الگو:سرخرگ‌های سر و گردن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

واژه‌ها: منبع برابرها: ترجمه فارسی فرهنگ پزشکی دورلند، و فرهنگستان زبان فارسی.


petrous: خاره‌ای
Anterior: پیشین
Ascending cervical artery: سرخرگ گردنی بالارو
Cerebral: مغزی
Circle of Willis: حلقه ویلیس
Esophageal: مروی
Intercostal: میان‌دنده‌ای، بین دنده‌ای
Labyrinthine: پیچالی، مازی
Muscles of mastication: ماهیچه جوش، عضله مضغ
Orbitofrontal: حدقه‌ای-پیشانی
Posterior: پسین
Prefrontal: پیش‌پیشانی
Subclavian: زیرترقوه‌ای، زیرچنبری
Superficial: سطحی
Superior: بالایی
Supreme: بالاترین
Tonsillar: لوزه‌ای
Vidian: ویدی
Zygomatico-orbital: گونه‌ای-حدقه‌ای
accessory: فرعی
acromial: اخرمی
alveolar: حبابچه‌ای، شش‌خانه‌ای
angular: گوشه‌لبی
anterolateral central: پیشینی-جانبی مرکزی
auricular: لاله‌گوشی
basilar: قاعده‌ای
buccal: دهانی
caroticotympanic: سباتی-صماخی، کاروتیدی-پرده گوشی
carotid: ، خوابرگ. سبات، سباتی
cavernous: غاری
cerebellar: مخچه‌ای
choroidal: مشیمیه‌ای
ciliary: مژگانی
communicating: ارتباطی
costocervical: دنده‌ای-گردنی
cricothyroid: انگشتری-تیروئیدی
deep: عمقی
descending: پایین‌رو
dorsal nasal: پشتی بینی
ethmoidal: پرویزنی
facial: چهره‌ای، صورتی
frontal: پیشانی
glandular: غده‌ای
greater : بزرگ
hypophysial: هیپوفیزی
inferior : پایینی
inferior: پایینی
infrahyoid: زیرلامی
infraorbital: زیرحدقه‌ای، زیرکاسه‌چشمی
labial: لبی
lacrimal: اشکی
laryngeal: حنجره‌ای
lesser : کوچک
lingual: زبانی
mandibular: آرواره پایین
masseteric: جَوشی
maxillary: آرواره بالا، فک فوقانی
medial: میانی
meningeal: پرده‌مغزی
mental: چانه‌ای
middle: وسط
mylohyoid: آسیالامی
nasal septum: تیغه بینی
occipital: پس‌سری
ocular: چشمی، دیدگانی
ophthalmic: چشمی
orbital: حدقه‌ای، کاسه‌چشمی
palpebral: پلکی
parietal: آهیانه‌ای
petrosal: خاره‌ای
pharyngeal: حلقی
pontine: پلی
pterygoid: بالی
pterygopalatine: بالی-کامی
retinal:شبکیه(ای)
scapular: شانه‌ای، کتفی
septal: تیغه‌ای
sphenopalatine: پروانه‌ای-کامی
spinal: نخاعی
stapedial: رکابی
sternocleidomastoid: جناغی-ترقوه‌ای، پستانی، جناغی-چنبری-پستانی
striate: خطی، راهراه
stylomastoid: نیزه‌ای-پستانی
sublingual: زیرزبانی
submental: زیرچانه‌ای
suprahyoid: بالای لامی
supraorbital: روی حدقه‌ای، فوق کاسه چشمی
suprascapular: روشانه‌ای، روی کتفی، بالای کتفی
supratrochlear: روی قرقره‌ای
temporal: گیجگاهی
terminal:پایانه‌ای، انتهایی
thyrocervical: تیروئیدی-گردنی
thyroid: تیروئید، درقی
tracheal: نایی
transverse: عرضی
trunk: تنه
vertebral: مهره‌ای