فهرست گازهای بسیار سمی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بسیاری از گازها ویژگی‌های سمی دارند، که اغلب با استفاده از مقیاس LC۵۰ (متوسط دوز کشنده) تشخیص داده می‌شوند.

فهرست[ویرایش]

نام شیمیایی فرمول شیمیایی شماره سی‌ای‌اس ان‌آی‌اواس‌اچ آی‌دی‌ال‌اچ در ppm نمونه LC۵۰ سمیت LC۵۰ در ppm [note ۱][۱] ویژگی هشداری بو درجه سلامتی NFPA ۷۰۴
آرسنیک پنتافلوئورید AsF5 7784-36-3 موش صحرایی ۲۰ نابسنده ۴
آرسین AsH3 7784-42-1 ۳ موش صحرایی ۲۰؛ ACGIH (۲۰۰۶) TWA-TLV ۰.۰۰۵ppm ۴
بیس(تری‌فلوئورومتیل)پراکسید C2F6O2 927-84-4 ۱۰ موش صحرایی
بور تری‌برمید BBr3 10294-33-4 ۵۰ موش صحرایی 380; ACGIH (1990) Ceiling limit 1ppm ۳
بور تری‌کلرید BCl3 10294-34-5 ۲۵ موش صحرایی ۲۵۴۱ ۴
بور تری‌فلوئورید BF3 7637-07-2 ۲۵ OSHA, ACGIH (1962) 1ppm ceiling ۴
برم Br2 7726-95-6 ۳ ACGIH (1991) STEL-TLV 0.2ppm ۳
برم کلرید BrCl 13863-41-7 گربه ۲۹۰
برمومتان CH3Br 74-83-9 موش صحرایی ۸۱۱.۱۴ ۳
کربن مونوکسید CO 630-08-0 1,200 (moderately toxic) ACGIH (۱۹۸۹) TWA TLV ۲۵ppm؛ NIOSH 35ppm; NIOSH 200ppm Ceiling limit ۳
کلر Cl2 7782-50-5 ۱۰ ACGIH (1986) STEL-TLV 1ppm آستانه بو ۱ ppm ۳
کلر پنتافلوئورید ClF5 13637-63-3
کلر تری‌فلوئورید ClF3 7790-91-2 ACGIH (1979) Ceiling limit 0.1ppm نابسنده ۴
کلروپیکرین CCl3NO2 76-06-2 ACGIH (1990) TWA-TLV 0.1ppm
سیانوژن C2N2 460-19-5 موش صحرایی 350; ACGIH (1966) TWA-TLV 10ppm نابسنده ۴
سیانوژن کلرید CNCl 506-77-4 موش صحرایی 1.2 mg/l/h; ACGIH (1977) ceiling limit 0.3ppm نابسنده ۴
دی‌آزومتان CH2N2 334-88-3 ۲ ACGIH (1970) TWA-TLV 0.2ppm
دی‌بوران B2H6 19287-45-7 موش صحرایی 80; ACGIH (1990) TWA-TLV 0.1ppm نابسنده ۴
دی‌کلرواستیلن C2Cl2 7572-29-4 موش ۴۵.۶
دی‌کلروسیلان H2Cl2Si 4109-96-0 موش صحرایی ۳۱۴ ۴
اتیلن اکسید C2H4O 75-21-8 موش صحرایی ۸۰۰ ۳
فلوئور F2 7782-41-4 موش صحرایی 185; ACGIH (1970) STEL-TLV 2ppm آستانه بو ۲۰ ppb ۴
فرمالدهید (آن‌هیدرو) CH2O 50-00-0 موش صحرایی 0.66; ACGIH (1987) Ceiling limit 0.3ppm ۳
ژرمان GeH4 7782-65-2 موش صحرایی ۶۲۲ نابسنده ۴
هگزااتیل تترافسفات (C2H5O)6P4O7
هیدروژن آزید HN3 7782-79-8
هیدروژن سیانید HCN 74-90-8 موش صحرایی 40; ACGIH (1991) ceiling limit 4.7ppm نابسنده ۴
هیدروژن سلنید H2Se 7783-07-5 ۱ موش صحرایی 2; ACGIH (1990) TWA-TLV 0.05ppm نابسنده ۴
هیدروژن سولفید H2S 7783-06-4 ۱۰۰ موش صحرایی 712; ACGIH (1990) STEL-TLV 15ppm ۴
هیدروژن تلورید H2Te 7783-09-7
نیکل تتراکربنیل Ni(CO)4 13463-39-3 ACGIH (1980) TWA-TLV 0.05ppm نابسنده ۴
نیتروژن دی‌اکسید NO2 10102-44-0 آستانه بو ۴ ppm
اسمیم تتراکسید OsO4 20816-12-0 موش صحرایی
اکسیژن دی‌فلوئورید OF2 7783-41-7 موش صحرایی 2.6; ACGIH (1983) ceiling limit 0.05ppm
پرکلریل فلوئورید ClFO3 7616-94-6 موش صحرایی 770; ACGIH (1962) STEL-TLV 6ppm
پرفلوئوروایزوبوتیلن C4F8 382-21-8 موش صحرایی ۱.۲
فسژن CCl2O 75-44-5 موش صحرایی 5; ACGIH (1992) TWA-TLV 0.1ppm نابسنده ۴
فسفین PH3 7803-51-2 ۵۰ NIOSH 0.3ppm time weighted average; ACGIH (1992) STEL-TLV 1ppm نابسنده ۴
فسفر پنتافلوئورید PF5 7647-19-0 موش صحرایی ۲۶۰
سلنیم هگزافلوئورید SeF6 7783-79-1 ۲ موش صحرایی 50; ACGIH (1992) TWA-TLV 0.05ppm
سیلیسیم تتراکلرید SiCl4 10026-04-7 موش صحرایی ۷۵۰
سیلیسیم تترافلوئورید SiF4 7783-61-1 موش صحرایی ۴۵۰
استیبین H3Sb 7803-52-3 ۵ موش صحرایی ۲۰ ۴
دی‌گوگرد دکافلوئورید S2F10 5714-22-7 ۱ ACGIH (1962) ceiling limit 0.01ppm ۴
گوگرد تترافلوئورید SF4 7783-60-0 موش صحرایی 40; ACGIH (1992) ceiling limit 0.1ppm ۳
تلوریم هگزافلوئورید TeF6 7783-80-4 موش صحرایی 25; ACGIH (1992) TWA-TLV 0.02ppm
تترااتیل پیروفسفات C8H20O7P2 ACGIH (2006) TWA-TLV 0.01 mg/cubic meter
تترااتیل دی‌تیوپیروفسفات C8H20O5P2S2
تری‌فلوئورواستیل کلرید C2ClF3O 354-32-5 موش صحرایی ۱۰۰۰
تنگستن هگزافلوئورید WF6 7783-82-6 موش صحرایی ۲۱۷ نابسنده

منابع[ویرایش]


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «note» وجود دارد، اما برچسب <references group="note"/> متناظر پیدا نشد. ().

  1. ACGIH Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents, 2009, شابک ‎۹۷۸−۱−۸۸۲۴۱۷−۹۵−۷.