فهرست ستاره‌های بره

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی قوچ است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Ari α 13 12929 9884 02h 07m 10.29s ‏ 46.0″ 27′ ‎+23° 2.01 0.48 66 K2III Hamal, Hemal, Hamul, Ras Hammel, El Nath, Arietis
β Ari β 6 11636 8903 01h 54m 38.35s ‏ 29.9″ 48′ ‎+20° 2.64 1.33 60 A5V... Sheratan, Sharatan, Al Sharatain
41 Ari c 41 17573 13209 02h 49m 58.99s ‏ 38.8″ 15′ ‎+27° 3.61 0.16 159 B8Vn Bharani
γ1 Ari γ1 5 11502 8832 01h 53m 31.77s ‏ 38.7″ 17′ ‎+19° 3.88 −0.10 204 A1p Si Mesarthim, Mesartim
δ Ari δ 57 19787 14838 03h 11m 37.67s ‏ 36.1″ 43′ ‎+19° 4.35 0.79 168 K2IIIvar Botein
20644 15549 03h 20m 20.37s ‏ 54.6″ 02′ ‎+29° 4.47 −2.00 640 K2II-III
39 Ari 39 17361 13061 02h 47m 54.44s ‏ 50.7″ 14′ ‎+29° 4.52 0.80 181 K1III
ε Ari ε 48 18519 13914 02h 59m 12.73s ‏ 25.6″ 20′ ‎+21° 4.63 −0.13 292 A2Vs triple star system
ε Ari ε 48 18520 02h 59m 12.70s ‏ 25.0″ 20′ ‎+21° 4.63 component of the ε Ari system
35 Ari 35 16908 12719 02h 43m 27.11s ‏ 25.8″ 42′ ‎+27° 4.65 −0.62 370 B3V
λ Ari λ 9 11973 9153 01h 57m 55.78s ‏ 45.9″ 35′ ‎+23° 4.79 1.73 133 F0V ستاره دوتایی
γ2 Ari γ2 5 11503 01h 53m 31.80s ‏ 45.0″ 17′ ‎+19° 4.83 α2 CVn variable
ζ Ari ζ 58 20150 15110 03h 14m 54.11s ‏ 40.7″ 02′ ‎+21° 4.87 −0.22 340 A1V
14 Ari 14 13174 10053 02h 09m 25.29s ‏ 23.9″ 56′ ‎+25° 4.98 0.02 320 F2III
κ Ari κ 12 12869 9836 02h 06m 33.91s ‏ 54.3″ 38′ ‎+22° 5.03 1.23 187 A2m دوتایی طیفی
ι Ari ι 8 11909 9110 01h 57m 21.03s ‏ 03.3″ 49′ ‎+17° 5.09 −1.44 659 K1p... دوتایی طیفی
63 Ari 63 20893 15737 03h 22m 45.27s ‏ 31.6″ 44′ ‎+20° 5.10 0.15 319 K3III
38 Ari 38 17093 12832 02h 44m 57.51s ‏ 45.5″ 26′ ‎+12° 5.17 2.26 125 A7III-IV
η Ari η 17 13555 10306 02h 12m 47.98s ‏ 39.5″ 12′ ‎+21° 5.23 2.84 98 F5V
π Ari π 42 17543 13165 02h 49m 17.56s ‏ 51.6″ 27′ ‎+17° 5.26 −1.07 603 B6V دوتایی طیفی
τ Ari τ 61 20756 15627 03h 21m 13.61s ‏ 49.7″ 08′ ‎+21° 5.27
(5.26–5.32)
−0.49 462 B5IV دوتایی گرفتی سه ستاره
33 Ari 33 16628 12489 02h 40m 41.03s ‏ 39.6″ 03′ ‎+27° 5.30 1.03 233 A3V
ν Ari ν 32 16432 12332 02h 38m 49.00s ‏ 41.2″ 57′ ‎+21° 5.45 0.32 346 A7V
52 Ari A 52 19134 14376 03h 05m 26.69s ‏ 18.7″ 15′ ‎+25° 5.45 0.00 402 B7Vn ستاره دوتایی
ξ Ari ξ 24 14951 11249 02h 24m 49.04s ‏ 38.2″ 36′ ‎+10° 5.48 −0.85 603 B7IV
64 Ari 64 21017 15861 03h 24m 18.46s ‏ 27.1″ 43′ ‎+24° 5.50 1.26 230 K4III
σ Ari σ 43 17769 13327 02h 51m 29.57s ‏ 55.7″ 04′ ‎+15° 5.52 −0.32 479 B7V
62 Ari 62 20825 15696 03h 22m 11.89s ‏ 27.3″ 36′ ‎+27° 5.55 −1.82 973 G5III
21 Ari 21 13872 10535 02h 15m 42.83s ‏ 35.7″ 02′ ‎+25° 5.57 2.16 157 F6V
θ Ari θ 22 14191 10732 02h 18m 07.55s ‏ 04.2″ 54′ ‎+19° 5.58 0.21 387 A1Vn
ρ Ari ρ 46 18256 13702 02h 56m 25.98s ‏ 25.1″ 01′ ‎+18° 5.58 2.83 115 F6V
20149 15154 03h 15m 20.45s ‏ 24.0″ 33′ ‎+30° 5.61 −0.01 434 A1Vs
10 Ari 10 12558 9621 02h 03m 39.26s ‏ 07.6″ 56′ ‎+25° 5.64 2.02 172 F8IV
31 Ari 31 16234 12153 02h 36m 37.75s ‏ 52.2″ 26′ ‎+12° 5.64 2.91 115 F7V
19270 14439 03h 06m 23.69s ‏ 14.6″ 11′ ‎+13° 5.64 0.69 319 K3III
15 Ari 15 13325 10155 02h 10m 37.54s ‏ 01.5″ 30′ ‎+19° 5.68 −0.87 665 M3III
19 Ari 19 13596 10328 02h 13m 03.25s ‏ 47.7″ 16′ ‎+15° 5.72 −0.38 541 M0III
μ Ari μ 34 16811 12640 02h 42m 21.92s ‏ 41.7″ 00′ ‎+20° 5.74 0.66 338 A0V
55 Ari 55 19548 14677 03h 09m 36.73s ‏ 37.6″ 04′ ‎+29° 5.74 −1.96 1128 B8III
7 Ari 7 11763 8993 01h 55m 51.03s ‏ 38.4″ 34′ ‎+23° 5.76 −0.26 522 K1III
45 Ari 45 18191 13654 02h 55m 48.50s ‏ 54.0″ 19′ ‎+18° 5.76 0.30 403 M6IIIvar
ο Ari ο 37 17036 12803 02h 44m 32.97s ‏ 42.8″ 18′ ‎+15° 5.78 −0.07 482 B9Vn
56 Ari 56 19832 14893 03h 12m 14.24s ‏ 25.2″ 15′ ‎+27° 5.78 0.50 371 B9p Si
20 Ari 20 13871 10540 02h 15m 45.94s ‏ 59.2″ 46′ ‎+25° 5.79 2.77 131 F6IV-V
47 Ari 47 18404 13834 02h 58m 05.08s ‏ 07.7″ 40′ ‎+20° 5.80 3.29 104 F5IV
1 Ari 1 11154 8544 01h 50m 08.58s ‏ 31.3″ 16′ ‎+22° 5.83 −0.40 574 K1III+... ستاره دوتایی
40 Ari 40 17459 13108 02h 48m 32.06s ‏ 01.9″ 17′ ‎+18° 5.83 −0.11 502 K1III
4 Ari 4 10982 8387 01h 48m 10.90s ‏ 20.3″ 57′ ‎+16° 5.86 1.14 287 B9.5V
15524 11670 02h 30m 32.31s ‏ 06.8″ 14′ ‎+25° 5.88 2.34 166 F6IV
12139 9307 01h 59m 35.60s ‏ 31.0″ 03′ ‎+21° 5.89 0.45 399 K0III-IV
17471 13121 02h 48m 45.87s ‏ 17.1″ 11′ ‎+25° 5.89 0.14 460 A0V
1 Ari 1 11155 01h 50m 08.50s ‏ 33.0″ 16′ ‎+22° 5.90 component of the 1 Ari system
49 Ari 49 18769 14109 03h 01m 54.15s ‏ 44.4″ 27′ ‎+26° 5.91 1.82 214 A3m
59 Ari 59 20618 15514 03h 19m 55.81s ‏ 16.7″ 04′ ‎+27° 5.91 1.91 205 G8IV
54 Cet 54 11257 8588 01h 50m 52.01s ‏ 36.4″ 02′ ‎+11° 5.92 2.77 139 F2Vw
18700 14036 03h 00m 44.09s ‏ 13.7″ 52′ ‎+10° 5.93 0.27 441 K6
13522 10296 02h 12m 37.51s ‏ 04.1″ 10′ ‎+24° 5.96 −0.23 565 K0
12479 9533 02h 02m 35.08s ‏ 36.2″ 28′ ‎+13° 5.97 −1.10 845 M2III
19698 14764 03h 10m 38.78s ‏ 21.7″ 52′ ‎+11° 5.97 −0.05 522 B8V
29 Ari 29 15814 11843 02h 32m 54.15s ‏ 04.1″ 02′ ‎+15° 6.00 3.71 94 F8V
11 Ari 11 12885 9859 02h 06m 49.22s ‏ 16.5″ 42′ ‎+25° 6.01 −1.75 1160 B9IV-Vn
16 Ari 16 13363 10203 02h 11m 12.06s ‏ 13.0″ 56′ ‎+25° 6.01 −0.94 801 K4III
19637 14748 03h 10m 27.04s ‏ 45.9″ 53′ ‎+26° 6.02 0.54 406 K3III
66 Ari 66 21467 16181 03h 28m 26.57s ‏ 15.4″ 48′ ‎+22° 6.03 1.83 226 K0IV
65 Ari 65 21050 15870 03h 24m 26.11s ‏ 12.6″ 48′ ‎+20° 6.07 1.23 303 A1V
12140 9295 01h 59m 25.88s ‏ 41.8″ 17′ ‎+12° 6.09 1.51 269 A6V
19789 14821 03h 11m 21.93s ‏ 52.1″ 02′ ‎+13° 6.11 0.99 344 K0IIIp
53 Ari 53 19374 14514 03h 07m 25.69s ‏ 47.9″ 52′ ‎+17° 6.13 −0.69 755 B1.5V
15152 11415 02h 27m 07.26s ‏ 45.3″ 00′ ‎+27° 6.14 0.37 464 K5III
26 Ari 26 15550 11678 02h 30m 38.37s ‏ 19.4″ 51′ ‎+19° 6.14 1.94 226 A9V
60 Ari 60 20663 15557 03h 20m 25.57s ‏ 46.7″ 39′ ‎+25° 6.14 1.40 289 K3III:
15385 11578 02h 29m 13.63s ‏ 08.7″ 28′ ‎+23° 6.20 1.65 264 A5m
27 Ari 27 15596 11698 02h 30m 54.38s ‏ 14.6″ 42′ ‎+17° 6.21 1.30 313 G5III-IV
12594 9627 02h 03m 42.61s ‏ 11.8″ 15′ ‎+18° 6.24 −1.83 1342 K4III
54 Ari 54 19460 14586 03h 08m 21.09s ‏ 42.3″ 47′ ‎+18° 6.24 0.03 570 M0III
17918 13448 02h 53m 11.66s ‏ 01.0″ 29′ ‎+16° 6.30 1.14 352 F5III
85 Cet 85 16861 12647 02h 42m 28.95s ‏ 30.4″ 44′ ‎+10° 6.32 0.74 426 A2V
16955 12744 02h 43m 51.25s ‏ 18.0″ 38′ ‎+25° 6.35 1.19 352 A3V
19080 14318 03h 04m 40.65s ‏ 22.5″ 51′ ‎+15° 6.37 −0.06 631 K3III
18928 14232 03h 03m 30.11s ‏ 11.8″ 16′ ‎+28° 6.38 2.89 163 F0V
13201 10050 02h 09m 23.03s ‏ 28.7″ 13′ ‎+17° 6.40 3.43 128 F5V
36 Ari 36 17017 12784 02h 44m 19.09s ‏ 50.5″ 45′ ‎+17° 6.40 0.89 413 K2III
اچ‌دی ۲۰۳۶۷ 20367 15323 03h 17m 40.12s ‏ 37.9″ 07′ ‎+31° 6.40 4.23 88 G0 یک سیاره دارد(b)
19549 14649 03h 09m 20.10s ‏ 40.1″ 45′ ‎+20° 6.41 0.45 506 K2
19600 14719 03h 10m 08.83s ‏ 11.6″ 49′ ‎+27° 6.42 0.09 601 A0V
14262 10795 02h 18m 57.96s ‏ 04.2″ 10′ ‎+23° 6.45 1.34 343 A7V
21242 16042 03h 26m 35.36s ‏ 55.2″ 42′ ‎+28° 6.47 2.97 164 G5IV
30 Ari A 30 16246 12189 02h 37m 00.44s ‏ 50.1″ 38′ ‎+24° 6.48 3.46 131 F6III ستاره دوتایی
51 Ari 51 18803 14150 03h 02m 25.87s ‏ 34.7″ 36′ ‎+26° 6.62 4.99 69 G8V
52 Ari B 52 19135 03h 05m 26.70s ‏ 19.0″ 15′ ‎+25° 7.00 component of the 52 Ari system
ρ1 Ari ρ1 44 18091 13579 02h 54m 55.17s ‏ 05.3″ 44′ ‎+17° 7.01 2.10 313 A3
30 Ari B 30 16232 12184 02h 36m 57.64s ‏ 53.1″ 38′ ‎+24° 7.10 4.12 129 F4V component of the 30 Ari system
اچ‌دی ۱۲۶۶۱ 12661 7.44 121 دو سیاره دارد(b & c)
ابرخس ۱۴۸۱۰ 14810 8.52 172 دو سیراه دارد(b & c)
بی‌دی +۲۰°۳۰۷ 9.01 300 has a circumstellar disk
تی‌زد قوچ 12.1 14.5 34th closest star system; ستاره شراره‌دار
ستاره باغ چای 15.4 12.6? 23rd closest star system

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on 2006-12-26.