فهرست ستاره‌های گاوران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی گاوران است .

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یاداشت
نگهبان شمال α 16 124897 69673 14h 15m 40.35s +19° 11′14.2 −0.05 −0.31 37 K2IIIp Haris-el-sema; سومین ستاره, ستاره متغیر
ε Boo ε 36 129988 72105 14h 44m 59.25s +27° 04′27.0 2.35 −1.69 210 A0 Izar, Mirak, Pulcherrima, Mizar; ستاره دوتایی
η Boo η 8 121370 67927 13h 54m 41.12s +18° 23′54.9 2.68 2.41 37 G0IV Muphrid
ε Boo ε 36 129989 14h 44m 59.20s +27° 04′27.0 2.70 component of the ε Boo system
γ Boo γ 27 127762 71075 14h 32m 04.76s +38° 18′28.4 3.04 0.96 85 A7IIIvar Seginus, Segin, Ceginus, Haris; متغیر دلتا سپری
δ Boo δ 49 135722 74666 15h 15m 30.10s +33° 18′54.4 3.46 0.69 117 G8III
β Boo β 42 133208 73555 15h 01m 56.79s +40° 23′26.3 3.49 −0.64 219 G8III Nekkar, Meres
ρ Boo ρ 25 127665 71053 14h 31m 49.86s +30° 22′16.1 3.57 0.27 149 K3III Hemelein Prima, Al Hamalain
ζ Boo ζ 30 129246 71795 14h 41m 08.92s +13° 43′42.0 3.78 0.06 180 A3IVn ستاره دوتایی
θ Boo θ 23 126660 70497 14h 25m 12.02s +51° 51′06.2 4.04 3.22 48 F7V Asellus primus
υ Boo υ 5 120477 67459 13h 49m 28.70s +15° 47′52.1 4.05 −0.33 245 K5IIIvar
λ Boo λ 19 125162 69732 14h 16m 23.18s +46° 05′16.5 4.18 1.81 97 A0sh
μ1 Boo μ1 51 137391 75411 15h 24m 29.54s +37° 22′37.1 4.31 1.46 121 F0V Alkalurops, Inkalunis, Clava, Venabulum؛ ستاره دوتایی
ζ Boo ζ 30 129247 14h 41m 08.90s +13° 43′42.0 4.43
σ Boo σ 28 128167 71284 14h 34m 40.69s +29° 44′41.3 4.47 3.52 50 F3Vwvar Hemelein Secunda, Al Hamalain
π1 Boo π1 29 129174 71762 14h 40m 43.56s +16° 25′05.9 4.49 −0.45 317 B9p MnHg ستاره دتایی
τ Boo τ 4 120136 67275 13h 47m 16.04s +17° 27′24.4 4.50 3.53 51 F7V یک سیاره دارد (b)
ψ Boo ψ 43 133582 73745 15h 04m 26.86s +26° 56′51.6 4.52 0.10 250 K2III
κ2 Boo κ2 17 124675 69483 14h 13m 28.95s +51° 47′24.0 4.53 1.14 155 A8IV Asellus tertius; binary star
ξ Boo ξ 37 131156 72659 14h 51m 23.28s +19° 06′02.3 4.54 5.41 22 G8V + K4V BY Dra variable
ο Boo ο 35 129972 72125 14h 45m 14.50s +16° 57′51.9 4.60 0.40 225 K0III
ι Boo ι 21 125161 69713 14h 16m 10.07s +51° 22′01.3 4.75 2.38 97 A9V Asellus secundus; سه ستاره, δ Sct متغیر
اچ‌دی ۱۲۵۳۵۱ A 125351 69879 14h 17m 59.82s +35° 30′34.1 4.80 0.63 223 K1III دوتایی طیفی
W Boo 34 129712 71995 14h 43m 25.37s +26° 31′40.4 4.80 −2.38 888 M3III
ω Boo ω 41 133124 73568 15h 02m 06.51s +25° 00′29.7 4.80 −0.41 359 K4III
12 Boo d 12 123999 69226 14h 10m 23.95s +25° 05′30.6 4.82 2.00 120 F9IVw
44 Boo i 44 133640 73695 15h 03m 47.68s +47° 39′14.5 4.83 4.30 42 G2V + G2V W UMa variable
20 Boo 20 125560 70027 14h 19m 45.32s +16° 18′24.5 4.84 1.01 190 K3III
126128 70327 14h 23m 22.74s +08° 26′47.9 4.86 0.76 215 A0V
31 Boo 31 129312 71832 14h 41m 38.76s +08° 09′42.3 4.86 −1.38 576 G8IIIvar
6 Boo e 6 120539 67480 13h 49m 42.82s +21° 15′50.6 4.92 −0.34 368 K4III
45 Boo c 45 134083 73996 15h 07m 17.95s +24° 52′10.5 4.93 3.46 64 F5V
ν2 Boo ν2 53 138629 76041 15h 31m 46.99s +40° 53′57.7 4.98 −0.62 430 A5V
9 Boo 9 121710 68103 13h 56m 34.16s +27° 29′31.9 5.02 −1.47 648 K3IIIvar
ν1 Boo ν1 52 138481 75973 15h 30m 55.75s +40° 49′59.0 5.04 −2.10 872 K5III
123657 69038 14h 07m 55.75s +43° 51′16.3 5.13 −0.64 465 M4.2III
134190 73909 15h 06m 16.67s +54° 33′22.6 5.24 0.73 260 G8III
φ Boo φ 54 139641 76534 15h 37m 49.55s +40° 21′11.8 5.25 1.76 163 G8III-IV
CF Boo 13 123782 69068 14h 08m 17.36s +49° 27′28.9 5.26 −0.90 556 M2III CF Boo; متغیر نامنظم
χ Boo χ 48 135502 74596 15h 14m 29.21s +29° 09′51.2 5.28 1.07 226 A2V
15 Boo 15 124679 69612 14h 14m 50.86s +10° 06′03.6 5.29 0.82 255 K1III
50 Boo 50 136849 75178 15h 21m 48.61s +32° 56′01.2 5.38 0.98 247 B9Vn
33 Boo 33 129002 71618 14h 38m 50.28s +44° 24′16.4 5.39 1.49 197 A1V
22 Boo f 22 126661 70602 14h 26m 27.41s +19° 13′36.6 5.40 0.68 286 F0m
18 Boo 18 125451 69989 14h 19m 16.22s +13° 00′15.8 5.41 3.33 85 F5IV
137704 75572 15h 26m 17.46s +34° 20′09.1 5.46 −0.42 489 K4III
131111 72582 14h 50m 29.80s +37° 16′18.5 5.47 1.53 200 K0III-IV
BP Boo 140728 76957 15h 42m 50.82s +52° 21′39.0 5.48 0.54 317 B9p... α2 CVn variable
133392 73634 15h 03m 06.08s +35° 12′20.8 5.52 0.89 275 G8III:
14 Boo 14 124570 69536 14h 14m 05.33s +12° 57′34.5 5.53 2.92 108 F6IV
32 Boo 32 129336 71837 14h 41m 43.62s +11° 39′39.4 5.55 0.19 385 G8III
137071 75257 15h 22m 37.37s +39° 34′53.4 5.56 −3.99 2650 K4III
118889 66640 13h 39m 34.68s +10° 44′46.7 5.57 1.93 175 F0V
24 Boo g 24 127243 70791 14h 28m 38.09s +49° 50′41.9 5.58 0.70 308 G3IV
47 Boo k 47 133962 73841 15h 05m 25.89s +48° 09′03.2 5.59 1.08 260 A1V
2 Boo 2 119126 66763 13h 41m 02.36s +22° 29′45.0 5.63 0.66 322 G9III
132254 73100 14h 56m 22.94s +49° 37′44.4 5.63 3.65 81 F7V
40 Boo 40 132772 73369 14h 59m 36.97s +39° 15′54.8 5.64 2.13 164 F1III-IV
136729 75043 15h 20m 05.14s +51° 57′30.6 5.65 1.58 213 A4V
46 Boo b 46 134320 74087 15h 08m 23.78s +26° 18′04.3 5.67 0.12 420 K2III
39 Boo 39 131041 72524 14h 49m 41.36s +48° 43′14.0 5.68 1.44 229 F6V+...
7 Boo 7 121107 67787 13h 53m 12.95s +17° 55′58.3 5.71 −0.90 683 G5III
118508 66417 13h 36m 59.10s +24° 36′47.9 5.72 −0.23 505 M2III
129846 72012 14h 43m 44.44s +40° 27′33.1 5.72 −1.21 793 K4III
132146 73166 14h 57m 11.68s +16° 23′17.3 5.72 −0.67 617 G5III:
1 Boo 1 119055 66727 13h 40m 40.50s +19° 57′20.4 5.73 0.89 303 A1V
128333 71280 14h 34m 39.66s +49° 22′05.6 5.74 −1.16 782 M1III
128902 71568 14h 38m 12.67s +43° 38′31.4 5.74 −1.99 1144 K2III
10 Boo 10 121996 68276 13h 58m 38.93s +21° 41′46.8 5.76 −0.08 480 A0Vs
38 Boo h 38 130945 72487 14h 49m 18.68s +46° 06′59.0 5.76 2.41 153 F7IVw Merga, El Mara el Musalsela, Falx Italica
139798 76568 15h 38m 16.14s +46° 47′52.8 5.76 2.99 117 F2V
130144 72208 14h 46m 06.00s +15° 07′54.3 5.78 −1.44 908 M5III
130917 72552 14h 49m 58.39s +28° 36′57.0 5.80 1.02 295 A4V
134335 74096 15h 08m 35.56s +25° 06′31.1 5.82 −0.15 510 K1III
128998 71573 14h 38m 15.21s +54° 01′24.2 5.83 0.24 428 A1V
CY Boo 125180 69829 14h 17m 28.44s +15° 15′48.1 5.84 −1.62 1012 M3III = 101 Vir; variable
139906 76594 15h 38m 34.20s +50° 25′24.1 5.84 0.54 374 G8III
130948 72567 14h 50m 15.72s +23° 54′42.4 5.86 4.59 58 G2V
π2 Boo π2 29 129175 14h 40m 43.90s +16° 25′04.0 5.88 component of the π Boo system
128750 71571 14h 38m 14.01s +18° 17′54.7 5.90 0.64 367 K2III:
131951 73087 14h 56m 13.24s +14° 26′46.6 5.90 −0.22 547 A0V
26 Boo 26 127739 71115 14h 32m 32.62s +22° 15′35.9 5.91 2.35 168 F2IV
129153 71759 14h 40m 42.36s +13° 32′03.7 5.93 2.30 173 F0V
126200 70384 14h 24m 00.88s +08° 14′38.4 5.94 0.58 384 A3V
3 Boo 3 120064 67239 13h 46m 43.33s +25° 42′08.6 5.97 1.36 272 F6IV-V
122365 68498 14h 01m 20.41s +08° 53′41.7 5.98 1.25 288 A2V
135438 74561 15h 14m 06.01s +31° 47′16.5 5.98 −0.29 585 K5
127726 71094 14h 32m 20.27s +26° 40′38.4 6.00 1.74 232 A7Vn
131511 72848 14h 53m 24.04s +19° 09′08.2 6.00 5.69 38 K2V
121980 68279 13h 58m 39.95s +14° 38′57.9 6.01 −0.05 531 K5III
128198 71277 14h 34m 38.52s +36° 37′34.2 6.02 −0.19 568 K5III
134064 74000 15h 07m 20.34s +18° 26′31.0 6.03 1.66 244 A3V
127304 70892 14h 29m 49.68s +31° 47′28.2 6.06 0.91 349 A0Vs
137390 75369 15h 24m 05.13s +45° 16′15.7 6.07 0.22 482 K2III
120934 67714 13h 52m 18.39s +12° 09′54.6 6.10 1.11 325 A1V
119584 66992 13h 43m 45.13s +22° 42′01.8 6.12 −0.63 731 K4III
132029 73068 14h 55m 58.63s +32° 18′00.3 6.12 1.21 313 A2V
135530 74571 15h 14m 10.29s +42° 10′17.2 6.12 −1.32 1003 M2III
129132 71729 14h 40m 21.88s +21° 58′32.8 6.13 1.01 344 G0V
124186 69316 14h 11m 15.14s +32° 17′44.9 6.14 0.79 383 K4III
136751 75093 15h 20m 41.65s +44° 26′04.7 6.14 2.49 175 F4IVs
130025 72139 14h 45m 20.58s +18° 53′05.7 6.15 0.24 495 K0
130603 72412 14h 48m 23.41s +24° 22′00.3 6.15 1.61 264 F2V
130817 72469 14h 49m 06.93s +37° 48′39.3 6.15 3.09 134 F2V
138213 75770 15h 28m 44.41s +47° 12′05.4 6.15 0.32 479 Amvar...
119288 66860 13h 42m 12.98s +08° 23′19.0 6.16 3.39 117 F3Vp
121560 68030 13h 55m 50.17s +14° 03′23.3 6.16 4.24 79 F6V
134323 74121 15h 08m 53.54s +13° 14′06.2 6.16 −0.10 582 G6V:
122563 68594 14h 02m 31.96s +09° 41′10.6 6.18 −0.94 867 F8IV extremely metal-poor giant
125349 69818 14h 17m 21.16s +51° 18′26.6 6.19 1.15 331 A2IV
126271 70414 14h 24m 18.34s +08° 05′05.4 6.19 0.95 363 K4III
135402 74514 15h 13m 35.59s +38° 15′53.3 6.19 0.54 439 K2III:
126141 70310 14h 23m 06.92s +25° 20′16.9 6.22 3.46 116 F5V
127065 70762 14h 28m 16.46s +36° 11′49.3 6.22 −1.07 937 K0III
11 Boo 11 122405 68478 14h 01m 10.53s +27° 23′11.6 6.23 1.14 340 A7III
124755 69569 14h 14m 23.57s +41° 31′08.5 6.23 2.98 146 K3III:
122744 68687 14h 03m 36.79s +07° 32′46.4 6.25 0.64 432 G9III
125040 69751 14h 16m 32.93s +20° 07′19.5 6.25 3.71 105 F8V
122742 68682 14h 03m 32.30s +10° 47′15.1 6.27 5.17 54 G8V
130084 72124 14h 45m 13.68s +32° 47′18.6 6.27 −1.11 976 M1III
126597 70517 14h 25m 29.15s +38° 23′35.2 6.28 −0.13 625 K2III:
132879 73464 15h 00m 52.28s +22° 02′44.1 6.29 −1.19 1022 K0
125406 69862 14h 17m 49.21s +48° 00′07.5 6.32 2.07 231 F5
128093 71243 14h 34m 11.63s +32° 32′04.1 6.32 3.20 137 F5V
125642 70029 14h 19m 47.72s +38° 47′38.7 6.33 0.65 447 A2V
134493 74083 15h 08m 19.54s +50° 03′18.0 6.33 0.77 423 K0III
BX Boo 133029 73454 15h 00m 38.73s +47° 16′38.7 6.35 0.53 477 B9p SiSrCr متغیر
134044 73941 15h 06m 35.19s +36° 27′21.5 6.35 4.00 96 F8V
122443 68516 14h 01m 36.84s +17° 40′06.9 6.36 −4.98 6037 G5
127334 70873 14h 29m 36.68s +41° 47′47.2 6.36 4.50 77 G5V
124713 69592 14h 14m 40.94s +21° 52′24.3 6.38 2.53 192 A7V
125111 69735 14h 16m 24.38s +39° 44′40.9 6.38 2.96 157 F2IV
126307 70385 14h 24m 01.98s +27° 24′47.5 6.39 −1.89 1475 K4III
127986 71168 14h 33m 20.27s +36° 57′33.1 6.39 2.07 238 F8IVw
128402 71406 14h 36m 06.88s +23° 15′01.1 6.39 1.08 377 K0
129430 71857 14h 41m 54.24s +21° 07′25.3 6.40 0.58 475 G8III
131473 72846 14h 53m 23.36s +15° 42′18.4 6.41 2.96 160 F6III
119784 67104 13h 45m 13.47s +10° 19′31.5 6.42 1.14 371 K2
124678 69585 14h 14m 35.66s +13° 58′30.9 6.45 0.51 502 K2
125658 70051 14h 20m 08.67s +30° 25′44.9 6.45 1.76 283 A5III
118839 66594 13h 39m 02.31s +18° 15′55.3 6.46 −0.31 738 K3III
125632 69958 14h 18m 55.93s +54° 51′49.6 6.47 1.42 334 A5Vn
135944 74690 15h 15m 50.68s +50° 56′18.8 6.47 2.56 197 G5
118660 66522 13h 38m 07.86s +14° 18′07.1 6.49 2.21 234 A9Vs
131040 72508 14h 49m 32.37s +51° 22′28.2 6.49 2.93 168 F5IV
125076 69704 14h 16m 02.41s +45° 33′58.0 6.50 1.00 410 K0
126009 70236 14h 22m 14.03s +29° 22′11.9 6.50 −0.19 709 MIII
132145 73156 14h 57m 03.61s +21° 33′19.7 6.50 0.83 444 A1V
μ2 Boo μ2 51 137392 75415 15h 24m 30.97s +37° 20′49.5 6.51 3.65 122 G1V component of the μ Boo system
κ1 Boo κ1 17 124674 69481 14h 13m 27.75s +51° 47′16.4 6.62 2.73 196 F1V component of the κ Boo system
HD 128311 128311 71395 14h 36m 00.56s +09° 44′47.5 7.48 6.38 54 K0V دو سیاره دارد (b & c)
HD 132406 132406 73146 14h 56m 54.65s +53° 22′55.8 8.45 4.19 231 G0V یک سیاره دارد (b)
اچ‌ای‌تی-پی-۴ 15h 19m 57.93s +36° 13′46.8 11.2 3.6 1010 F یک سیاره دارد HAT-P-4b
R Boo 128609 71490 14h 37m 11.70s +26° 44′10.0 11.70 3.16 1664 M4e متغیر میرا

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]