ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ادبیات ترکی/منبع

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فارسی

 • بابایی نیولویی، علی (۱۳۸۹). نام‌آوران ارومیه. تهران: تکدرخت. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۹-۲۹-۳.
 • برنجیان، سکینه (۱۳۸۵). ادبیات آذری و فارسی در آذربایجان ایران در سده‌ی بیستم. ترجمهٔ اسماعیل فقیه. تهران: نشر مرکز. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۹۲۳-۱.
 • تایرل، مدیحه س (۱۳۹۱). ابعاد پنهان ادبیات آذربایجانی در دوره‌ی شوروی ۱۹۲۰-۱۹۹۰. ترجمهٔ اسماعیل فقیه. تهران: نشر مرکز. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۳-۱۵۸-۷.
 • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس.
 • جلالی عزیزیان، حسن (۱۳۷۸). تاریخ مرند (مرند، جلفا، زنوز، هادی شهر). مشهد: گوهر سیاح. شابک ۹۶۴-۹۰۵۵۵-۶-۸.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۱. تبریز: آذرآبادگان تبریز. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۲. تبریز: آذرآبادگان تبریز. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۸). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۳. تبریز: آذرآبادگان تبریز. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۹). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۴. تبریز: آذرآبادگان تبریز. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • زارع شاهمرسی، پرویز (۱۳۸۶). عاشیقهای آذربایجان. تهران: آناس. شابک ۹۶۴-۷۰۰۳-۱۰-۳۲ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • کریمی، محمدرضا باغبان (۱۳۸۵). تاریخ ادبیات آذربایجان. ج. ۲. قم: دارالهدی. شابک ۹۶۴-۱۳۴-۹۴۷-۵ مقدار |شابک= را بررسی کنید: checksum (کمک).
 • مجازی، عبدالعلی (۱۳۸۸). شانجان (فولکلور - ادبیات). تهران: اندیشه نو. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۴۹-۷۱-۷.

ترکی استانبولی

 • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
 • Babinger, Franz (1992). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Dünya Edebiyatı Dizisi (به ترکی استانبولی). Translated by Coşkun Üçok. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Bora, Tanıl; Gültekingil, Murat, eds. (2009). Modern Türkiye'de Siyası Düşünce (به ترکی استانبولی). Vol. 1. İstanbul: İletişim. {{cite book}}: Unknown parameter |عنوان جلد= ignored (help)
 • Bora, Tanıl; Gültekingil, Murat, eds. (2006). Modern Türkiye'de Siyası Düşünce (به ترکی استانبولی). Vol. 5. İstanbul: İletişim. {{cite book}}: Unknown parameter |عنوان جلد= ignored (help)
 • Bursalı, Mehmed Tahir Bey (1972). Osmanlı Müellifleri (به ترکی استانبولی). Vol. 2. Translated by A. Fikri Yavuz, İsmail Özen. İstanbul: Meral Yayınevi.
 • Filizok, Rıza (1991). Şiirimizde Halk Edebiyatı Tesirleri Üzerine Notlar (به ترکی استانبولی). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • İnan, Mehmet Akif (2010). Cumhuriyet'ten Sonra Türk Şiiri (به ترکی استانبولی). Ankara: Eğitim-Bir-Sen. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • Kabaklı, Ahmet (2003). Şiir İncelemeleri (به ترکی استانبولی). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • Kabaklı, Ahmet (1975). Türk Edebiyatı (به ترکی استانبولی). Vol. 2. İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 5. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 6. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • Karaalioğlu, Seyıt Kemal (1982). Türk Edebiyatı Tarihi (به ترکی استانبولی). Vol. 1. İstanbul: İnkilap ve Aka Basımevi. {{cite book}}: Unknown parameter |عنوان جلد= ignored (help)
 • Karaalioğlu, Seyıt Kemal (1982). Türk Edebiyatı Tarihi (به ترکی استانبولی). Vol. 2. İstanbul: İnkilap ve Aka Basımevi. {{cite book}}: Unknown parameter |عنوان جلد= ignored (help)
 • Karaalioğlu, Seyıt Kemal (1982). Türk Edebiyatı Tarihi (به ترکی استانبولی). Vol. 3. İstanbul: İnkilap ve Aka Basımevi. {{cite book}}: Unknown parameter |عنوان جلد= ignored (help)
 • Kocatürk, Vasfi Mahir (1964). Türk Edebiyatı Tarihi (به ترکی استانبولی). Ankara: Edebiyat Yayınevi.

ترکی آذربایجانی

 • Əskər, Ramiz (2009). Ərkdən Söylər Bu Dilim (XX Əsr Özbək Şeiri Antologiyası) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM.
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM.
 • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb.
 • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Avrasiya Press.
 • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press.
 • Məmmədov, Məmməd (2005). XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb.
 • Mümtaz, Salman (2006). Azərbaycan Ədəbiyyatının Qaynaqları (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Avrasiya Press.
 • Namazov, Qara (2004). Aşiqlar - Bioqrafik Məlumat Kitabı (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Səda nəşriyyatı.
 • Osmanlı, Vəli (2010). Azərbaycan Romantizmi (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Elm.
 • Quliyev, Elman (2011). Türk Xalqları Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Conatant Empary.
 • پاشائیو, میرجلال (1388). آذربایجان‌دا ادبی مکتب‌لر (۱۹۰۵-۱۹۱۷) (به South Azerbaijani). Translated by رضا جلیلی‌نیا، رعنا فرامرزی. قم: نوید اسلام.
 • قولی‌یئف, ولایت (1381). تاریخده ایزقوْیان آذربایجانلیلار (به South Azerbaijani). Translated by امیر عقیقی بخشایشی. قم: بخشایش نشریاتی.
 • محسنی, عزیز (1382). آذربایجان ادبیات تاریخیندن قیزیل یارپاقلار (به South Azerbaijani). Vol. ۲. نشر نوید اسلام.
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق.

ترکی عثمانی

 • بروسه‌لی, محمدطاهر (1333 هجریه). عثمانلی مؤلفلری (به ترکی عثمانی). Vol. ۲. استانبول: مطعبه‌ی عامره. {{cite book}}: Check date values in: |سال= (help)
 • حاجی بك زاده, احمد مختار (1311 هجریه). شاعر خانملرمز (به ترکی عثمانی). استانبول: مطعبه‌ی صفا وانور. {{cite book}}: Check date values in: |سال= (help)

انگلیسی

 • Gibb, Elias John Wilkinson (1902). Browne, Edward Granville (ed.). A History of Ottoman Poetry (به انگلیسی). Vol. 2. Leyden: E.J. Brill.
 • Gibb, Elias John Wilkinson (1905). Browne, Edward Granville (ed.). A History of Ottoman Poetry (به انگلیسی). Vol. 4. Leyden: E.J. Brill.