فهرست ستاره‌های گاوران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی گاوران است .

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یاداشت
نگهبان شمال α 16 124897 69673 14h 15m 40.35s ‏ 14.2″ 11′ ‎+19° −0.05 −0.31 37 K2IIIp Haris-el-sema; سومین ستاره, ستاره متغیر
ε Boo ε 36 129988 72105 14h 44m 59.25s ‏ 27.0″ 04′ ‎+27° 2.35 −1.69 210 A0 Izar, Mirak, Pulcherrima, Mizar; ستاره دوتایی
η Boo η 8 121370 67927 13h 54m 41.12s ‏ 54.9″ 23′ ‎+18° 2.68 2.41 37 G0IV Muphrid
ε Boo ε 36 129989 14h 44m 59.20s ‏ 27.0″ 04′ ‎+27° 2.70 component of the ε Boo system
γ Boo γ 27 127762 71075 14h 32m 04.76s ‏ 28.4″ 18′ ‎+38° 3.04 0.96 85 A7IIIvar Seginus, Segin, Ceginus, Haris; متغیر دلتا سپری
δ Boo δ 49 135722 74666 15h 15m 30.10s ‏ 54.4″ 18′ ‎+33° 3.46 0.69 117 G8III
β Boo β 42 133208 73555 15h 01m 56.79s ‏ 26.3″ 23′ ‎+40° 3.49 −0.64 219 G8III Nekkar, Meres
ρ Boo ρ 25 127665 71053 14h 31m 49.86s ‏ 16.1″ 22′ ‎+30° 3.57 0.27 149 K3III Hemelein Prima, Al Hamalain
ζ Boo ζ 30 129246 71795 14h 41m 08.92s ‏ 42.0″ 43′ ‎+13° 3.78 0.06 180 A3IVn ستاره دوتایی
θ Boo θ 23 126660 70497 14h 25m 12.02s ‏ 06.2″ 51′ ‎+51° 4.04 3.22 48 F7V Asellus primus
υ Boo υ 5 120477 67459 13h 49m 28.70s ‏ 52.1″ 47′ ‎+15° 4.05 −0.33 245 K5IIIvar
λ Boo λ 19 125162 69732 14h 16m 23.18s ‏ 16.5″ 05′ ‎+46° 4.18 1.81 97 A0sh
μ1 Boo μ1 51 137391 75411 15h 24m 29.54s ‏ 37.1″ 22′ ‎+37° 4.31 1.46 121 F0V Alkalurops, Inkalunis, Clava, Venabulum؛ ستاره دوتایی
ζ Boo ζ 30 129247 14h 41m 08.90s ‏ 42.0″ 43′ ‎+13° 4.43
σ Boo σ 28 128167 71284 14h 34m 40.69s ‏ 41.3″ 44′ ‎+29° 4.47 3.52 50 F3Vwvar Hemelein Secunda, Al Hamalain
π1 Boo π1 29 129174 71762 14h 40m 43.56s ‏ 05.9″ 25′ ‎+16° 4.49 −0.45 317 B9p MnHg ستاره دتایی
τ Boo τ 4 120136 67275 13h 47m 16.04s ‏ 24.4″ 27′ ‎+17° 4.50 3.53 51 F7V یک سیاره دارد (b)
ψ Boo ψ 43 133582 73745 15h 04m 26.86s ‏ 51.6″ 56′ ‎+26° 4.52 0.10 250 K2III
κ2 Boo κ2 17 124675 69483 14h 13m 28.95s ‏ 24.0″ 47′ ‎+51° 4.53 1.14 155 A8IV Asellus tertius; binary star
ξ Boo ξ 37 131156 72659 14h 51m 23.28s ‏ 02.3″ 06′ ‎+19° 4.54 5.41 22 G8V + K4V BY Dra variable
ο Boo ο 35 129972 72125 14h 45m 14.50s ‏ 51.9″ 57′ ‎+16° 4.60 0.40 225 K0III
ι Boo ι 21 125161 69713 14h 16m 10.07s ‏ 01.3″ 22′ ‎+51° 4.75 2.38 97 A9V Asellus secundus; سه ستاره, δ Sct متغیر
اچ‌دی ۱۲۵۳۵۱ A 125351 69879 14h 17m 59.82s ‏ 34.1″ 30′ ‎+35° 4.80 0.63 223 K1III دوتایی طیفی
W Boo 34 129712 71995 14h 43m 25.37s ‏ 40.4″ 31′ ‎+26° 4.80 −2.38 888 M3III
ω Boo ω 41 133124 73568 15h 02m 06.51s ‏ 29.7″ 00′ ‎+25° 4.80 −0.41 359 K4III
12 Boo d 12 123999 69226 14h 10m 23.95s ‏ 30.6″ 05′ ‎+25° 4.82 2.00 120 F9IVw
44 Boo i 44 133640 73695 15h 03m 47.68s ‏ 14.5″ 39′ ‎+47° 4.83 4.30 42 G2V + G2V W UMa variable
20 Boo 20 125560 70027 14h 19m 45.32s ‏ 24.5″ 18′ ‎+16° 4.84 1.01 190 K3III
126128 70327 14h 23m 22.74s ‏ 47.9″ 26′ ‎+08° 4.86 0.76 215 A0V
31 Boo 31 129312 71832 14h 41m 38.76s ‏ 42.3″ 09′ ‎+08° 4.86 −1.38 576 G8IIIvar
6 Boo e 6 120539 67480 13h 49m 42.82s ‏ 50.6″ 15′ ‎+21° 4.92 −0.34 368 K4III
45 Boo c 45 134083 73996 15h 07m 17.95s ‏ 10.5″ 52′ ‎+24° 4.93 3.46 64 F5V
ν2 Boo ν2 53 138629 76041 15h 31m 46.99s ‏ 57.7″ 53′ ‎+40° 4.98 −0.62 430 A5V
9 Boo 9 121710 68103 13h 56m 34.16s ‏ 31.9″ 29′ ‎+27° 5.02 −1.47 648 K3IIIvar
ν1 Boo ν1 52 138481 75973 15h 30m 55.75s ‏ 59.0″ 49′ ‎+40° 5.04 −2.10 872 K5III
123657 69038 14h 07m 55.75s ‏ 16.3″ 51′ ‎+43° 5.13 −0.64 465 M4.2III
134190 73909 15h 06m 16.67s ‏ 22.6″ 33′ ‎+54° 5.24 0.73 260 G8III
φ Boo φ 54 139641 76534 15h 37m 49.55s ‏ 11.8″ 21′ ‎+40° 5.25 1.76 163 G8III-IV
CF Boo 13 123782 69068 14h 08m 17.36s ‏ 28.9″ 27′ ‎+49° 5.26 −0.90 556 M2III CF Boo; متغیر نامنظم
χ Boo χ 48 135502 74596 15h 14m 29.21s ‏ 51.2″ 09′ ‎+29° 5.28 1.07 226 A2V
15 Boo 15 124679 69612 14h 14m 50.86s ‏ 03.6″ 06′ ‎+10° 5.29 0.82 255 K1III
50 Boo 50 136849 75178 15h 21m 48.61s ‏ 01.2″ 56′ ‎+32° 5.38 0.98 247 B9Vn
33 Boo 33 129002 71618 14h 38m 50.28s ‏ 16.4″ 24′ ‎+44° 5.39 1.49 197 A1V
22 Boo f 22 126661 70602 14h 26m 27.41s ‏ 36.6″ 13′ ‎+19° 5.40 0.68 286 F0m
18 Boo 18 125451 69989 14h 19m 16.22s ‏ 15.8″ 00′ ‎+13° 5.41 3.33 85 F5IV
137704 75572 15h 26m 17.46s ‏ 09.1″ 20′ ‎+34° 5.46 −0.42 489 K4III
131111 72582 14h 50m 29.80s ‏ 18.5″ 16′ ‎+37° 5.47 1.53 200 K0III-IV
BP Boo 140728 76957 15h 42m 50.82s ‏ 39.0″ 21′ ‎+52° 5.48 0.54 317 B9p... α2 CVn variable
133392 73634 15h 03m 06.08s ‏ 20.8″ 12′ ‎+35° 5.52 0.89 275 G8III:
14 Boo 14 124570 69536 14h 14m 05.33s ‏ 34.5″ 57′ ‎+12° 5.53 2.92 108 F6IV
32 Boo 32 129336 71837 14h 41m 43.62s ‏ 39.4″ 39′ ‎+11° 5.55 0.19 385 G8III
137071 75257 15h 22m 37.37s ‏ 53.4″ 34′ ‎+39° 5.56 −3.99 2650 K4III
118889 66640 13h 39m 34.68s ‏ 46.7″ 44′ ‎+10° 5.57 1.93 175 F0V
24 Boo g 24 127243 70791 14h 28m 38.09s ‏ 41.9″ 50′ ‎+49° 5.58 0.70 308 G3IV
47 Boo k 47 133962 73841 15h 05m 25.89s ‏ 03.2″ 09′ ‎+48° 5.59 1.08 260 A1V
2 Boo 2 119126 66763 13h 41m 02.36s ‏ 45.0″ 29′ ‎+22° 5.63 0.66 322 G9III
132254 73100 14h 56m 22.94s ‏ 44.4″ 37′ ‎+49° 5.63 3.65 81 F7V
40 Boo 40 132772 73369 14h 59m 36.97s ‏ 54.8″ 15′ ‎+39° 5.64 2.13 164 F1III-IV
136729 75043 15h 20m 05.14s ‏ 30.6″ 57′ ‎+51° 5.65 1.58 213 A4V
46 Boo b 46 134320 74087 15h 08m 23.78s ‏ 04.3″ 18′ ‎+26° 5.67 0.12 420 K2III
39 Boo 39 131041 72524 14h 49m 41.36s ‏ 14.0″ 43′ ‎+48° 5.68 1.44 229 F6V+...
7 Boo 7 121107 67787 13h 53m 12.95s ‏ 58.3″ 55′ ‎+17° 5.71 −0.90 683 G5III
118508 66417 13h 36m 59.10s ‏ 47.9″ 36′ ‎+24° 5.72 −0.23 505 M2III
129846 72012 14h 43m 44.44s ‏ 33.1″ 27′ ‎+40° 5.72 −1.21 793 K4III
132146 73166 14h 57m 11.68s ‏ 17.3″ 23′ ‎+16° 5.72 −0.67 617 G5III:
1 Boo 1 119055 66727 13h 40m 40.50s ‏ 20.4″ 57′ ‎+19° 5.73 0.89 303 A1V
128333 71280 14h 34m 39.66s ‏ 05.6″ 22′ ‎+49° 5.74 −1.16 782 M1III
128902 71568 14h 38m 12.67s ‏ 31.4″ 38′ ‎+43° 5.74 −1.99 1144 K2III
10 Boo 10 121996 68276 13h 58m 38.93s ‏ 46.8″ 41′ ‎+21° 5.76 −0.08 480 A0Vs
38 Boo h 38 130945 72487 14h 49m 18.68s ‏ 59.0″ 06′ ‎+46° 5.76 2.41 153 F7IVw Merga, El Mara el Musalsela, Falx Italica
139798 76568 15h 38m 16.14s ‏ 52.8″ 47′ ‎+46° 5.76 2.99 117 F2V
130144 72208 14h 46m 06.00s ‏ 54.3″ 07′ ‎+15° 5.78 −1.44 908 M5III
130917 72552 14h 49m 58.39s ‏ 57.0″ 36′ ‎+28° 5.80 1.02 295 A4V
134335 74096 15h 08m 35.56s ‏ 31.1″ 06′ ‎+25° 5.82 −0.15 510 K1III
128998 71573 14h 38m 15.21s ‏ 24.2″ 01′ ‎+54° 5.83 0.24 428 A1V
CY Boo 125180 69829 14h 17m 28.44s ‏ 48.1″ 15′ ‎+15° 5.84 −1.62 1012 M3III = 101 Vir; variable
139906 76594 15h 38m 34.20s ‏ 24.1″ 25′ ‎+50° 5.84 0.54 374 G8III
130948 72567 14h 50m 15.72s ‏ 42.4″ 54′ ‎+23° 5.86 4.59 58 G2V
π2 Boo π2 29 129175 14h 40m 43.90s ‏ 04.0″ 25′ ‎+16° 5.88 component of the π Boo system
128750 71571 14h 38m 14.01s ‏ 54.7″ 17′ ‎+18° 5.90 0.64 367 K2III:
131951 73087 14h 56m 13.24s ‏ 46.6″ 26′ ‎+14° 5.90 −0.22 547 A0V
26 Boo 26 127739 71115 14h 32m 32.62s ‏ 35.9″ 15′ ‎+22° 5.91 2.35 168 F2IV
129153 71759 14h 40m 42.36s ‏ 03.7″ 32′ ‎+13° 5.93 2.30 173 F0V
126200 70384 14h 24m 00.88s ‏ 38.4″ 14′ ‎+08° 5.94 0.58 384 A3V
3 Boo 3 120064 67239 13h 46m 43.33s ‏ 08.6″ 42′ ‎+25° 5.97 1.36 272 F6IV-V
122365 68498 14h 01m 20.41s ‏ 41.7″ 53′ ‎+08° 5.98 1.25 288 A2V
135438 74561 15h 14m 06.01s ‏ 16.5″ 47′ ‎+31° 5.98 −0.29 585 K5
127726 71094 14h 32m 20.27s ‏ 38.4″ 40′ ‎+26° 6.00 1.74 232 A7Vn
131511 72848 14h 53m 24.04s ‏ 08.2″ 09′ ‎+19° 6.00 5.69 38 K2V
121980 68279 13h 58m 39.95s ‏ 57.9″ 38′ ‎+14° 6.01 −0.05 531 K5III
128198 71277 14h 34m 38.52s ‏ 34.2″ 37′ ‎+36° 6.02 −0.19 568 K5III
134064 74000 15h 07m 20.34s ‏ 31.0″ 26′ ‎+18° 6.03 1.66 244 A3V
127304 70892 14h 29m 49.68s ‏ 28.2″ 47′ ‎+31° 6.06 0.91 349 A0Vs
137390 75369 15h 24m 05.13s ‏ 15.7″ 16′ ‎+45° 6.07 0.22 482 K2III
120934 67714 13h 52m 18.39s ‏ 54.6″ 09′ ‎+12° 6.10 1.11 325 A1V
119584 66992 13h 43m 45.13s ‏ 01.8″ 42′ ‎+22° 6.12 −0.63 731 K4III
132029 73068 14h 55m 58.63s ‏ 00.3″ 18′ ‎+32° 6.12 1.21 313 A2V
135530 74571 15h 14m 10.29s ‏ 17.2″ 10′ ‎+42° 6.12 −1.32 1003 M2III
129132 71729 14h 40m 21.88s ‏ 32.8″ 58′ ‎+21° 6.13 1.01 344 G0V
124186 69316 14h 11m 15.14s ‏ 44.9″ 17′ ‎+32° 6.14 0.79 383 K4III
136751 75093 15h 20m 41.65s ‏ 04.7″ 26′ ‎+44° 6.14 2.49 175 F4IVs
130025 72139 14h 45m 20.58s ‏ 05.7″ 53′ ‎+18° 6.15 0.24 495 K0
130603 72412 14h 48m 23.41s ‏ 00.3″ 22′ ‎+24° 6.15 1.61 264 F2V
130817 72469 14h 49m 06.93s ‏ 39.3″ 48′ ‎+37° 6.15 3.09 134 F2V
138213 75770 15h 28m 44.41s ‏ 05.4″ 12′ ‎+47° 6.15 0.32 479 Amvar...
119288 66860 13h 42m 12.98s ‏ 19.0″ 23′ ‎+08° 6.16 3.39 117 F3Vp
121560 68030 13h 55m 50.17s ‏ 23.3″ 03′ ‎+14° 6.16 4.24 79 F6V
134323 74121 15h 08m 53.54s ‏ 06.2″ 14′ ‎+13° 6.16 −0.10 582 G6V:
122563 68594 14h 02m 31.96s ‏ 10.6″ 41′ ‎+09° 6.18 −0.94 867 F8IV extremely metal-poor giant
125349 69818 14h 17m 21.16s ‏ 26.6″ 18′ ‎+51° 6.19 1.15 331 A2IV
126271 70414 14h 24m 18.34s ‏ 05.4″ 05′ ‎+08° 6.19 0.95 363 K4III
135402 74514 15h 13m 35.59s ‏ 53.3″ 15′ ‎+38° 6.19 0.54 439 K2III:
126141 70310 14h 23m 06.92s ‏ 16.9″ 20′ ‎+25° 6.22 3.46 116 F5V
127065 70762 14h 28m 16.46s ‏ 49.3″ 11′ ‎+36° 6.22 −1.07 937 K0III
11 Boo 11 122405 68478 14h 01m 10.53s ‏ 11.6″ 23′ ‎+27° 6.23 1.14 340 A7III
124755 69569 14h 14m 23.57s ‏ 08.5″ 31′ ‎+41° 6.23 2.98 146 K3III:
122744 68687 14h 03m 36.79s ‏ 46.4″ 32′ ‎+07° 6.25 0.64 432 G9III
125040 69751 14h 16m 32.93s ‏ 19.5″ 07′ ‎+20° 6.25 3.71 105 F8V
122742 68682 14h 03m 32.30s ‏ 15.1″ 47′ ‎+10° 6.27 5.17 54 G8V
130084 72124 14h 45m 13.68s ‏ 18.6″ 47′ ‎+32° 6.27 −1.11 976 M1III
126597 70517 14h 25m 29.15s ‏ 35.2″ 23′ ‎+38° 6.28 −0.13 625 K2III:
132879 73464 15h 00m 52.28s ‏ 44.1″ 02′ ‎+22° 6.29 −1.19 1022 K0
125406 69862 14h 17m 49.21s ‏ 07.5″ 00′ ‎+48° 6.32 2.07 231 F5
128093 71243 14h 34m 11.63s ‏ 04.1″ 32′ ‎+32° 6.32 3.20 137 F5V
125642 70029 14h 19m 47.72s ‏ 38.7″ 47′ ‎+38° 6.33 0.65 447 A2V
134493 74083 15h 08m 19.54s ‏ 18.0″ 03′ ‎+50° 6.33 0.77 423 K0III
BX Boo 133029 73454 15h 00m 38.73s ‏ 38.7″ 16′ ‎+47° 6.35 0.53 477 B9p SiSrCr متغیر
134044 73941 15h 06m 35.19s ‏ 21.5″ 27′ ‎+36° 6.35 4.00 96 F8V
122443 68516 14h 01m 36.84s ‏ 06.9″ 40′ ‎+17° 6.36 −4.98 6037 G5
127334 70873 14h 29m 36.68s ‏ 47.2″ 47′ ‎+41° 6.36 4.50 77 G5V
124713 69592 14h 14m 40.94s ‏ 24.3″ 52′ ‎+21° 6.38 2.53 192 A7V
125111 69735 14h 16m 24.38s ‏ 40.9″ 44′ ‎+39° 6.38 2.96 157 F2IV
126307 70385 14h 24m 01.98s ‏ 47.5″ 24′ ‎+27° 6.39 −1.89 1475 K4III
127986 71168 14h 33m 20.27s ‏ 33.1″ 57′ ‎+36° 6.39 2.07 238 F8IVw
128402 71406 14h 36m 06.88s ‏ 01.1″ 15′ ‎+23° 6.39 1.08 377 K0
129430 71857 14h 41m 54.24s ‏ 25.3″ 07′ ‎+21° 6.40 0.58 475 G8III
131473 72846 14h 53m 23.36s ‏ 18.4″ 42′ ‎+15° 6.41 2.96 160 F6III
119784 67104 13h 45m 13.47s ‏ 31.5″ 19′ ‎+10° 6.42 1.14 371 K2
124678 69585 14h 14m 35.66s ‏ 30.9″ 58′ ‎+13° 6.45 0.51 502 K2
125658 70051 14h 20m 08.67s ‏ 44.9″ 25′ ‎+30° 6.45 1.76 283 A5III
118839 66594 13h 39m 02.31s ‏ 55.3″ 15′ ‎+18° 6.46 −0.31 738 K3III
125632 69958 14h 18m 55.93s ‏ 49.6″ 51′ ‎+54° 6.47 1.42 334 A5Vn
135944 74690 15h 15m 50.68s ‏ 18.8″ 56′ ‎+50° 6.47 2.56 197 G5
118660 66522 13h 38m 07.86s ‏ 07.1″ 18′ ‎+14° 6.49 2.21 234 A9Vs
131040 72508 14h 49m 32.37s ‏ 28.2″ 22′ ‎+51° 6.49 2.93 168 F5IV
125076 69704 14h 16m 02.41s ‏ 58.0″ 33′ ‎+45° 6.50 1.00 410 K0
126009 70236 14h 22m 14.03s ‏ 11.9″ 22′ ‎+29° 6.50 −0.19 709 MIII
132145 73156 14h 57m 03.61s ‏ 19.7″ 33′ ‎+21° 6.50 0.83 444 A1V
μ2 Boo μ2 51 137392 75415 15h 24m 30.97s ‏ 49.5″ 20′ ‎+37° 6.51 3.65 122 G1V component of the μ Boo system
κ1 Boo κ1 17 124674 69481 14h 13m 27.75s ‏ 16.4″ 47′ ‎+51° 6.62 2.73 196 F1V component of the κ Boo system
HD 128311 128311 71395 14h 36m 00.56s ‏ 47.5″ 44′ ‎+09° 7.48 6.38 54 K0V دو سیاره دارد (b & c)
HD 132406 132406 73146 14h 56m 54.65s ‏ 55.8″ 22′ ‎+53° 8.45 4.19 231 G0V یک سیاره دارد (b)
اچ‌ای‌تی-پی-۴ 15h 19m 57.93s ‏ 46.8″ 13′ ‎+36° 11.2 3.6 1010 F یک سیاره دارد HAT-P-4b
R Boo 128609 71490 14h 37m 11.70s ‏ 10.0″ 44′ ‎+26° 11.70 3.16 1664 M4e متغیر میرا

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]