فهرست وام‌واژه‌ها در فارسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

در اینجا فهرستی از وام‌واژه‌ها از زبان‌های خارجی که در درازای تاریخ در زبان فارسی و در متون فارسی اعم از فارسی کلاسیک کهن و فارسی نو بکار رفته‌اند، وجود دارد.


ارمنی[ویرایش]

پوک-خاج-درزیDerjak-زاق، زاگZāgh-Jag(بچه)-شامورتی(پدرسگ)-

فرانسوی[ویرایش]

یونانی[ویرایش]

فهرست وام‌واژه‌های یونانی در فارسی

عربی[ویرایش]

واژگان عربی بسیاری به زبان فارسی راه یافته‌اند.

قوزالاخ

لاتین[ویرایش]

ارجان- ارگانوم-ارون-ازملک-اسارون-اسپاراگوس-استراک-اسقیل-اشقمونیا-استبل-اکالیپتوس-الیسونAlyssum-امپراتور-انبرباریس-انتله-انخوسا-اندروصاقس-انطوبیا- اولسطیون-اولیرا-اپیکا-اونوبروخیس-ایرس-ایرسا-قالس-بدلیون-برباریس-بستیناج-بسیله-بشولیون-بطارش-بطریرک-بطونیقا –بقس-بگونیا-بوتیه-بوق، بوغ-پاپروس، پاپیروس-پتاس-پسیلیون-بریدVeredus-تاپسیا-تاتوره-تمیس-تیموس-جِس-جَبسین-جنتیانا-چراییتا-حبوره-دلفین- دینارDenarius-رادیوس-ریزوفور-ژالاپJalapa-سالویا-ستروطیون-سراسیاs?rasus-سَسالی-سطاخیس-سِطرکا(لا.فر)-سطوبی(لا.فر) –سفاجنوم- سفندولیون، سفندلیون-سقنقس- سقولوفندریون-سَلوی-سِلَّهZilla-سلیس (لا Silicea ,SiliciumفرSilice)-سَمیلقُسSmilax-سناتوریوم(فر.لا)-سندریطسSideritis-سنفیتون Symphytum-سیسارونSiser-سیسبان-سیسنبرونSisymbrium-سیلن-طراغیون-طریخومانس-طوقریونTeucrium-طیفیTypha-غارانیونGeranium- غاغالس تحریف شده Galeopsis-غالیس تحریف شده غالیوس، غالیوبسیس Galeopsis- فاباس، فابس-فاط-فاطونیقی Bettonnica-فافیر، فافیراPapyrus- فِرفیرPullipesفرPourpier-فرفیریه Purpura-فَرفیونEuphorbium- فسطاط(تازی شده بیزانسیPhossatonاز لاFossatum)-فسیلیون-فُک-فکتوریاریجیا- فیقسFagus-قاراسیاCerasus-قاقالیا، ککالیه-قالیوبسیس-قباریس، قباریش Capparis- قرطمCarthamus-قرقو-قَرنCornus-قرنوسCornus-قِرُنیهَ تحریف شده غرانیونGeranium- قَساCassia-قسطورهCastoréum-قُطُنCoton-قلوتهColūtea-قلومن Columna,Columen-قنیدیCnidius-قورال-قوقالس تحریف شده قوقلارسCochléaria –قولنجانGalanga-قیصر kaisarاز آرامی به تازی رفته لاCaesarاز Coedereبریدن-کابوس(لاIncubusفرIncuse)-کاسیاQussia-کاسیهCassia-کاکتوس(لا.فر)-کالادیوم-کالتاCaltha-کامالا-کاملیا، کاملیه(لاCamelliaفرCamélia)-کبابهCubeba-کپان Campana ؟ترکی شده=قپان تازی شده=قبان-کَتَلبهَ(لا.فرCatalpa)-کزوارینهَCasuarina-کسینوس(لا.فرCosinus)-کَشوثCusuta-کشهCassia-ککالیه، ککالیا-کُلا-کِلس(قشتاله یی Castillanکهن(قدیم)CalzaلاCalx)-کلسیوم-کمونCuminum-کَنَب-کنسرسیوم(لا.فر)-گاردنیا-گلادیول-گنه گنه(لا Quin quineزبان پروQuina-quina-گوتاپرکا-لادن – Ladanum-لارقس، لارکLarix- لغیون (لاLegionفرLégion)-لندولفیهLandolphia-لنگر (یوAgkyraلاAncoraتازیشده=انجر)-لوبِلیا-لوزولهLuzula-لوسیماخیوسLysimachïa-لوف، لوفاLuffa-لیبانوطسLibanotis-لیره(ترکی شده ایتا، لاLibra)-لیمونLimonum-لینوزسطس، لینوزوزطیس، لینوسوطسLinzozthis- مارثونMaritimum-مازریونMezereum تازیشده=معزرون-ماطرشلبهMater sylvae-ماگنولیا، مانولیا- متردطاس(لاMithridatesمهرداد گرفته شده از نام مهردادششم پادشاه پنتوس-مثردیطوس(لاMithridatumاز پهلوی میترادات= مهرداد، مثرودیطوس)-مُرارMorrera-مرکوریMercurials-مرماخوز، مرماحوزMarum-مِسکِل (از لاتین متوسطMuscus)- مَغن(Magnes)- مَلوتوس(Mallotus)-ملونیا(Meloniaخربزه) - موکُر(Mucor)-میل(Milia,Milliaهزارگام واحدمسافت)-مینیموم-مینیون(تازی شده Minium)-نپانتِس(فر.لاNepenthès)-نمره(تازی شده ایتالیاییNumeroازلا Numerus)-واپور(لاVapor’فرVapeur)-وافور(لاVaporفرVapeurدمه، دود)- وتوVeto(لا.فر Veto امتناع، مخالفت)-وستالیسVestalis-ویروس-هالینوطس(Melilotūs)-هرتیکهَ(Urtīcaگزنه)-یَرَبتون(Herbutum)- از چه زبانی؟=قارنی یاروغ-قارت وقورت-قارچ-قازالاق، قازالاخ-قاش وقماش-قالوس-قاوَرد-قایم-قدک-قُر-لوقوماLucoma-لوقیاس-

سانسکریت[ویرایش]

آرشین-اوج-بادنجان(vātinganah)-بنگ-بهار-پاتیل-پاتیله-پالکی-پرکاس، پرگاس-جندره-جُنگ-جنگل-جوژن-جوگی-چاپ-چادر، شادر، چتر-چارک-چال-چتر-چَتوک-چَل-چناچن-چندال-چندن-درونه-دولDul-دهره، داره (سنسDhārāاردو:دهار)-ذن(dhyana)-راجه، رایRaj-زلهJhillē-ژاله(JadaسردوخشکJhardak)-سمسار، سفسار، سپسار-سوس-سیخ-شاره(سنسČiraهندچیرهَ)-شال(satl)-شامپو(capayati)-شتا(ازسنس*ad)-شترنگ(شترنج سنس Čaturanga-شکر(sharkara)-شغال(srgalah)-شولک-صفر(سنسSunya)-طالیسفر(سنسTalisa Pattra)-طیطو، تیتو، طیطوی (سنسTītibba,Tittibha)-غداره، قداره، کداره(سنسKathārāاردوúKathāra)-فرخار(سغدی βrγ'rاز سنس Vihāra)-فرغر(سنسγari=γar)-فلفل(=پلپل سنسPippalī)-فلفلمونیه، فلفمونیه، فلفلمویه سنسPippalī-Mūlپلپلمویه سریانیFalmalmūr)-فَنجPanč-قرمز، قرمیز (سنسKrmih,Krimiکرم سرخKrmisحالت کُنایی)-قند، کند(سنسKhanda)-قیزه-کات، کتهه –کاچ(سنسKāčá)-کاش، کاچ-کافور(پهلویKāpūrسنسKappūra)-کاکنج، کاکنه، کاکونه (سنسKākamāči)- کبک(دراج سنسKapínjala)-کَپی(=کبی، گپی پارسی میانهKapīkسنس Kapi)-کتاره(=کتاله=غداره=قداره تازی شده=قتاله سنس Kathārā-کِرسان(=کشاورز هند کرسان، کسان سنس کرشمالKršiکشاورزی)-کرسنَه(Kršnaسیاه)-کروه(سنس Krosa)-کُلالKúlāla-کَلَپKalpa-کُملی(کمل بتشدید دوم«کمبل»، پتو، سنس Kambalà پتو)-کَنجَر(هند سنس Kunjara)-کُند(سنس پراکریت Kunthaشجاع بلوچیKuntaشجاع، خشن)-کُندُرKunduru-کود=کوت(اوستا، سنسGūθaپلیدی)-لاوه، لابه(پهلویRāpakسنسLapوزوزکردن پرگویی کردن، تملق، چاپلوسی)-لَک(لاکهه(؟) از سنس)- لَکهَن (تبدیل شده تصحیف شده سنسLanghanaروزهٔ هندیها)-لَندLinga-لَنگه، لنگهLinga-لوکشوَر(Lokēsvaráسرورگهان، بودا)- لیمو(=لیمون تازی شده هند نیبو سنس)-ماست(سنسMástu، سرشیرحامض، جغرات)-ماشMāš- مُژهNimiša –مُشکMuska-من(واحد وزنMāna)-مَها، مهی(از سنس؟)-مهاراجه، مهاراج، مهراجMahā-rāja (شاه بزرگ)-مهر(سنسMitraاوستایی.پارسی باستانMiθ(r)پهلویMiθr,mitr)-میترا(Mitrah)-ناچخNāšaka –نارنگNāranga-آشĄs(خوردن)-نواختن(سنس Ni+Vačسخن گفتن)-نیرواناNirvana-نیل، نیله(=نیله سنسNilaتازی شده نیلج)-نیلوفر(نیلوپل، نیلوپر، نیلوپرک، نیلفر، نیلپرپهلویNīlōpalاز سنسNīlotpala)- وال(پسوندی بچم نگهبان سنسPālaمانند کوتوال)-والانهVranā(زخم)-ورغ، برغVárga-هارHāra(مروارید، حلقه مروارید، گردنبند)-هَرد(تازی شده سنسHatidraچوب زرد)-هُرد(تازی شده سنسHatidra)-هَلاهِل(=هلهلHalāhala)-هلیله(تازی شده:هلیلج سنس Harītaki)-هنجارSančara(گردیدن، گشتن، راه)-هَوم(سنسSomaاوسناییHaomaپهلوی Hôm)-

هندی[ویرایش]

استیر-انبله-انبه-بَرگَت(هندی.اُردو)-بسنت-بشکال-بَلادَُر-بنجار-بنگ(ه.سانسکریت)-بیمه(ه.اُ)-پرکاس، پرگاس(ه. س)-پَست(هند باستان)-پرشکال، پشکال-پنکه-پانی-تار، تال-تُنُک(ه باس)-جار-جُغ، یوغ، جوغ(ه باس)-جن(ه باس)-چاپ(ه.س)-چَِلَِم(یا چِلِم است یا چَلَم یا...)-چلو، چلاو، چیلاو-چلیم، چَِلم –چنپا، چمپا-چُهره(ه.اُ)-چیت، چهیت-چیره(ه.اُ)-خام-خاییدن-خَس-دام(سکه)-دگل-رشتنrēs (هند باستان)-ریوRip(ه باس)-زار، زاره(ه با)-زر، زالJárant(ه با)-ساج، ساگ، ساگون، ساکهو-ساری، ساره، شاره-سال-سترونStarī-ستی-سِل، سیل، شل-سوهان(هند.اردوسوهن دلپذیر؟)-شت-طاوس، طاووس (دراویدی هندی)-فرنادPrānádá-فرنان(هند باسPra+naç)-کتری(اردو.کتلی)-کجور-کِچری، کچهری(هند.اردو)-کُچَل(پامال، کوفته)-کَدَر(کیوره)گیاه کادی-کرباس، کرپاس-کُرپی، کوپری-کاکیرا، کاکیره-کُرک(کُرج، کرچ اردوکوک(بارای هندی)-کرور(هند Cororدر نزد هندوکان ده هزارهزار (میلیون)-کروه(هند کوس افغانی کروه)-کَِریل، کلیر-کژور(هند کجوراز ریشه چینی)-کَسیلا(واحد مسافت)-کسیله(مKessīāهند کهیلا)-ککرِی-کلب(هند کلپ)-کلهری(هند گلهری)-کُملی(هند اردو «کملی»(پتوی کوچک)-کِناریKinnari-کَنبیلاKampilla-کوتکوتوال-کوریKūrī-کوری Kowrī-کوس(واحد مسافت برابر یکسوم پرسنگ، کروه)-کهیلا، کهیله-گاثیکوار(هند؟)-گاری-گازGhas-گُرازیدن، گُراز(هندباستانVraj)-گری(ه باس Grīvaپشت گردن)-گَریال، گهریال باهای مختفی ورای هندی- گلوله، غلوله(عدل، لنگهGlāv)-گَلهَری، کلهری-گونی(کیسه)-کهن-گیت(یکجور از سرود)-گیدGīd-لاک(هندمتوسطLakkha)-لاوه-لَکا، الکا، الکه(ناحیه، سرزمین، ولایت)-لُنگوته Langotha,langoth-لولاLawla-سپستان(گیاه)-لَهَرLahr(موج دریا)- ماشه(واحد مقیاس هند)-ماغ(هند باس Madgúپکجورپرنده آبی)-مانیپوری-ماهوت(پچم پیلبان بمناسبت آنکه روی پارچه یادشده وارونگی(عکس)پیل وپیلبان بود، یکجورپارچه پرزدار کلفت)- مُنج(کنف)(گیاه)-مَنَدل-مودار-موری(خراسان ماری هندموری)-موش(هند باسMūš)-ناسپال(پوست انار، نارپوست)-ناشتا (نفی، سلب+آشتا هند باAç(خوردن)آش)- ناغه نویس(هند-پارسی)-ناک(یکجورامرود)-نال(رود کوچک، جوی)- نُویدن(هند باس Navغریدن جانوارن)-وال، والا(یکجورحریرنازک)-وَن(جنگل پر درخت)-هاکلهَ-هَنتال-شامپو(champi-chamnpu(-

روسی[ویرایش]

آتریاد-آردل، اردل-آپارات-آرشین-اتو-استکان-اسکناس(از فر[از لِهِستانی؟!])-اشپون-اشکاف-بارکاس-بالابان-بالالایکا(از ترکی)-بالشویسم، بلشویسم-بالشویک، بلشویک-بشکه-بلبان-پند-پوت، پوط-پیان-تایگا(از ترکی)-ترمز-تزار-جلیتقه(Giletka)-چتکه، چرتکه-چتور، چتوار-چرونس-چمدان(جامه دان)-خاویار-درشکهDrožki-دوما-رامگا-روبل(فر)-زاپاس-راکون-زاماسکه، زامبوسکه، زاموسقه-ساسات (مکیدنSosatj)-ساسونZasunامرزZasunutjبا پوست زینت دادن-سماور-سوخاری-شُت-شماطه-شنل-شوشکهŠaška-شیپسیŠipθi-غُرموت، غرمود، قرموتKormit-فاستونیBoston-فایتونFaeton-قوطی-کالباس(جگرآکند، جگدرآکنده، جرغند)-کالسکهKāleskāy-کانِفت، کامفت، قامپت، قانفت، غامفتKomfeta-کُپِک، کوپک-کُروک-کَسمَه(لیتوانیKasàروسیKócaکرKasí کرک ابریشم کر.KeziآذربادکانیKasmaموی زلف که برپیشانی ریزد)-کِفال (Kefālازیو Kepalēسر، راس)-کوپه-گارسهKāssā-گارمون(گارمن، گارمان، قارمون، قارمانGarmonika)-گوادرات، کوادراتKvādrātمربع سربی، گودرات-گیرز، گیلز(کاغذ سیگارت)-گیروانکه، گروانکه Gīrkaوزنه ترازو پاندول گاهنمای دیواری-کوچک شده Gīrkبهمین چم-لامپا ازفرLampe-لُتکا، لتکه(کرجی)-لُنتLentaمشتوکMundwtuk-مکاره(کاهیده وکوتاه شدهMakarievskaya بازار سالیانه قدیس ماکاریوسSaint Macaire)-منات-مِنِشویگ(دربرابربلشویک)-موژیک (روستایی روسی)-واکسVāksa-واکسیل، واکسیل بند(روسAkselbantآلمانیAchselband) –وانVān-ودکاVodka(وتکا)-وِرِسVerstā(واحد مسافت)-وِرساد(=ورسات روسVerstāt اندازه گیری Verstākāورساد)، ورست، ورستاد-

انگلیسی[ویرایش]

آدمیرال-آرمیچر-آفست-آنه(هند.انگ)-ارئومیسین-اسپاگتی(ایتالی)- اسپرت-استادیوم-استارت-استارتر-استرپتومیسین-اسکیتینگ-اسلاید-اسموکینگ-اُفست-اکرومیسین-اگزوز-اکسل-انسولین-اولدهام-باسکت بال-بت بال-بدمینتن-براندی-بریج-بطری-بَک-بلبرینگ-بیس بال-بیفتک-پارک-پُرُتست-پونکت-پودینگ-پوکر-پولوِر-پیکاپ-تانک-تایر-تراموای-تست-تله تایپ-تنیس-تیپ-تیم-جاز(انگ آمریکایی)-جک-جَمبوری-جنتلمن-جنرال، ژنرال-داروینیست-داشبرد(=گل گیر)-دلار-دلکو (از اسپا)-رامی-رِفِری-رگبی-ساندویچ(گرفته شده از نام وضع کننده آن)-سقلاطون، سقلاط، سقرلاط، سقرلات، سقلطون-سقلاطینSiglaton-سِلف-سِمِنت، سیمان-سمینار-سودا-سویچ-سیلک-شلینگ-شیلنگShelling-شیلینگ-فارنهایت ازنام Farenheit-فایتونPhaeton-فراکFrock-فوت- فوتبال-فیوز-کاپ-کامنکار، کامانکارCommon-کامنوِلتCommonwealth-کتری-کلاچCluch-کلاسمان-کلاسیک-کلاسور-کورتر-کوکتل، کوکتیل-کولر-کیک-گارسهCase-گری بکس تحریف شدهGearbox-گِریس-گلGoalدروازه فوتبال-گُلِرGol-Keeperدروازه بان-گلف-گل کیپر-گیلاسglass-لارد، لردLord-لاریLorry-لُجِستیک-لِنتLint-لیدرLeader-ماکسوِل، ماکسوئل-میتینگ-میلُرد-نیچریست-نیچریسم-نیچریه(از انگNatureسرشت+ع یه پسوند)-واترپروف –واترپولو-واشرWasher-والی بال-ویستWisth-ویستاویژن-ویسکی(انگ Whiskyازایرلندی)–هاف-هاف تایم-هَشلهَف(تحریف شده Shall have)-هندبال-هندل-یارد-

سریانی[ویرایش]

تموز-ثافسیا-جلماثا-حرذون، حردون-خورخجیون-دولDaulā-دیرDayr-رغیداRaγīdā-زریرا-سریقون-سسطیعون-سمسمیقا-سندانSadānā-شلیخا-شنبهšabta-شیپور-طبطاب-طوبیTūbā-فاغوش-طیطان-غارārā‘-فاشرا، فاشرهَ، فاشری، فاشرین، باشراFāšira-فاشرشتین، فاشرستین، فاشریش-Fašerāštīn-فسفسه، فسفسة، فصفصهPespesta-فَلفیمور-قَس(شیخ)-قسیس(کشیش)-قفورا، کفرا، کافور، قفور، جفری-کانون(از اکدی)-کبیسه، کبیشتا-کتانKūtīnā-کتیرا، کتیرَ، کثیرا-کرگدن Karkedānā-کشوثKašūθā-کشیشQeššīšā-کنّاش-کیانKyānā-کیاناKayānā-گَوت (سرین)Gawt-گَودGawd-گونیا-لَِبلاب-لوفابین=سپندان-مار یا مر:سرنامی که آغاز نامهای قدیسان آورند مانند:ماربطرس، ماریقوب-ماشرا-مامیثا، مَمیثا-مرجانMargan-مروارید(بسد)Ītāاز یونانی-مسحقونیا از یونانیMeĪšah-qonyā-مُقل=مقلا-مقلونیا-مقلیاثاMaqalīθā(حبوب، برشته)-مُلوخیا از یو-ملونیا از لاتین-میس(یکجور گیاه)-ناووس، ناوس، ناؤوسNausā=گور-نینیا-هلفیفا-هَملَخت(تازی شده)-هندِباAntībiyāازیونانی-هَوَرقلیا-یَلدا-یم(دریا)-طور(کوه)-کاسه-تابوت-جهود-شاقول-

آرامی[ویرایش]

اقنوم-بوریا-پسته-پلیته، فتیله-پیلا، پیل-تواهه، تباهه-توت، تود، توذ-توث-جُهود-چلیپا، چلیپ-دَفDup –سوس، شوشا-عرطنیثاArtanitā-شخار، اشخار، شخیره-شربین-شفشهŠafš، Šauš?-شیپور-شیدا-صلیب، صلیبا(چلیپ)-طاوسTausā-ربنRabbi-زمانJemān-فتیله=پلیته-فولFūlāاز کُپتی (قُبطی)Fel,Feli-کاک=قاق-کرسنهَKaršna-کُرکُمKūrkemā-کرنب، کربا-کُزبَرهَKūsboreta –کشیشQašīša-کَمراKamrā-کُنّاش-کنشت، کنوشتا، کَنیس، کنیسه-گازُر-گَبر-گَزیَت-گَوت (سرین)-گود(ژرف)Gawd-لَبان(یکجور گیاه)Lebotta-لوفLūfā-لیر-مجوس، مجوشا-مرقشیشا (مار)-قشیشا درستش=مرقشیثا یا کیفامقشیثا(سنگ سخت)-مَزکِت، مزگت(مسجد)-مغوشا.گرفته شده از مغوش پارسی-ناسوت-ناقوس، ناقوشا-سماق-جلد-شاغول-خراج-

مغولی[ویرایش]

ارکاوون، ارکاون، اَرخون-اسرامیش-اَندا-اوبای، اوبا-اوتوک-ایداجی- اینجو، اینچو-اینی- برانقار، برانغار- پائیزه، پایزه-پایز، پایژه(مغ ازچینی)-تابقور-تالان-تمغا-جرانغار-دالای-دلی-دلی خان- دومان، دومن-سیبا، سیبه-سیورمیش-شقاول-شیلان-طرقاق-طرمتای، طرمطای، ترمتای-غاغمیشی-قاآن-قاآنجی، قائانچی، قئانچی، قاآنچی(مغ.تر)- قبجور، قبچور، قپچور، قوبچور-قجر-قجغار، قچقار، قچاق-قلان-قورلتای –کُنکَلَک(پیراهن)-کیجَم-گزک(سرمه)-گورکان(داماد)-گورگا، گورگه-لارغو-مانگلای، منقلا (مغ= منغلای، پیشانی)-موچَلکا-میز(پرتغالیMesa)-نارین-نهالهَ(مغ؟)-یاراق، یراق-یاسا-یاساقچی، یساقچی-یاسامیشی-یام-یای-

مجاری[ویرایش]

پاپریکا-

اسپانیایی[ویرایش]

انیفس-بشته-بشلشکه-پلوطس؟-پیکادور-تانگو-جانت قبطه-ریال(شاهی)-سقلاطونCiclaton-شرین-طربیله-طرطانیه-طرنشول، طرنشولی، طورناشولیTornysol,Tournesol-طماله-غرغنطیه-فلجَه-قلبجولهCalabazuela-قلمانتهCalamento-قلمبق، قلنبک، قلمباق، درزبان، مالزی Karambel-کرمبلCarambolia-قناریه-قنیلیهCenjillo-قُراول، قرول، قورال، اندلسیCoral-قسطورهCastoreo-ماطرشلبهMadreselva-یربه ثورا؟Yerva tora-النینو-

عبری[ویرایش]

اریحا-جهنم-خاخام-دم(خون)-دنح، دنحااِرمی-شباطŠebāt-شماس، شماشا-شنبهŠabbat-طوبی Tova-غارOrēn-فِسح، فِصح-قارون-قمع، قمعانQamhآرد-کبورKebbūr-کرسنهKaršīna-کرفس، کلفس، کرسب، کرسفKarapas-کُرکُمKarkom(زعفران)-کروبیCherub-کنشت KenesthپهلویKanašyā-لاهوت-لَبانLebōna-مجله، مغیلا-مَن(هرتری لشک؟ که بردرخت و سنگ بسته(منعقد)شود)-مُهَیمِن-ناسوت-هَوَرقلیا-رخش(سریع الحرکت)-سوسن(شوشن)-آمین-ساعت

اکدی[ویرایش]

بریدBuridu,Peridu-تنورTinuru-دفتر ازریشه Tuppiنوشتن-دینDēnu-کانون(آتشدان)-کبریت، کبرتKupritu-کتانKitinu,Kitunnū-کرگدنKurkizann-کفرKupru(قیر)-کوره(پهلوی، مانیاییQwrgاکدیKūru)-لک لک، لقلقLaqalaqa-من(واحدوزن)Mana-نفت«نبطو»-

آلمانی[ویرایش]

توتیا?-دیزل--شیلنگSchlange-غِرشGroshen-غروس، قروش-نازی=نشانه اختصاریNational Sozialist-وِرموتWermut-گلف-اتوبان Autobahn شال - ايده - كراوات -

بابلی[ویرایش]

بریدBuridu-تموز-شِباطŠabatu-شقلŠaqaluسنجیدن-قمع، قمعانQomū-کبابKababu سوخته-لبوLiptā,Laptā-لگنLignu,Liginnuآبدستان-نیسان(تازی شده سریانی وعبری از بابلیNisanu)-

ایتالیایی[ویرایش]

قروش، غروشKorossū-کنسرتو-گمرک (ترکی شده)-گومروک(پرتغالیCumerxایتالیایی Commerci)-لقانطهLocarde-لوتوLotto-ورمیشلVermicello-پیتزا-ماکارونی-پاستا-کاریکاتور(کاریکاره=بزرگ نمایی اغراق)-بانک

آشوری[ویرایش]

پوارُو-ساسSāsu-سوس-قمع، قمعانQomū-قُنابری(آسوری)-کروبی(پاسبان)-کُرَبَرَه Kusibirru-لَبوLiptā,Laptā-آشور-آسیا(آشو آسو=طلوع آفتاب مشرق)-عرب(ارب)-اروپا(مغرب)-

بربری[ویرایش]

آمازیغ(انسان آزاد)-بربری اطریلال-ایسمامن-تاسمامت-تامشاوُرت-تاناغَت- ساسان(ازیتسسی، ساسی=گدایی)-کَریونَش، کرنوش، کرنینش=کرفس-مَغرود(یکجورگیاه)-

فینیقیایی[ویرایش]

آدونیس-آسیا(آشو آسو=طلوع آفتاب مشرق)-آشور_اروپا(مغرب)-عرب(ارب)-

تونگایی[ویرایش]

تابو-

ابوریجینی[ویرایش]

بومرنگ-کانگورو-کوآلا-

تامیلی[ویرایش]

کاری

تاگالوگ[ویرایش]

یویو-

چینی[ویرایش]

چینی چاو-چای-شوشو-کاغذKu-chih,Kok-ci,Kok-dz (از طریق سغدی) لوفر-فنگ شویی-کرسی(ژاپنی، چینی)Koratsu-کنفسیوس-ووشو-

ژاپنی[ویرایش]

اریگامی-تاناکورا-جودو-سامورایی-سونامی-شینتو-کیمونو-هاراکیری-هایکو-

فنلاندی[ویرایش]

سونا(حمام بخار)-

سلتی[ویرایش]

ویسکی-

عیلامی[ویرایش]

زیگورات(نیایشگاه)-

سومری[ویرایش]

بوریا-تپه-تموز(دوموزی)-چوپان(شوبا)-دبیر-دَفDub-دفتر-دیوان-زیگورات (زیقورات)-گاو(gu-gud)-گبر-ملوان (از مله لری و کردی به معنی شنا از ریشه سومری)-ننه(نانا)-هیکل-

حبشی[ویرایش]

حواری-سُکرکه-سقرقع-قهوه-مِنبَر-نجاشی، نجیشی(حبشی=نیجوستی=شاه)-نفاق-

قبطی[ویرایش]

قاقلی-Feli,fel-کا-کاکKake-کاکُل، کاکِلته، قاقله-واحه-

نبطی[ویرایش]

ترقین-هاسیمونا؟-

نروژی[ویرایش]

اسکی، اسلالوم، فیورد

چکی[ویرایش]

دلار(tolar)-

تاپوری[ویرایش]

تاپور-تبر-

لولوبیایی[ویرایش]

لار(کوه)-لولو-

اورارتویی[ویرایش]

آرارات-لولو(دشمن بیگانه)-

هوریانی[ویرایش]

لولوبی(برده کوهستانی)

اماردی[ویرایش]

امارد-مرد-

مائوری[ویرایش]

کیوی-

گرجی[ویرایش]

ازناور

زبان بومی آمریکا[ویرایش]

اسکیمو-تنباکو-توتم-چیتی-شکلات-کاکائو-کانادا-کایاک-کوکا-

تُخاری[ویرایش]

منابع[ویرایش]