
Soga
no Koma
Ichinobe
no Oshiwa
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور آنکو
453–456(20)
418–479
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور یوریاکو
456–479(21)
Ohi
no Ōkimi
449–487
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کینزو
484–487(23)
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور نینکین
488–498(24)
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سی‌نی
480–484(22)
Ushi
no Ōkimi
489–507
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور بوریتسو
498–507(25)
Tashiraka Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کیتای
507–531(26)
Soga
no Iname

506?-570
Tachibana 467–539
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سینکا
536–539(28)
465–536
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور آنکان
531–536(27)
سوگا نو اوماکو
c.551-626
Ishi-Hime 509–571
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کیم‌می
539–571(29)
Soga no
Kitashihime
Soga no
Oanenokimi
Hiro Hime
?-575
Unako
no Otoshi
538–585
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور بیداتسو
572–585(30)
554–628
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتریس سویکو
593–628(33)
540–587
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور یومی
585–587(31)
Anahobe no
Hashihito
?–592
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سوشون
587–592(32)
Soga no
Kuramaro
Oshisako no Oe
b.556
Nukate Hime
b. 570
Prince
Sakurai
560-587?
امپراتور شوتوکو تایشی
574-622
Ōtomo
no Koteko
Chinu no Ōkimi Kibi Hime
Soga no
Murajiko
611–664
593–641
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور جومی
629–641(34)
594–661
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتریس کوگیوکو
642–645(35)
امپراتریس سایمئی
654–661(37)
596–654
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کوتوکو
645–654(36)
Soga
no Masako
فوجی‌وارا نو فوهیتو
659–720
626–671
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور تنجی
661–671(38)
یاماتو هیمه
نو اوکیمی
648–672
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کوبون
671–672(39)
شاهدخت توچی
648/653–678
645–701
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتریس جیتو

686–697(41)
631–686
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور تنمو
672–686(40)
فوجیوارا نو فوساساکی
681–737
Shiki
c.668-716
661–721
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتریس گمه‌ای
707–715(43)
کوساکابه
662–689
شاهزاده تونری
676–735
Fujiwara
no Miyako
?-754
683–707
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور مونمو
697–707(42)
680–748
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتریس گنشو
715–724(44)
733–765
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور جوننین
758–764(47)
Fujiwara
no Matate

715–766
Empress
Kōmyō

701–760
701–756
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور شومو
724-749(45)
718–770
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتریس کوکن
749–758(46)
امپراتریس کوکن
764–770(48)
شاهزاده اینوئه
(Ikami)
717–775
709–782
Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کونین
770–781(49)
Takano
no Niigasa

c.720-790
Fujiwara
no Uchimaro

756–812
Sakahito
754–829
Yamabe
737–806

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کانمو
781–806(50)
Fujiwara
no Otomuro

760–790
Fujiwara
no Fuyutsugu

775–826
Asahara
779–817
Ate
774–824

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور هی‌زی
806–809(51)
Kamino
786–842

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور ساگا
809–823(52)
تاچیبانا نو کاچیکو
786–850
Princess
Koshi
789–809
Ōtomo
786–840

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور جونا
823–833(53)
Fujiwara
no Nagara

802–856
فوجیوارا نو یوشی‌فوسا
804–872
Minamoto
no Kiyohime
810–856
Fujiwara
no Nobuko
809–871
Masara
810–850

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور نینمیو
(Fukakusa)
833–850(54)
Princess
Seishi

810–879
Fujiwara
no Akirakeiko
829–899
Michiyasu
827–858

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور مونتوکو
850–858(55)
Tokiyasu
830–887

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کوکو
884–887(58)
Fujiwara
no Mototsune

836–891
Fujiwara
no Takaiko
842–910
Korehito
850–880

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سیوا
858–876(56)
Sadami
867–931

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور اودا
887–897(59)
Fujiwara
no Tadahira

880–949
Sadaakira
869–949

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور یوزی
876–884(57)
Fujiwara
no Onshi

885–954
Atsuhito
885–930

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور دایگو
897–930(60)
Prince
Atsumi
893-967
Kōshi
919-957
Fujiwara
no Morosuke

909–960
Fujiwara
no Kinsue

957–1029
Fujiwara
no Koretada

924-972
Yutaakira
923–952

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سوزاکو
930–946(61)
Fujiwara
no Anshi

927–964
Nariakira
926–967

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور موراکامی
946–967(62)
Fujiwara
no Kaneie

929–990
Minamoto
no Masanobu

920–993
Fujiwara
no Kaishi
945–975
Norihira
950–1011

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور ری‌زی
967–969(63)
Princess
Masako

950–1000
Fujiwara
no Chōshi
c.954–982
Morihira
959–991

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور آنیو
969–984(64)
Fujiwara
no Senshi
962-1002
فوجیوارا نو میچیناگا
966–1028
Minamoto
no Rinshi
964–1053
Fujiwara
no Sanenari
975–1004
Morohada
968–1008

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کازان
984–986(65)
Fujiwara
no Seishi

972–1025
Iyasada
976–1017

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سانجو
1011–1016(67)
Fujiwara
no Kenshi

994–1027
Fujiwara
no Shōshi

988–1074
Kanehito
980–1011

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور ایچیجو
986–1011(66)
Fujiwara
no Teishi

977–1001
Fujiwara
no Kinnari
شاهدخت تیشی
1013–1094
Fujiwara
no Genshi

1016–1039
Atsunaga
1009–1045

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-سوزاکو
1036–1045(69)
Fujiwara
no Kishi
1007–1025
Atsuhira
1008–1036

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-ایچیجو
1016–1036(68)
Fujiwara
no Ishi

999–1036
Fujiwara
Shigeko
?-1062
Takahito
1034–1073

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-سانجو
1068–1073(71)
Princess
Kaoruko

1029–1093
Chikahito
1025–1068

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-ریزی
1045–1068(70)
شاهدخت شوشی (۱۱۰۵–۱۰۲۷)
1027–1105
Fujiwara
no Kanshi

1021–1102
Fujiwara
no Hiroko

1036–1127
Fujiwara
no Sanesue
1035-1092
Sadahito
1053–1129

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور شیراکاوا
1073–1087(72)
فوجیوارا نو کنشی (۱۰۵۷-۱۰۸۴)
1057–1084
Fujiwara
no Kinzane
1053-1107
Fujiwara
no Ishi
1076–1103
Taruhito
1079–1107

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور هوریکاوا
1087–1107(73)
Princess
Tokushi

1060–1114
Princess
Yasuko

1076–1096
Fujiwara
no Michisue
1090-1128
Tokudaiji
Saneyoshi
1117-1173
فوجیوارا نو نوریکو
1117–1160
Munehito
1096–1157

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور توبا
1107–1123(74)
فوجیوارا نو تاماکو
1101–1145
فوجیوارا نو تایشی
1095–1156
Fujiwara
no Kinmichi
1117-1173
Tokudaiji
Kinyoshi
1115-1161
Masahito
1127–1192

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو شیراکاوا
1155–1158(77)
فوجیوارا نو کینشی
1134–1209
Akihito
1119–1164

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سوتوکو
1123–1142(75)
Fujiwara
no Kiyoko

1121–1182
تایرا نو کیوموری
1118–1181
Fujiwara
no Sanemune
1145-1214
شاهدخت یوشیکو (نیجو)
1141–1176
Morihito
1143–1165

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور نیجو
1158–1165(78)
فوجیوارا نو ماساروکو
1140–1202
Narihito
1139–1155

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کونوئه
1142–1155(76)
Fujiwara
no Shimeko
1131–1176
Norihito
1161–1181

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور تاکاکورا
1168–1180(80)
تایرا نو توکوکو
1155–1213
Saionji
Kintsune
1171-1244
Yorihito
1164–1176

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور روکوجو
1165–1168(79)
Fujiwara
no Ikushi

1146–1173
Takahura
1180–1239

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-توبا
1185–1198(82)
Kujō Ninshi
1173–1239
Prince
Morisada
1179-1223
Tokihito
1178–1185

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور آنتوکو
1180–1185(81)
Tōin Saneo
1219-1273
Saionji Saneuji
1194-1269
Fujiwara
no Reishi

1185–1243
Tamehito
1196–1231

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور تسوچی‌میکادو
1198–1210(83)
Morinari
1197–1242

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور جونتوکو
1210–1221(84)
Fujiwara
no Ritsushi

1192–1248
Yutahito
1212–1234

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-هوریکاوا
1221–1232(86)
فوجیوارا نو شونشی
1209–1233
Saionji
Kitsushi

1225–1292
Kunihito
1220–1272

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-ساگا
1242–1246(88)
Kanenari
1218–1234

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور چوکیو
1221(85)
Mitsuhito
1231–1242

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور شیجو
1232–1242(87)
Tōin Inshi
1246-1329
Hisahito
1243–1304

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-فوکاکوسا
1246–1260(89)
Saionji
(Fujiwara)
no Kimiko

1232–1304
Tōin
no Saneko

1245–1272
Tsunehito
1249–1305

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کامه‌یاما
1260–1274(90)
Fujiwara
no Kishi

1252–1318
شاهزاده مونه‌تاکا
1242–1274
Shōgun:
1252–1266
Tōin Sueko
1265-1336
Hirohito
1265–1317

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور فوشیمی
1287–1298(92)
شاهزاده هیساآکی
1279–1308
Shōgun:
1289–1308
Reishi
1270-1307
Yohito
1267–1324

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-اودا
1274–1287(91)
شاهزاده کوره‌یاسو
1264–1326
Shōgun:
1266–1289
Tomihito
1297–1348

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور هانازونو
1308–1318(95)
Tanehito
1288–1336

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-فوشیمی
1298–1301(93)
شاهزاده موریکونی
1301–1333
Shōgun:
1308–1333
Takaharu
1288–1339

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گودای‌گو
1318–1339(96)
Saionji
no Kishi

1303–1333
Kuniharo
1285–1308

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-نیجو
1301–1308(94)
Fujiwara
no Kinshi

1271–1342
Yutahito
1322–1380

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کومیو
1336–1348
Kazuhito
1313–1348

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کوگون
1332–1334
Princess
Junshi

1311–1337
Noriyoshi
1328–1368

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-موراکامی
1339–1368(97)
شاهزاده مورییوشی
1308–1335
Shōgun:
1333–1334
Prince
Narinaga

1326–1338/1344
Shōgun:
1334–1338
Prince
Tsunenaga

1324–1338
شاهزاده مونه‌ناگا
1311–c.1385
شاهزاده کانه‌یوشی
c.1329-1383
Okihito
1334–1398

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور سوکو
1348–1351
Iyahito
1336–1374

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-کوگین
1352–1371
Yutanari
1343–1394

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور چوکی
1368–1383(98)
Hironari
1347–1424

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-کامه‌یاما
1383–1392(99)
Yoshihito
shinnō
1351–1416
Ohito
1359–1393

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-انیو
1371–1382
Key: دربار شمالی
Legitimate
Emperor
Sadafusa
shinnō
1372–1456
Motohito
1377–1433

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-کوماتسو
1382–1392
1392–1412(100)
Matsudaira
Nobumitsu
1404–1488
Mihito
1401–1428

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور شوکو
1412–1428(101)
Matsudaira
Chikatada
1431–1501
Hikohito
1419–1471

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-هانزونو
1428–1464(102)
Fushimi
Sadatsune
1426–1474
Matsudaira
Nagachika
1473–1544
Fusahito
1442–1500

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-تسوتشیمیکادو
1464–1500(103)
Fushimi
Kunitaka
1456–1532
Matsudaira
Nobutada
1490–1531
Katsuhito
1464–1526

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-کاشیوابارا
1500–1526(104)
Fushimi
Sadaatsu
1488–1572
ماتسودایرا کیویاسو
1511–1535
Tomohito
1497–1557

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-نارا
1526–1557(105)
Fushimi
Kunisuke
1513–1563
ماتسودایرا هیروتادا
1526–1549
Michihito
1517–1593

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور اوگیماچی
1557–1586(106)
Fushimi
Kuninobu
1566–1622
توکوگاوا ایه‌یاسو
1543–1616
Shōgun:
1603–1605
شاهزاده سانه‌هیتو
1552–1586
Fushimi
Sadakiyo
1596–1654
توکوگاوا هیده‌تادا
1579–1632
Shōgun:
1605–1623
Kazuhito
1572–1617

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-یوزی
1586–1611(107)
Fushimi
Sadayuki
1632–1694
توکوگاوا ماساکو
1607–1678
Kokohito
1596–1680

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گومیزونو
1611–1629(108)
Okiko
1624–1696

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتریس میشو
1629–1643(109)
Tsuguhito
1633–1654

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-کومیو
1643–1654(110)
Nagahito
1638–1685

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-سای
1655–1663(111)
Satohito
1654–1732

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور ریگن
1663–1687(112)
Takatsukasa
Fusako

1653–1712
Kujō
Sukezane

1669–1729
Mashiko
1669–1738
Asahito
1675–1710

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور هیگاشی‌یاما
1687–1709(113)
Princess
Yukiko

1680–1720
Yoshiko
1676–1707
Fushimi
Kuninaga
1676–1726
Kujō Yukinori
1700–1728
Naohito shinnō
1704–1753
Yashuhito
1702–1737

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور ناکامیکادو
1709–1735(114)
Nijō Munemoto
1727–1754
Teruhito
1720–1750

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور ساکوراماچی
1735–1747(115)
Fujimi
Sadatake

1701–1754
Sukehito
shinnō
1733–1794
Toohito
1741–1762

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور موموزونو
1747–1762(116)
Toshiko
1740–1813

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتریس گو-ساکوراماچی
1762–1771(117)
Nijō Harutaka
1754–1826
Hidehito
1758–1779

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور گو-موموزونو
1771–1779(118)
Fushimi
Kuniyori

1733–1802
Kajyūji Tadako
1780-1843
Morohito
1771–1840

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کوکاکو
1780–1817(119)
Princess
Yoshiko

1779–1846
کوجو هیساتادا
1798–1871
Ayahito
1800–1846

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور نینکو
1817–1846(120)
Ōgimachi
Naoko
1803–1856
Fushimi
Sadayuki

1776–1841
Eishō
1835–1897
Osahito
1831–1867

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور کومی
1846–1867(121)
Nakayama
Yoshiko

1836–1907
Fushimi
Kuniie

1802–1872
Kujō Michitaka
1839–1906
یاناگیوارا ناروکو
1859–1943
Mutsuhito
1852–1912

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور میجی
1867–1912(122)
امپراتریس شوکن
1849–1914
شاهزاده کونی آساهیکو
1824–1891
Teimei
1884–1951
Yoshihito
1879–1926

Imperial Seal of Japan.svg
امپراتور تایشو
1912–1926(123)
Kuni
Kuniyoshi

1873–1929
Toshiko,
Princess Yasu

1896–1978
شاهزاده ناروهیکو هیگاشیکونی
1887–1990
Setsuko
Matsudaira

1909–1995
یاسوهیتو، شاهزاده چیچیبو
1902–1953
شاهزاده تاکاماتسو
1905–1987
Kikuko,
Tokugawa

1911–2004
شاهدخت میکاسا
b. 1923
شاهزاده میکاسا
1915–2016
Hirohito
1901–1989

Imperial Seal of Japan.svg
هیروهیتو
1926–1989(124)
ناگاکو
1903–2000
Yoshihito,
Prince
Katsura

1948–2014
Princess
Yasuko
of Mikasa

b. 1944
Tadateru
Konoe

b. 1939
Sachiko
Princess Hisa

1927–1928
تاکاکو شیمازو
b. 1939
Hisanaga
Shimazu
b. 1934
Shigeko
Princess Teru

1925–1961
Morihiro
Higashikuni

1916–1969
Toshimichi
Takatsukasa

1923–1966
Kazuko,
Princess Taka

1929–1989
می‌چیکو
b. 1934
Akihito
b. 1933

Imperial Seal of Japan.svg
آکی‌هیتو
1989–2019(125)
Masahito,
Prince Hitachi

b. 1935
Hanako
Tsugaru

b. 1940
آتسوکو ایکدا
b. 1931
Takamasa
Ikeda
1926–2012
شاهزاده توموهیتوی میکاسا
1946–2012
شاهدخت توموهیتوی میکاسا
b. 1955
Naruhito
b. 1960

Imperial Seal of Japan.svg
ناروهیتو
2019–(126)
ماساکو
b. 1963
شاهزاده آکی‌شینو
b. 1965
شاهدخت آکی‌شینو
b. 1966
سایاکو کارودا
b. 1969
Yoshiki Kuroda
b. 1965
Norihito,
Prince
Takamado

1954–2002
شاهدخت تاکامادو
b. 1953
شاهدخت آکیکوی میکاسا
b. 1981
شاهدخت یوکوی میکاسا
b. 1983
آیکو، شاهدخت توشی
b. 2001
شاهدخت ماکوی آکی‌شینو
b. 1991
شاهدخت کاکوی آکی‌شینو
b. 1994
شاهزاده هیساهیتوی آکی‌شینو
b. 2006
شاهدخت تسوگوکوی تاکامادو
b. 1986
نوریکو سنگه
b. 1988
Kunimaro
Senge
b. 1973
آیاکو موریا
b. 1990
Kei Moriya
b. 1986

منابع[ویرایش]

 • «Genealogy of the Emperors of Japan» (Portable Document Format). Imperial Household Agency. بایگانی‌شده (PDF) از روی نسخه اصلی در ۳۰ مارس ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۰۱۱-۰۳-۳۰.
Specific

منابع[ویرایش]

 1. Rotermund, Hartmut O., ed. (2000). "Généalogie des kami" [Genealogy of the kami]. Religions, croyances et traditions populaires du Japon [Religions, beliefs and popular traditions in Japan] (به فرانسوی). Paris: Maisonneuve & Larose. p. 117. ISBN 978-87-06-81432-9.
 2. Atsushi, Kadoya (20 October 2005). "Izanagi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 3. Atsushi, Kadoya; Tatsuya, Yumiyama (12 March 2005). "Izanami". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 4. Mizue, Mori (10 May 2005). "Takamimusubi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 5. Mizue, Mori (15 March 2006). "Amaterasu". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 6. Kaoru, Nakayama (7 May 2005). "Ōyamatsumi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 7. Kaoru, Nakayama (13 May 2005). "Watatsumi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 8. Atsushi, Kadoya (10 May 2005). "Susanoo". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 9. Mizue, Mori (13 May 2005). "Yorozuhatahime". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 10. Kazuhiko, Nishioka (21 April 2005). "Amenooshihomimi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 11. Mizue, Mori; Tatsuya, Yumiyama (6 May 2005). "Ninigi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 12. Mizue, Mori (28 April 2005). "Konohanasakuyahime". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 13. Mizue, Mori (22 April 2005). "Hohodemi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 14. Mizue, Mori (10 May 2005). "Toyotamabime". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 15. Kazuhiko, Nishioka (6 May 2005). "Mizokui". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 16. Mizue, Mori (12 May 2005). "Ugayafukiaezu". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 17. Mizue, Mori (10 May 2005). "Tamayoribime". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 18. Atsushi, Kadoya; Tatsuya, Yumiyama (20 October 2005). "Ōkuninushi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 19. Atsushi, Kadoya (21 April 2005). "Ōnamuchi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 20. Atsushi, Kadoya (28 April 2005). "Kotoshironushi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 21. Kazuhiko, Nishioka (26 April 2005). "Isukeyorihime". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.