الگو:Taxonomy/Egretta

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Ancestral taxa
حوزه: [[یوکاریوت|یوکاریوت]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[تک‌تاژکان|تک‌تاژکان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[پشت‌تاژکان|پشت‌تاژکان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[هروزیان|هروزیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[ریسزیان|ریسزیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرمانرو: [[جانوران|جانوران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرفرمانرو: [[هوپس‌زیان|هوپس‌زیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[دوسوئیان|دوسوئیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[نفروزوا|نفروزوا]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالاشاخه: [[دهان‌دومیان|دهان‌دومیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
شاخه: [[طنابداران|طنابداران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[جمجمه‌داران|جمجمه‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرشاخه: [[مهره‌داران|مهره‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فروشاخه: [[آرواره‌داران|آرواره‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[آرواره‌داران|هوآرواره‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: [[پیوسته‌دهانان|پیوسته‌دهانان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: [[چهاراندامان|چهاراندامان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[خزنده‌شکلان|خزنده‌شکلان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[آب‌پرده‌داران|آب‌پرده‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
..... .....
کلاد: [[پرنده‌سانان|پرنده‌سانان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[پرنده‌سانان راستین|پرنده‌سانان راستین]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Avebrevicauda  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Pygostylia  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Ornithothoraces  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Euornithes  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Ornithuromorpha  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[پرنده‌دنبان|پرنده‌دنبان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رده: [[پرنده|پرندگان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرورده: [[نوآروارگان|نوآروارگان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[نوپرندگان|نوپرندگان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Aequorlitornithes  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Ardeae  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Aequornithes  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
راسته: Pelecaniformes  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
تیره: Ardeidae  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
سرده: Egretta  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]

ویکی‌پدیا هنوز مقاله‌ای درباره en:Egretta ندارد. شما می‌توانید با ایجاد آن کمک کنید. صفحه‌ای که اکنون می‌بینید شامل اطلاعاتی درباره آرایه‌شناسی Egretta است. نمی‌دانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایه‌شناسی ویکی‌پدیا شروع کنید.

والد: Ardeidae [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رتبه: genus (به صورت سرده نمایش می‌یابد)
پیوند: Egretta
منقرض: no
همیشه نمایش داده‌شود: yes (major rank)
منابع زیست‌شناسی:
منابع زیست‌شناسی والد: