عملیات پیمانه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نتایج محاسبات
جمع (+)
جمع‌وند + جمع‌وند
یا عدد + افزوده‌شده =
مجموع
تفریق (−)
کاهش‌یاب − کاسته = تفاضل
ضرب (×)
مضروب × مضروب
یا مضروب × ضرب‌کننده =
حاصلضرب
تقسیم (÷)
تقسیم‌شونده ÷ مقسوم علیه = خارج قسمت
پیمانه (باقی‌مانده)
تقسیم‌شونده باقی‌مانده مقسوم علیه = باقی‌مانده
توان
پایهتوان = توان
ریشه nام (√)
degree radicand = ریشه
لگاریتم (log)
logپایه(متمم لگاریتم) = لگاریتم

در رایانش، پیمانه عملیاتی است که باقی‌ماندهٔ تقسیم یک عدد بر روی دیگری را پیدا می‌کند.[۱] به این عمل در انگلیسی مُد گفته می‌شود.

ما روزانه بارها و بارها از این عملیات استفاده می کنیم، هنگامی که می گوییم ساعت ۱ بعد از ظهر است در واقع ما ۱۳ را به پیمانه ۱۲، ۱ گفته ایم.

منابع