الگو:Harvcoltxt

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

()

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Template harvcoltxt creates a short author-date citation with a one-directional link to the first matching citation template on the same page. این الگو به شما کمک می‌کند تا یادکردهای در خط مختصر را که از شیوه منبع‌دهی هاروارد استفاده می‌کنند، به منبع کامل متناظر در قسمت منابع یا کتاب‌شناسی پیوند دهید. اگر مقاله از یک شیوه‌نامه ارجاع‌دهی غالب استفاده می‌کند،‌ باید برای تغییر آن به اجماع برسید.

روش استفاده[ویرایش]

 • در متن مقاله:SUNGURLARدر SHOW TV مسیر ترکی
{{harvcoltxt | مؤلف(ها) | سال | ص(یا p)= شمارهٔ صفحه یا صص (یا pp)=بازه صفحات یا محل (یا loc)=یک محل دیگر}}

نکته: اگر منبع بیشتر از چهار مؤلف دارد، تنها چهار مؤلف نخست را بنویسید.

 • در قسمت منابع یا کتاب‌شناسی:
{{cite book or cite journal, etc | ref=harv | ... other appropriate parameters ... }}

or

{{citation | ... other appropriate parameters ... }} (|ref=harv is not required when using {{Citation}})

پارامترها[ویرایش]

تا چهار نویسنده به‌عنوان پارامتر ممکن است فرستاده شود. (اگر بیش از چهار نویسنده هست، پس فقط چهار نویسنده باید فهرست شود. § تعداد زیاد نویسنده‌ها را در زیر ببینید.) آخرین پارامتر لازم سال انتشار است.

(All these examples have links which operate. Click on highlighted text.)

نشانه‌گذاری نمایش
{{harvcoltxt|Smith|2005|p=25}}
{{harvcoltxt|Smith|Jones|2005|p=25}}
{{harvcoltxt|Smith|Jones|Brown|2005|p=25}}
{{harvcoltxt|Smith|Jones|Brown|Black|2005|p=25}}

پارامترهای اختیاری |p=، |pp= و |loc= برای مشخص‌کردن محل مورد نظر در منبع کاربرد دارند. تمام الگوهای یادکرد هاروارد از همین پارامترها استفاده می‌کند تا شمارهٔ صفحات یا دیگر محل‌ها در متن را مشخص کند. برای تک صفحات، از پارامتر |p= و برای چندین صفحه (مانند تعیین‌کردن محدوده) از |pp= استفاده کنید. استفاده از |p= برای چندین صفحه یا |pp= برای تک صفحه ممکن است خطای یادکرد ایجاد کند.

نشانه‌گذاری نمایش
{{harvcoltxt|Smith|2005|p=25}}
{{harvcoltxt|Smith|2005|pp=25–26}}

Smith (2005:25–26)

{{harvcoltxt|Smith|2005|loc=chpt. 3}}

Smith (2005, chpt. 3)

{{harvcoltxt|Smith|2005|loc=section 7}}

Smith (2005, section 7)

The optional parameter |ref= is used to specify the reference value that links the short citation to the full citation. This parameter is usually not necessary and it is more common to use {{sfnRef}} or {{harvid}} in the reference section. If you specify |ref=none no hyperlink is created. Note that, if one does not want the link, it is always possible to simply not use the template. (Not available in {{sfn}} and similar templates.)

نام‌های مستعار[ویرایش]

فرکانس 12009 V 10000پارامترهای |page= |pages= و |Ref= به‌ترتیب نام‌های مستعار پارامترهای |p= |pp= و |ref= هستند.

Reference section[ویرایش]

The links in the Harvard citation templates can find anchors in شیوه یادکرد ۱, Citation Style 2 and similar templates. To make the anchor, parameter |ref=harv must be set. This is not necessary for {{citation}}, but is normally necessary for the others.

نشانه‌گذاری نمایش
==References==
* {{Citation
 | title = Smith's paper
 |... }}
* {{cite web
 | title = Smith & Jones website
 | ...
 | ref = harv }}
* {{cite news
 | title = Article by Smith, Jones and Brown
 | ...
 | ref = harv }}
* {{cite journal
 | title= Smith, Jones, Brown and Black's Paper
 | ...
 | ref = harv }}
References
 • Smith, John (2005), Smith's paper
 • Smith, John; Jones, Sam (2005). "Smith & Jones website".
 • Smith, John; Jones, Sam; Brown, Tom (2005). "Article by Smith, Jones and Brown". Big Urban Newspaper.
 • Smith; Jones; Brown; Black (2005). "Smith, Jones, Brown and Black's Paper". Important Journal.

Author-date citation templates[ویرایش]

There are several templates used to create in-text citations; they differ in the use and placement of parenthesis, in the separator before the page or location and in whether a terminal full stop (period) is present:

In-text templates
Templates Aliases Example
{{Harvard citation no brackets}} {{harvnb}} (Smith 2006، ص. 25)
{{Harvard citation}} {{harv}} (Smith 2006, p. 25)
{{Harvard citation text}} {{harvtxt}} (Smith 2006، ص. 25)
{{Harvcoltxt}} Smith (2006:25)
{{Harvcol}} (Smith 2006:25)
{{Harvcolnb}} Smith 2006‏:‎25
{{Harvard citations}} ({{harvs}}) John Smith (2006, 2007) (and many other forms).
{{Harvp}} Smith (2006), p.  25
{{Shortened footnote template}} {{sfn}} Article text.[۱]
 1. Smith 2006, p. 25.
{{Sfnp}} Article text.[۱]
 1. Smith (2006), p. 25.
{{Sfnm}} Article text.[۱]

Full citations can be created manually or by templates:

All of these templates have the same parameters and basic functionality. This page describes all of them except the parameters of {{sfnm}} and {{harvs}}; please see their documentation pages. Editors editing one of these templates are requested to make parallel changes to the other versions.

Applications[ویرایش]

Harvard citation: {{harv}}[ویرایش]

Template {{harv}} creates a parenthetical reference with a link to the full citation in the references section at the bottom of the article.

نشانه‌گذاری نمایش
Article text {{Harvard citation|Smith|2006|p=25}}.

==References==
* {{cite book
 | ref = harv
 | last = Smith | first = John
 | title = Smith's book
 | year = 2006
}}

Article text (Smith 2006, p. 25).

References
 • Smith, John (2006). Smith's book.

Shortened footnote: {{sfn}} or {{harvnb}}[ویرایش]

Template {{harvnb}} inside a <ref> span can be used to create a Shortened footnotes that is linked to the full citation at the bottom of the article. Template {{sfn}} (without the use of <ref>) has the same effect and it also combines identical footnotes automatically.

نشانه‌گذاری نمایش
Article text.{{Sfn|Smith|2007|p=25}}
More article text.{{Sfn|Smith|2007|p=25}}
Still more article text.{{Sfn|Smith|2007|p=26}}

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{cite book
 | ref = harv
 | last = Smith | first = John
 | year = 2007
 | title = Smith's Book
}}

Article text.[۱] More article text.[۱] Still more article text.[۲]

یادداشت‌ها
 1. ۱٫۰ ۱٫۱ Smith 2007, p. 25.
 2. Smith 2007, p. 26.
منابع
 • Smith, John (2007). Smith's Book.
Article text.<ref name=Smith2008p25>{{Harvard citation no brackets|Smith|2008|p=25}}.</ref>
More article text.<ref name=Smith2008p25/>
Still more article text.<ref>{{Harvard citation no brackets|Smith|2008|p=26}}.</ref>

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{cite book
 | ref = harv
 | last = Smith | first = John
 | year = 2008
 | title = Smith's Book
}}

Article text.[۱] More article text.[۱] Still more article text.[۲]


یادداشت‌ها
 1. ۱٫۰ ۱٫۱ (Smith 2008، ص. 25).
 2. (Smith 2008، ص. 26).
منابع
 • Smith, John (2008). Smith's Book.

In text attribution: {{harvtxt}}[ویرایش]

Template {{harvtxt}} can be used to link an in-text attribution to the full citation at the bottom of the page.

نشانه‌گذاری نمایش
According to {{Harvard citation text|Smith|2009|p=25}} ...

==References==
* {{Citation
 | last = Smith | first = John
 | year = 2009
 | title = Smith's Book
}}

According to (Smith 2009، ص. 25) ...

References
 • Smith, John (2009), Smith's Book

Bundled citation: {{harvnb}} or {{sfnm}}[ویرایش]

Template {{harvnb}} can be used to bundle citations. {{sfnm}} also produces bundled citations.

نشانه‌گذاری نمایش
Article text ({{Harvard citation no brackets|Smith|2010|p=25}}; {{Harvard citation no brackets|Jones|2010}}).

Article text ((Smith 2010، ص. 25); (Jones 2010)).

Article text.<ref>{{Harvard citation no brackets|Smith|2010|p=25}}; {{Harvard citation no brackets|Jones|2010}}</ref>

Article text.[۱]

Notes
 1. (Smith 2010، ص. 25); (Jones 2010)
Article text.{{Sfnm|la1=Smith|y1=2010|p1=25|la2=Jones|y2=2010}}

Article text.[۱]

Notes
 1. (Smith 2010، ص. 25); (Jones 2010)
==References==
* {{cite book | last = Smith | first = John ... Smith's book }}
* {{cite book | last = Jones | first = Mary ... Jones' book }}
References
 • Smith, John (2010). Smith's book.
 • Jones, Mary (2010). Jones' book.

Note that {{sfn}} is inappropriate for bundled citations; use {{harvnb}} or {{sfnm}}.

More exotic Harvard citations {{harvid}} or {{harvs}}[ویرایش]

More exotic Harvard citations can be constructed using the {{harvs}} template, such as multiple papers by the same author, using both the first and last names, links to articles about the author, and others. Any kind of unusual link can also be constructed using the idiom [[#{{SfnRef|parameters}}|link name]].

نشانه‌گذاری نمایش
The theory was developed by {{Harvard citations|txt|first=F. J.|last=Murray|author1-link=F. J. Murray|first2=J.|last2=von Neumann|author2-link=John von Neumann|year=1936|year2=1937|year3=1943}}.

The theory was developed by F. J. Murray and J. von Neumann (1936, 1937, 1943).

The theory was developed by [[F. J. Murray]] and [[جان فون نویمان|J. von Neumann]] ([[#{{SfnRef|Murray|von Neumann|1936}}|1936]],[[#{{SfnRef|Murray|von Neumann|1937}}|1937]],[[#{{SfnRef|Murray|von Neumann|1943}}|1943]]).

The theory was developed by F. J. Murray and J. von Neumann (1936, 1937, 1943).

== References ==
* {{Citation| last1 = Murray | first1 = F. J. | year = 1936 | ...}}
* {{Citation| last1 = Murray | first1 = F. J. | year = 1937 | ...}}
* {{Citation| last1 = Murray | first1 = F. J. | year = 1943 | ...}}
References
 • Murray, F. J.; von Neumann, John (1936), Mathematics Paper
 • Murray, F. J.; von Neumann, John (1937), Another Mathematics Paper
 • Murray, F. J.; von Neumann, John (1943), Yet Another Mathematics Paper

Some articles use this idiom [[#CITEREFid | link name ]]. See notes on implementation details below.

Variations[ویرایش]

Using colon format: {{harvcol}}, {{harvcolnb}}, {{harvcoltxt}}[ویرایش]

Templates {{harvcol}}, {{harvcolnb}}, {{harvcoltxt}} use a colon to indicate the page number(s) or location.

نشانه‌گذاری نمایش
{{Harvcol|Smith|2011|p=25}}

(Smith 2011:25)

{{Harvcolnb|Smith|2011|p=25}}

Smith 2011‏:‎25

{{Harvcoltxt|Smith|2011|p=25}}
{{Harvcol|Smith|2011|p=25–26}}

(Smith 2011:25–26)

{{Harvcol|Smith|2011|loc=chpt. 3}}

(Smith 2011:chpt. 3)

Parenthesis around the year: {{sfnp}} and {{harvp}}[ویرایش]

Template {{sfnp}} puts parenthesis around the year. Compare the two examples.

نشانه‌گذاری نمایش
Article text.{{Sfnp|Smith|2011}}
== Notes ==
{{پانویس}}

Article text.[۱]

Notes
Article text.{{Sfn|Smith|2011}}
== Notes ==
{{پانویس}}

Article text.[۱]

Notes

Similarly, in order to mimic شیوه یادکرد ۱ citations, template {{harvp}} puts parenthesis around the year.

نشانه‌گذاری نمایش
{{Harvp|Smith|2011|p=25}}

Smith (2011), p.  25

Additional comments or quotes: |ps=[ویرایش]

Parameter |ps= can be used to add quotes or additional comments. Note that this effect can also be achieved using {{harvnb}}, if done as shown in the last example. The postscript is only effective the first time {{sfn}} is used for a particular author, year and location.

نشانه‌گذاری نمایش
Some information.{{Sfn|Smith|2011|p=2|ps=: "A quote verifying the information."}}
== Notes ==
{{پانویس}}

Some information.[۱]

Notes
 1. Smith 2011, p. 2: "A quote verifying the information."
"A quote in a secondary source."{{Sfn|Smith|2011|p=2|ps=, quoted in {{Harvard citation text|Jones|2010|p=343}}}}
== Notes ==
{{پانویس}}

"A quote in a secondary source."[۱]

Notes
 1. Smith 2011, p. 2, quoted in (Jones 2010، ص. 343)
Some information.<ref>{{Harvard citation no brackets|Smith|2011|p=2}}: "A quote verifying the information."</ref>
== Notes ==
{{پانویس}}

Some information.[۱]

Notes
 1. (Smith 2011، ص. 2): "A quote verifying the information."

No closing period: |ps=none[ویرایش]

Using |ps=none in {{sfn}} removes the final period. Compare the two examples. Suppressing the default period (full stop) ensures consistency with Citation style 2, as produced by {{Citation}}, which does not use a trailing period (full stop) in notes. The postscript is only effective the first time {{sfn}} is used for a particular author, year and location. |ps= will also suppress terminal punctuation. Follow-on editors who encounter 'empty' parameters can't know if a previous editor intended to leave that parameter blank. Using the keyword none is a positive indication of the previous editor's intent.

نشانه‌گذاری نمایش
Article text.{{Sfn|Smith|2011|ps=none}}
== Notes ==
{{پانویس}}

Article text.[۱]

Notes
Article text.{{Sfn|Smith|2011}}
== Notes ==
{{پانویس}}

Article text.[۱]

Notes

Adding a URL for the page or location[ویرایش]

If a specific link to the page or section is available, a URL can be added to the location or page number.

نشانه‌گذاری نمایش
{{Harvard citation|Smith|2011|loc=[http://en.wikipedia.org chpt 3]}}
{{Harvard citation|Smith|2011|loc=[http://en.wikipedia.org &sect;7]}}
Article text.{{Sfn|Smith|2011|p=[http://en.wikipedia.org 3]}}

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{cite book | last = Smith | year = 2011 | title = Smith's
other book }}

Article text.[۱]

یادداشت‌ها
 1. Smith 2011, p. 3.
منابع
 • Smith (2011). Smith's other book.

Possible issues[ویرایش]

Wikilink to citation does not work[ویرایش]

If an article is using this template, and nothing happens when you click on the highlighted ابرپیوند from a Harvard style citation to a full citation at the bottom of the page, there are several possible solutions. If:

 1. The correct citation does not appear at the bottom of the article. Solution: Find the source (it may be copied from an article on a similar subject), and check that it verifies the text. If the source can't be found, tag the citation with {{citation not found}}.
 2. The correct citation appears at the bottom of the article, and
  1. The Harvard citation uses a template (such as {{sfn}} or {{harv}}):
   1. The citation uses a template from the list at Citation Style 1:
    1. The name is spelled or capitalized differently here than the citation. Solution: check the source for the correct spelling.
    2. The year is different here than the citation. Solution: check the source for the correct year.
    3. The citation template requires |ref=harv (not needed for {{citation}}, but is needed for most other Citation Style 1 templates). Solution: Add |ref=harv.
    4. The template has a |date= field and no |year= field, but the format of the |date= field is unusual. Solution: Try to fix the date. If the link still does not work, add |year= to the citation template. (It's okay if it has both.)
    5. The citation does not have an author's last name. Solution: check that |ref={{harvid}} is set correctly (see below).
   2. The citation uses a Citation Style Vancouver template. Solution: check that |harvid= is set correctly (see below).
   3. The citation uses a template that does not support |ref= (See Wikipedia:Citation templates and reference anchors). Solution: An anchor can be created using {{Wikicite|id={{SfnRef|args}}|reference={{citation}}}}.
   4. The citation does not use a template:
    1. It has no wikicode to create an anchor. Solution: If {{cite *}} citation templates are used liberally throughout the article, then reformat the citation with the appropriate {{cite *}} template and set the |ref= appropriately. Otherwise consult with local editors on the talk page about how to proceed. Either add {{cite *}} templates and {{harv}} templates, or remove all templates, depending on what local editors prefer. A few articles use {{wikicite}} to create an anchor as an alternative to standard templates.
    2. Uses a <cite>...</cite> span to create an anchor. Solution: remove the cite span (these are deprecated) and proceed as with the previous.
    3. Uses {{wikicite}}. Solution: Check that |id={{harvid}} matches.
  2. If the Harvard citation uses a handwritten wikilink, such as [[#Reference-Smith2006|Smith (2006)]]
   1. The citation uses a citation template which supports |ref= (See Wikipedia:Citation templates and reference anchors). Solution: Check that |ref= is set to a matching id.
   2. Otherwise, check that the reference has {{Wikicite|ref=id|reference=citation}} with a matching id.

Templates that have broken ابرپیوندs using these templates are added to the category رده:All articles with broken links to citations.

More than one work in a year[ویرایش]

Where there is a need to cite more than one work by the same author published in the same year, the standard way to disambiguate such works is to add a letter suffix after the year element of the {{sfn}} template (e.g. {{sfn|Smith|2006a}} and {{sfn|Smith|2006b}}).

Templates that use Module:Citation/CS1[ویرایش]

When {{sfn}} is used with {{citation}} or شیوه یادکرد ۱ templates, a year-suffix letter may be added to |date= for all accepted date formats except year initial numeric (YYYY-MM-DD). It is not necessary to include both |year= and |date=. If both are included, |year= is used for the CITEREF anchor to be compliant with legacy citations.

|date=2013a – simple year only dates
|date=Jan 2013b or |date=Winter 2013b – month or season and year dates
|date=9 November 2013b or |date=November 9, 2013b – full dates
|date=June–July 2013c or |date=Winter–Spring 2013c – month or season ranges and year dates
|date=c. 2013d – circa year dates
|date=۲۰۲۴–۲۰۲۵f or |date=Summer ۲۰۲۴–۲۵f – year ranges
|date=n.d.e – no date (n.d.)
|date=2013x-11-09 – not supported, the template must use |year=2013x
نشانه‌گذاری نمایش
Article text.{{Sfn|Smith|1993a|p=25}}
More text.{{Sfn|Smith|1993b|p=32}}

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{cite journal
|last=Smith
|first=Karen
|date=January 1993a
|title=Smith's first paper
|journal=Important Journal
|ref=harv
}}
* {{cite journal
|last=Smith
|first=Karen
|date=Spring–Summer 1993b
|title=Smith's second paper
|journal=Another Important Journal
|ref =harv
}}

Article text.[۱] More text.[۲]

یادداشت‌ها
 1. Smith 1993a, p. 25.
 2. Smith 1993b, p. 32.
منابع
 • Smith, Karen (January 1993a). "Smith's first paper". Important Journal.
 • Smith, Karen (Spring–Summer 1993b). "Smith's second paper". Another Important Journal.

More than one author with the same last name[ویرایش]

The above solution to add a letter suffix after the year element also works for multiple authors with the same last name. For example, both Richard Bushman and Claudia Lauper Bushman published books in 2006. To differentiate between the two books, the first one is given the year "2006a" and the second one "2006b".

Large numbers of authors[ویرایش]

Only the first four authors are required by the template. Listing more is not supported. It is also possible to use the |ref={{harvid}} in the citation template, which allows a more concise citation in the article text.

نشانه‌گذاری نمایش
Article text
{{Harvard citation|Smith|Jones|Brown|Black|1994|p=25}}.

==References==
* {{cite journal
| last = Smith
| last2 = Jones
| last3 = Brown
| last4 = Black
| last5 = Davis
| last6 = Martinez
| last7 = Hsu
| year= 1994
| title= Scientific paper written by
dozens of scientists
| journal = Important Journal
| ref = harv
}}

Article text (Smith et al. 1994, p. 25).

References
 • Smith; Jones; Brown; Black; Davis; Martinez; Hsu (1994). "Scientific paper written by dozens of scientists". Important Journal.
Article text {{Harvard citation|Smith et al.|1995|p=25}}.

==References==
* {{cite journal
| last = Smith
| last2 = Jones
| last3 = Brown
| last4 = Black
| last5 = Davis
| last6 = Martinez
| last7 = Hsu
| year= 1995
| title= Another paper by even more scientists
| journal = Important Journal
| ref = {{SfnRef|Smith et al.|1995}}
}}

Article text (Smith et al. 1995, p. 25).

References
 • Smith; Jones; Brown; Black; Davis; Martinez; Hsu (1995). "Another paper by even more scientists". Important Journal.

No author name in citation template[ویرایش]

Some sources do not have a single author with a last name, such as a magazine article or a report from a government institution. There is no consensus (in Wikipedia or among citation styles) about how to format author-date citations to works that do not have a specific author. Several choices are:

 1. For a newspaper or periodical you may use the name of the paper and the date.
 2. For a publication by an institution, use either:
  1. The initials of the institution
  2. The name of the institution
 3. Alternatively, some style guides recommend using the title of the article.
 4. Other style guides recommend using "Anonymous" or "Anon."

An article should adopt one of these styles consistently. Using |ref={{harvid}} in the citation template can handle these cases.

نشانه‌گذاری نمایش
Article text.{{Sfn|BGI|1996|p=429}}

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{cite book
| title = Important Book
| year = 1996
| publisher = Big Government Institution
| ref = {{SfnRef|BGI|1996}}
}}

Article text.[۱]

یادداشت‌ها
 1. BGI 1996, p. 429.
منابع
 • Important Book. Big Government Institution. 1996.
Article text.{{Sfn|''Popular Magazine''|1996|p=29}}

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{cite magazine
| magazine = Popular Magazine
| title = An Article by an Anonymous Author
| year = 1996
| ref = {{SfnRef|Popular Magazine|1996}}
}}

Article text.[۱]

یادداشت‌ها
 1. Popular Magazine 1996, p. 29.
منابع
 • "An Article by an Anonymous Author". Popular Magazine. 1996.

Citation has |date= and no |year=[ویرایش]

Either the |year= or |date= of a citation template can be matched – the template logic can extract the year from a full date. If the date parameter is not a full date, then the extraction will fail. If the link does not seem to work, it also possible to set both |date= and |year= parameters. The template will display the date and use the year for the anchor. If only the year is known the |year= field must be used in the citation for the link to work correctly (i.e. |date=2005 may not work correctly). These two examples show a year being successfully extracted from full date.

نشانه‌گذاری نمایش
Article text.{{Sfn|Smith|1997|p=101}}

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{cite journal
| last = Smith | first = Karen
| date = 11 May 1997
| title = Smith's 1997 paper
| journal= Important Journal
| ref = harv
}}

Article text.[۱]

یادداشت‌ها
 1. Smith 1997, p. 101.
منابع
 • Smith, Karen (11 May 1997). "Smith's 1997 paper". Important Journal.
Article text.{{Sfn|Smith|1998|p=101}}

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{cite journal
| last = Smith | first = Karen
| date = May 1998
| title = Smith's 1998 paper
| journal= Important Journal
| ref = harv
}}

Article text.[۱]

یادداشت‌ها
 1. Smith 1998, p. 101.
منابع
 • Smith, Karen (May 1998). "Smith's 1998 paper". Important Journal.

Citation template does not support |ref=harv[ویرایش]

The Citation Style Vancouver family of templates use parameter |ref=harvid to create an anchor for the Harvard citation templates. This must be set to a concatenation of the parameters passed to the Harvard citation template.

نشانه‌گذاری نمایش
Article text.{{Sfn|Smith|1999|p=101}}

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{Vcite book
| last = Smith | first = Karen
| year = 1999
| title = Smith's 1999 Book
| harvid = Smith1999
}}

Article text.[۱]

یادداشت‌ها
 1. Smith 1999, p. 101.
منابع
 • Smith's 1999 Book. 1999.
Article text.{{Sfn|Smith|2000|p=101}}

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{cite thesis
| last = Smith | first = Karen
| date = May 2000
| title = Smith's Thesis
| ref = {{SfnRef|Smith|2000}}
}}

Article text.[۱]

یادداشت‌ها
 1. Smith 2000, p. 101.
منابع
 • Smith, Karen (May 2000). Smith's Thesis (Thesis).{{cite thesis}}: نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)

Citation format does not support anchors: {{wikicite}}[ویرایش]

In a few very rare cases, it may be impossible for the citation templates to create an anchor. Either (1) the citation is formatted with a template that does not support the |ref= parameter or (2) the source can't be described using our citation templates at all. In these cases, it is possible to use {{wikicite}} to make the anchor. (As of November 2010, there are only approximately 100 articles that require this technique.) It is also possible that (3) local editors would prefer not to use citation templates. In this case, it is important to discuss what the local editors would like to do about the bad links. It is always possible to simply remove {{harv}} or {{sfn}}.

نشانه‌گذاری نمایش
Article text.{{Sfn|Big Government Agency|1999}}

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{Wikicite
 | reference = {{cite report
 | title=Important Government Report
 | publisher=Big Government Agency
 | year=1999
 }}
 | ref = {{SfnRef|Big Government Agency|1999}}
}}

Article text.[۱]

یادداشت‌ها
 1. Big Government Agency 1999.
منابع
 • Important Government Report (Report). Big Government Agency. 1999.
Article text.{{Sfn|A particularly unusual citation}}

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{Wikicite
| reference = A source that can't be described
using our citation templates at all.
| ref = {{SfnRef|A particularly unusual citation}}
}}

Article text.[۱]

یادداشت‌ها
 1. A particularly unusual citation.
منابع
 • A source that can't be described using our citation templates at all.

It is also possible to use <cite> to achieve the same effect, but this may not be compatible with اچ‌تی‌ام‌ال۵.

Citation has multiple authors and no date[ویرایش]

The templates assume that the last field is the year. Where there are multiple authors and no year the template will form a correct link but will display the last author as if it were a year. To force the displayed text to show all authors as name, the following work around may be used:

نشانه‌گذاری نمایش
Article text.<ref>[[#{{SfnRef|Lane|Singh}}|Lane & Singh]]</ref>

==Notes==
{{پانویس}}

==References==
* {{Citation
 | last = Lane
 | first = Kieran
 | last2 = Singh
 | first2 = Karun
 | title = Richard Watts
 | work = Richard Watts Charities
 | url = http://www.richardwatts.org.uk/richardwatts1.html
 | accessdate = 21 June 2012
 }}

Article text.[۱]

یادداشت‌ها
 1. Lane & Singh
منابع
 • Lane, Kieran; Singh, Karun, "Richard Watts", Richard Watts Charities, retrieved 21 June 2012

Recommended style[ویرایش]

The recommended Harvard referencing style potentially uses all four templates. Each automatically generates a hypertext link based on the name(s) and date. Here is an example

نشانه‌گذاری نمایش
Some works on gravitation are so massive they warp spacetime themselves {{Harvard citation|Misner|Thorne|Wheeler|1973}}; yet {{Harvard citation text|Einstein|1915}} presented essential equations with notable brevity. The essential ingredients are the curvature tensor and the stress-energy tensor ({{Harvard citation no brackets|Einstein|1915|p=844}}; {{Harvard citation no brackets|Misner|Thorne|Wheeler|1973|p=41}}).

==References==
*{{Citation
 | last=Misner
 | first=Charles W.
 | last2=Thorne
 | first2=Kip S.
 | first3=John Archibald
 | last3=Wheeler
 | title=Gravitation
 | publisher=W. H. Freeman
 | location = San Francisco
 | date = September 1973
 | isbn = 0-7167-0344-0 }}
*{{Citation
 | last =Einstein
 | first =Albert
 | title =Die Feldgleichungen der Gravitation (The Field Equations of Gravitation)
 | journal =Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften
 | pages =844–847
 | year =1915
}}

Some works on gravitation are so massive they warp spacetime themselves (Misner, Thorne & Wheeler 1973); yet (Einstein 1915) presented essential equations with notable brevity. The two ingredients are the curvature tensor and the stress-energy tensor ((Einstein 1915، ص. 844); (Misner، Thorne و Wheeler 1973، ص. 41)).

References
 • Misner, Charles W.; Thorne, Kip S.; Wheeler, John Archibald (September 1973), Gravitation, San Francisco: W. H. Freeman, ISBN 0-7167-0344-0
 • Einstein, Albert (1915), "Die Feldgleichungen der Gravitation (The Field Equations of Gravitation)", Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften: 844–847

In short:

 1. For a single work with no author in the text (the most common case), use {{Harv}}.
 2. For a single work with the author named in the text, use {{Harvtxt}}.
 3. For multiple works at the same point, use explicit parentheses and {{Harvnb}} separated by semicolons.
 4. For anything more complicated use {{Harvs}}.

Implementation notes[ویرایش]

These templates use two elements: a ابرپیوند in the body of the article, and an anchor in the reference section of the article. Clicking on the wikilink repositions the page at the anchor.

Citation template anchor[ویرایش]

The most common citation templates are شیوه یادکرد ۱ or Citation Style 2. If |ref=harv is set, then پودمان:Citation/CS1 and {{Citation/core}} create an anchor <a name="CITEREF"> followed by the concatenation of the following parameters:

 • last or last1 or surname or surname1 or author or author1 or authors,
 • last2 or surname2 or author2,
 • last3 or surname3 or author3,
 • last4 or surname4 or author4,
 • editor-last or editor-surname or editor1-last or editor1-surname or editor or editors,
 • editor2-last or editor2-surname,
 • editor3-last or editor3-surname,
 • editor4-last or editor4-surname,
 • year.

Template {{Citation}} sets |ref=harv as the default.

This covers the most common templates. Information about all the templates is available at Wikipedia:Citation templates and reference anchors.

Please note that the above list does not include the deprecated coauthor parameter, which is ignored in generating the citation's CITEREF anchor. It is recommended that, when used with the harv family templates, citation templates always use the numbered last parameters instead of coauthor so that a more accurate CITEREF anchor may be generated. If coauthor is used, it will not be possible to generate a Harvard citation that displays the authors' names correctly and that generates a link to the correct CITEREF anchor.

Use of the date parameter in place of the year parameter in citation templates is preferred when full dates are known.

Harvard citation ابرپیوند[ویرایش]

The Harvard citation templates create a ابرپیوند to the anchor. For example {{Harv|Smith|2006|p=25}} produces the link #CITEREFSmith2006 and {{Citation|last=Smith|first=John|date=27 January 2006|title=My Life}} produces the anchor CITEREFSmith2006.

Using CITEREF directly[ویرایش]

A few articles create a custom ID using CITEREF, either in place of the Harvard citation template (e.g. [[#CITEREFSmith2006|(2006)]]) or as a value for |ref= in the citation template. A custom ID must follow these rules:

 • Names are case-sensitive
 • Names may not be purely numeric
 • Names must be unique— you cannot use the same name to define different groups or footnotes
 • Quotes are optional if the only characters used are letters A–Z, a–z, digits 0–9 and the symbols !$%&()*,-.:;<@[]^_`{|}~
 • Inclusion of any other characters including spaces requires that the name be enclosed in straight quotes (")
 • Quote-enclosed names may not include a less-than sign (<) or a quote symbol (")
 • If CITEREF is used, then spaces in the |ref= field must be replaced with underscores
 • Please consider keeping names simple and restricted to the standard English alphabet and numerals.
 • You may optionally provide names even when the name is not required.


Examples:

Where cite_name is a name such as the publisher.

{{sfn}}'s ref name[ویرایش]

Template {{sfn}} creates a named footnote, so that identical footnotes are combined automatically. The footnote name begins with FOOTNOTE followed by a concatenation of the arguments to {{sfn}}. E.g.: this template call {{sfn|Smith|2006|p=26}} should have exactly the same functionality as <ref name="FOOTNOTESmith200626">{{Harvnb}}</ref> which, in turn, has the same functionality as <ref name="FOOTNOTESmith200626">[[#CITEREFSmith2006|Smith (2006)]], p. 26</ref>.

The call to {{harvnb}} has been subst'ed for quicker load times.