فهرست مثال‌های برنامه Hello World

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

یک برنامه Hello World یک برنامهٔ رایانه‌ای ساده است که جمله «Hello, world!» را در صفحه نمایش چاپ می‌کند. معمولاً ساده‌ترین برنامهٔ ممکنی است که می‌توان در زبانهای برنامه‌نویسی مختلف نوشت و یک عمل سنتی است که بسیاری از برنامه‌نویسان که قصد آموزش یک زبان برنامه‌نویسی را دارند، توصیه به نوشتن آن می‌کنند که اولین قدم در یادگیری آن زبان برنامه‌نویسی است. بیشتر از این برنامه برای مقایسه نحو دو زبان مختلف استفاده می‌شود. در زیر فهرستی از برنامه‌های Hello World مرسوم در ۹۱ زبان برنامه نویسی آمده است.

محتویات

آباپ[ویرایش]

نوشتار اصلی: آباپ
REPORT HELLOWORLD.
WRITE 'Hello World'.

اکشن‌اسکریپت[ویرایش]

نوشتار اصلی: اکشن‌اسکریپت
trace ("Hello, world!");

یا:

package com.example
{
  import flash.text.TextField;
  import flash.display.Sprite;

  public class Greeter extends Sprite
  {
    public function Greeter()
    {
      var txtHello:TextField = new TextField();
      txtHello.text = "Hello, world!";
      addChild(txtHello);
    }
  }
}

ایدا[ویرایش]

with Ada.Text_IO;

procedure Hello_World is
 use Ada.Text_IO;
begin
  Put_Line("Hello, world!");
end;

Adventure Game Studio Script[ویرایش]

نوشتار اصلی: Adventure Game Studio
Display("Hello, world!");

یا:

DrawingSurface *surface = Room.GetDrawingSurfaceForBackground();
surface.DrawString(0, 100, Game.NormalFont, "Hello, world!");
surface.Release();

الگول[ویرایش]

نوشتار اصلی: الگول
BEGIN
  DISPLAY ("Hello, world!");
END.

ALGOL 68[ویرایش]

نوشتار اصلی: ALGOL 68
print("Hello, world!")

Amiga E[ویرایش]

نوشتار اصلی: Amiga E
PROC main()
  WriteF('Hello, world!')
ENDPROC

ای‌پی‌ال[ویرایش]

نوشتار اصلی: ای‌پی‌ال
⎕←'Hello world!'

Assembly Language — MOS Technology 6502, CBM KERNEL[ویرایش]

 A_CR = $0D       ;carriage return
 BSOUT = $FFD2      ;kernel ROM sub, write to current output device
 ;
     LDX #$00     ;starting index in.X register
 ;
 LOOP  LDA MSG,X    ;read message text
     BEQ LOOPEND   ;end of text
 ;
     JSR BSOUT    ;output char
     INX
     BNE LOOP     ;repeat
 ;
 LOOPEND RTS       ;return from subroutine
 ;
 MSG.BYT 'Hello, world!',A_CR,$00

اسمبلی x86 داس[ویرایش]

نوشتار اصلی: اسمبلی
; The output file is 22 bytes.
; 14 bytes are taken by "Hello, world!$
;
; Written by Stewart Moss - May 2006
; This is a.COM file so the CS and DS are in the same segment
;
; I assembled and linked using TASM
;
; tasm /m3 /zn /q hello.asm
; tlink /t hello.obj

.model tiny
.code
org 100h

main proc

   mov  ah,9            ; Display String Service
   mov  dx,offset hello_message  ; Offset of message (Segment DS is the right segment in.COM files)
   int  21h            ; call DOS int 21h service to display message at ptr ds:dx

   retn               ; returns to address 0000 off the stack
                    ; which points to bytes which make int 20h (exit program)

hello_message db 'Hello, world!$'

main endp
end  main

زبان اسمبلی x86 ویندوز ۳۲ بیتی[ویرایش]

نوشتار اصلی: اسمبلی
; This program displays "Hello, World!" in a windows messagebox and then quits.
;
; Written by Stewart Moss - May 2006
;
; Assemble using TASM 5.0 and TLINK32
;
; The output EXE is standard 4096 bytes long.
; It is possible to produce really small windows PE exe files, but that
; is outside of the scope of this demo.

.486p
.model flat,STDCALL
include win32.inc

extrn      MessageBoxA:PROC
extrn      ExitProcess:PROC

.data

HelloWorld db "Hello, world!",0
msgTitle db "Hello world program",0

.code
Start:
     push  MB_ICONQUESTION + MB_APPLMODAL + MB_OK
     push  offset msgTitle
     push  offset HelloWorld
     push  0
     call  MessageBoxA

     push 0
     call ExitProcess
ends
end Start

زبان اسمبلی - x86-64 لینوکس، ای‌تی‌اندتی[ویرایش]

نوشتار اصلی: Assembly language
	.section	.rodata
string:
	.ascii "Hello, world!\n\0"
length:
	.quad. -string		#Dot = 'here'

	.section	.text
	.globl _start		#Make entry point visible to linker
_start:
	movq $4, %rax		#4=write
	movq $1, %rbx		#1=stdout
	movq $string, %rcx
	movq length, %rdx
	int $0x80 		#Call Operating System
	movq %rax, %rbx		#Make program return syscall exit status
	movq $1, %rax		#1=exit
	int $0x80		#Call System Again

زبان اسمبلی - Z80[ویرایش]

 EQU CR  = #0D     ; carriage return
 EQU PROUT = #xxxx    ; character output routine
 ;
     LD HL,MSG    ; Point to message
 ;
 PRLOOP LD A,(HL)    ; read byte from message
     AND A      ; set zero flag from byte read
     RET Z      ; end of text if zero
     JSR PROUT    ; output char
     INC HL      ; point to next char
     JR PRLOOP    ; repeat
 ;
 MSG   DB "Hello, world!",CR,00
 ;

AutoHotkey[ویرایش]

نوشتار اصلی: AutoHotkey
Msgbox, Hello, world!
Traytip,, Hello, world!

AutoIt[ویرایش]

نوشتار اصلی: AutoIt
Msgbox(64, "", "Hello, world!")

AWK[ویرایش]

نوشتار اصلی: AWK
BEGIN { print "Hello, world!" }

بیسیک[ویرایش]

نوشتار اصلی: بیسیک
PRINT "Hello, world!"

Batch File[ویرایش]

نوشتار اصلی: Batch file
@echo Hello, world!

BCPL[ویرایش]

نوشتار اصلی: BCPL
GET "LIBHDR"

LET START() BE
$(WRITES("Hello, world!*N")
$)

brainfuck[ویرایش]

نوشتار اصلی: brainfuck
+++++ +++++       initialize counter (cell #0) to 10
[            use loop to set the next four cells to 70/100/30/10
 > +++++ ++       add 7 to cell #1
 > +++++ +++++      add 10 to cell #2
 > +++          add 3 to cell #3
 > +           add 1 to cell #4
  <<<<-         decrement counter (cell #0)
]
> ++.         print 'H'
> +.          print 'e'
+++++ ++.       print 'l'
.            print 'l'
+++.          print 'o'
> ++.         print ' '
<<+++++ +++++ +++++. print 'W'
>.           print 'o'
+++.          print 'r'
---- -.        print 'l'
---- ---.       print 'd'
> +.          print '!'
>.           print '\n'

سی[ویرایش]

# include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
  printf("Hello, world!\n");

  return 0;
}

سی++[ویرایش]

نوشتار اصلی: سی++
# include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout <<"Hello, world!" <<endl;
  return 0;
}

سی شارپ[ویرایش]

نوشتار اصلی: سی‌شارپ
using System;
class Program
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Hello, world!");
    Console.ReadKey(true);
  }
}

Casio BASIC[ویرایش]

نوشتار اصلی: Casio BASIC
"HELLO, WORLD!"

Common Intermediate Language[ویرایش]

نوشتار اصلی: Common Intermediate Language
.assembly Hello {}
.assembly extern mscorlib {}
.method static void Main()
{
.entrypoint
.maxstack 1
  ldstr "Hello, world!"
  call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
  call string[mscorlib]System.Console::ReadKey(true)
  pop
  ret
}

ColdFusion Markup Language (CFML)[ویرایش]

نوشتار‌های اصلی: ColdFusion Markup Language و ColdFusion

CF Script:

<cfscript>
  variables.greeting = "Hello, world!";
  WriteOutput(variables.greeting);
</cfscript>

CFML Tags:

<cfset variables.greeting = "Hello, world!">
<cfoutput>#variables.greeting#</cfoutput>

Clojure[ویرایش]

نوشتار اصلی: Clojure

Console version:

(println "Hello, world!")

GUI version:

(javax.swing.JOptionPane/showMessageDialog nil "Hello, world!")

کوبول[ویرایش]

نوشتار اصلی: کوبول
    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
    PROCEDURE DIVISION.
      DISPLAY 'Hello, world!'.
      STOP RUN.

دی[ویرایش]

import std.stdio;

void main()
{
 writeln("Hello, world!");
}

Dart[ویرایش]

نوشتار اصلی: Dart (programming language)
main()
{
 print('Hello, world!');
}

DCL[ویرایش]

نوشتار اصلی: DIGITAL Command Language
WRITE SYS$OUTPUT "Hello, world!"

دلفی[ویرایش]

نوشتار اصلی: دلفی
{$APPTYPE CONSOLE}
begin
 Writeln('Hello, world!');
end.

Erlang[ویرایش]

نوشتار اصلی: Erlang (programming language)
io:format("~s~n", ["Hello, world!"])

F[ویرایش]

نوشتار اصلی: F Sharp (programming language)
printfn "Hello, world!"

Falcon[ویرایش]

نوشتار اصلی: Falcon (programming language)
 printl("Hello, world!")

or

> "Hello, world!"

Forth[ویرایش]

نوشتار اصلی: Forth (programming language)
." Hello, world! "

فورترن[ویرایش]

نوشتار اصلی: فورترن

(Fortran 95 and later)

program hello
  write (*,*) 'Hello, world!'
end program hello

(Fortran 90)

program hello
  print *, 'Hello, world!'
end program hello

OR (FORTRAN 77 and prior)

    PROGRAM HELLO
    PRINT *, 'Hello, world!'
    END

Game Maker Language[ویرایش]

نوشتار اصلی: Game Maker Language
str='Hello, world!'

//Using the show_message() function:
show_message(str);

//Using the draw_text() function:
draw_text(0,0,str);

Go[ویرایش]

نوشتار اصلی: Go (programming language)
package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Hello, world!")
}

Groovy[ویرایش]

نوشتار اصلی: Groovy (programming language)
println "Hello, world!"

Haskell[ویرایش]

نوشتار اصلی: Haskell (programming language)
main = putStrLn "Hello, world!"

HOP[ویرایش]

(define-service (hello-world)
 (<HTML>
   (<HEAD>
	(<TITLE> "Hello, world!"))
   (<BODY>
	"Hello, world!")))

اچ‌تی‌ام‌ال[ویرایش]

نوشتار اصلی: اچ‌تی‌ام‌ال
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
Hello, world!
</body>
</html>

IDL[ویرایش]

نوشتار اصلی: IDL (programming language)
print, "Hello, world!"
end

Io[ویرایش]

نوشتار اصلی: Io (programming language)
 "Hello, world!" println

ISLISP[ویرایش]

نوشتار اصلی: ISLISP
(format (standard-output) "Hello, world!")

جی[ویرایش]

نوشتار اصلی: J (programming language)
 'Hello, world!'

جاوا[ویرایش]

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, world!");
  }
}

جاوااسکریپت[ویرایش]

نوشتار اصلی: جاوااسکریپت

To write to an HTML document:

document.write('Hello, world!');

To display an alert dialog box:

alert('Hello, world!');

To write to a console/debugging log:

console.log('Hello, world!');

Using Mozilla's Rhino:

print('Hello, world!');

Using Windows Script Host:

WScript.Echo("Hello, world!");

Kotlin[ویرایش]

نوشتار اصلی: Kotlin (programming language)
package hello

fun main(args: Array<String>) {
 println("Hello, world!")
}

لیسپ[ویرایش]

نوشتار اصلی: لیسپ
(princ "Hello, world!")

[ویرایش]

نوشتار اصلی: Logo (programming language)
print [Hello, world!]

Lua[ویرایش]

نوشتار اصلی: Lua (programming language)
print("Hello, World!")

M4[ویرایش]

نوشتار اصلی: M4 (computer language)
Hello, world!

Malbolge[ویرایش]

نوشتار اصلی: Malbolge
('&%:۹]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%eB@@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`Rpo3NlF.Jh++FdbCBA@?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${z@>

Mathematica[ویرایش]

نوشتار اصلی: Mathematica
Print["Hello, world!"]

Maple[ویرایش]

نوشتار اصلی: Maple (software)
print(`Hello, world!`);

متلب[ویرایش]

نوشتار اصلی: متلب
disp('Hello, world!')

mIRC Script[ویرایش]

نوشتار اصلی: mIRC scripting language
echo -a Hello, world!

MUMPS[ویرایش]

نوشتار اصلی: MUMPS
main()
 write "Hello, world!"
 quit

Oberon[ویرایش]

نوشتار اصلی: Oberon programming language
MODULE Hello;
  IMPORT Out;
BEGIN
  Out.String("Hello, world!");
  Out.Ln
END Hello.

Obix[ویرایش]

نوشتار اصلی: Obix programming language
system.console.write_line ("Hello, world!")

Objective-C[ویرایش]

نوشتار اصلی: Objective-C
# import <stdio.h>

int main(void)
{
  printf("Hello, world!\n");
  return 0;
}

Otherwise (by gcc on pre-OpenStep/Apple Object based runtime):

# import <stdio.h>
# import <objc/Object.h>

@interface Hello: Object
- (void) say;
@end

@implementation Hello
- (void) say {
 printf("Hello, world!\n");
}
@end

int main() {
 Hello *hello = [Hello new];
 [hello say];
 [hello free];
 return 0;
}

Pre-Modern (post-1994 OpenStep based Foundation APIs:

@interface Hello:NSObject
- (void) say;
@end
@implementation Hello
- (void) say {
  NSLog(@"Hello, world!");
}
@end

int main(int argc, char *argv[])
{
  NSAutoreleasePool *p = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  Hello *hello = [Hello new];
  [hello say];
  [hello release];
  [p release];
  return 0;
}

Modern (llvm, ARC memory management):

@interface Hello:NSObject
- (void) say;
@end
@implementation Hello
- (void) say {
  NSLog(@"Hello, world!");
}
@end

int main(int argc, char *argv[])
{
  @autoreleasepool {;
    [[Hello new] say];
  }
  return 0;
}

OCaml[ویرایش]

نوشتار اصلی: OCaml
 print_endline "Hello, world!"

Opa[ویرایش]

نوشتار اصلی: Opa (programming language)

A "hello world" سرور وب:

Server.start(Server.http,
  { title: "Hello, world!",
   page: function() { <>Hello, world!</> } })

Oriel[ویرایش]

نوشتار اصلی: Oriel (scripting language)
MessageBox(OK, 1, INFORMATION, "Hello, world!", "Oriel Says Hello", ResponseValue)

پاسکال[ویرایش]

program HelloWorld;
uses crt;

begin
 WriteLn('Hello, world!');
end.

Pawn[ویرایش]

نوشتار اصلی: Pawn (scripting language)
main()
{
	print("Hello, world.");
}

Perl 5[ویرایش]

نوشتار اصلی: Perl
print "Hello, world!";

Or

use v5.10;
say 'Hello, world!';

پی‌اچ‌پی[ویرایش]

نوشتار اصلی: پی‌اچ‌پی
<?php echo 'Hello, world!' ?>

or

<?php print 'Hello, world' ?>

or

<?= 'Hello, world!' ?>

PL/SQL[ویرایش]

نوشتار اصلی: PL/SQL
SET SERVEROUTPUT ON;
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hello, world!');
END;

PowerShell[ویرایش]

نوشتار اصلی: Windows PowerShell
Write-Host "Hello, world!"

Prolog[ویرایش]

نوشتار اصلی: Prolog
main:- write('Hello, world!'), nl.

Python 2[ویرایش]

نوشتار اصلی: Python (programming language)
print "Hello, world!"

Python 3[ویرایش]

نوشتار اصلی: Python (programming language)
print("Hello, world!")

Pythonect[ویرایش]

نوشتار اصلی: Pythonect (programming language)
"Hello, world!" -> print

R[ویرایش]

نوشتار اصلی: R (programming language)
cat('Hello, world!\n')

Racket[ویرایش]

نوشتار اصلی: Racket (programming language)

Trivial "hello world" program:

"Hello, world!"

Running this program produces "Hello, World!". More direct version:

# lang racket
(display "Hello, world!")

A "hello world" سرور وب using Racket's web-server/insta language:

# lang web-server/insta
(define (start request) (response/xexpr '(html (body "Hello, world"))))}

REXX[ویرایش]

نوشتار اصلی: REXX
say Hello, world!

RPL[ویرایش]

نوشتار اصلی: RPL (programming language)
<<"Hello, world!" MSGBOX>>

RTL/2[ویرایش]

نوشتار اصلی: RTL/2
TITLE Hello, world!;

LET NL=۱۰;

EXT PROC(REF ARRAY BYTE) TWRT;

ENT PROC INT RRJOB();
  TWRT("Hello, world!#NL#");
  RETURN(1);
ENDPROC;

Ruby[ویرایش]

نوشتار اصلی: Ruby (programming language)
puts "Hello, world!"

Rust[ویرایش]

نوشتار اصلی: Rust (programming language)
fn main() {
 io::println("Hello, world!");
}

Scala[ویرایش]

نوشتار اصلی: Scala (programming language)
object HelloWorld extends App {
 println("Hello, world!")
}

Scheme[ویرایش]

نوشتار اصلی: Scheme (programming language)
(display "Hello, world!")

Shell[ویرایش]

نوشتار اصلی: Bourne shell
echo Hello, world!

Simula[ویرایش]

نوشتار اصلی: Simula
Begin
  OutText ("Hello, world!");
  Outimage;
End;

Smalltalk[ویرایش]

نوشتار اصلی: Smalltalk
Transcript show: 'Hello, world!'.

SNOBOL[ویرایش]

نوشتار اصلی: SNOBOL
 OUTPUT = 'Hello, world!'
END

Speakeasy[ویرایش]

As an interactive statement:

"Hello, world!"

As a program:

program hello
  "Hello, world!"
end

SQL[ویرایش]

نوشتار اصلی: SQL
SELECT 'Hello, world!' FROM DUMMY; -- DUMMY is a standard table in SAP HANA.
SELECT 'Hello, world!' FROM DUAL; -- DUAL is a standard table in Oracle.
SELECT 'Hello, world!' -- This will work in SQL Server.

Smalltalk[ویرایش]

نوشتار اصلی: Smalltalk
Transcript show: 'Hello, world!'.

Stata[ویرایش]

نوشتار اصلی: Stata
display "Hello, world!"

Tcl[ویرایش]

نوشتار اصلی: Tcl
puts "Hello, world!"

TI-BASIC[ویرایش]

نوشتار اصلی: TI-BASIC
Disp "Hello, world!"

UnrealScript[ویرایش]

نوشتار اصلی: UnrealScript
Log("Hello, world!");

Vala[ویرایش]

نوشتار اصلی: Vala (programming language)
void main ()
{
  print ("Hello, world!\n");
}

Visual Basic[ویرایش]

نوشتار اصلی: Visual Basic
 MsgBox "Hello, world!"

Visual Basic.NET[ویرایش]

نوشتار اصلی: Visual Basic.NET
Module Module1
  Sub Main()
    Console.WriteLine("Hello, world!")
  End Sub
End Module

'non-console example:
Class Form1
  Public Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load()
    MsgBox("Hello, world!")
  End Sub
End Class

Whitespace[ویرایش]

نوشتار اصلی: Whitespace (programming language)
S S S T	S S T	S S S L
T	L
S S S S S T	T	S S T	S T	L
T	L
S S S S S T	T	S T	T	S S L
T	L
S S S S S T	T	S T	T	S S L
T	L
S S S S S T	T	S T	T	T	T	L
T	L
S S S S S T	S T	T	S S L
T	L
S S S S S T	S S S S S L
T	L
S S S S S T	T	T	S T	T	T	L
T	L
S S S S S T	T	S T	T	T	T	L
T	L
S S S S S T	T	T	S S T	S L
T	L
S S S S S T	T	S T	T	S S L
T	L
S S S S S T	T	S S T	S S L
T	L
S S S S S T	S S S S T	L
T	L
S S L
L
L

پیوند به بیرون[ویرایش]