ریشه عدد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نتایج محاسبات
جمع (+)
جمع‌وند + جمع‌وند
یا عدد + افزوده‌شده =
مجموع
تفریق (−)
کاهش‌یاب − کاسته = تفاضل
ضرب (×)
مضروب × مضروب
یا مضروب × ضرب‌کننده =
حاصلضرب
تقسیم (÷)
تقسیم‌شونده ÷ مقسوم علیه = خارج قسمت
پیمانه (باقی‌مانده)
تقسیم‌شونده باقی‌مانده مقسوم علیه = باقی‌مانده
توان
پایهتوان = توان
ریشه nام (√)
degree radicand = ریشه
لگاریتم (log)
logپایه(متمم لگاریتم) = لگاریتم

در ریاضیات، ریشه یا جذر nام یک عدد (مانند b)، عددی (مانند a) است که حاصل شده از به توان رساندن عددی دیگر به دست آمده‌است: و آن را با نماد نمایش می‌دهند.

بنابر این چرا که . به‌طور خاص ریشه‌های دوم و سوم کاربردهای وسیعتری نسبت به بقیه ریشه‌ها دارند.

عملیات ریاضی[ویرایش]

عملیات ریشه گیری از عدد دارای خواص عمومی چند است که در محاسبات به کار می‌آید:

بنابر این به‌طور مثال خواهیم داشت:

و نیز: