درگاه:ایران/گفتارنیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

گفتارنیک ۱

درگاه:ایران/گفتارنیک/۱

بنی‌آدم اعضای یک‌پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به‌درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی

سعدی

گلستان سعدی،باب اول، در سیرت پادشاهان

گفتارنیک ۲

درگاه:ایران/گفتارنیک/۲

«من برده‌داری را برانداختم. به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. مردوک از کردار نیک من خشنود شد.»


کوروش بزرگ

منشور کورش

گفتارنیک ۳

درگاه:ایران/گفتارنیک/۳

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهرکز دیـو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند یافـت می‌نشود جسته‌ایم ما گفت آن که یافت می‌نشود آنم آرزوست

مولوی

دیوان شمس

گفتارنیک ۴

درگاه:ایران/گفتارنیک/۴

ز بهر بر و بوم و فرزند خویش زن و کودک و خرد و پیوند خویش
همه سربه‌سر تن به کشتن دهیماز آن به که کشور به دشمن دهیم
ز خاکیم باید شدن سوی خاکهمه‌جای ترس است و تیمار و باک
جهان سربه‌سر حکمت و عبرت استچرا بهره ما همه غفلت است؟

فردوسی

شاهنامه

گفتارنیک ۵

درگاه:ایران/گفتارنیک/۵

ای چرخ فلک خرابی از کینه تستبیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه تست

خیام

رباعیات خیام

گفتارنیک ۶

درگاه:ایران/گفتارنیک/۶

در کارگه کوزه‌گری رفتم دوشدیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
ناگاه یکی کوزه برآورد خروشکو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش

خیام

رباعیات خیام

گفتارنیک ۷

درگاه:ایران/گفتارنیک/۷

قومی متفکرند اندر ره دینقومی به‌گمان فتاده در راه یقین
می‌ترسم از آن‌که بانگ آید روزیکی بی‌خبران راه نه آن‌ است و نه ‌این

خیام

رباعیات خیام

گفتارنیک ۸

درگاه:ایران/گفتارنیک/۸

بسی رنج بردم بدین سال سیعجم زنده کردم بدین پارسی
پی افکندم از نظم کاخی بلندکه از باد و باران نیابد گزند
بناهای آباد گردد خرابز باران و از تابش آفتاب

فردوسی

شاهنامه

گفتارنیک ۹

درگاه:ایران/گفتارنیک/۹

«سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سربرنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید نتواند،
که ره تاریک و لغزان است.
وگر دست محبت سوی کس یازی،
به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛
که سرما سخت سوزان است

مهدی اخوان ثالث

زمستان

گفتارنیک ۱۰

درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۰

«اهورامزدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ پاس دارد

داریوش بزرگ

گفتارنیک ۱۱

درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۱

جان جهان دوش کجا بوده‌ای نی غلطم در دل ما بوده‌ای
آه که من دوش چه سان بوده‌ام آه که تو دوش که را بوده‌ای
رشک برم کاش قبا بودمی چون که در آغوش قبا بوده‌ای
زَهره ندارم که بگویم تو را بی من بیچاره کجا بوده‌ای
آینه‌ای رنگ تو عکس کسی است تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای
رنگ رخ خوب تو آخر گواست در حرم لطف خدا بوده‌ای

مولوی

دیوان شمس

گفتارنیک ۱۲

درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۲ درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۲

گفتارنیک ۱۳

درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۳ درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۳

گفتارنیک ۱۴

درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۴ درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۴

گفتارنیک ۱۵

درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۵ درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۵

گفتارنیک ۱۶

درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۶ درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۶

گفتارنیک ۱۷

درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۷ درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۷

گفتارنیک ۱۸

درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۸ درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۸

گفتارنیک ۱۹

درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۹ درگاه:ایران/گفتارنیک/۱۹

گفتارنیک ۲۰

درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۰ درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۰

گفتارنیک ۲۱

درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۱ درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۱

گفتارنیک ۲۲

درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۲ درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۲

گفتارنیک ۲۳

درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۳ درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۳

گفتارنیک ۲۴

درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۴ درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۴

گفتارنیک ۲۵

درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۵ درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۵

گفتارنیک ۲۶

درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۶ درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۶

گفتارنیک ۲۷

درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۷ درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۷

گفتارنیک ۲۸

درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۸ درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۸

گفتارنیک ۲۹

درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۹ درگاه:ایران/گفتارنیک/۲۹

گفتارنیک ۳۰

درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۰ درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۰

گفتارنیک ۳۱

درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۱ درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۱

گفتارنیک ۳۲

درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۲ درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۲

گفتارنیک ۳۳

درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۳ درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۳

گفتارنیک ۳۴

درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۴ درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۴

گفتارنیک ۳۵

درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۵ درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۵

گفتارنیک ۳۶

درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۶ درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۶

گفتارنیک ۳۷

درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۷ درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۷

گفتارنیک ۳۸

درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۸ درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۸

گفتارنیک ۳۹

درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۹ درگاه:ایران/گفتارنیک/۳۹

گفتارنیک ۴۰

درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۰ درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۰

گفتارنیک ۴۱

درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۱ درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۱

گفتارنیک ۴۲

درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۲ درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۲

گفتارنیک ۴۳

درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۳ درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۳

گفتارنیک ۴۴

درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۴ درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۴

گفتارنیک ۴۵

درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۵ درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۵

گفتارنیک ۴۶

درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۶ درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۶

گفتارنیک ۴۷

درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۷ درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۷

گفتارنیک ۴۸

درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۸ درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۸

گفتارنیک ۴۹

درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۹ درگاه:ایران/گفتارنیک/۴۹

گفتارنیک ۵۰

درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۰ درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۰

گفتارنیک ۵۱

درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۱ درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۱

گفتارنیک ۵۲

درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۲ درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۲

گفتارنیک ۵۳

درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۳ درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۳

گفتارنیک ۵۴

درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۴ درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۴

گفتارنیک ۵۵

درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۵ درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۵

گفتارنیک ۵۶

درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۶ درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۶

گفتارنیک ۵۷

درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۷ درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۷

گفتارنیک ۵۸

درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۸ درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۸

گفتارنیک ۵۹

درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۹ درگاه:ایران/گفتارنیک/۵۹

گفتارنیک ۶۰

درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۰ درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۰

گفتارنیک ۶۱

درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۱ درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۱

گفتارنیک ۶۲

درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۲ درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۲

گفتارنیک ۶۳

درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۳ درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۳

گفتارنیک ۶۴

درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۴ درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۴

گفتارنیک ۶۵

درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۵ درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۵

گفتارنیک ۶۶

درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۶ درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۶

گفتارنیک ۶۷

درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۷ درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۷

گفتارنیک ۶۸

درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۸ درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۸

گفتارنیک ۶۹

درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۹ درگاه:ایران/گفتارنیک/۶۹

گفتارنیک ۷۰

درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۰ درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۰

گفتارنیک ۷۱

درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۱ درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۱

گفتارنیک ۷۲

درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۲ درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۲

گفتارنیک ۷۳

درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۳ درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۳

گفتارنیک ۷۴

درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۴ درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۴

گفتارنیک ۷۵

درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۵ درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۵

گفتارنیک ۷۶

درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۶ درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۶

گفتارنیک ۷۷

درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۷ درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۷

گفتارنیک ۷۸

درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۸ درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۸

گفتارنیک ۷۹

درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۹ درگاه:ایران/گفتارنیک/۷۹

گفتارنیک ۸۰

درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۰ درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۰

گفتارنیک ۸۱

درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۱ درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۱

گفتارنیک ۸۲

درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۲ درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۲

گفتارنیک ۸۳

درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۳ درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۳

گفتارنیک ۸۴

درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۴ درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۴

گفتارنیک ۸۵

درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۵ درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۵

گفتارنیک ۸۶

درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۶ درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۶

گفتارنیک ۸۷

درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۷ درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۷

گفتارنیک ۸۸

درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۸ درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۸

گفتارنیک ۸۹

درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۹ درگاه:ایران/گفتارنیک/۸۹

گفتارنیک ۹۰

درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۰ درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۰

گفتارنیک ۹۱

درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۱ درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۱

گفتارنیک ۹۲

درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۲ درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۲

گفتارنیک ۹۳

درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۳ درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۳

گفتارنیک ۹۴

درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۴ درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۴

گفتارنیک ۹۵

درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۵ درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۵

گفتارنیک ۹۶

درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۶ درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۶

گفتارنیک ۹۷

درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۷ درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۷

گفتارنیک ۹۸

درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۸ درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۸

گفتارنیک ۹۹

درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۹ درگاه:ایران/گفتارنیک/۹۹