فهرست ستاره‌های نهنگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی نهنگ است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
β Cet β 16 4128 3419 00h 43m 35.23s ‏ 12.1″ 59′ ‎−17° 2.04 −0.30 96 K0III Deneb Kaitos, Diphda, Difda al Thani, Rana Secunda; متغیر
α Cet α 92 18884 14135 03h 02m 16.78s ‏ 23.7″ 05′ ‎+04° 2.54 −1.61 220 M2III Menkar, Menkab, Mekab, Monkar؛ متغیر
شگفت‌اختر ο 68 14386 10826 02h 19m 20.79s ‏ 37.4″ 58′ ‎−02° 3.04 −2.60 418 M5e-M9e Mira Ceti, Collum Ceti; prototype of متغیر میراs; has a کوتوله سفید companion
η Cet η 31 6805 5364 01h 08m 35.26s ‏ 54.9″ 10′ ‎−10° 3.46 0.67 118 K2III Deneb Algenubi, Dheneb, Deneb
γ Cet γ 86 16970 12706 02h 43m 18.12s ‏ 10.2″ 14′ ‎+03° 3.47 1.47 82 A3V Kaffaljidhmah; ستاره دوتایی
τ Cet τ 52 10700 8102 01h 44m 05.13s ‏ 22.4″ 56′ ‎−15° 3.49 5.68 12 G8V Durre Menthor or Al Durr al Manthur; ۱۹می ستاره نزدیک star system; has a debris disk
ι Cet ι 8 1522 1562 00h 19m 25.68s ‏ 25.8″ 49′ ‎−08° 3.56 −1.18 290 K2III Schemali, Deneb Kaitos Shemali;متغیر
θ Cet θ 45 8512 6537 01h 24m 01.45s ‏ 57.9″ 10′ ‎−08° 3.60 0.87 114 K0III Altawk, Tawk, Tawk Meksura, Al Tawk al Maksuur
ζ Cet ζ 55 11353 8645 01h 51m 27.61s ‏ 05.8″ 20′ ‎−10° 3.74 −0.76 259 K2III Baten Kaitos; دوتایی طیفی
υ Cet υ 59 12274 9347 02h 00m 00.22s ‏ 40.0″ 04′ ‎−21° 3.99 −0.83 301 K5/M0III Aquae Abyssi, Abyssus Aqueus
δ Cet δ 82 16582 12387 02h 39m 28.95s ‏ 42.7″ 19′ ‎+00° 4.08 −2.41 647 B2IV Phycochroma, Phycea; β Cep variable
π Cet π 89 17081 12770 02h 44m 07.35s ‏ 31.2″ 51′ ‎−13° 4.24 −1.41 441 B7IV Al Sadr al Ketus
μ Cet μ 87 17094 12828 02h 44m 56.37s ‏ 51.2″ 06′ ‎+10° 4.27 2.21 84 F1III-IV δ Sct variable
ξ2 Cet ξ2 73 15318 11484 02h 28m 09.52s ‏ 36.3″ 27′ ‎+08° 4.30 0.64 176 B9III
ξ1 Cet ξ1 65 13611 10324 02h 13m 00.01s ‏ 48.3″ 50′ ‎+08° 4.36 −0.87 362 G8II: ستاره دوتایی
7 Cet 7 1038 1170 00h 14m 38.43s ‏ 57.7″ 55′ ‎−18° 4.44 −1.46 492 M1III AE Cet; variable
2 Cet 2 225132 301 00h 03m 44.37s ‏ 09.5″ 20′ ‎−17° 4.55 0.33 228 B9IVn
χ Cet A χ 53 11171 8497 01h 49m 35.19s ‏ 10.3″ 41′ ‎−10° 4.66 2.79 77 F3III binary star
λ Cet λ 91 18604 13954 02h 59m 42.90s ‏ 26.6″ 54′ ‎+08° 4.71 −0.86 424 B6III Menkar
σ Cet σ 76 15798 11783 02h 32m 05.28s ‏ 39.6″ 14′ ‎−15° 4.74 2.68 84 F5V
φ1 Cet φ1 17 4188 3455 00h 44m 11.41s ‏ 33.4″ 36′ ‎−10° 4.77 0.73 210 K0IIIvar part of Al Nitham (φ Cet); variable
20 Cet 20 5112 4147 00h 53m 00.49s ‏ 39.2″ 08′ ‎−01° 4.78 −1.23 519 M0III
ε Cet ε 83 16620 12390 02h 39m 33.73s ‏ 17.7″ 52′ ‎−11° 4.83 2.67 88 F5V چندستاره
κ1 Cet κ1 96 20630 15457 03h 19m 21.54s ‏ 11.9″ 22′ ‎+03° 4.84 5.03 30 G5Vvar متغیر
ν Cet ν 78 16161 12093 02h 35m 52.49s ‏ 35.9″ 35′ ‎+05° 4.87 −0.42 372 G8III ستاره دوتایی
ρ Cet ρ 72 15130 11345 02h 25m 57.01s ‏ 25.6″ 17′ ‎−12° 4.88 −1.17 528 A0V
6 Cet 6 693 910 00h 11m 15.91s ‏ 02.4″ 28′ ‎−15° 4.89 3.51 62 F5V
46 Cet 46 8705 6670 01h 25m 37.21s ‏ 55.5″ 35′ ‎−14° 4.90 0.17 288 K2III
56 Cet 56 11930 9061 01h 56m 40.16s ‏ 36.2″ 31′ ‎−22° 4.92 −0.52 399 K3III
10550 7999 01h 42m 43.52s ‏ 24.4″ 41′ ‎−03° 4.98 −2.86 1203 K3II-III
3 Cet 3 225212 355 00h 04m 30.12s ‏ 34.2″ 30′ ‎−10° 4.99 −3.47 1606 K3Ibvar variable
94 Cet 94 19994 14954 03h 12m 46.32s ‏ 45.4″ 11′ ‎−01° 5.07 3.32 73 F8V یک سیاره دارد(b)
48 Cet 48 9132 6960 01h 29m 36.10s ‏ 45.6″ 37′ ‎−21° 5.11 0.95 221 A0V ستاره دوتایی
AD Cet 1014 1158 00h 14m 27.59s ‏ 49.9″ 46′ ‎−07° 5.13 −1.29 626 M3IIIvar متغیر
37 Cet 37 7439 5799 01h 14m 23.97s ‏ 24.6″ 55′ ‎−07° 5.14 3.20 79 F5V متغیر
2696 2381 00h 30m 22.67s ‏ 15.8″ 47′ ‎−23° 5.17 1.46 180 A3V
φ2 Cet φ2 19 4813 3909 00h 50m 07.72s ‏ 37.6″ 38′ ‎−10° 5.17 4.22 50 F7IV-V part of Al Nitham (φ Cet)
13 Cet 13 3196 2762 00h 35m 14.64s ‏ 33.9″ 35′ ‎−03° 5.20 3.58 69 F8V...
4247 3505 00h 44m 44.44s ‏ 22.8″ 00′ ‎−22° 5.22 3.00 91 F0V
15694 11738 02h 31m 30.08s ‏ 01.9″ 16′ ‎+02° 5.27 −0.55 476 K3III
787 983 00h 12m 09.95s ‏ 17.6″ 56′ ‎−17° 5.29 −1.08 612 K4III
69 Cet 69 14652 11021 02h 21m 56.64s ‏ 44.5″ 23′ ‎+00° 5.29 −2.73 1309 M2III
φ3 Cet φ3 22 5437 4371 00h 56m 01.51s ‏ 59.4″ 15′ ‎−11° 5.35 −0.67 522 K4III part of Al Nitham (φ Cet)
75 Cet 75 15779 11791 02h 32m 09.44s ‏ 05.3″ 02′ ‎−01° 5.36 0.80 266 G3III:
10824 8230 01h 45m 59.27s ‏ 59.6″ 43′ ‎−05° 5.37 −0.60 509 K4III
25 Cet 25 6203 4914 01h 03m 02.60s ‏ 10.9″ 50′ ‎−04° 5.40 −0.10 410 K0III-IV
50 Cet 50 9856 7450 01h 35m 58.96s ‏ 00.8″ 24′ ‎−15° 5.41 −0.72 549 K1III
39 Cet 39 7672 5951 01h 16m 36.35s ‏ 00.8″ 30′ ‎−02° 5.42 0.95 256 G5III-IVe
60 Cet 60 12573 9589 02h 03m 11.61s ‏ 42.4″ 07′ ‎+00° 5.42 0.69 288 A5III
70 Cet 70 14690 11046 02h 22m 12.41s ‏ 05.1″ 53′ ‎−00° 5.42 0.76 279 F0Vn
57 Cet 57 12255 9326 01h 59m 46.19s ‏ 28.5″ 49′ ‎−20° 5.43 −1.13 668 M0/M1III
12292 9372 02h 00m 26.77s ‏ 25.8″ 31′ ‎−08° 5.43 −0.87 593 M3III
14691 11029 02h 22m 01.44s ‏ 38.4″ 46′ ‎−10° 5.43 3.05 97 F0V
5098 4104 00h 52m 40.60s ‏ 21.3″ 00′ ‎−24° 5.47 −0.46 500 K1III
4398 3607 00h 46m 11.63s ‏ 19.4″ 31′ ‎−22° 5.49 0.44 333 G8/K0III
47 Cet 47 8829 6748 01h 26m 51.56s ‏ 23.5″ 03′ ‎−13° 5.51 2.71 118 F0V
67 Cet 67 14129 10642 02h 16m 58.99s ‏ 18.7″ 25′ ‎−06° 5.51 0.42 340 G8III
80 Cet 80 16212 12107 02h 36m 00.07s ‏ 53.2″ 49′ ‎−07° 5.53 −0.47 517 M0III
EL Cet g 19926 14915 03h 12m 26.37s ‏ 39.2″ 39′ ‎+06° 5.55 −1.34 780 K1IIIpe+... g Tauri؛ متغیر، چند ستاره
3443 2941 00h 37m 19.79s ‏ 02.0″ 46′ ‎−24° 5.57 4.61 51 K1V+...
4622 3741 00h 48m 01.05s ‏ 20.9″ 43′ ‎−21° 5.57 −0.29 485 B9V
28 Cet 28 6530 5164 01h 06m 05.13s ‏ 21.7″ 50′ ‎−09° 5.58 −0.73 595 A1V
10148 7679 01h 38m 51.71s ‏ 31.7″ 16′ ‎−21° 5.58 1.34 229 F0V
4730 3849 00h 49m 25.55s ‏ 39.7″ 33′ ‎−13° 5.59 0.59 325 K3III
14214 10723 02h 18m 01.23s ‏ 24.8″ 45′ ‎+01° 5.60 3.61 81 G0.5IV
T Cet 1760 1728 00h 21m 46.23s ‏ 28.8″ 03′ ‎−20° 5.61 −1.27 774 M5/M6Ib/II semiregular variable
12642 9622 02h 03m 40.48s ‏ 12.1″ 06′ ‎−04° 5.61 −0.90 655 K5Iab:
φ4 Cet φ4 23 5722 4587 00h 58m 43.89s ‏ 47.8″ 22′ ‎−11° 5.62 0.69 315 G7III part of Al Nitham (φ Cet)
49 Cet 49 9672 7345 01h 34m 37.72s ‏ 34.9″ 40′ ‎−15° 5.62 1.68 200 A1V
93 Cet 93 18883 14143 03h 02m 22.51s ‏ 10.3″ 21′ ‎+04° 5.62 −0.06 445 B7V
95 Cet 95 20559 15383 03h 18m 22.28s ‏ 48.5″ 55′ ‎−00° 5.62 1.45 222 K1IV
64 Cet 64 13421 10212 02h 11m 21.16s ‏ 12.3″ 34′ ‎+08° 5.64 2.50 139 G0IV
66 Cet 66 13612 10305 02h 12m 47.32s ‏ 36.5″ 23′ ‎−02° 5.65 2.33 150 F8V
81 Cet 81 16400 12247 02h 37m 41.78s ‏ 45.8″ 23′ ‎−03° 5.65 0.71 317 G5III:
4585 3717 00h 47m 43.20s ‏ 41.1″ 03′ ‎−18° 5.70 0.25 402 K3III
38 Cet 38 7476 5833 01h 14m 49.18s ‏ 27.5″ 58′ ‎−00° 5.70 2.49 143 F5V
97 Cet 97 20791 15619 03h 21m 06.77s ‏ 32.5″ 40′ ‎+03° 5.70 0.95 290 G8.5III
30 Cet 30 6706 5296 01h 07m 46.12s ‏ 08.1″ 47′ ‎−09° 5.71 2.32 155 F7IV
12 Cet 12 2637 2353 00h 30m 02.35s ‏ 26.3″ 57′ ‎−03° 5.72 −1.37 853 M0III
84 Cet 84 16765 12530 02h 41m 13.87s ‏ 43.3″ 41′ ‎−00° 5.72 4.05 71 F7IV
77 Cet 77 16074 12002 02h 34m 42.59s ‏ 33.4″ 51′ ‎−07° 5.74 −0.39 549 K4III
9562 7276 01h 33m 42.73s ‏ 30.5″ 01′ ‎−07° 5.75 3.39 97 G2IV
10453 7916 01h 41m 44.80s ‏ 25.2″ 19′ ‎−11° 5.75 2.89 122 F5V+...
1064 1191 00h 14m 54.50s ‏ 10.4″ 34′ ‎−09° 5.77 0.64 347 B9V
225197 343 00h 04m 19.76s ‏ 44.0″ 31′ ‎−16° 5.78 1.04 289 K0III
11522 8778 01h 52m 52.09s ‏ 44.8″ 55′ ‎−16° 5.78 0.75 330 F0V
16160 12114 02h 36m 03.83s ‏ 00.1″ 53′ ‎+06° 5.79 6.50 24 K3V
16673 12444 02h 40m 12.50s ‏ 09.7″ 27′ ‎−09° 5.79 4.12 70 F6V
16247 12148 02h 36m 35.10s ‏ 48.3″ 43′ ‎+07° 5.81 1.05 292 K0III:
645 873 00h 10m 42.75s ‏ 47.3″ 34′ ‎−12° 5.84 1.77 212 K0III
13692 10326 02h 13m 00.95s ‏ 00.9″ 00′ ‎−21° 5.86 0.42 399 K0III
42 Cet 42 8036 6226 01h 19m 48.29s ‏ 32.4″ 30′ ‎−00° 5.87 0.46 394 A7V...
12583 9572 02h 02m 58.55s ‏ 21.4″ 18′ ‎−15° 5.87 0.85 329 K0II/III
5384 4346 00h 55m 42.40s ‏ 49.3″ 20′ ‎−07° 5.88 −0.04 498 K5III
15144 11348 02h 26m 00.38s ‏ 28.0″ 20′ ‎−15° 5.88 1.79 214 Ap SrCrEu
14728 11033 02h 22m 04.98s ‏ 43.3″ 39′ ‎−17° 5.89 −0.06 504 K2III
15220 11381 02h 26m 35.16s ‏ 34.3″ 02′ ‎−20° 5.89 1.19 284 K2III
3807 3193 00h 40m 42.38s ‏ 06.5″ 21′ ‎−04° 5.90 −0.34 576 K0III
4732 3834 00h 49m 13.90s ‏ 11.5″ 08′ ‎−24° 5.90 2.14 184 K0III
8556 6564 01h 24m 20.48s ‏ 52.8″ 54′ ‎−06° 5.92 2.66 146 F4V
319 636 00h 07m 46.86s ‏ 30.5″ 30′ ‎−22° 5.93 1.41 262 A1V
34 Cet 34 7147 5594 01h 11m 43.54s ‏ 03.7″ 15′ ‎−02° 5.93 0.28 441 K4III
14 Cet 14 3229 2787 00h 35m 32.75s ‏ 19.7″ 30′ ‎−00° 5.94 2.21 181 F5IV
63 Cet 63 13468 10234 02h 11m 35.84s ‏ 31.3″ 49′ ‎−01° 5.94 0.76 354 G9III:
61 Cet 61 12641 9631 02h 03m 48.12s ‏ 24.5″ 20′ ‎−00° 5.96 0.94 330 G5V...
33 Cet 33 7014 5510 01h 10m 33.56s ‏ 44.6″ 26′ ‎+02° 5.97 −1.23 898 K4III
18262 13679 02h 56m 13.73s ‏ 54.4″ 22′ ‎+08° 5.97 2.73 145 F7IV
16825 12562 02h 41m 34.13s ‏ 57.9″ 32′ ‎−14° 5.98 2.52 161 F5V
360 671 00h 08m 17.55s ‏ 26.5″ 49′ ‎−08° 5.99 0.94 333 G8III:
13456 10215 02h 11m 22.24s ‏ 06.3″ 03′ ‎−10° 6.00 2.51 163 F5V
15633 11687 02h 30m 45.23s ‏ 21.2″ 15′ ‎+00° 6.00 1.37 275 A7III-IVs
4145 3436 00h 43m 50.09s ‏ 40.7″ 00′ ‎−12° 6.01 2.38 174 K1III
11803 8998 01h 55m 53.74s ‏ 58.3″ 50′ ‎+01° 6.01 3.06 127 F7V+...
17163 12862 02h 45m 20.87s ‏ 42.2″ 42′ ‎+04° 6.04 2.49 167 F0III:
19121 14315 03h 04m 38.05s ‏ 49.0″ 51′ ‎+01° 6.05 0.97 338 K0III
3326 2852 00h 36m 06.90s ‏ 32.0″ 50′ ‎−22° 6.06 2.58 162 A5m...
26 Cet 26 6288 4979 01h 03m 48.96s ‏ 01.0″ 22′ ‎+01° 6.06 2.29 185 F1V
13215 9999 02h 08m 45.67s ‏ 44.8″ 46′ ‎−17° 6.07 −1.93 1299 M1III
16824 12584 02h 41m 48.33s ‏ 49.6″ 12′ ‎−03° 6.07 −0.67 726 G9III:
27 Cet 27 6482 5121 01h 05m 36.90s ‏ 45.3″ 58′ ‎−09° 6.09 1.21 308 K0III
15453 11603 02h 29m 35.36s ‏ 56.2″ 33′ ‎+09° 6.09 1.37 286 K2III
402 696 00h 08m 33.49s ‏ 40.9″ 34′ ‎−17° 6.11 −1.97 1347 M0/M1IIICNp
6559 5170 01h 06m 07.73s ‏ 32.5″ 59′ ‎−23° 6.12 0.96 350 K1III
8921 6822 01h 27m 46.44s ‏ 05.8″ 54′ ‎−10° 6.13 0.94 356 K0
3795 3185 00h 40m 32.40s ‏ 14.4″ 48′ ‎−23° 6.14 3.86 93 G3/G5V
2630 2337 00h 29m 51.81s ‏ 50.5″ 51′ ‎−14° 6.15 3.02 138 F2/F3V
4301 3552 00h 45m 24.10s ‏ 45.3″ 37′ ‎−04° 6.15 −1.52 1113 M0III
18 Cet 18 4307 3559 00h 45m 28.71s ‏ 49.1″ 52′ ‎−12° 6.15 3.63 104 G2V
21 Cet 21 5268 4257 00h 54m 17.58s ‏ 26.0″ 44′ ‎−08° 6.15 0.82 379 G5IV
18345 13756 02h 57m 04.56s ‏ 03.5″ 30′ ‎+04° 6.15 −0.01 556 M4III
10 Cet 10 2273 2100 00h 26m 37.37s ‏ 58.3″ 02′ ‎−00° 6.16 0.29 486 G8III
8121 6272 01h 20m 27.84s ‏ 19.7″ 14′ ‎−11° 6.16 0.81 382 K1III
8589 6589 01h 24m 39.91s ‏ 37.5″ 39′ ‎−15° 6.17 1.12 334 G8III/IV
8599 6605 01h 24m 48.67s ‏ 54.7″ 50′ ‎−02° 6.17 1.60 268 G8III
15652 11671 02h 30m 32.79s ‏ 42.9″ 32′ ‎−22° 6.17 0.48 448 M0III
16060 12022 02h 35m 04.14s ‏ 16.7″ 28′ ‎+07° 6.17 0.82 383 G6III:
203 560 00h 06m 50.02s ‏ 26.7″ 06′ ‎−23° 6.19 3.23 127 F2IV
15996 11907 02h 33m 40.25s ‏ 06.2″ 00′ ‎−20° 6.19 0.94 365 K1III
256 602 00h 07m 18.27s ‏ 13.3″ 23′ ‎−17° 6.20 0.18 522 A2IV/V
10658 8094 01h 43m 54.81s ‏ 55.6″ 45′ ‎−04° 6.20 −0.51 716 K0
8334 6432 01h 22m 36.91s ‏ 35.2″ 43′ ‎+01° 6.21 −0.84 838 M0III
44 Cet 44 8511 6539 01h 24m 02.43s ‏ 26.1″ 00′ ‎−08° 6.21 2.07 220 F0V
16467 12318 02h 38m 36.78s ‏ 35.5″ 26′ ‎+03° 6.21 0.57 437 G9III
14830 11108 02h 22m 57.55s ‏ 16.8″ 21′ ‎−18° 6.22 0.84 388 G8/K0III
2268 2086 00h 26m 21.74s ‏ 37.0″ 41′ ‎−18° 6.24 −0.59 758 M1III
10009 7580 01h 37m 37.56s ‏ 14.6″ 24′ ‎−09° 6.24 3.33 125 F7V
18832 14104 03h 01m 52.28s ‏ 10.0″ 20′ ‎+05° 6.24 0.34 492 K0
225045 238 00h 02m 57.43s ‏ 45.9″ 02′ ‎−20° 6.25 2.29 202 F6/F7V
8120 6283 01h 20m 34.57s ‏ 49.2″ 14′ ‎−03° 6.26 0.21 528 K1III
16647 12447 02h 40m 15.66s ‏ 43.0″ 06′ ‎+06° 6.26 3.27 129 F3V:
4772 3858 00h 49m 33.44s ‏ 43.6″ 21′ ‎−23° 6.27 −0.83 858 A3IV
19525 14607 03h 08m 38.79s ‏ 15.2″ 28′ ‎+08° 6.28 0.50 468 G9III
1 Cet 1 224481 118178 23h 58m 21.17s ‏ 50.9″ 50′ ‎−15° 6.28 0.41 486 K1IIICN...
12923 9827 02h 06m 29.27s ‏ 07.3″ 02′ ‎+00° 6.29 0.17 545 K0
224283 118029 23h 56m 29.94s ‏ 14.1″ 44′ ‎−24° 6.31 0.37 502 G8III/IV
71 Cet 71 15004 11261 02h 24m 58.39s ‏ 48.1″ 46′ ‎−02° 6.34 −0.14 646 A0III
8350 6427 01h 22m 30.52s ‏ 51.8″ 04′ ‎−19° 6.35 2.48 194 F5/F6V
6668 5259 01h 07m 12.88s ‏ 46.5″ 59′ ‎−23° 6.36 2.08 234 A3III
9 Cet 9 1835 1803 00h 22m 51.55s ‏ 34.5″ 12′ ‎−12° 6.39 4.84 66 G3V BE Cet; BY Dra variable
13004 9862 02h 06m 51.96s ‏ 19.6″ 08′ ‎−19° 6.39 1.79 271 K1III
32 Cet 32 6976 5485 01h 10m 11.96s ‏ 21.7″ 54′ ‎−08° 6.40 1.16 365 K0III
16399 12272 02h 38m 00.70s ‏ 43.4″ 41′ ‎+07° 6.40 1.82 269 F6IV
9731 7363 01h 34m 51.55s ‏ 59.0″ 41′ ‎−23° 6.41 −1.00 991 K2III
8779 6717 01h 26m 27.32s ‏ 56.3″ 23′ ‎−00° 6.42 −0.22 694 K0IV
11365 8664 01h 51m 37.80s ‏ 26.8″ 52′ ‎−06° 6.42 0.31 542 K0
اچ‌دی ۱۱۹۶۴ 11964 9094 01h 57m 09.82s ‏ 30.6″ 14′ ‎−10° 6.42 3.76 111 G5IV سه سیاره دارد (b, c، و d)
1879 1821 00h 23m 04.35s ‏ 33.4″ 56′ ‎−15° 6.43 −1.02 1009 M0III
8896 6789 01h 27m 23.31s ‏ 16.9″ 20′ ‎−22° 6.43 1.06 387 K0/K1III
10024 7597 01h 37m 52.05s ‏ 26.3″ 26′ ‎−03° 6.43 −0.76 896 K5
12702 9655 02h 04m 12.44s ‏ 35.1″ 51′ ‎−11° 6.43 −1.11 1052 K4III
13763 10396 02h 13m 53.55s ‏ 52.8″ 03′ ‎−09° 6.43 −1.50 1259 K0
2475 2237 00h 28m 21.17s ‏ 05.2″ 20′ ‎−20° 6.44 3.90 105 G3V
5156 4164 00h 53m 12.39s ‏ 37.1″ 46′ ‎−24° 6.44 2.08 243 F3V
29 Cet 29 6734 5315 01h 07m 59.58s ‏ 38.7″ 59′ ‎+01° 6.44 3.11 151 K0IV
9690 7362 01h 34m 51.31s ‏ 25.7″ 31′ ‎−03° 6.44 −0.56 819 K0
11396 8688 01h 51m 46.09s ‏ 50.9″ 38′ ‎−15° 6.44 −0.52 805 M2III
3325 2846 00h 36m 03.20s ‏ 22.4″ 58′ ‎−14° 6.45 0.68 464 K0III
10725 8143 01h 44m 43.67s ‏ 58.2″ 45′ ‎−06° 6.45 0.37 535 G0
25 Ari 25 15228 11427 02h 27m 23.56s ‏ 55.7″ 11′ ‎+10° 6.45 3.65 119 F5V
15328 11474 02h 27m 59.93s ‏ 39.2″ 57′ ‎+01° 6.45 −0.87 950 K0III
224349 118081 23h 57m 10.14s ‏ 01.0″ 50′ ‎−20° 6.45 0.72 456 G8/K0III
225069 253 00h 03m 07.82s ‏ 42.5″ 08′ ‎−24° 6.46 0.62 481 K1III
1343 1402 00h 17m 32.69s ‏ 03.9″ 03′ ‎−19° 6.46 3.02 159 F3V
12116 9237 01h 58m 45.95s ‏ 02.7″ 18′ ‎−11° 6.46 0.97 409 G5
1461 1499 00h 18m 41.62s ‏ 09.5″ 03′ ‎−08° 6.47 4.62 76 G0V
4338 3576 00h 45m 41.70s ‏ 27.1″ 25′ ‎−16° 6.47 1.75 286 F0IV
6037 4801 01h 01m 38.60s ‏ 55.3″ 15′ ‎−16° 6.47 1.82 277 K2/K3III
17001 12720 02h 43m 28.90s ‏ 53.4″ 31′ ‎−02° 6.48 0.66 475 K0
3794 3175 00h 40m 28.56s ‏ 59.8″ 30′ ‎−16° 6.49 0.55 503 G8III
13546 10273 02h 12m 15.76s ‏ 43.9″ 44′ ‎+02° 6.49 0.56 499 G5
1256 1331 00h 16m 42.35s ‏ 36.2″ 12′ ‎−20° 6.50 0.13 612 B6III/IV
43 Cet 43 8335 6429 01h 22m 34.82s ‏ 58.7″ 26′ ‎−00° 6.50 0.39 544 K0III:
8713 6687 01h 25m 52.33s ‏ 38.4″ 55′ ‎−03° 6.50 1.47 330 K0
14417 10854 02h 19m 40.76s ‏ 44.1″ 20′ ‎−04° 6.50 0.38 545 A3V
40 Cet 40 7727 5985 01h 16m 58.86s ‏ 43.7″ 16′ ‎−02° 6.52 4.16 97 F8
58 Cet 58 12020 9165 01h 57m 59.39s ‏ 34.2″ 03′ ‎−02° 6.52 0.63 491 A0
35 Cet 35 7218 5646 01h 12m 30.75s ‏ 18.6″ 28′ ‎+02° 6.55 2.96 170 F8
15 Cet 15 3512 2994 00h 38m 04.57s ‏ 12.6″ 30′ ‎−00° 6.64 −0.11 731 K2III
χ Cet B χ 53 11131 8486 01h 49m 23.36s ‏ 12.8″ 42′ ‎−10° 6.72 2.29 78 G0 component of the χ Cet system
79 Cet 79 16141 12048 02h 35m 20.02s ‏ 34.3″ 33′ ‎−03° 6.83 4.05 117 G5IV یک سیاره دارد(b)
اچ‌دی ۱۱۵۰۶ 11506 8770 01h 52m 50.53s ‏ 25.1″ 30′ ‎−19° 7.54 3.89 176 G0V یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۵۳۱۹ 5319 4297 00h 55m 01.40s ‏ 22.4″ 47′ ‎+00° 8.05 3.05 326 K0III یک سیاره دارد(b)
اچ‌دی ۱۲۰۳۹ 12039 9141 01h 57m 48.98s ‏ 05.3″ 54′ ‎−21° 8.11 4.98 138 G4V DK Cet; BY Dra variable; has a debris disk
HD 224693 224693 118319 23h 59m 53.83s ‏ 41.2″ 25′ ‎−22° 8.23 3.36 306 G2IV یک سیاره دارد(b)
58 Cet 58 12021 9155 01h 57m 56.14s ‏ 57.7″ 05′ ‎−02° 8.89 0.54 1523 A0
اچ‌دی ۲۶۳۸ 2638 2350 00h 29m 59.87s ‏ 50.4″ 45′ ‎−05° 9.44 5.79 175 G5 یک سیاره دارد (b)
YZ Cet 5643 01h 12m 30.64s ‏ 56.3″ 59′ ‎−16° 12.10 14.25 12.12 M4.5V ۲۱مین ستاره نزدیک; ستاره شراره‌دار
UV Cet 01h 39m 01.54s ‏ 01.8″ 57′ ‎−17° 12.54 15.40 8.73 M5.5Ve primary component of Luyten 726-8, the 6th nearest star system; prototype of UV Cet variables (flare stars)
BL Cet 01h 39m 01.54s ‏ 01.8″ 57′ ‎−17° 12.99 15.85 8.73 M6.0Ve secondary component of Luyten 726-8; flare star

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]