پرش به محتوا

الگو:راسته‌های حشرات

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرهای انگلیسی[ویرایش]

به ترتیب الفبا:

دیرین‌آخوندکان: Miomoptera، Palaeomanteida
زیربهارگان: Hypoperlida (با توجه به perlidae=بهاره‌ها)
پیربالان: Geroptera
خمیده‌بالان: Campylopteridae
زیباپی‌داران: Caloneurodea
نخست‌سوسریان: Eoblattodea
سوسری‌بالان: Blattoptera
باستان‌دندانان: Archodonata
آخوندکان: Mantodea
آسیابک: dragonfly
آفت ملخ: locust
بافته‌بالان: Plecoptera
بالداران: Pterygota
بال‌توری: lacewing
برابربالان: Megasecoptera
بزرگ‌بالان: Megaloptera
بهاره‌ها: stoneflies
بید تنور: Firebrat
بید کاغذ: silverfish
بی‌بالان: Apterygota
پرده‌بالان (نازک‌بالان، بال‌غشائیان): Hymenoptera
پروانه: butterfly
پشت‌بالان: Notoptera
پشه: Mosquito
پوست‌بالان: Dermaptera
پولک‌بالان، فلس‌بالان: Lepidoptera
پیچیده‌بالان: Strepsiptera
تک‌سیخچه‌ها: Monura
تک‌قوزکان: Monocondylia
تورینه‌بالان: Dictyoptera
توسکامگس، توسه‌مگس: Alderfly
توسکامگسان: Sialidae
تیتان‌بالان: Titanoptera
جامه‌بالان: Amphiesmenoptera [۱]
جویده‌بالان: Psocoptera
جیرجیرک: cricket
چوبک: stick insect
چوبکیان: Phasmatodea
خاک‌شپشان، شپش خاک: Zoraptera
خزوک: beetles
درازبالداران: Panorpida، Mecopterida
درون‌بالداران: Endopterygota
دم‌عقربی‌ها، مگس‌های عقربی: scorpionflies
دوبالان: Diptera
راست‌بالان: Orthoptera
بال‌توری‌سانان، رگ‌بالان: Neuroptera
توری‌بالداران: Neuropterida
ریشک‌بال: thrips
ریشک‌بالان، حاشیه‌بالان: Thysanoptera
رینی‌آروارگان: Rhyniognatha
زبان‌غلافان: Glosselytrodea
زمین‌سنجان: geometridae
زودمیران: Ephemeroptera، حشره یک‌روزه: Mayfly
زودمیرنده‌واران: Ephemeropteroidea
زی‌بالان، توربافان: Embioptera
سنجاقک: damselfly
سنجاقکی‌بالان: Odonatoptera
سنجاقک‌سانان: Odonata
سنگ‌خیزک، پاچه‌خیزک: gladiator، heelwalker، Mantophasmatodea
سوزن‌بالان: Raphidioptera، مارمگس: Snakefly
سوسریان (Blattodea)
سوسک: Cockroach
سیخچه‌دمان، دم‌ریشکداران، استطاله‌داران، موی‌دمان، راسته ماهی نقره‌ای: Thysanura، Zygentoma
شپش خاکی: angel insect
شپش کتاب: barklice
شپش‌بی‌بالان: Phthiraptera
شپش‌های جونده، پوستاله‌خواران: Mallophaga
شب‌پره: moth
شفاف‌بالان: Diaphanopterodea
شیرمور: antlion
شِش‌بالان: Palaeodictyoptera
کهن‌آروارگان: Archaeognatha
غول‌سنجاقکان، مگس‌های شیردال: Meganisoptera
غول‌شیربالان: Coxoplectoptera
فرانوبالان: Paraneoptera
قاب‌بالان: Coleoptera
قاب‌بالان، سخت‌بال‌پوشان: Coleoptera
کک: Flea
کک‌واره: Pseudopulex
گوش‌خیزک: earwigs
لوله‌بالان: Siphonaptera
ماهی‌مگس: Fishfly
مکنده‌داران: Antliophora
مگس آخوندک: mantidfly
مگس اره‌دار: Sawfly
مگس دابسون: Dobsonfly
مگس: Fly
ملخ: grasshopper
منقارسران، درازبالان: Mecoptera
موریانه: Termite
موی‌بالان، بال‌موداران: Trichoptera، موی‌بال: Caddisfly
نوبالان: Neoptera
نیا-راست‌بالان: Protorthoptera
هام‌سخت‌پوستان: Pancrustacea
یخ‌خیزک: Grylloblattidae، ice-crawler