پرش به محتوا

فهرست قنات‌های شهرستان گناباد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آخوند بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۷۰۰ ۳۰ ۱۸ ۵ ۱۵
ابراهیم‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۳۰۰ ۱۵ ۸ ۶ ۱۸
ابراهیم‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد پچک ۴۵۰ ۱۷ ۱۷ ۲۰ ۷
ابرهیم رضائی بخش کاخک شهرستان گناباد روچی ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱
احمدآباد بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۴۰۰ ۱۲ ۲۰ ۵ ۷
اروک بخش مرکزی شهرستان گناباد اروک ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰ ۶
استاد بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۱۰۰۰ ۳۲ ۲۵ ۱۰ ۷
استاد زری بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۲۵۰۰ ۸۰ ۴۰ ۵ ۱۳
اسدآباد بخش مرکزی شهرستان گناباد امین‌آباد ۵۰۰ ۲۵ ۲۰ ۳ ۵
اسماعیل‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد اسماعیل‌آباد ۲۰۰ ۷ ۱۰ ۷ ۵
اسماعیل‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد اسماعیل‌آباد ۴۵۰ ۱۵ ۱۴ ۱۰ ۷
اسو بخش مرکزی شهرستان گناباد اسو ۳۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۳۰ ۶۰
اسکندریه بخش مرکزی شهرستان گناباد گیسور ۴۰۰۰ ۸۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰
اغل سنگی بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۵۰۰ ۱۵ ۱۲ ۲ ۳
اغوک بخش کاخک شهرستان گناباد اغوک ۴۰ ۲ ۱۰ ۱۰ ۶
انجد بخش کاخک شهرستان گناباد فودنجان ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۷ ۲۱
انجیرگایلی بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۶۰۰ ۲۰ ۱۵ ۳ ۶
اوشک بخش کاخک شهرستان گناباد روچی ۳۰ ۲ ۳ ۳ ۹
اوشک پا’ین بخش کاخک شهرستان گناباد زیبد ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۷ ۳ ۹
اکبرآباد بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۱۵۰ ۵ ۳ ۱ ۲
ایدو بخش کاخک شهرستان گناباد ایدو ۷۰۰ ۲۵ ۱۸ ۱۵ ۴
ایرونی بخش کاخک شهرستان گناباد ایرونی ۲۰۰ ۷ ۱۰ ۱۵ ۶
ایوب بخش کاخک شهرستان گناباد پچک ۸۰۰ ۳۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰
باقرآباد بخش کاخک شهرستان گناباد باقرآباد ۶۵۰ ۲۵ ۲۰ ۲۰ ۸
بالا بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۰۰ ۱۵ ۱۳ ۱۲ ۷
بالا بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۰۰ ۱۴ ۱۳ ۱۰ ۱۰
بالا بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۳۰۰ ۱۵ ۱۸ ۱۲ ۸
بالا بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۳۵۰ ۱۲ ۱۳ ۸ ۴
بالا بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۵۰ ۱۶ ۱۷ ۱۰ ۶
بخت‌آباد سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد بخت‌آباد سفلی ۷۰۰ ۱۲ ۲۰ ۱۵ ۲۰
بخت‌آباد علیا بخش کاخک شهرستان گناباد بخت‌آباد علیا ۶۰۰ ۱۵ ۲۲ ۱۷ ۱۷
برقیان بخش مرکزی شهرستان گناباد حاجی‌آباد ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۴۵ ۱۲ ۸
بروجوک بخش کاخک شهرستان گناباد بروجوک ۲۰۰۰ ۸۲ ۴۵ ۶۰ ۲۸
برونک سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۳۰۰ ۱۵ ۱۵ ۵ ۱۲
برونک علیا بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۳۰۰ ۱۵ ۱۲ ۳ ۷
برگریزان بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۷۰۰ ۲۵ ۲۰ ۳ ۱۰
بزمکشو بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۳۰۰ ۱۲ ۸ ۲ ۴
بلاغ بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۲۰۰ ۸ ۵ ۳ ۱۰
بلوچی بخش کاخک شهرستان گناباد بلوچی ۷۰۰ ۲۵ ۳۰ ۱۸ ۸
بمسقی بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۱۰۰۰ ۳۵ ۴۰ ۶ ۱۵
بنفش بخش کاخک شهرستان گناباد بنفش ۵۰۰ ۲۰ ۱۸ ۸ ۹
بهاباد بخش مرکزی شهرستان گناباد بهاباد ۱۴۰۰۰ ۹۰ ۰ ۲۰ ۰
بهاباد بخش مرکزی شهرستان گناباد بهاباد ۱۲۰۰۰ ۳۴۲ ۱۵۰ ۳۰ ۶۰
بهزاب سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۶۰۰ ۲۰ ۱۸ ۱۸ ۹
بهزاب علیا بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۱۲۰۰ ۴۰ ۲۰ ۱۸ ۹
بوته کرک بخش کاخک شهرستان گناباد کاخک ۱۰۰۰ ۳۴ ۳۰ ۱۰ ۲۰
بی بو بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۳۵۰ ۱۰ ۸ ۲۵ ۱۰
بیمرغ بخش مرکزی شهرستان گناباد بیمرغ ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۶۰ ۲۰ ۱۲۰
بیهود بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۲۲۰۰ ۷۰ ۳۵ ۱۰ ۱۸
ترنج بالا بخش کاخک شهرستان گناباد ترنج بالا ۴۵۰ ۱۵ ۱۸ ۲۵ ۳۵
ترنج پا’ین بخش کاخک شهرستان گناباد ترنج پائین ۶۵۰ ۲۲ ۲۴ ۳۵ ۱۶
تنگل امیرخان بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۲۰۰ ۷ ۷ ۲ ۵
تک آب زرد بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۲۰۰ ۷ ۱۰ ۸ ۲۰
تک اشترو بخش کاخک شهرستان گناباد شهاب ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۴ ۱ ۲
تک بادام بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۴۰۰ ۱۲ ۲۳ ۶ ۳
تک بنان بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۱۵۰ ۸ ۱۲ ۱۲ ۳
تک بی دو بخش کاخک شهرستان گناباد شهاب ۲۰ ۱ ۱ ۱ ۲
تک تنوره بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۳ ۶
تک خانیک بخش کاخک شهرستان گناباد تک خانیک ۴۰۰ ۱۳ ۱۵ ۸ ۶
تک خرسنگ بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۵۰ ۲ ۲ ۱ ۱
تک خونها بخش کاخک شهرستان گناباد دیسفان ۴۰۰ ۱۳ ۴ ۸ ۷
تک درقنچ بخش کاخک شهرستان گناباد تک درقنچ ۴۵۰ ۱۵ ۱۸ ۱۵ ۲۰
تک درواس بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۶۰۰ ۲۰ ۸ ۳ ۶
تک دشت بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۶۰۰ ۲۰ ۳۰ ۳ ۵
تک ری بخش کاخک شهرستان گناباد کاخک ۸۰۰ ۳۱ ۳۲ ۵ ۱۴
تک زرد بخش کاخک شهرستان گناباد عباس‌آباد ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۸ ۲۰
تک زرد بخش کاخک شهرستان گناباد عباس‌آباد ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۸ ۲۴
تک سینگ بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۲۲۰ ۱۵ ۱۸ ۱۰ ۳
تک لاخی بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۱۵۰ ۵ ۳ ۱ ۲
تک میان بید بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۱۰۰ ۳ ۳ ۲ ۳
تک میدان بخش کاخک شهرستان گناباد تک میدان ۷۰۰ ۲۵ ۲۷ ۱۰ ۱۲
تک پهن بخش کاخک شهرستان گناباد پچک ۴۵۰ ۱۷ ۱۸ ۱۵ ۹
تگ زو بخش کاخک شهرستان گناباد تگ زو ۶۰۰ ۲۰ ۲۲ ۱۵ ۱۴
جارخو بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۳۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷ ۸
جعفرآباد بخش مرکزی شهرستان گناباد بیدخت ۷۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۶۰
جنت‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد جنت‌آباد ۹۰۰ ۳۱ ۲۵ ۱۵ ۷
جوزیکه بخش کاخک شهرستان گناباد جوزیکه ۳۰ ۲ ۱۵ ۷ ۸
جونگی بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۳۵۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۵
حاجی حسن بخش کاخک شهرستان گناباد حاجی حسن ۶۰۰ ۲۰ ۳۰ ۲۵ ۳۰
حاجی غلامرضا بخش کاخک شهرستان گناباد کاخک ۹۸۰۰ ۳۰ ۳۰ ۸ ۲۰
حاجیاباد علیا بخش کاخک شهرستان گناباد پچک ۷۰۰ ۲۵ ۱۸ ۵ ۱۵
حاجی‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد رضویه ۱۳۰۰ ۲۵ ۲۰ ۵ ۱۰
حاجی‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته سید علی ۳۰۰ ۱۰ ۶ ۱ ۲
حاجی‌آباد بخش مرکزی شهرستان گناباد حاجی‌آباد ۵۰۰۰ ۱۶۵ ۱۲۰ ۲۰ ۴۰
حاجی‌آباد سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد پچک ۶۵۰ ۲۳ ۲۰ ۶ ۱۱
حسن‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد خاتومه ۳۰۰ ۶ ۲۵ ۵ ۱۲
حسن‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد خاتومه ۳۰۰ ۱۰ ۲۵ ۵ ۱۵
حسین‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد حسین‌آباد ۴۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۶
حسین‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد حسین‌آباد ۷۰۰ ۲۵ ۲۷ ۲۰ ۴
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان گناباد حسین‌آباد ۳۰۰۰ ۸۰ ۱۲ ۲ ۵
حصار بخش مرکزی شهرستان گناباد بیدخت ۳۰۰۰ ۲۰۰ ۵۰ ۱۰ ۳۰
حصار ده بخش کاخک شهرستان گناباد سنو ۱۰۰۰ ۳۵ ۳۰ ۵ ۸
حصار سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۱۰۰ ۱۰ ۸ ۳ ۹
حصار علیا بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۱۰۰ ۸ ۸ ۳ ۴
خاتومه بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۴۰۰ ۱۵ ۶ ۶ ۳۰
خارسوز بخش مرکزی شهرستان گناباد گیسور ۷۰۰۰ ۱۴۰ ۴۵ ۱۰ ۲۰
خانیک بخش کاخک شهرستان گناباد موسیرز ۱۵۰۰ ۳۵ ۱۵ ۷ ۱۰
خان‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد خان‌آباد ۶۰۰ ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۸
خشوئی بخش مرکزی شهرستان گناباد گناباد ۲۵۰۰۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۵۰ ۱۸۰
خشویی بخش مرکزی شهرستان گناباد گناباد ۲۵۰۰۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۵۰ ۱۷۰
خلقوچ بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۷۰۰ ۱۸ ۲۰ ۱۵ ۵
خلقوچ علیا بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۱۵۰ ۵ ۱۲ ۶ ۴
خلیلو بخش کاخک شهرستان گناباد خلیلو ۶۰۰ ۲۱ ۱۸ ۱۵ ۸
خوشمنزل بخش کاخک شهرستان گناباد خوشمنزل ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۶ ۲۰
خیبری بخش مرکزی شهرستان گناباد خیبری ۳۰۰۰۰ ۳۸۰ ۲۵۰ ۲۰ ۸۰
درب آسیا بخش کاخک شهرستان گناباد دیسفان ۸۵۰ ۳۰ ۱۰ ۵ ۱۲
درصوفه بخش کاخک شهرستان گناباد درصوفه ۱۰۰ ۷ ۳ ۸ ۲۵
درقنچ بخش کاخک شهرستان گناباد درقنچ ۷۰۰ ۲۴ ۲۵ ۴۰ ۱۷
دره بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۷۵۰ ۲۵ ۱۵ ۸ ۷
دره انجیری بخش کاخک شهرستان گناباد دره انجیری ۱۰۰۰ ۳۱ ۳۵ ۷ ۱۰
دره نو بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۴۵۰ ۱۵ ۱۴ ۸ ۱۲
دلوئی بخش مرکزی شهرستان گناباد دلو’ی ۳۰۰۰۰ ۴۰۰ ۲۵۰ ۲۵ ۷۵
دلگشا بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۳۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳ ۵
دندان رنج بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۷۰۰ ۲۲ ۱۰ ۳ ۱۰
ده مراد بخش کاخک شهرستان گناباد فودنجان ۷۰۰ ۲۵ ۳۰ ۳ ۱۰
دهنو بخش کاخک شهرستان گناباد دهنو ۱۰۸۰ ۳۶ ۳۷ ۱۵ ۶
دوغ‌آباد علیا بخش کاخک شهرستان گناباد دوغ‌آباد علیا ۱۰۰۰ ۳۴ ۲۳ ۱۵ ۹
دیزاباد بخش مرکزی شهرستان گناباد دیزاباد ۱۰۰۰۰ ۳۰۰ ۶۰ ۲۰ ۵۰
دیزق بخش مرکزی شهرستان گناباد قنبرآباد ۱۹۰۰۰ ۵۰ ۱۷۰ ۶۰ ۲۰۰
رحمت‌آباد بخش مرکزی شهرستان گناباد رحمت‌آباد ۵۰۰ ۲۳ ۱۲ ۱۲ ۴
رزگ بخش کاخک شهرستان گناباد رزگ ۵۰ ۳ ۸ ۱۸ ۵
رزگ بخش کاخک شهرستان گناباد رزگ ۶۰ ۲ ۱۹ ۵ ۴
رضا داوری بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۱۵۰ ۶ ۲۷ ۴ ۸
رضو بخش کاخک شهرستان گناباد رضو ۳۰۰ ۱۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵
رضویه بخش کاخک شهرستان گناباد رضویه ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۴۵
رمضان بخش کاخک شهرستان گناباد محمدآباد ۳۵۰ ۱۰ ۱۳ ۵ ۱۰
رمکن بخش کاخک شهرستان گناباد رمکن ۷۰۰ ۱۴ ۱۸ ۲۰ ۶
رهن بخش مرکزی شهرستان گناباد رهن ۲۴۰۰۰ ۶۰۰ ۳۶۰ ۳۵ ۱۲۰
رودگز سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۴ ۷
رودگز علیا بخش کاخک شهرستان گناباد رودگز علیا ۵۰۰ ۱۵ ۶ ۳ ۶
رودگز پائین بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۰۰ ۱۳ ۱۸ ۸ ۷
روشناوند بخش مرکزی شهرستان گناباد روشناوند ۲۵۰۰۰ ۵۰۰ ۰ ۰ ۰
روچی بخش کاخک شهرستان گناباد روچی ۴۰۰۰ ۱۵۰ ۳۰ ۵۰ ۲۰۰
ریاب بخش مرکزی شهرستان گناباد ریاب ۱۸۰۰۰ ۳۰۰ ۲۶۰ ۲۵ ۸۵
زارهای سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد زارهای ۴۰۰ ۲۵ ۱۲ ۷ ۷
زارهای علیا بخش کاخک شهرستان گناباد زارهای ۵۰ ۳ ۱۲ ۱۰ ۶
زارهای وسط بخش کاخک شهرستان گناباد زارهای ۴۰۰ ۱۴ ۱۰ ۷ ۶
زقچ بخش کاخک شهرستان گناباد زقچ ۷۰۰ ۲۵ ۲۷ ۱۵ ۹
زمستانی بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۱۵۰ ۸ ۹ ۴ ۲
زول بالا بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۳۰۰ ۱۳ ۲۰ ۷ ۱۳
زول پا’ین بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۴۰۰ ۱۳ ۲۱ ۸ ۱۲
زوکلات بخش کاخک شهرستان گناباد زوکلات ۸۵۰ ۲۸ ۳۰ ۱۰ ۱۲
زیرجان سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۱۰
زیرجان علیا بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۵۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۵ ۴۵
زیرزمینی بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۱۵۰۰۰ ۴۰۰ ۱۵۰ ۴۰ ۱۰۰
زیروگ بخش کاخک شهرستان گناباد زیروگ ۶۰۰ ۲۲ ۲۰ ۱۰ ۸
زیرگونک بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۳۰۰ ۴ ۵ ۲ ۳
سارنگ سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد سارنگ سفلی ۸۰۰ ۳۰ ۲۶ ۳۵ ۷
سارنگ علیا بخش کاخک شهرستان گناباد سارنگ علیا ۸۵۰ ۳۲ ۱۵ ۲۰ ۷
سراب علی بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۵۰ ۲ ۲ ۲ ۳
سراه جو پائین بخش کاخک شهرستان گناباد سواجو ۶۰۰ ۲۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰
سرخیج بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته سید علی ۲۰۰ ۷ ۷ ۵ ۷
سرپل گل‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد کاخک ۱۰۰۰ ۳۵ ۳۳ ۳ ۱۵
سری خو بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۷ ۹
سعدآباد بخش مرکزی شهرستان گناباد نوده پشنگ ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۶ ۱۲
سعدآباد بخش کاخک شهرستان گناباد موسیرز ۹۰۰ ۳۰ ۱۲ ۳ ۷
سقی بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۲۵۰۰ ۱۰۰ ۳۹ ۱۰ ۲۵
سقی کوشتلک بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۱۵۰ ۸ ۱۲ ۳ ۱۰
سموئی بخش مرکزی شهرستان گناباد دلوئی ۱۲۰۰۰ ۳۵۰ ۱۱۰ ۱۰ ۵۰
سنجتک بخش کاخک شهرستان گناباد سنجتک ۷۰۰ ۲۵ ۲۲ ۷ ۲۴
سنجد سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد سنجد سفلی ۳۵۰ ۲۳ ۱۲ ۲۰ ۱۱
سنجدک بخش کاخک شهرستان گناباد موسیرز ۲۰۰ ۱۰ ۴ ۳ ۱۰
سنجری بخش مرکزی شهرستان گناباد اسو ۷۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۵ ۶۰
سنو بخش کاخک شهرستان گناباد سنو ۵۰۰ ۲ ۲ ۶۰ ۲۰۰
سنگ سبز بخش کاخک شهرستان گناباد کوشک ۶۰۰ ۲۰ ۲۲ ۵ ۱
سنگ سوراخ بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۵۰۰ ۱۷ ۱۴ ۱۰ ۸
سنگبدر بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۱۰۰۰ ۳۳ ۲۵ ۱۵ ۱۰
سیاه دره پاین بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۸۰۰ ۲۵ ۳۰ ۱۵ ۹
سیاه کلات بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۷۰۰ ۲۲ ۳۲ ۵ ۵
شاهراه بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۱۰۰۰ ۳۴ ۳۰ ۸ ۱۴
شاهراه بخش کاخک شهرستان گناباد شاهراه ۸۰۰ ۲۷ ۲۰ ۱۰ ۸
ششک بخش کاخک شهرستان گناباد ششک ۷۰۰ ۲۵ ۳۰ ۱۰ ۱۴
شمس‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد شمس‌آباد ۴۰۰ ۸ ۱۱ ۲۰ ۱۳
شهاب بخش کاخک شهرستان گناباد شهاب ۱۲۰۰ ۲۵ ۴۰ ۱۰ ۳۰
شوراب بخش مرکزی شهرستان گناباد شوراب ۱۷۰۰۰ ۳۰۰ ۴۰ ۲۸ ۷۵
شیراز‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد شیراز‌آباد ۲۰۰۰ ۵۰ ۴۰ ۱۵ ۵۰
صالح‌آباد بخش مرکزی شهرستان گناباد بیدخت ۱۲۰۰۰ ۲۵۰ ۱۱۵ ۳۵ ۸۰
طاقیدر بخش کاخک شهرستان گناباد طاقیدر ۱۰۰۰ ۲۵ ۳۰ ۴ ۱۵
طفرئی بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۳۰
عارف بخش کاخک شهرستان گناباد عارف ۴۸۰ ۱۸ ۱۵ ۱۲ ۵
عباس رجب بخش کاخک شهرستان گناباد روچی ۱۰۰ ۳ ۵ ۲ ۳
عباس‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد عباس‌آباد ۱۸۰ ۷ ۱۰ ۲ ۱
عباس‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد رضویه ۲۰ ۲ ۳ ۱ ۱
عباس‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۸۰۰ ۲۵ ۲۵ ۴ ۵
عبدالعلی بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۸ ۷ ۱۰
عرب‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۱۰۰۰ ۳۳ ۲۱ ۲۲ ۱۲
عزیزاباد بخش مرکزی شهرستان گناباد عمرانی ۲۰۰۰۰ ۱۵۰ ۷۵ ۱۲ ۳۰
علی ابن منصور بخش کاخک شهرستان گناباد علی ابن منصور ۷۵۰ ۲۵ ۲۸ ۱۸ ۱۵
علی رجبی بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته علی رجبی ۲۰ ۲ ۲ ۱ ۲
علی مرتضی بخش کاخک شهرستان گناباد پچک ۶۵۰ ۲۲ ۲۰ ۳ ۹
علیرضا بخش کاخک شهرستان گناباد علیرضا ۳۵۰ ۱۲ ۱۰ ۸ ۴
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان گناباد امین‌آباد ۳۰۰۰ ۸۰ ۲۵ ۵ ۱۰
علی‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد علی‌آباد ۴۵۰ ۱۵ ۱۷ ۱۰ ۴
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان گناباد حسن‌آباد ۳۰۰ ۱۵ ۲۵ ۱ ۱
علی‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد موسیرز ۱۰۰۰ ۵۰ ۶ ۳ ۹
علی‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۲۰۰ ۷ ۳ ۱ ۱
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان گناباد گناباد ۲۴۰۰۰ ۸۰۰ ۲۴۰ ۶۰ ۸۵
علی‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد علی‌آباد ۱۶۲۰ ۶۰ ۴۵ ۱۰ ۳۰
غلامعلی رجبی بخش کاخک شهرستان گناباد روچی ۲۰ ۲ ۲ ۱ ۲
فتح علی بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۷۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲ ۳
فخ بخش کاخک شهرستان گناباد فخ ۹۵۰ ۳۲ ۲۵ ۱۰ ۱۵
فودنجان بخش کاخک شهرستان گناباد فودنجان ۱۰۰۰ ۴۵ ۳۰ ۲۰ ۶۰
فورز بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۳۰۰ ۱۰ ۷ ۲ ۳
قصبه بخش مرکزی شهرستان گناباد گناباد ۳۳۰۰۰ ۶۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۵۰۰
قلعه سفید سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد قلعه سفید سفلی ۷۵۰ ۲۵ ۲۲ ۳۰ ۵
قلعه‌سفید علیا بخش کاخک شهرستان گناباد قلعه سفید علیا ۵۵۰ ۱۸ ۱۷ ۱۵ ۴
قنات بیدخت بخش مرکزی شهرستان گناباد بیدخت ۱۵۰۰ ۱۷۰۰ ۱۵۰ ۱۳ ۴۰
قنات بیلند بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۲۷۰۰۰ ۴۵۰ ۱۲۰ ۴۵ ۱۳۰
قنات ده بخش مرکزی شهرستان گناباد گناباد ۲۴۰۰۰ ۴۵۰ ۲۴۰ ۲۲ ۵۰
قنات ده بخش کاخک شهرستان گناباد زیبد ۱۵۰۰ ۷۰ ۲۵ ۵۰ ۱۵۰
قنات سردشت بخش کاخک شهرستان گناباد کاخک ۱۵۰۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰
قنات سرگزو بخش کاخک شهرستان گناباد زیبد ۵۰۰ ۱۷ ۱۵ ۳۰ ۶۰
قنات مرغش بخش کاخک شهرستان گناباد مرغش ۷۵۰ ۲۷ ۲۰ ۱۵ ۱۷
قنات پائین بخش کاخک شهرستان گناباد دیسفان ۱۲۰۰ ۶۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰
قنات پائین بخش کاخک شهرستان گناباد کاخک ۲۰۰۰ ۷۰ ۴۵ ۱۵ ۱۷
قوامیه بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۴ ۵
قوژد بخش مرکزی شهرستان گناباد قوژد ۲۴۰۰۰ ۴۰۰ ۲۰۰ ۳۰ ۷۵
لوشا سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۲۵۰ ۸ ۱۰ ۱۵ ۵
لوشا علیا بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۲۳۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۷
مازوت بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۴۰۰ ۱۲ ۱۸ ۸ ۳
محبت‌آباد بخش مرکزی شهرستان گناباد محبت‌آباد ۶۰ ۳ ۱۵ ۱ ۲
محدها بخش کاخک شهرستان گناباد دسیغان ۸۰۰ ۱۲ ۱۵ ۱۰ ۱۰
محمد قنبری بخش کاخک شهرستان گناباد روچی ۲۰۰ ۷ ۱۰ ۱ ۱
محمدآباد بخش کاخک شهرستان گناباد محمدآباد ۲۰۰ ۱۰ ۵ ۱۵ ۴۰
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان گناباد چاه نمک ۱۰۰ ۵ ۱۲ ۲ ۴
محمدآباد بخش کاخک شهرستان گناباد محمدآباد ۲۵۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵ ۳
محمدآباد بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۴۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱ ۱
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۱۰۰ ۴ ۴ ۳ ۱۰
محمدآباد سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد محمدآباد سفلی ۶۰۰ ۲۲ ۱۸ ۲۵ ۱۰
محمدآباد علیا بخش کاخک شهرستان گناباد محمدآباد علیا ۱۱۰۰ ۴۲ ۳۵ ۲۵ ۱۰
محمدحسن بخش کاخک شهرستان گناباد روچی ۲۰۰ ۷ ۴ ۱ ۳
مخلدی بخش کاخک شهرستان گناباد رضویه ۷۰۰ ۲۵ ۱۶ ۳ ۵
مرادآباد بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۵۰۰ ۲۰ ۸ ۱ ۲
مزرعه تهمو بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته سید علی ۰ ۰ ۰ ۲ ۲
مزرعه خانیک بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۲۰۰۰ ۷۵ ۱۵ ۱۰ ۳۰
مزرعه رستم بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۳۰۰ ۱۵ ۸ ۲ ۳
مزرعه ملانبی بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۴ ۸
مسگرا بخش مرکزی شهرستان گناباد کلاته ۱۰۰۰ ۱۸ ۱۰ ۱۰ ۲۵
مغاث بخش کاخک شهرستان گناباد مغاث ۶۵۰ ۲۵ ۲۰ ۸ ۱۲
مقیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان گناباد حاجی‌آباد ۱۲۰۰ ۳۰ ۸۰ ۱۵ ۹۰
ملا آباد بخش کاخک شهرستان گناباد ملا آباد ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۵ ۴۰ ۱۴
ملات قنات بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۲۵۰ ۱۲ ۱۵ ۳ ۶
ملش بخش کاخک شهرستان گناباد ملش ۵۰۰ ۱۷ ۱۲ ۱۲ ۷
خدا آفرید مند بخش مرکزی شهرستان گناباد مند ۳۰۰۰۰ ۳۳۰ ۲۵۰ ۱۵ ۴۰
مهاباد سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد مهاباد سفلی ۴۵ ۱۴ ۱۷ ۱۰ ۱۲
مهاباد علیا بخش کاخک شهرستان گناباد مهاباد علیا ۴۰۰ ۱۳ ۱۲ ۱۰ ۱۰
مهاباد وسطی بخش کاخک شهرستان گناباد مهاباد وسطی ۵۵۰ ۱۷ ۱۵ ۱۲ ۸
مهیاباد سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد مهیاباد سفلی ۶۵۰ ۲۳ ۲۱ ۲۰ ۹
مهیاباد علیا بخش کاخک شهرستان گناباد مهیاباد علیا ۶۵۰ ۲۱ ۱۶ ۹ ۵
موسیرز بخش کاخک شهرستان گناباد موسیرز ۶۰۰ ۳۰ ۱۵ ۸ ۲۴
میان بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۳۸۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۵
میانه بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۵۰ ۱۶ ۲۰ ۱۲ ۱۲
میانه بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۶۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۹
میرآباد بخش مرکزی شهرستان گناباد بیدخت ۳۰۰۰ ۷۰ ۴۰ ۸ ۲۵
میرعلی بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۴۰۰ ۲۰ ۱۰ ۴ ۶
میمند بخش کاخک شهرستان گناباد میمند ۸۰۰ ۲۶ ۲۷ ۸ ۱۴
مینایی بالا بخش مرکزی شهرستان گناباد حسن‌آباد ۴۰۰ ۱۲ ۹ ۱ ۱
نجم‌آباد بخش مرکزی شهرستان گناباد نجم‌آباد ۱۰۰۰۰ ۲۶ ۶۰ ۱۵ ۳۰
نعمت‌آباد بخش مرکزی شهرستان گناباد حاجی‌آباد ۷۰۰۰ ۷۵ ۷۵ ۳ ۶
نهجز بخش کاخک شهرستان گناباد کوه قلعه ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۱۰ ۷
نوبهار بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۳۵۰ ۸ ۱۰ ۲ ۱۰
نوده بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۱۵۰۰ ۷۵ ۵۰ ۱۰ ۳۰
نوده میرمحراب بخش کاخک شهرستان گناباد نوده میرمحراب ۲۰۰۰ ۶۵ ۲۵ ۲۰ ۶۰
نوده پشنگ بخش مرکزی شهرستان گناباد نوده پشنگ ۷۰۰ ۳۵ ۳۰ ۰ ۰
نوده گناباد بخش مرکزی شهرستان گناباد نوده گناباد ۱۰۰۰۰ ۲۵۰ ۵۰ ۰ ۱۰
نوغاب بخش مرکزی شهرستان گناباد نوغاب ۱۲۰۰۰ ۳۵۰ ۱۳۰ ۱۵ ۵۰
نیوک بخش کاخک شهرستان گناباد محمدآباد ۱۵۰ ۱۰ ۱۱ ۳ ۹
هراوغ بخش کاخک شهرستان گناباد هراوغ ۸۰۰ ۲۶ ۱۲ ۷ ۲۰
ورورک بخش کاخک شهرستان گناباد درصوفه ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۵ ۸
وسط ده بخش کاخک شهرستان گناباد دیسفان ۷۵۰ ۲۵ ۲۲ ۱۵ ۱۲
وسطی بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۰۰ ۱۴ ۱۲ ۱۲ ۱۰
پای چنار بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۹۰۰ ۳۵ ۳۰ ۱۸ ۱۵
پای گدار بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۶ ۳
پرویز بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۹۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۲ ۸
پشتو بخش کاخک شهرستان گناباد فودنجان ۷۰۰ ۲۵ ۲۰ ۵ ۱۵
پلنگ بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۲۵۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۸
پونه ستان بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۵۰ ۳ ۲ ۲ ۳
پچک بخش کاخک شهرستان گناباد پچک ۷۵۰ ۳۰ ۳۰ ۷ ۱۳
پی چنگ بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۱۰۰ ۳ ۲ ۱ ۱
چاه تقی بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۷۰۰ ۲۲ ۱۰ ۵ ۱۳
چاه سرخ بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۵۰ ۱۶ ۱۵ ۸ ۷
چاه سوزوک بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۵۰ ۱۶ ۱۸ ۱۸ ۱۰
چاه نمک بخش مرکزی شهرستان گناباد چاه نمک ۱۰۰ ۳ ۵ ۱۵ ۰
چاه نو بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۵۰۰ ۱۸ ۲۲ ۲۰ ۱۲
چاه گزپائین بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸
چاهاهنی پائین بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۰۰ ۱۵ ۱۷ ۱۲ ۷
چراچ بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۱۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۱۰
چرک‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۵۰ ۱۵ ۱۲ ۸ ۷
چرک‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد چرک‌آباد ۱۲۰۰ ۴۵ ۳۰ ۲۸ ۲۰
چشمه تک علی بخش کاخک شهرستان گناباد چشمه تک صفرعلی ۱۰۰ ۳ ۲ ۱ ۱
چشمه خدر بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
چشمه سفید بخش کاخک شهرستان گناباد چشمه سفید ۶۰۰ ۲۰ ۱۸ ۸ ۵
چشمه شورک بخش کاخک شهرستان گناباد چشمه شورک ۲۰۰ ۷ ۳ ۱ ۱
چشمه مشتاقی بخش کاخک شهرستان گناباد شیراز‌آباد ۴۰ ۱ ۱ ۱ ۲
چشمه چراچ بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۷۰ ۷ ۸ ۳ ۹
چشمه گز بخش کاخک شهرستان گناباد چشمه گز ۳۰۰ ۱۰ ۲۵ ۵ ۱۵
چهاردونگ بخش کاخک شهرستان گناباد چهاردونگ ۷۰۰ ۲۵ ۳۰ ۵ ۱۲
چهاردونگ بخش کاخک شهرستان گناباد چهاردونگ ۷۰۰ ۲۵ ۳۰ ۵ ۱۵
چهارززگ بخش کاخک شهرستان گناباد کاخک ۷۵۰ ۲۸ ۲۵ ۱۰ ۱۴
کاریز قوژد بخش مرکزی شهرستان گناباد باغیا و بیلند ۲۵۰۰۰ ۴۰۰ ۱۱۰ ۲۵ ۶۵
کبوتر کوه بخش کاخک شهرستان گناباد کبوتر کوه ۸۰۰ ۲۴ ۲۸ ۱۰ ۶
کج‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد کج‌آباد ۱۲۰۰ ۳۴ ۳۶ ۱۸ ۳
کربلا اسماعیل بخش کاخک شهرستان گناباد کربلای اسماعیل ۵۵۰ ۱۸ ۲۸ ۸ ۴
کربلائی مختار بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۲ ۴
کربلا’ی عباس بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۱۵۰ ۱۰ ۸ ۲ ۴
کرماشو بخش کاخک شهرستان گناباد روچی ۲۰۰ ۷ ۹ ۱ ۱
کرم‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد خانیک ۵۰۰ ۱۵ ۱۷ ۸ ۲
کسک بخش کاخک شهرستان گناباد کسک ۲۰۰ ۱۰ ۹ ۲۲ ۹
کلات بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۱۰۰۰۰ ۲۵۰ ۲۰ ۷۰ ۲۰۰
کلاته آخوند بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۱۵۰۰ ۴۰ ۳۵ ۷ ۱۵
کلاته آهنی بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۶۰۰ ۲۰ ۱۷ ۱۲ ۸
کلاته ابراهیم بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته ابراهیم ۵۵۰ ۱۶ ۱۵ ۲۰ ۱۵
کلاته اتابک بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۲۰۰ ۷ ۱۸ ۴ ۱۱
کلاته النگی بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۳۰۰ ۱۰ ۹ ۳ ۷
کلاته بالا بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۵۰۰ ۱۸ ۲۲ ۲۵ ۷
کلاته بالا بخش کاخک شهرستان گناباد خوشمنزل ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۳ ۱۰
کلاته بالا بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۱۰۰ ۱۰ ۸ ۳ ۹
کلاته بغوری بخش کاخک شهرستان گناباد درصوفه ۵۰ ۳ ۵ ۳ ۱۰
کلاته بید بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۱۵۰ ۵ ۳ ۲ ۲
کلاته تنگل بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۲۰۰ ۷ ۷ ۳ ۹
کلاته حاج حسن بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۴۰ ۲ ۲ ۱ ۱
کلاته حاجی بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۴۰۰ ۱۲ ۹ ۳ ۸
کلاته حسین بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۱۰۰ ۳ ۳ ۵ ۱۲
کلاته حسینزاده بخش مرکزی شهرستان گناباد باغیا و بیلند ۲۰۰ ۵ ۶ ۱ ۱
کلاته حمزه بخش کاخک شهرستان گناباد زیبد ۴۰۰ ۱۵ ۱۶ ۵ ۱۲
کلاته خرمها بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته خرمها ۴۰۰ ۱۵ ۲۲ ۱۳ ۸
کلاته دستوری بخش مرکزی شهرستان گناباد باغیا و بیلند ۲۵۰ ۵ ۷ ۱ ۲
کلاته دهنه بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۳۵۰ ۱۲ ۶ ۵ ۲
کلاته رجبعلی بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۵۰۰ ۱۱ ۱۲ ۳ ۱۰
کلاته روحانی بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۳۰۰ ۱۲ ۹ ۵ ۱۵
کلاته سرهنگی بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۴۰۰ ۲۵ ۶ ۱۰ ۲۲
کلاته سمعلی بخش مرکزی شهرستان گناباد بیمرغ ۶۰۰ ۲۰ ۳۰ ۱۰ ۲۰
کلاته سیاه بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۰۰ ۱۵ ۲۳ ۱۰ ۶
کلاته سید علی بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته سید علی ۵۰۰ ۱۷ ۱۲ ۳ ۶
کلاته سید مراد بخش مرکزی شهرستان گناباد گناباد ۳۰۰۰ ۷۰ ۱۸ ۲ ۱
کلاته سیر بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۷۰۰ ۲۵ ۱۰ ۵ ۱۵
کلاته سیف بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۵۰۰ ۱۵ ۵ ۱۰ ۳۵
کلاته شمس بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته شمس ۱۰۰۰ ۴۰ ۴۰ ۲۵ ۹
کلاته شور بخش کاخک شهرستان گناباد خاتومه ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۲
کلاته شور بخش کاخک شهرستان گناباد شهاب ۳۰ ۲ ۲ ۱ ۱
کلاته شور بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته شور ۱۰۰۰ ۳۳ ۲۲ ۸ ۶
کلاته شور بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۸۰ ۱۰ ۱۰ ۱ ۲
کلاته شور بخش کاخک شهرستان گناباد محمدآباد ۳۰۰ ۱۰ ۵ ۱ ۱
کلاته شور بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۷۵۰ ۲۶ ۱۸ ۱۲ ۲
کلاته شیخ بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۱۵۰ ۵ ۳ ۳ ۴
کلاته شیخ بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته شیخ ۵۰ ۲ ۴ ۳ ۴
کلاته شیخی بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته شیخی ۱۲۰۰ ۴۰ ۳۵ ۲۵ ۱۴
کلاته ضوبیمی بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۵۰۰ ۱۷ ۸ ۳ ۶
کلاته ضیائیها بخش کاخک شهرستان گناباد کلات ۲۰۰ ۱۲ ۶ ۱ ۲
کلاته عابدی بخش مرکزی شهرستان گناباد کلاته عابدی ۴۰۰۰ ۱۰۰ ۱۵ ۴ ۶
کلاته عامر بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته عامر ۴۰۰ ۱۴ ۱۲ ۱۰ ۷
کلاته عباس بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۱۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۱۵ ۳۵
کلاته عبدل بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۷ ۴
کلاته عزیز بخش کاخک شهرستان گناباد زیبد ۷۰۰ ۲۰ ۱۵ ۲۰ ۶۰
کلاته علیرضا بخش کاخک شهرستان گناباد سارنگ علیا ۲۵۰ ۱۲ ۹ ۸ ۵
کلاته قاسم بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته قاسم ۱۵۰ ۵ ۶ ۱ ۱
کلاته قربان بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته قربان ۵۰۰ ۱۵ ۱۵ ۱ ۲
کلاته محمد بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۵۰۰ ۱۸ ۲۲ ۱۰ ۴
کلاته محمودی بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته محمودی ۱۰۰ ۷ ۱۰ ۳ ۱۰
کلاته مزار بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۱۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۱۳ ۹
کلاته مزاریا بخش کاخک شهرستان گناباد تشک ۱۰۰ ۳ ۹ ۳ ۲
کلاته ملا بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته ملا ۱۱۰۰ ۴۰ ۴۰ ۲۵ ۲۰
کلاته ملا بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۳۰۰ ۱۰ ۵ ۶ ۱۸
کلاته ملاحسن بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته ملاحسن ۷۰۰ ۲۵ ۲۲ ۳۰ ۱۸
کلاته میان بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۶۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰
کلاته میرزا بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۷
کلاته نایب بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۱۵۰ ۱۰ ۵ ۱ ۲
کلاته نو بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته نو ۶۴۰ ۲۲ ۲۱ ۱۲ ۱۵
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان گناباد کلاته نو ۳۰۰ ۱۵ ۱۲ ۲۰ ۵۰
کلاته نو بخش کاخک شهرستان گناباد سقی ۴۰۰ ۱۵ ۳۰ ۳ ۱۰
کلاته ولی بخش کاخک شهرستان گناباد هراوغ ۷۰۰ ۲۲ ۱۰ ۳ ۷
کلاته ولی بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته ولی ۵۰۰ ۱۵ ۱۸ ۱۵ ۱۲
کلاته چمنی بخش کاخک شهرستان گناباد کلاته چمنی ۴۵۰ ۱۵ ۲۵ ۱۵ ۱۰
کلاته چهاراسد بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۱۵۰۰ ۴۰ ۸ ۱۰ ۲۵
کلاته کلوخ بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۳۰۰ ۱۵ ۵ ۱ ۲
کلاغ کوه بخش مرکزی شهرستان گناباد بیلند ۴۰ ۲ ۵ ۶ ۱۵
کلند سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد کبوترکوه ۴۰۰ ۳۵ ۵ ۷ ۸
کم سرخ بخش کاخک شهرستان گناباد بیهود ۱۵۰۰ ۴۰ ۲۵ ۳ ۶
کم چنار بخش کاخک شهرستان گناباد کم چنار ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۱۰ ۳۰
کمالی بخش مرکزی شهرستان گناباد قوژد ۳۱۰۰ ۶۰ ۱۵۰ ۲۵ ۶۰
کندل سفلی بخش کاخک شهرستان گناباد کندل سفلی ۴۰۰ ۱۵ ۱۸ ۸ ۱
کندل علیا بخش کاخک شهرستان گناباد کندل علیا ۴۵۰ ۱۵ ۲۰ ۸ ۲
کندل وسطی بخش کاخک شهرستان گناباد کندل وسطی ۶۰۰ ۲۲ ۲۳ ۱۰ ۲
کوثر بخش مرکزی شهرستان گناباد بیدخت ۸۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۸ ۳۰
کودو بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۲۵۰ ۸ ۵ ۱۰ ۶
کوشک بخش کاخک شهرستان گناباد کوشک ۹۰۰ ۳۰ ۳۲ ۶ ۹
کوه قلعه بخش کاخک شهرستان گناباد کوه قلعه ۹۰۰ ۳۰ ۳۵ ۱۰ ۱۲
کوک بخش کاخک شهرستان گناباد سرآسیاب ۱۰۰ ۳ ۷ ۳ ۴
کیزاب بخش کاخک شهرستان گناباد سرآسیاب ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱۸
گاورو بخش کاخک شهرستان گناباد موسیرز ۳۰۰ ۱۰ ۶ ۲ ۶
گدارسلام بخش کاخک شهرستان گناباد زیرجان ۵۰۰ ۲۰ ۱۸ ۶ ۲۰
گزیود بخش کاخک شهرستان گناباد نوده میرمحراب ۱۵۰۰ ۴۲ ۲۰ ۱۰ ۲۵
گل آقا پائین بخش کاخک شهرستان گناباد استاد ۴۵۰ ۱۶ ۱۸ ۱۰ ۴
گلشن‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد گلشن‌آباد ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۵ ۴
گلیزو بخش کاخک شهرستان گناباد گلیزو ۳۵۰ ۱۲ ۱۲ ۸ ۳
گل‌آباد بخش کاخک شهرستان گناباد گل‌آباد ۸۰۰ ۲۵ ۳۵ ۲۵ ۱۰
گنبتوک بخش کاخک شهرستان گناباد گنبتوک ۱۵۰۰ ۴۵ ۲۰ ۶ ۲۰
گوهردشت بخش کاخک شهرستان گناباد گوهردشت ۵۰ ۲ ۵ ۲۰ ۷۰
گیلو بخش کاخک شهرستان گناباد ایدو ۶۰۰ ۳۱ ۲۰ ۲۲ ۵

منابع[ویرایش]

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.