خارج قسمت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نتایج محاسبات
جمع (+)
جمع‌وند + جمع‌وند
یا عدد + افزوده‌شده =
مجموع
تفریق (−)
کاهش‌یاب − کاسته = تفاضل
ضرب (×)
مضروب × مضروب
یا مضروب × ضرب‌کننده =
حاصلضرب
تقسیم (÷)
تقسیم‌شونده ÷ مقسوم علیه = خارج قسمت
پیمانه (باقی‌مانده)
تقسیم‌شونده باقی‌مانده مقسوم علیه = باقی‌مانده
توان
پایهتوان = توان
ریشه nام (√)
degree radicand = ریشه
لگاریتم (log)
logپایه(متمم لگاریتم) = لگاریتم

در ریاضیات، نتیجه تقسیم را خارج قسمت یا بهره یا بهر گویند. برای نمونه، در تقسیم ۶ بر ۳، خارج قسمت یا بهر، ۲ است. در همین تقسیم ۶ مقسوم است و ۳ مقسوم‌علیه نامیده می‌شود. خارج قسمت را می‌توان به‌ عنوان تعداد دفعاتی که مقسوم‌علیه، مقسوم را بخش می‌کند نیز تعریف کرد.

فرمول کلی تقسیم a بر b به صورت a=bq+r است، که در آن:

a : مقسوم یا بخشی (عددی که آن را بخش می‌کنیم)

b : مقسوم علیه یا بخشیاب (عددی که بر آن بخش می‌کنیم)

q : خارج قسمت یا بهر

r : باقیمانده یا مانده (مانده همواره کوچکتر از مقسوم علیه و بزرگتر از صفر است)