خارج قسمت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نتایج محاسبات
جمع (+)
جمع‌وند + جمع‌وند
یا عدد + افزوده‌شده =
مجموع
تفریق (−)
کاهش‌یاب − کاسته = تفاضل
ضرب (×)
مضروب × مضروب
یا مضروب × ضرب‌کننده =
حاصلضرب
تقسیم (÷)
تقسیم‌شونده ÷ مقسوم علیه = خارج قسمت
پیمانه (باقی‌مانده)
تقسیم‌شونده باقی‌مانده مقسوم علیه = باقی‌مانده
توان
پایهتوان = توان
ریشه nام (√)
degree radicand = ریشه
لگاریتم (log)
logپایه(متمم لگاریتم) = لگاریتم

در ریاضیات، یک خارج قسمت یا بهره نتیجهٔ یک تقسیم است. برای نمونه، در تقسیم ۶ بر ۳، خارج قسمت، ۲ است. در همین تقسیم ۶ مقسوم است و ۳ مقسوم‌علیه نامیده می‌شود. خارج قسمت را می‌توان به‌عنوان تعداد دفعاتی که مقسوم‌علیه، مقسوم را بخش می‌کند نیز تعریف کرد.

فرمول کلی تقسیم aبرb به صورت a=bq+r است.

که در آن:

a : مقسوم (تقسیم شونده)

b : مقسوم علیه

q : خارج قسمت

r : باقی مانده (باقی مانده هموار کوچک تر از مقسوم علیه و بزرگ تر از صفر است)