الگو:کوتاه جعبه ستاره

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قبل از ایجاد تغییر در این الگو لطفاً علت تغییر را در صفحه ویکی ستاره‌شناسی و صفحه گفتگو ستاره‌شناسی بیان کنید. با تشکر

Before making modifications to this template, please discuss the proposed changes on the WikiProject Astronomical objects talk page. Thank you.
{{{name}}}
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)
صورت فلکی
بعد
میل

Directory

Unlike the other Starbox templates, this template is stand-alone. It should be used as follows:

{{Starbox short
| name = <!--Star name-->
| constell = <!--Constellation name-->
| ra = <!--Right ascension-->
| dec = <!--Declination-->
| appmag_v = <!--Apparent magnitude (Johnson-Cousins V system)-->
| absmag_v = <!--Absolute magnitude (Johnson-Cousins V system)-->
| dist_ly = <!--Distance (in light-years, with error)-->
| dist_pc = <!--Distance (in parsecs, with error)--->
| class = <!--Stellar class-->
| names = <!--Other catalog designations-->
| Simbad = <!--Search string for link to سیمباد-->
| ARICNS = <!--Search string for link to ARICNS-->
| NSTED = <!--Search string for link to NStED-->
| EPE = <!--Search string for link to دانشنامه سیاره‌های فراخورشیدی-->
}}

This uses the default epoch of مبدأ and اعتدال of مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS.) This can be overridden by using the following syntax:

{{Starbox short
| name = <!--Star name-->
| epoch = <!--Epoch of observation-->
| equinox = <!--Equinox of coordinates (defaults to epoch)-->
| constell = <!--Constellation name-->
| ra = <!--Right ascension-->
| dec = <!--Declination-->
| appmag_v = <!--Apparent magnitude (Johnson-Cousins V system)-->
| absmag_v = <!--Absolute magnitude (Johnson-Cousins V system)-->
| dist_ly = <!--Distance (in light-years, with error)-->
| dist_pc = <!--Distance (in parsecs, with error)--->
| class = <!--Stellar class-->
| names = <!--Other catalog designations-->
| Simbad = <!--Search string for link to سیمباد-->
| ARICNS = <!--Search string for link to ARICNS-->
| NSTED = <!--Search string for link to NStED-->
| EPE = <!--Search string for link to دانشنامه سیاره‌های فراخورشیدی-->
}}

The line absmag_v can be omitted if the absolute magnitude is not known; the absolute magnitude will then be omitted from the infobox. Similarly, the lines dist_ly and dist_pc can be omitted if the distance is not known, class can be omitted if the spectral type is not known, appmag_v can be omitted if the apparent magnitude is not known, names can be omitted if there are no other designations or it is not desired to list other designations, and Simbad, ARICNS, NSTED, and EPE can be omitted if links to سیمباد, ARICNS, NStED, and دانشنامه سیاره‌های فراخورشیدی are not desired. If the line equinox is omitted, the equinox will be taken to be the same as the epoch.

There is an IAU standard for the format of catalog designations.

Examples


60 Cancri
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ      اعتدال مبدأ (ICRS)
صورت فلکی Cancer
بُعد 08h 55m 55.6s
میل ‏ 34″ 37′ ‎+11°
قدر ظاهری (V) +5.44
قدر مطلق (ستاره‌شناسی) (V)-0.82
نردبان فاصله کیهانی582±113&nbsp;سال نوری
(179±35&nbsp;پارسک)
رده‌بندی ستارگانK5III
نامگذاری‌های دیگر
HD 76351, HR 3550
مراجع
SIMBADداده‌ها
{{Starbox short 
| name = 60 Cancri
| epoch = [[مبدأ (ستاره‌شناسی)|مبدأ ]]
| equinox = [[مبدأ (ستاره‌شناسی)|مبدأ]] ([[سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی|ICRS]])
| constell = [[Cancer (constellation)|Cancer]]
| ra = {{RA|08|55|55.6}}
| dec = {{DEC|+11|37|34}}
| appmag_v = +5.44
| absmag_v = -0.82
| dist_ly = 582±113
| dist_pc = 179±35
| class = K5III
| names = [[کاتالوگ هنری دراپر|HD]]&nbsp;76351, [[Harvard Revised catalogue|HR]]&nbsp;3550
| Simbad = HD+76351
}}

See also