پرش به محتوا

صورت سود و زیان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Mohsen ghasemee صفحهٔ صورت حساب سود و زیان را به صورت سود و زیان منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
{{ویکی‎سازی}}
{{ویکی‌سازی}}
{{متخصص}}
'''صورتحساب سود و زیان'''، [[صورت حساب|صورتحسابی]] است که چگونگی و نتیجه فعالیتهای مالی یک موسسه را در طی [[دوره مالی]] نشان میدهد و [[سود]] یا [[زیان]] خالص دوره مذکور را نشان میدهد.
 
{{درگاه|حسابداری}}
سود و زیان به راحتی از فرمول زیر محاسبه میگردد:
'''صورت سود و زیان'''، یکی از [[صورت مالی|صورت‎های مالی اساسی]] است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری (واحد گزارشگر) را طی [[دوره مالی]] نشان می‎دهد.
 
== سود و زیان ==
اگر موسسه سود داشته باشد:
سود و زیان به راحتی از فرمول زیر محاسبه میگرددمی‎شود:
;اگر موسسه سود داشته باشد:
هزینه‌های دوره مالی - درآمد دوره مالی = سود ویژه دوره مالی
;اگر موسسه زیان داده باشد:
 
اگر موسسه زیان داده باشد:
درآمدهای دوره مالی - هزینه دوره مالی = زیان ویژه دوره مالی
 
== روش‎های تهیه ==
صورت حساب سود و زیان همانطورهمان طور كه از نامش پیداستپیدا جهتاست برای تعیین سود یا زیان ویژه واحد مالی تهیه میشهمی‎شود؛ و شامل خلاصه ایخلاصه‎ای از درآمدها و هزینه هایهزینه‎ها برای یك دوره زمانی معین می باشداست.
این صورت حساب معمولا به دو طریق تهیه می شود :
{{سخ}}
۱- تك مرحله ای
این صورت حساب معمولا به دو طریقروش تهیه می شود می‎شود:
۲- دو مرحله ای
#تك‎مرحله ای
صورت حساب سود و زیان به روش تك مرحله ای :
#دومرحله ای
 
;تك‎مرحله‎ای
در این روش ابتدا كلیه درآمد ها یكجا و در ادامه كلیه هزینه ها در زیر آنها آورده می شود و در نهایت از تفاضل آنها به سود یا زیان قبل از كسر مالیات می رسیم كه با كسر مالیات (در صورتی كه موسسه سود داشته باشد) به سود یا زیان بعد از كسر مالیات یا همان سود یا زیان ویژه خواهیم رسید .
 
صورت حساب سود و زیان به روش دو مرحله ای :
;دومرحله‎ای
در این روش ابتدا درآمدهای عملیاتی آورده شده در ادامه هزینه های عملیاتی ذكر می گردد كه از تفاضل این دو به سود یا زیان عملیاتی می رسیم در مرحله بعد درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی آورده می شود كه از تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از كسر مالیات می رسیم كه با كسر مالیات به سود و زیان بعد از كسر مالیات یا همان سود و زیان ویژه خواهیم رسید .
به صورت حساب سود و زیان صورت حساب درآمد یا صورت حساب عملیات نیز گفته میشود . مهمترین بخش صورت حساب سود و زیان قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است كه نتیجه فعالیت یك واحد تجاری را نشان می دهد كه آیا واحد تجاری در طول دوره مالی فعالیتش سود آور بوده است و یا خیر.
** درآمد های عملیاتی و هزینه های عملیاتی به مواردی گفته میشود كه مستقیماً مربوط به عملیات جاری و اصلی شركت است و در غیر اینصورت از اصطلاح درآمد و هزینه غیر عملیاتی استفاده میشود . بطور مثال در موسسه خدماتی محمد و حسن درآمد آموزشی جزو درآمد های عملیاتی بوده و اگر همین موسسه با فروش یكدستگاه خودرو منافعی به دست بیاورد چون جزو عملیات جاری آن نبوده بنابر این درآمد آن غیر عملیاتی محسوب میشود.
*** مآخذ ۲۵% طبق قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است.
 
 
{{سخ}}{{سخ}}
{{حسابداری-خرد}}
{{سخ}}
 
== منابع ==
* [[عزیز نبوی|نبوی، عزیز،عزیز]]، ''اصول حسابداری'' جلد اول، تهران، کتابخانه فروردین
 
[[رده:حسابداری]]
[[رده:حسابرسی]]
[[رده:اصطلاحات حسابداری]]
[[رده:حسابداری عمومی]]
[[رده:صورت مالی]]
 
{{حسابداری}}