الگو:خانواده‌های مارها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرها:

 • اژدرماران Boidae
 • اژدرماران کوتوله Tropidophiidae
 • آفتاب‌ماران Xenopeltidae
 • بولیرماران Bolyeriidae
 • پایتونان Pythonidae
 • پایتونان مکزیکی Loxocemidae
 • پولک‌داران Squamata
 • دشنه‌ماران Atractaspididae
 • دم‌سپرماران Uropeltidae
 • زگیل‌ماران Acrochordidae
 • قلمی‌ماران Leptotyphlopidae
 • قمچه‌ماران Colubridae
 • کفچه‌ماران Elapidae
 • کورماران Typhlopidae
 • کورماران آمریکایی Anomalepididae
 • کورماریان Scolecophidia
 • گَرزه‌ماران، افعیان Viperidae
 • لوله‌ماران Aniliidae
 • لوله‌ماران آسیایی Cylindrophiidae
 • لوله‌ماران کوتوله Anomochilidae
 • ناکورماریان Alethinophidia


منابع برابریابی:

 • عطری، مرتضی، واژه‌نامه علوم زیستی، دوجلدی، همدان: اداره انتشارات دانشگاه بوعلی‌سینا، ۱۳۸۴.

و

 • Gotch, A. F. 1995. Latin names explained: a guide to the scientific classification of reptiles, birds & mammals. London: Cassell.


شهرداری قزوین:

مارهای غیر سمی : Aglypha snakes


۱- مار کرمی‌شکل Typhlops vermicularis

۲- کورمار Eryx jaculus

۳- کورمار سلیمانی Natrix nutrix

۴- مار آبی Natrix tessellata

۵- مار چلییر Coluber jugularis

۶- مار آتشی Coluber najadum

۷- قمچه‌مار Coluber rhodorhachis

۸- مار قیطانی Coluber karelini

۹- مار خاردار Coluber rarergieri

۱۰- مار پلنگی Spalerosophis d.schirazianus

۱۱- مار شتری Spalerosophis diadema cliffordi

۱۲- مار گورخری Spalerosophis microlepis

۱۳-مار درفشی Lytorhynchus ridgawayi

۱۴- گرگ‌مار Coronella austriaca

۱۵-مار سرسیاه Rhynchocalamus melanocephalus

۱۶-مار کوتوله Eirenis collaris

۱۷-مار کوتوله Eirenis meda

۱۸- تیرک‌مار Eirenis punctatolineatus

۱۹-مار کوتوله Eirenismodesta

۲۰- Eirenis persicus


مارهای نیمه‌سمی: Opisthoglypha snake


۱- سوسن‌مار : Teles copus fallax

۲- افعی سوسن : Teles copustessellatas

۳- افعی پلنگی : Teles copus rhinopoma

۴- یله مار : Malpolon monspessulanus

۵- تیرمار : Psammophis schokari

۶- تیرمار خراسانی : Psmmophis lineolatusمارهای سمی: Venomous snakes


۱- مار شاخدار pseudocerastes peersicus

۲- گرزه‌مار یا مار افعی: Vipera lebetina

۳- افعی البرزی : Vipera ursine

۴- افعی زنجانی : Vipera albicornuta

۵- افعی قفقازی : Agkistrofon halys

ﮔﺮوه ﻣﺎرﻫﺎی ﮐﺒﺮا(Elapideaﺑﺎ)۲ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﺎک-۲ﮔﺮوه اﻓﻌﯽ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻔﺮه(Viperidae)و ﯾﺎ ﺣﻔﺮه دار(Croyalidaeﺑﺎ)۱۳ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک-۳ﮔﺮوه ﻣﺎرﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ(Hydrophidaeﺑﺎ)۱۰ﮔﻮﻧﻪ