الگو:Infobox person/height

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

متر:

 • {{Infobox person/height|1 metre}} → ۱ متر (۳ فوت ۳ اینچ)
 • {{Infobox person/height|1meter}} → ۱ متر (۳ فوت ۳ اینچ)
 • {{Infobox person/height|1 meter}} → ۱ متر (۳ فوت ۳ اینچ)
 • {{Infobox person/height|1.57 metres}} → ۱٫۵۷ متر (۵ فوت ۲ اینچ)
 • {{Infobox person/height|1.57 meters}} → ۱٫۵۷ متر (۵ فوت ۲ اینچ)
 • {{Infobox person/height|1.57 m}} → ۱٫۵۷ متر (۵ فوت ۲ اینچ)
 • {{Infobox person/height|1.57 ms}} → ۱٫۵۷ متر (۵ فوت ۲ اینچ)

سانتی‌متر:

 • {{Infobox person/height|1 centimetre}} → ۱ سانتیمتر (۰ اینچ)
 • {{Infobox person/height|1centimeter}} → ۱ سانتیمتر (۰ اینچ)
 • {{Infobox person/height|1 centimeter}} → ۱ سانتیمتر (۰ اینچ)
 • {{Infobox person/height|157 centimetres}} → ۱۵۷ سانتیمتر (۵ فوت ۲ اینچ)
 • {{Infobox person/height|157 centimeters}} → ۱۵۷ سانتیمتر (۵ فوت ۲ اینچ)
 • {{Infobox person/height|157 cm}} → ۱۵۷ سانتیمتر (۵ فوت ۲ اینچ)
 • {{Infobox person/height|157 cms}} → ۱۵۷ سانتیمتر (۵ فوت ۲ اینچ)

پا:

 • {{Infobox person/height|1 foot}} → ۱ فوت (۳۰ سانتیمتر)
 • {{Infobox person/height|2 feet}} → ۲ فوت (۶۱ سانتیمتر)
 • {{Infobox person/height|2 ft}} → ۲ فوت (۶۱ سانتیمتر)

اینچ:

 • {{Infobox person/height|1 inch}} → ۱ اینچ (۳ سانتیمتر)
 • {{Infobox person/height|2 inches}} → ۲ اینچ (۵ سانتیمتر)
 • {{Infobox person/height|2 in}} → ۲ اینچ (۵ سانتیمتر)
 • {{Infobox person/height|2 ins}} → ۲ اینچ (۵ سانتیمتر)

پا و اینچ برای قد انسان:

 • {{Infobox person/height|5 feet 2 inches}} → ۵ فوت ۲ اینچ (۱۵۷ سانتیمتر)
 • {{Infobox person/height|5feet 2inches}} → ۵ فوت ۲ اینچ (۱۵۷ سانتیمتر)
 • {{Infobox person/height|5 feet 2 inches}} → ۵ فوت ۲ اینچ (۱۵۷ سانتیمتر)

متن و پانویس پس از قد:

 • {{Infobox person/height|5 feet 2 inches (2012)<ref>citation goes here</ref>}} → ۵ فوت ۲ اینچ (۱۵۷ سانتیمتر) (2012)[۱]
 • {{Infobox person/height|5 feet 2 inches (2012)<ref>"title". ''work''.</ref>}} → ۵ فوت ۲ اینچ (۱۵۷ سانتیمتر) (2012)[۲]
 • {{Infobox person/height|5 feet 2 inches (2012)<ref>{{cite news|title=feet|work=inches}}</ref>}} → ۵ فوت ۲ اینچ (۱۵۷ سانتیمتر) (2012)[۳]
 • {{Infobox person/height|5 feet 2 inches (2012)<ref>{{citation|title=metres|work=centimetres}}</ref>}} → ۵ فوت ۲ اینچ (۱۵۷ سانتیمتر) (2012)[۴]
 1. citation goes here
 2. "title". work.
 3. "feet". inches.
 4. "metres", centimetres

{{Convert}} templates generating wikilinked unit names:

 • {{Infobox person/height|{{Convert|5|ft|2|in|lk=on|abbr=on}}}} → ۵ ft ۲ in (۱٫۵۷ m)
 • {{Infobox person/height|{{Convert|5|ft|2|in|lk=on|abbr=off}}}} → ۵ ft ۲ in (۱٫۵۷ m)
 • {{Infobox person/height|{{Convert|5|ft|2|in|cm|0|lk=on|abbr=on}}}} → ۵ ft ۲ in (۱۵۷ cm)
 • {{Infobox person/height|{{Convert|5|ft|2|in|cm|0|lk=on|abbr=off}}}} → ۵ ft ۲ in (۱۵۷ cm)
 • {{Infobox person/height|{{Convert|1.57|m|lk=on|abbr=on}}}} → ۱٫۵۷ m (۵ ft ۲ in)
 • {{Infobox person/height|{{Convert|1.57|m|lk=on|abbr=off}}}} → ۱٫۵۷ m (۵ ft ۲ in)
 • {{Infobox person/height|{{Convert|157|cm|ftin|lk=on|abbr=on}}}} → ۱۵۷ cm (۵ ft ۲ in)
 • {{Infobox person/height|{{Convert|157|cm|ftin|lk=on|abbr=off}}}} → ۱۵۷ cm (۵ ft ۲ in)

استثناها

Does not replace numbers in manually entered conversions, but does replace unit names with abbreviations (examples intentionally show incorrect conversions):

 • {{Infobox person/height|5 feet 2 inches (1.00 metres)}} → 5 ft 2 in (1.00 m)
 • {{Infobox person/height|5 feet 2 inches (100 centimetres)}} → 5 ft 2 in (100 cm)
 • {{Infobox person/height|1.57 metres (5 feet 5 inches)}} → 1.57 m (5 ft 5 in)
 • {{Infobox person/height|157 centimetres (5 feet 5 inches)}} → 157 cm (5 ft 5 in)

Does not replace numeric output of conversion templates such as {{convert}} or {{height}}, but does replace unit names with abbreviations (examples have different precision than usual):

 • {{Infobox person/height|{{Convert|5|ft|2|in|m|3|abbr=off}}}} → ۵ ft ۲ in (۱٫۵۷۵ m)
  • output of convert template: ۵ فوت ۲ اینچ (۱٫۵۷۵ متر)
 • {{Infobox person/height|{{Convert|5|ft|2|in|cm|sigfig=4|abbr=off}}}} → ۵ ft ۲ in (۱۵۷٫۵ cm)
  • output of convert template: ۵ فوت ۲ اینچ (۱۵۷٫۵ سانتیمتر)
 • {{Infobox person/height|{{Convert|1.57|m|ftin|1|abbr=off}}}} → ۱٫۵۷ m (۵ ft ۱٫۸ in)
  • output of convert template: ۱٫۵۷ متر (۵ فوت ۱٫۸ اینچ)
 • {{Infobox person/height|{{Convert|157|cm|ftin|1|abbr=off}}}} → ۱۵۷ cm (۵ ft ۱٫۸ in)
  • output of convert template: ۱۵۷ سانتیمتر (۵ فوت ۱٫۸ اینچ)
 • {{Infobox person/height|{{Height|m=1.57|frac=4|abbr=no}}}} → ۱٫۵۷ m (۵ ft ۱ ۳۴ in)
  • output of convert template: ۱٫۵۷ متر (۵ فوت ۱ ۳۴ اینچ)
 • {{Infobox person/height|{{Height|cm=157|frac=4|abbr=no}}}} → ۱۵۷ cm (۵ ft ۱ ۳۴ in)
  • output of convert template: ۱۵۷ سانتیمتر (۵ فوت ۱ ۳۴ اینچ)

Period at end of abbreviation displays after the conversion:

 • {{Infobox person/height|1.52 m.}} → ۱٫۵۲ متر (۵ فوت ۰ اینچ).
 • {{Infobox person/height|152 cm.}} → ۱۵۲ سانتیمتر (۵ فوت ۰ اینچ).
 • {{Infobox person/height|5 ft.}} → ۵ فوت (۱۵۲ سانتیمتر).
 • {{Infobox person/height|60 in.}} → ۶۰ اینچ (۱۵۲ سانتیمتر).
 • {{Infobox person/height|5 ft 0 in.}} → ۵ فوت ۰ اینچ (۱۵۲ سانتیمتر).

Multiple unit conversions won't work if input contains periods or commas:

 • {{Infobox person/height|5 ft. 2 in}} → 5 ft. 2 in
 • {{Infobox person/height|5 ft, 2 in}} → 5 ft, 2 in

Does not recognize symbols for feet and inches:

 • {{Infobox person/height|5' 2"}} → 5' 2"
 • {{Infobox person/height|5′ 2″}} → 5′ 2″
 • {{Infobox person/height|157cm (5' 2")}} → ۱۵۷ سانتیمتر (۵ فوت ۲ اینچ) (5' 2")
 • {{Infobox person/height|157cm (5′ 2″)}} → ۱۵۷ سانتیمتر (۵ فوت ۲ اینچ) (5′ 2″)
 • {{Infobox person/height|1.57m (5' 2")}} → ۱٫۵۷ متر (۵ فوت ۲ اینچ) (5' 2")
 • {{Infobox person/height|1.57m (5′ 2″)}} → ۱٫۵۷ متر (۵ فوت ۲ اینچ) (5′ 2″)

جستارهای وابسته