پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات منطقه مسکونی

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از الگو:Infobox Finnish municipality)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد

فارسی

{{جعبه اطلاعات منطقه مسکونی
|جاسازی‌کردن                = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
                       <!-- نام -->
|نام                    = <!-- درصورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|نام رسمی                 = 
|نام بومی                 = 
|زبان نام بومی               = 
|نام دیگر                 = 
|نوع محل سکونت               = 
                       <!-- نویسه‌گردانی(ها) -->
|متن به زبان  بومی 1           = 
|متن به زبان  بومی 1 نوع         = 
|متن به زبان  بومی 1 اطلاعات        = 
|متن به زبان  بومی 1 نوع1         = 
|متن به زبان  بومی 1اطلاعات        = 
|متن به زبان  بومی 1 نوع2         = 
|متن به زبان  بومی 1اطلاعات2        = 
|متن به زبان  بومی 2           = 
|متن به زبان  بومی 2 نوع         = 
|متن به زبان  بومی 2 اطلاعات        = 
|متن به زبان  بومی 2 نوع1         = 
|متن به زبان  بومی 2اطلاعات        = 
|متن به زبان  بومی 2 نوع2         = 
|متن به زبان  بومی 2اطلاعات2        = 
                       <!-- تصویر، نام مستعار، شعار -->
|تصویر دورنما               = 
|اندازه تصویر               = 
|تصویر دیگر                = 
|عنوان تصویر                = 
|تصویر                   = 
|تصویر پرچم                = 
|اندازه پرچم                = 
|پرچم دیگر                 = 
|پیوند پرچم                = 
|تصویر مهر                 = 
|اندازه مهر                = 
|دیگرمهر                  = 
|پیوند مهر                 = 
|تصویر سپر                 = 
|اندازه سپر                = 
|سپر دیگر                 = 
|پیوند سپر                 = 
|تصویر نشان                = 
|نوع نشان                 = 
|اندازه نشان                = 
|نشان دیگر                 = 
|پیوند نشان                = 
|نام مستعار                = 
|ریشه‌شناسی                 = 
|شعار                   = 
|پیوند شعار                = 
|سرود                   = 
|پیوند سرود                = 
                       <!-- نقشه(ها) و مختصات -->
|تصویر نقشه                = 
|اندازه  نقشه               = 
|نقشه دیگر                 = 
|عنوان  نقشه               = 
|تصویر  نقشه 1              = 
|نقشه اندازه1               = 
|اندازه نقشه1               = 
|نقشه دیگر1                = 
|عنوان نقشه1                = 
|نقشه نقطه تصویر             = 
|اندازه نقطه  نقشه            = 
|دیگر نقطه نقشه پایه           = 
|دیگر نقشه نقطه              = 
|توضیح نقطه نقشه              = 
|نقطه ایکس                 = 
| نقطه وای                 = 
|نقشه  سنجاق               = 
|موقعیت برچسب سنجاق            = 
|برچسب سنجاق               = 
|دیگر سنجاق نقشه              = 
|اندازه سنجاق نقشه             = 
|مختصات                  = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
|latd                   = 
|latm                   = 
|lats                   = 
|latNS                   = 
|longd                   = 
|longm                   = 
|longs                   = 
|longEW                  = 
|مختصات سنجاق               = 
|مختصات منطقه               = 
|نوع مختصات                = 
|نمایش مختصات               = 
|قالب مختصات                = 
|پانویس مختصات               = 
                       <!-- موقعیت -->
|نوع زیربخش                = 
|نام زیربخش                = 
|نوع زیربخش1                = 
|نام زیربخش1                = 
|نوع زیربخش2                = 
|نام زیربخش2                = 
                       <!-- بنیان‌گذاری -->
|عنوان تاسیس                = 
|تاریخ تاسیس                = 
|عنوان تاسیس1               = 
|تاریخ تاسیس1               = 
|عنوان تاسیس2               = 
|تاریخ تاسیس2               = 
|عنوان تاسیس3               = 
|تاریخ تاسیس3               = 
|تاریخ انقراض               = 
|بنیان‌گذار                 = 
|برگرفته از نام              = 
                       <!-- مدیریت و بخش‌های کوچکتر -->
|نوع حکومت                 = 
|حکومت                   = 
|بخش‌ها                   = 
|سبک بخش‌ها                 = 
|نوع بخش‌ها                 = 
|پانوشت حکومت               = 
                       <!-- نوع حکومت و رهبران -->
|نوع حکومت                 = 
|هیئت حاکمه                = 
|رهبر حزب                 = 
|عنوان رهبر                = 
|نام رهبر                 = 
|عنوان رهبر1                = 
|نام رهبر1                 = 
|رهبر نام1                 = 
                       <!-- تنظیمات نمایش -->
|نوع کل                  = 
|واحد pref                 = <!-- برای ارجحیت دادن واحدهای اندازه‌گیری بریتانیایی به واحدهای متریک، بکار می‌رود. برای اینکار باید از "Imperial" استفاده کنید. -->
<!-- مساحت -->
|پانوشت منطقه               = 
|بزرگی منطقه                = 
|مساحت کل به کیلومتر مربع         = 
|مساحت کل به مایل مربع           = 
|مساحت کل dunam              = 
|مساحت خشکی به کیلومتر مربع        = 
|مساحت خشکی به مایل مربع          = 
|مساحت آب به کیلومتر مربع         = 
|مساحت آب به مایل مربع           = 
|درصد مساحت آب               = 
|پانوشت منطقه شهری             = 
|مساحت منطقه شهری به کیلومتر مربع     = 
|مساحت منطقه شهری مایل مربع        = 
|پانوشت منطقه روستایی           = 
|مساحت منطقه روستایی به کیلومتر مربع    = 
|مساحت منطقه روستایی به مایل مربع     = 
|پانوشت منطقه کلان‌شهری           = 
|مساحت منطقه کلان‌شهری به کیلومتر مربع    = 
|مساحت منطقه کلان‌شهری به مایل مربع     = 
|رتبه منطق                 = 
|رتبه مساحت                = 
|عنوان منطقه خالی1             = 
|عنوان منطقه خالی2             = 
|مساحت منطقه خالی1 به کیلومتر مربع     = 
|مساحت منطقه خالی2 به کیلومتر مربع     = 
|مساحت منطقه خالی1 به مایل مربع      = 
|مساحت منطقه خالی2 مایل مربع        = 
|توضیح مساحت                = 
                       <!-- ابعاد -->
|درازا به کیلومتر             = 
|درازا به مایل               = 
|پهنا به کیلومتر              = 
|پهنا به مایل               = 
|پانوشت ابعاد               = 
                       <!-- بلندی -->
|پانوشت بلندی               = 
|پیوند بلندی                = 
|بلندی به متر               = 
|بلندی به فوت               = 
|پانوشت بیشینه بلندی            = 
|بیشینه بلندی به متر            = 
|بیشینه بلندی به فوت            = 
|پانوشت کمینه بلندی            = 
|کمینه بلندی به متر            = 
|کمینه بلندی به فوت            = 
|رتبه کمینه بلندی             = 
                       <!-- جمعیت -->
|جمعیت                   = 
|پانوشت جمعیت               = 
|کل جمعیت                 = 
|جمعیت تا تاریخ              = 
|رتبه جمعیت                = 
|تراکم جمعیت به کیلومترمربع        = 
|تراکم جمعیت به مایل مربع         = 
|برآورد جمعیت               = 
|برآورد جمعیت تا تاریخ           = 
|تراکم جمعیت شهری به کیلومترمربع      = 
|تراکم جمعیت شهری به مایل مربع       = 
|جمعیت روستایی               = 
|تراکم جمعیت روستایی به کیلومترمربع    = 
|تراکم جمعیت روستایی به مایل مربع     = 
|مترو جمعیت                = 
|جمعیت منطقه کلان‌شهری            = 
|تراکم جمعیت منطقه کلان‌شهری به کیلومتر مربع = 
|تراکم جمعیت منطقه کلان‌شهری به مایل مربع  = 
|تراکم جمعیت                = 
|رتبه تراکم جمعیت             = 
|عنوان جمعیت خالی1             = 
|جمعیت خالی1                = 
|تراکم جمعیت خالی1 به کیلومترمربع     = 
|تراکم جمعیت خالی1 به مایل مربع      = 
|عنوان جمعیت خالی2             = 
|جمعیت خالی2                = 
|تراکم جمعیت خالی2 به کیلومترمربع     = 
|تراکم جمعیت خالی2 به مایل مربع      = 
|جمعیت                   = 
|توضیح جمعیت                = 
                       <!-- جمعیت‌شناسی -->
|نوع جمعیت‌شناسی1              = 
|پانوشت جمعیت‌شناسی1            = 
|عنوان1 جمعیت‌شناسی1            = 
|جمعیت‌شناسی1اطلاعات1            = 
|نوع جمعیت‌شناسی2              = 
|پانوشت جمعیت‌شناسی2            = 
|عنوان1 جمعیت‌شناسی2            = 
|جمعیت‌شناسی2اطلاعات1            = 
                       <!-- منطقه(های) زمانی -->
|منطقه زمانی1               = 
|تفاوت ساعت نسبت به گرینویچ1        = 
|منطقه زمانی1 DST             = 
|تفاوت ساعت نسبت به گرینویچ1 DST      = 
|منطقه زمانی2               = 
|تفاوت ساعت نسبت به گرینویچ        = 
|منطقه زمانی2 DST             = 
|تفاوت ساعت نسبت به گرینویچ2 DST      = 
|پیوند منطقه زمانی             = 
                       <!-- کد پستی -->
|کد پستی                  = 
|نوع کد پستی                = 
|کد پستی2                 = 
|نوع کد پستی2               = 
|نوع کد منطقه               = 
|کد منطقه                 = 
|کد جغرافیایی               = 
|کد ایزو                  = 
|پلاک خودرو                 = 
                       <!-- پارامترهای خالی -->
|اطلاعات خالی بخش 1             = 
|خالی1 نام بخش 1              = 
|خالی1 اطلاعات بخش 1            = 
|خالی2 نام بخش 1              = 
|خالی2 اطلاعات بخش 1            = 
|نام خالی بخش               = 
|اطلاعات خالی بخش 2             = 
|خالی1 نام بخش               = 
|خالی1 اطلاعات بخش 2            = 
|خالی2 نام بخش 2              = 
|خالی2 اطلاعات بخش 2            = 
                       <!-- دیگر اطلاعات -->
|وبگاه                   = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|پانوشت                  = 
|پودمان                  = <!-- برای فراخوانی یک الگوی دیگر -->
|ویکی‌داده                 = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox settlement
| name          = <!-- at least one of the first two fields must be filled in -->
| official_name      = 
| native_name       = <!-- if different from the English name -->
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-1 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| other_name       = 
| settlement_type     = <!-- such as Town, Village, City, Borough etc. -->
<!-- transliteration(s) -->
| translit_lang1     = 
| translit_lang1_type   = 
| translit_lang1_info   = 
| translit_lang1_type1  = 
| translit_lang1_info1  = 
| translit_lang1_type2  = 
| translit_lang1_info2  = <!-- etc., up to translit_lang1_type6 / translit_lang1_info6 -->
| translit_lang2     = 
| translit_lang2_type   = 
| translit_lang2_info   = 
| translit_lang2_type1  = 
| translit_lang2_info1  = 
| translit_lang2_type2  = 
| translit_lang2_info2  = <!-- etc., up to translit_lang2_type6 / translit_lang2_info6 -->
<!-- images, nickname, motto -->
| image_skyline      = 
| imagesize        = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_size        = 
| flag_alt        = 
| flag_border       = 
| flag_link        = 
| image_seal       = 
| seal_size        = 
| seal_alt        = 
| seal_link        = 
| seal_type        = 
| image_shield      = 
| shield_size       = 
| shield_alt       = 
| shield_link       = 
| image_blank_emblem   = 
| blank_emblem_type    = 
| blank_emblem_size    = 
| blank_emblem_alt    = 
| blank_emblem_link    = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| nicknames        = 
| motto          = 
| mottoes         = 
| anthem         = 
<!-- maps and coordinates -->
| image_map        = 
| mapsize         = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| image_map1       = 
| mapsize1        = 
| map_alt1        = 
| map_caption1      = 
| pushpin_map       = <!-- name of a location map as per Template:Location_map -->
| pushpin_mapsize     = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| pushpin_map_caption_notsmall = 
| pushpin_label      = <!-- only necessary if "name" or "official_name" are too long -->
| pushpin_label_position = <!-- position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
| pushpin_outside     = 
| pushpin_relief     = 
| pushpin_image      = 
| pushpin_overlay     = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = <!-- to specify exact location of coordinates (was coor_type) -->
| coordinates_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| grid_name        = <!-- name of a regional grid system -->
| grid_position      = <!-- position on the regional grid system -->
<!-- location -->
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = <!-- the name of the country -->
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = <!-- etc., subdivision_type6 / subdivision_name6 -->
<!-- established -->
| established_title    = <!-- Founded -->
| established_date    = <!-- requires established_title= -->
| established_title1   = <!-- Incorporated (town) -->
| established_date1    = <!-- requires established_title1= -->
| established_title2   = <!-- Incorporated (city) -->
| established_date2    = <!-- requires established_title2= -->
| established_title3   = 
| established_date3    = <!-- requires established_title3= -->
| established_title4   = 
| established_date4    = <!-- requires established_title4= -->
| established_title5   = 
| established_date5    = <!-- requires established_title5= -->
| established_title6   = 
| established_date6    = <!-- requires established_title6= -->
| established_title7   = 
| established_date7    = <!-- requires established_title7= -->
| extinct_title      = 
| extinct_date      = 
| founder         = 
| named_for        = 
<!-- seat, smaller parts -->
| seat_type        = <!-- defaults to: Seat -->
| seat          = 
| seat1_type       = <!-- defaults to: Former seat -->
| seat1          = 
| parts_type       = <!-- defaults to: Boroughs -->
| parts_style       = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) -->
| parts          = <!-- parts text, or header for parts list -->
| p1           = 
| p2           = <!-- etc., up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- government type, leaders -->
| government_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| government_type     = 
| governing_body     = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = <!-- add   (no-break space) to disable automatic links -->
| leader_title1      = 
| leader_name1      = <!-- etc., up to leader_title4 / leader_name4 -->
<!-- display settings -->
| total_type       = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
| unit_pref        = <!-- enter: Imperial, to display imperial before metric -->
<!-- area -->
| area_footnotes     = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| dunam_link       = <!-- If dunams are used, this specifies which dunam to link. -->
| area_total_km2     = <!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
| area_total_sq_mi    = <!-- see table @ Template:Infobox settlement for details -->
| area_total_ha      = 
| area_total_acre     = 
| area_total_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_land_km2      = 
| area_land_sq_mi     = 
| area_land_ha      = 
| area_land_acre     = 
| area_land_dunam     = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_km2     = 
| area_water_sq_mi    = 
| area_water_ha      = 
| area_water_acre     = 
| area_water_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_percent   = 
| area_urban_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_urban_km2     = 
| area_urban_sq_mi    = 
| area_urban_ha      = 
| area_urban_acre     = 
| area_urban_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rural_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_rural_km2     = 
| area_rural_sq_mi    = 
| area_rural_ha      = 
| area_rural_acre     = 
| area_rural_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_metro_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_metro_km2     = 
| area_metro_sq_mi    = 
| area_metro_ha      = 
| area_metro_acre     = 
| area_metro_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank1_km2     = 
| area_blank1_sq_mi    = 
| area_blank1_ha     = 
| area_blank1_acre    = 
| area_blank1_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_blank2_title    = 
| area_blank2_km2     = 
| area_blank2_sq_mi    = 
| area_blank2_ha     = 
| area_blank2_acre    = 
| area_blank2_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_note        = 
<!-- dimensions -->
| dimensions_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| length_km        = 
| length_mi        = 
| width_km        = 
| width_mi        = 
<!-- elevation -->
| elevation_footnotes   = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_m       = 
| elevation_ft      = 
| elevation_point     = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_max_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_max_m     = 
| elevation_max_ft    = 
| elevation_max_point   = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_max_rank   = 
| elevation_min_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_min_m     = 
| elevation_min_ft    = 
| elevation_min_point   = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_min_rank   = 
<!-- population -->
| population_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| population_as_of    = 
| population_total    = 
| pop_est_footnotes    = 
| pop_est_as_of      = 
| population_est     = 
| population_rank     = 
| population_density_km2 = <!-- for automatic calculation of any density field, use: auto -->
| population_density_sq_mi =
| population_urban_footnotes   = 
| population_urban        = 
| population_density_urban_km2  = 
| population_density_urban_sq_mi = 
| population_rural_footnotes   = 
| population_rural        = 
| population_density_rural_km2  = 
| population_density_rural_sq_mi = 
| population_metro_footnotes   = 
| population_metro        = 
| population_density_metro_km2  = 
| population_density_metro_sq_mi = 
| population_density_rank    = 
| population_blank1_title    = 
| population_blank1       = 
| population_density_blank1_km2 = 
| population_density_blank1_sq_mi = 
| population_blank2_title    = 
| population_blank2       = 
| population_density_blank2_km2 = 
| population_density_blank2_sq_mi = 
| population_demonym   = <!-- demonym, e.g. Liverpudlian for someone from Liverpool -->
| population_demonyms   = 
| population_note     = 
<!-- demographics (section 1) -->
| demographics_type1   = 
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1  = 
| demographics1_info1   = <!-- etc., up to demographics1_title7 / demographics1_info7 -->
<!-- demographics (section 2) -->
| demographics_type2   = 
| demographics2_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics2_title1  = 
| demographics2_info1   = <!-- etc., up to demographics2_title10 / demographics2_info10 -->
<!-- time zone(s) -->
| timezone_link      = 
| timezone1_location   = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| timezone2_location   = 
| timezone2        = 
| utc_offset2       = 
| timezone2_DST      = 
| utc_offset2_DST     = 
| timezone3_location   = 
| timezone3        = 
| utc_offset3       = 
| timezone3_DST      = 
| utc_offset3_DST     = 
| timezone4_location   = 
| timezone4        = 
| utc_offset4       = 
| timezone4_DST      = 
| utc_offset4_DST     = 
| timezone5_location   = 
| timezone5        = 
| utc_offset5       = 
| timezone5_DST      = 
| utc_offset5_DST     = 
<!-- postal codes, area code -->
| postal_code_type    = <!-- enter ZIP Code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal_code       = 
| postal2_code_type    = <!-- enter ZIP Code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal2_code      = 
| area_code_type     = <!-- defaults to: Area code(s) -->
| area_code        = 
| area_codes       = 
| geocode         = 
| iso_code        = 
| registration_plate_type = 
| registration_plate   = 
| code1_name       = 
| code1_info       = 
| code2_name       = 
| code2_info       = 
<!-- blank fields (section 1) -->
| blank_name_sec1     = 
| blank_info_sec1     = 
| blank1_name_sec1    = 
| blank1_info_sec1    = 
| blank2_name_sec1    = 
| blank2_info_sec1    = <!-- etc., up to blank7_name_sec1 / blank7_info_sec1 -->
<!-- blank fields (section 2) -->
| blank_name_sec2     = 
| blank_info_sec2     = 
| blank1_name_sec2    = 
| blank1_info_sec2    = 
| blank2_name_sec2    = 
| blank2_info_sec2    = <!-- etc., up to blank7_name_sec2 / blank7_info_sec2 -->
<!-- website, footnotes -->
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

توضیحات الگو

Name and transliteration

Parameter name Usage Description
name optional This is the usual name in English. If it's not specified, the infobox will use the official_name as a title unless this too is missing, in which case the page name will be used.
official_name optional The official name in English if different from name
native_name optional Name in the local language, if different from name, and if not English. This will display under the name/official name
native_name_lang optional Use ISO 639-1 code, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
other_name optional For places with a former or more common name like Bombay or Saigon
settlement_type optional Any type can be entered, such as City, Town, Village, Hamlet, Municipality, Reservation, etc. If set, will be displayed under the names. Might also be used as a label for total population/area (defaulting to City), if needed to distinguish from Urban, Rural or Metro (if urban, rural or metro figures are not present, the label is Total unless total_type is set).
Transliteration(s)
translit_lang1 optional Will place the "entry" before the word "transliteration(s)". Can be used to specify a particular language like in Dêlêg or one may just enter "Other", like in Gaza's article.
translit_lang1_type
translit_lang1_type1
to
translit_lang1_type6
optional
translit_lang1_info
translit_lang1_info1
to
translit_lang1_info6
optional
translit_lang2 optional Will place a second transliteration. See Dêlêg
translit_lang2_type
translit_lang2_type1
to
translit_lang2_type6
optional
translit_lang2_info
translit_lang2_info1
to
translit_lang2_info6
optional

Images, nickname, motto

Parameter name Usage Description
Skyline image
image_skyline optional Despite the name it can be any image that an editor wishes.
imagesize optional Can be used to tweak the size of the image_skyline up or down. This can be helpful if an editor wants to make the infobox wider. If used, px must be specified; default size is 250px.
image_alt optional Alt text for the image, used by visually impaired readers who cannot see the image. See WP:ALT.
image_caption optional Will place a caption under the image_skyline (if present)
Flag image
image_flag optional Used for a flag.
flag_size optional Can be used to tweak the size of the image_flag up or down from 100px as desired. If used, px must be specified; default size is 100px.
flag_alt optional Alt text for the flag.
flag_border optional Set to 'no' to remove the border from the flag
flag_link optional
Seal image
image_seal optional If the place has an official seal.
seal_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
seal_alt optional Alt text for the seal.
seal_link
seal_type
optional
Coat of arms image
image_shield optional Can be used for a place with a coat of arms.
shield_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
shield_alt optional Alt text for the shield.
shield_link optional Can be used if a wiki article if known but is not automatically linked by the template. See Coquitlam, British Columbia's infobox for an example.
Logo or emblem image
image_blank_emblem optional Can be used if a place has an official logo, crest, emblem, etc.
blank_emblem_type optional Caption beneath "image_blank_emblem" to specify what type of emblem it is.
blank_emblem_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
blank_emblem_alt optional Alt text for blank emblem.
blank_emblem_link optional
Nickname, motto
etymology optional origin of name
nickname optional well-known nickname
nicknames optional if more than one well-known nickname, use this
motto optional Will place the motto under the nicknames
mottoes optional if more than one mottoe, use this
anthem optional Will place the anthem (song) under the nicknames

Maps, coordinates

Parameter name Usage Description
Map images
image_map optional
mapsize optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt optional Alt text for map.
map_caption optional
image_map1 optional A secondary map image. The field image_map must be filled in first. Example see: Bloomsburg, Pennsylvania.
mapsize1 optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt1 optional Alt text for secondary map.
map_caption1 optional
Pushpin map(s), coordinates
pushpin_map optional The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinate fields (from |coordinates=) position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. Example: Padang, Indonesia. To show multiple pushpin maps, provide a list of maps separated by #, e.g., California#USA
pushpin_mapsize optional Must be entered as only a number—do not use px. The default value is 250.
Equivalent to width parameter in Template:Location map.
pushpin_map_alt optional Alt text for pushpin map; used by screen readers, see WP:ALT.
Equivalent to alt parameter in Template:Location map.
pushpin_map_caption optional Fill out if a different caption from map_caption is desired.
Equivalent to caption parameter in Template:Location map.
pushpin_map_caption_notsmall optional
pushpin_label optional The text of the label to display next to the identifying mark; a wikilink can be used. If not specified, the label will be the text assigned to the name or official_name parameters (if |pushpin_label_position=none, no label is displayed).
Equivalent to label parameter in Template:Location map.
pushpin_label_position optional The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is right.
Equivalent to position parameter in Template:Location map.
pushpin_outside optional Equivalent to outside parameter in Template:Location map.
pushpin_relief optional Set this to y or any non-blank value to use an alternative relief map provided by the selected location map (if a relief map is available).
Equivalent to relief parameter in Template:Location map.
pushpin_image optional Allows the use of an alternative map; the image must have the same edge coordinates as the location map template.
Equivalent to AlternativeMap parameter in Template:Location map.
pushpin_overlay optional Can be used to specify an image to be superimposed on the regular pushpin map.
Equivalent to overlay_image parameter in Template:Location map.
coordinates optional Latitude and longitude. Use {{Coord}}. See the documentation for {{Coord}} for more details on usage.
coor_pinpoint optional If needed, to specify more exactly where (or what) coordinates are given (e.g. Town Hall) or a specific place in a larger area (e.g. a city in a county). Example: Masovian Voivodeship
coordinates_footnotes optional Reference(s) for coordinates, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
grid_name
grid_position
optional Name of a regional grid system and position on the regional grid

Location, established, seat, subdivisions, government, leaders

Parameter name Usage Description
Location
subdivision_type optional almost always Country
subdivision_name optional Depends on the subdivision_type—use the name in text form, sample: United States, flag icons or flag templates can be used in this field.
subdivision_type1
to
subdivision_type6
optional Can be State/Province, region, county.
subdivision_name1
to
subdivision_name6
optional Use the name in text form, sample: Florida or [[Florida]]. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG.
Established
established_title optional Example: Founded
established_date optional Requires established_title=
established_title1 optional Example: Incorporated (town)
[Note that "established_title1" is distinct from "established_title"; you can think of "established_title" as behaving like "established_title0".]
established_date1 optional [See note for "established_title1".] Requires established_title1=
established_title2 optional Example: Incorporated (city)
established_date2 optional Requires established_title2=
established_title3 optional
established_date3 optional Requires established_title3=
established_title4 optional
established_date4 optional Requires established_title4=
established_title5 optional
established_date5 optional Requires established_title5=
established_title6 optional
established_date6 optional Requires established_title6=
established_title7 optional
established_date7 optional Requires established_title7=
extinct_title optional For when a settlement ceases to exist
extinct_date optional Requires extinct_title=
founder optional Who the settlement was founded by
named_for optional The source of the name of the settlement (a person, a place, et cetera)
Seat of government
seat_type optional The label for the seat of government (defaults to Seat).
seat optional The seat of government.
Smaller parts (e.g. boroughs of a city)
parts_type optional The label for the smaller subdivisions (defaults to Boroughs).
parts_style optional Set to list to display as a collapsible list, coll as a collapsed list, or para to use paragraph style. Default is list for up to 5 items, otherwise coll.
parts optional Text or header of the list of smaller subdivisions.
p1
p2
to
p50
optional The smaller subdivisions to be listed. Example: Warsaw
Government type, leaders
government_footnotes optional Reference(s) for government, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
government_type optional Examples: Mayor–council government, Council–manager government, City commission government, ...
governing_body optional Name of the place's governing body
leader_party optional Political party of the place's leader
leader_title optional First title of the place's leader, e.g. Mayor
leader_name optional Name of the place's leader
leader_title1
to
leader_title4
optional
leader_name1
to
leader_name4
optional For long lists use {{Collapsible list}}. See Halifax for an example.

Geographic information

These fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they should enter both values in their respective fields.
Parameter name Usage Description
Display settings
total_type optional Specifies what "total" area and population figure refer to, e.g. Greater London. This overrides other labels for total population/area. To make the total area and population display on the same line as the words "Area" and "Population", with no "Total" or similar label, set the value of this parameter to  .
unit_pref optional To change the unit order to imperial (metric), enter imperial. The default display style is metric (imperial). However, the template will swap the order automatically if the subdivision_name equals some variation of the US or the UK.
For the middle east, a unit preference of dunam can be entered (only affects total area).
All values must be entered in a raw format: no commas, spaces, or unit symbols. The template will format them automatically.
Area
area_footnotes optional Reference(s) for area, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
area_magnitude optional Setting this to any non-empty value will create a link to the appropriate order of magnitude of area page (e.g. 1 E+6 m²).
dunam_link optional If dunams are used, the default is to link the word dunams in the total area section. This can be changed by setting dunam_link to another measure (e.g. dunam_link=water). Linking can also be turned off by setting the parameter to something else (e.g. dunam_link=none or dunam_link=off).
area_total_km2 optional Total area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_total_sq_mi is empty.
area_total_ha optional Total area in hectares—symbol: ha. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display acres if area_total_acre is empty.
area_total_sq_mi optional Total area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_total_km2 is empty.
area_total_acre optional Total area in acres. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display hectares if area_total_ha is empty.
area_total_dunam optional Total area in dunams, which is wiki-linked. Used in middle eastern places like Israel, Gaza, and the West Bank. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers or hectares and square miles or acreds if area_total_km2, area_total_ha, area_total_sq_mi, and area_total_acre are empty. Examples: Gaza and Ramallah
area_land_km2 optional Land area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_land_sq_mi is empty.
area_land_sq_mi optional Land area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_land_km2 is empty.
area_land_ha optional similar to area_total_ha
area_land_dunam optional similar to area_total_dunam
area_land_acre optional similar to area_total_acre
area_water_km2 optional Water area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_water_sq_mi is empty.
area_water_sq_mi optional Water area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_water_km2 is empty.
area_water_ha optional similar to area_total_ha
area_water_dunam optional similar to area_total_dunam
area_water_acre optional similar to area_total_acre
area_water_percent optional percent of water without the "%"
area_urban_km2 optional
area_urban_sq_mi optional
area_urban_ha optional similar to area_total_ha
area_urban_dunam optional similar to area_total_dunam
area_urban_acre optional similar to area_total_acre
area_rural_km2 optional
area_rural_sq_mi optional
area_rural_ha optional similar to area_total_ha
area_rural_dunam optional similar to area_total_dunam
area_rural_acre optional similar to area_total_acre
area_metro_km2 optional
area_metro_sq_mi optional
area_metro_ha optional similar to area_total_ha
area_metro_dunam optional similar to area_total_dunam
area_metro_acre optional similar to area_total_acre
area_rank optional The settlement's area, as ranked within its parent sub-division
area_blank1_title optional Example see London
area_blank1_km2 optional
area_blank1_sq_mi optional
area_blank1_ha optional similar to area_total_ha
area_blank1_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank1_acre optional similar to area_total_acre
area_blank2_title optional
area_blank2_km2 optional
area_blank2_sq_mi optional
area_blank2_ha optional similar to area_total_ha
area_blank2_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank2_acre optional similar to area_total_acre
area_note optional A place for additional information such as the name of the source.
Dimensions
dimensions_footnotes optional Reference(s) for dimensions, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
length_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display length in miles if length_mi is empty.
length_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display length in kilometers if length_km is empty.
width_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display width in miles if length_mi is empty.
width_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display width in kilometers if length_km is empty.
Elevation
elevation_footnotes optional Reference(s) for elevation, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
elevation_m optional Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if elevation_ft is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5–50 m ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_ft optional Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display the average elevation in meters if elevation_m field is empty. However, if a range in elevation (e.g. 50–500 ft ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_max_footnotes
elevation_min_footnotes
optional Same as above, but for the "max" and "min" elevations. See Leeds.
elevation_max_m
elevation_max_ft
elevation_max_rank
elevation_min_m
elevation_min_ft
elevation_min_rank
optional Used to give highest & lowest elevations and rank, instead of just a single value. Example: Halifax Regional Municipality.

Population, demographics

The density fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they can enter both values in their respective fields. To calculate density with respect to the total area automatically, type auto in place of any density value.
Parameter name Usage Description
Population
population_total optional Actual population (see below for estimates) preferably consisting of digits only (without any commas)
population_as_of optional The year for the population total (usually a census year)
population_footnotes optional Reference(s) for population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_km2 optional
population_density_sq_mi optional
population_est optional Population estimate.
pop_est_as_of optional The year or month & year of the population estimate
pop_est_footnotes optional Reference(s) for population estimate, placed within <ref> </ref> tags
population_urban optional
population_urban_footnotes optional Reference(s) for urban population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_urban_km2 optional
population_density_urban_sq_mi optional
population_rural optional
population_rural_footnotes optional Reference(s) for rural population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_rural_km2 optional
population_density_rural_sq_mi optional
population_metro optional
population_metro_footnotes optional Reference(s) for metro population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_metro_km2 optional
population_density_metro_sq_mi optional
population_rank optional The settlement's population, as ranked within its parent sub-division
population_density_rank optional The settlement's population density, as ranked within its parent sub-division
population_blank1_title optional Can be used for estimates. Example: Windsor, Ontario
population_blank1 optional The population value for blank1_title
population_density_blank1_km2 optional
population_density_blank1_sq_mi optional
population_blank2_title optional
population_blank2 optional
population_density_blank2_km2 optional
population_density_blank2_sq_mi optional
population_demonym optional A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example, a citizen in Liverpool is known as a Liverpudlian.
population_demonyms optional If more than one demonym, use this
population_note optional A place for additional information such as the name of the source. See Windsor, Ontario for example.
Demographics (section 1)
demographics_type1 optional Section Header. For example: Ethnicity
demographics1_footnotes optional Reference(s) for demographics section 1, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics1_title1
to
demographics1_title7
optional Titles related to demographics_type1. For example: White, Black, Hispanic...
demographics1_info1
to
demographics1_info7
optional Information related to the "titles". For example: 50%, 25%, 10%...
Demographics (section 2)
demographics_type2 optional A second section header. For example: Languages
demographics2_footnotes optional Reference(s) for demographics section 2, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics2_title1
to
demographics2_title10
optional Titles related to demographics_type2. For example: English, French, Arabic...
demographics2_info1
to
demographics2_info10
optional Information related to the "titles" for type2. For example: 50%, 25%, 10%...

Other information

Parameter name Usage Description
Time zone(s)
timezone1 optional
utc_offset1 optional Plain text, e.g. "+05:00" or "-08:00". Auto-linked, so do not include references or additional text.
timezone1_DST optional
utc_offset1_DST optional
timezone2 optional A second timezone field for larger areas such as a Province.
utc_offset2 optional
timezone2_DST optional
utc_offset2_DST optional
Postal code(s) & area code
postal_code_type optional
postal_code optional
postal2_code_type optional
postal2_code optional
area_code_type optional If left blank/not used template will default to "Area code(s)"
area_code optional
area_codes optional If more than one area code, use this
geocode optional See Geocode
iso_code optional See ISO 3166
registration_plate_type optional If left blank/not used template will default to "Vehicle registration"
registration_plate optional See Vehicle registration plate
Blank fields (section 1)
blank_name_sec1 optional Fields used to display other information. The name is displayed in bold on the left side of the infobox.
blank_info_sec1 optional The information associated with the blank_name heading. The info is displayed on right side of infobox, in the same row as the name. For an example, see: Warsaw
blank1_name_sec1
to
blank7_name_sec1
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec1
to
blank7_info_sec1
optional
Blank fields (section 2)
blank_name_sec2 optional For a second section of blank fields
blank_info_sec2 optional Example: Beijing
blank1_name_sec2
to
blank7_name_sec2
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec2
to
blank7_info_sec2
optional
Website, footnotes
website optional External link to official website, Use {{URL}}, thus: {{URL|example.com}}
module optional To embed infoboxes at the bottom of the infobox
footnotes optional Text to be displayed at the bottom of the infobox
short_description optional specify custom short description; if not specified, one will be automatically generated, e.g. "Place in Israel".

نمونه‌ها

نمونه ۱
شیکاگو
از بالا راستگرد: بالاشهر شیکاگو, the تیاتر شیکاگو, شیکاگو اِل, ناوی پیِیر, میلینیوم پارک, فیلد موزیم, و ویلیس تاور
از بالا راستگرد: بالاشهر شیکاگو, the تیاتر شیکاگو, شیکاگو اِل, ناوی پیِیر, میلینیوم پارک, فیلد موزیم, و ویلیس تاور
پرچم شیکاگو
پرچم
نشان رسمی شیکاگو
مهر
ریشه‌شناسی: الگو:Lang-mia پیاز وحشی (Wild Onion)
لقب(ها): 
شهر باد (The Windy City)
شعار(ها): 
لاتین: Urbs in Horto (City in a Garden), Make Big Plans (Make No Small Plans), I Will
Location in the Chicago metropolitan area and Illinois
Location in the Chicago metropolitan area and Illinois
شیکاگو در ایالات متحده آمریکا واقع شده
شیکاگو
شیکاگو
روی نقشه ممالک متحده آمریکا
مختصات: ۴۱°۵۰′۱۵″ شمالی ۸۷°۴۰′۵۵″ غربی / ۴۱٫۸۳۷۵۰°شمالی ۸۷٫۶۸۱۹۴°غربی / 41.83750; -87.68194
کشورایالات متحده
ایالتایلینوی
منطقهکوک, دوپاگ
تاسیس شده١٧٧۰
پیوستن به اتحادیه۴ مارچ ١٨٣٧
وجه تسمیهالگو:Lang-mia
("پیاز وحشی")
مدیریت
 • نوعشهرداری
 • شهرداررحم ایمانوئل (دموکرات)
 • مجلسمجلس شیکاگو
مساحت
 • شهر[[۱ E+خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «۶»_m²|۶۰۶٫۳۵ کیلومتر مربع]] (۲۳۴٫۱۱۴ مایل مربع)
 • خشکی۵۸۹٫۵۷ کیلومتر مربع (۲۲۷٫۶۳۵ مایل مربع)
 • آب۱۶٫۷۸ کیلومتر مربع (۶٫۴۷۹ مایل مربع)  3%
 • شهری
۵۵۰۰ کیلومتر مربع (۲۱۲۳ مایل مربع)
 • کلان‌شهری
۲۸۱۶۰ کیلومتر مربع (۱۰۸۷۴ مایل مربع)
بلندی۱۸۱ متر (۵۹۴ پا)
جمعیت
 • شهر٢۶٩٥٥٩٨
 • برآورد 
(٢۰١١)
٢٧۰٧١٢۰
 • رتبهسومین
 • شهری
٨٧١١۰۰۰۰
 • تراکم شهری۱۶۰۰۰/کیلومتر مربع (۴۱۰۰۰/مایل مربع)
 • کلان‌شهری
٩۴۶١١۰٥
 • تراکم کلان‌شهری۳۴۰/کیلومتر مربع (۸۷۰/مایل مربع)
نام اهلیت(ها)شیکاگوئی
منطقه زمانییوتی‌سی -۶:۳۰ (CST)
 • تابستانی (DST)یوتی‌سی -٥:۰۰ (CDT)
کد منطقه312, 773, 872
کد FIPS17-14000
هویت GNIS۴٢٣٥٨٧, ۴٢٨٨۰٣
وبگاه
[۲]
<!-- NOTE: This differs from the actual Chicago infobox in order to provide examples. -->
{{Infobox settlement
| name = Chicago
| settlement_type = [[City (Illinois)|City]]
| image_skyline = Chicago montage.jpg
| imagesize = 275px <!--default is 250px-->
| image_caption = Clockwise from top: [[Downtown Chicago]], the [[Chicago Theatre]], the [[Chicago 'L']], [[Navy Pier]], [[Millennium Park]], the [[Field Museum]], and the [[Willis Tower|Willis (formerly Sears) Tower]]
| image_flag = Flag of Chicago, Illinois.svg
| image_seal = Seal of Chicago, Illinois.svg
| etymology = {{lang-mia|shikaakwa}} ("wild onion" or "wild garlic")
| nickname = [[Origin of Chicago's "Windy City" nickname|The Windy City]], The Second City, Chi-Town, Chi-City, Hog Butcher for the World, City of the Big Shoulders, The City That Works, and others found at [[List of nicknames for Chicago]]
| motto = {{lang-la|Urbs in Horto}} (''City in a Garden''), Make Big Plans (Make No Small Plans), I Will
| image_map = US-IL-Chicago.png
| map_caption = Location in the [[Chicago metropolitan area]] and Illinois
| pushpin_map = USA
| pushpin_map_caption = Location in the United States
| coordinates = {{coord|41|50|15|N|87|40|55|W}}
| coordinates_footnotes = <ref name="USCB Gazetteer 2010"/>
| subdivision_type = Country
| subdivision_name = United States
| subdivision_type1 = State
| subdivision_name1 = [[Illinois]]
| subdivision_type2 = [[List of counties in Illinois|Counties]]
| subdivision_name2 = [[Cook County, Illinois|Cook]], [[DuPage County, Illinois|DuPage]]
| established_title = Settled
| established_date = 1770s
| established_title2 = [[Municipal corporation|Incorporated]]
| established_date2 = March 4, 1837
| founder =
| named_for = {{lang-mia|shikaakwa}}<br /> ("Wild onion")
| government_type = [[Mayor–council government|Mayor–council]]
| leader_title = [[Mayor of Chicago|Mayor]]
| leader_name = [[Rahm Emanuel]]
| leader_party = [[Democratic Party (United States)|D]]
| leader_title1 = [[City council|Council]]
| leader_name1 = [[Chicago City Council]]
| unit_pref = Imperial
| area_footnotes = <ref name="USCB Gazetteer 2010">{{cite web | url = https://www.census.gov/geo/www/gazetteer/files/Gaz_places_national.txt | title = 2010 United States Census Gazetteer for Places: January 1, 2010 | format = text | work = 2010 United States Census | publisher = [[United States Census Bureau]] | date = April 2010 | accessdate = August 1, 2012}}</ref>
| area_magnitude = 1 E+8
| area_total_sq_mi = 234.114
| area_land_sq_mi = 227.635
| area_water_sq_mi = 6.479
| area_water_percent = 3
| area_urban_sq_mi = 2123
| area_metro_sq_mi = 10874
| elevation_footnotes = <ref name="GNIS"/>
| elevation_ft = 594
| elevation_m = 181
| population_footnotes = <ref name="USCB PopEstCities 2011">{{cite web | url = https://www.census.gov/popest/data/cities/totals/2011/tables/SUB-EST2011-01.csv | title = Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places Over 50,000, Ranked by July 1, 2011 Population | format = [[comma-separated values|CSV]] | work = 2011 Population Estimates | publisher = [[United States Census Bureau]], Population Division | date = June 2012 | accessdate = August 1, 2012}}</ref><ref name="USCB Metro 2010">{{cite web | url=https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-01.pdf | title = Population Change for the Ten Most Populous and Fastest Growing Metropolitan Statiscal Areas: 2000 to 2010 | date = March 2011 | publisher = [[U.S. Census Bureau]] | page = 6 |accessdate = April 12, 2011}}</ref>
| population_as_of = [[2010 United States Census|2010]]
| population_total = 2695598
| pop_est_footnotes =
| pop_est_as_of = 2011
| population_est = 2707120
| population_rank = [[List of United States cities by population|3rd US]]
| population_density_sq_mi = 11,892.4<!-- 2011 population_est / area_land_sq_mi -->
| population_urban = 8711000
| population_density_urban_sq_mi = auto
| population_metro = 9461105
| population_density_metro_sq_mi = auto
| population_demonym = Chicagoan
| timezone = [[Central Standard Time|CST]]
| utc_offset = −06:00
| timezone_DST = [[Central Daylight Time|CDT]]
| utc_offset_DST = −05:00
| area_code_type = [[North American Numbering Plan|Area codes]]
| area_code = [[Area code 312|312]], [[Area code 773|773]], [[Area code 872|872]]
| blank_name = [[Federal Information Processing Standards|FIPS]] code
| blank_info = {{FIPS|17|14000}}
| blank1_name = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID
| blank1_info = {{GNIS4|423587}}, {{GNIS4|428803}}
| website = {{URL|www.cityofchicago.org}}
| footnotes = <ref name="GNIS">{{Cite GNIS|428803|City of Chicago|April 12, 2011}}</ref>
}}

References

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ "2010 United States Census Gazetteer for Places: January 1, 2010" (text). 2010 United States Census. United States Census Bureau. April 2010. Retrieved August 1, 2012.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ "City of Chicago". سامانه اطلاعات نام‌های جغرافیایی، سازمان زمین‌شناسی آمریکا. Retrieved April 12, 2011.
 3. "Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places Over 50,000, Ranked by July 1, 2011 Population" (CSV). 2011 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. June 2012. Retrieved August 1, 2012.
 4. "Population Change for the Ten Most Populous and Fastest Growing Metropolitan Statiscal Areas: 2000 to 2010" (PDF). U.S. Census Bureau. March 2011. p. 6. Retrieved April 12, 2011.

نمونه ۲
Detroit
City of Detroit
Images from top to bottom, left to right: Downtown Detroit skyline, Spirit of Detroit, Greektown, Ambassador Bridge, Michigan Soldiers' and Sailors' Monument, Fox Theatre, and Comerica Park.
پرچم Detroit
پرچم
نشان رسمی Detroit
مهر
ریشه‌شناسی: فرانسوی: détroit‎ (strait)
لقب(ها): 
The Motor City, Motown, Renaissance City, The D, Hockeytown, The Automotive Capital of the World, Rock City, The 313
شعار(ها): 
Speramus Meliora; Resurget Cineribus
(Latin: We Hope For Better Things; It Shall Rise From the Ashes)
Location within Wayne County, Michigan and the state of Michigan
Location within Wayne County, Michigan and the state of Michigan
Detroit در ایالات متحده آمریکا واقع شده
Detroit
Detroit
مختصات: ۴۲°۱۹′۵۳″ شمالی ۸۳°۲′۴۵″ غربی / ۴۲٫۳۳۱۳۹°شمالی ۸۳٫۰۴۵۸۳°غربی / 42.33139; -83.04583
Country United States of America
State میشیگان
CountyWayne
Founded1701
Incorporated1806
مدیریت
 • نوعMayor–council
 • MayorDave Bing (D)
 • City Council
مساحت
 • City۱۴۲٫۸۷ مایل مربع (۳۷۰٫۰۳ کیلومتر مربع)
 • خشکی۱۳۸٫۷۵ مایل مربع (۳۵۹٫۳۶ کیلومتر مربع)
 • آب۴٫۱۲ مایل مربع (۱۰٫۶۷ کیلومتر مربع)
 • شهری
۱۲۹۵ مایل مربع (۳۳۵۰ کیلومتر مربع)
 • کلان‌شهری
۳۹۱۳ مایل مربع (۱۰۱۳۰ کیلومتر مربع)
بلندی
۶۰۰ پا (۲۰۰ متر)
جمعیت
 (2011)
 • City۷۰۶٬۵۸۵
 • رتبه18th in U.S.
 • تراکم۵۱۴۲/مایل مربع (۱۹۸۵/کیلومتر مربع)
 • شهری
۳٬۸۶۳٬۹۲۴
 • کلان‌شهری
۴٬۲۸۵٬۸۳۲ (US: ۱۳th)
 • CSA
۵٬۲۰۷٬۴۳۴ (US: ۱۱th)
نام اهلیت(ها)Detroiter
منطقه زمانییوتی‌سی −۵ (EST)
 • تابستانی (DST)یوتی‌سی −4 (EDT)
پیش‌شماره(های) تلفن313
FIPS code26-22000
GNIS feature ID1617959, 1626181
وبگاه
{{Infobox settlement
| name          = Detroit
| settlement_type     = [[City (Michigan)|City]]
| official_name      = City of Detroit
| image_skyline      = Detroit Montage.jpg
| imagesize        = 290px
| image_caption      = Images from top to bottom, left to right: [[Downtown Detroit]] skyline, [[Spirit of Detroit]], [[Greektown Historic District|Greektown]], [[Ambassador Bridge]], [[Michigan Soldiers' and Sailors' Monument]], [[Fox Theatre (Detroit)|Fox Theatre]], and [[Comerica Park]].
| image_flag       = Flag of Detroit, Michigan.svg
| image_seal       = Seal of Detroit, Michigan.svg
| etymology        = {{lang-fr|détroit}} ([[strait]])
| nickname        = The Motor City, Motown, Renaissance City, The D, Hockeytown, The Automotive Capital of the World, Rock City, The 313
| motto          = ''Speramus Meliora; Resurget Cineribus''<br /><small>([[Latin]]: We Hope For Better Things; It Shall Rise From the Ashes)</small>
| image_map        = Wayne County Michigan Incorporated and Unincorporated areas Detroit highlighted.svg
| mapsize         = 250x200px
| map_caption       = Location within [[Wayne County, Michigan]] and the state of [[Michigan]]
| pushpin_map       = USA
| pushpin_map_caption   = Location within the [[Contiguous United States|contiguous United States of America]]
| coordinates = {{coord|42|19|53|N|83|2|45|W}}
| coordinates_footnotes  =
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = {{flagu|United States of America}}
| subdivision_type1    = State
| subdivision_name1    = {{flag|Michigan}}
| subdivision_type2    = [[List of counties in Michigan|County]]
| subdivision_name2    = [[Wayne County, Michigan|Wayne]]
| established_title    = Founded
| established_date    = 1701
| established_title2   = Incorporated
| established_date2    = 1806
| government_footnotes  = <!-- for references: use<ref> tags -->
| government_type     = [[Mayor-council government|Mayor-Council]]
| leader_title      = [[List of mayors of Detroit, Michigan|Mayor]]
| leader_name       = [[Dave Bing]]
| leader_party      = [[Democratic Party (United States)|D]]
| leader_title1      = [[Detroit City Council|City Council]]
| leader_name1      = {{collapsible list|bullets=yes
 | title = Members
 | 1 = [[Charles Pugh]] – Council President
 | 2 = [[Gary Brown (Detroit politician)|Gary Brown]] – Council President Pro-Tem
 | 3 = [[JoAnn Watson]]
 | 4 = [[Kenneth Cockrel, Jr.]]
 | 5 = [[Saunteel Jenkins]]
 | 6 = [[Andre Spivey]]
 | 7 = [[James Tate (Detroit politician)|James Tate]]
 | 8 = [[Brenda Jones (Detroit politician)|Brenda Jones]]
 | 9 = [[Kwame Kenyatta]]
 }}
| unit_pref        = Imperial
| area_footnotes     =
| area_magnitude     =
| area_total_sq_mi    = 142.87
| area_total_km2     = 370.03
| area_land_sq_mi     = 138.75
| area_land_km2      = 359.36
| area_water_sq_mi    = 4.12
| area_water_km2     = 10.67
| area_urban_sq_mi    = 1295
| area_metro_sq_mi    = 3913
| elevation_footnotes   =
| elevation_ft      = 600
| population_footnotes  =
| population_as_of    = 2011
| population_total    = 706585
| population_rank     = [[List of United States cities by population|18th in U.S.]]
| population_urban    = 3863924
| population_metro    = 4285832 (US: [[List of United States metropolitan statistical areas|13th]])
| population_blank1_title = [[Combined statistical area|CSA]]
| population_blank1    = 5207434 (US: [[List of United States combined statistical areas|11th]])
| population_density_sq_mi= {{#expr:713777/138.8 round 0}}
| population_demonym   = Detroiter
| population_note     =
| timezone        = [[Eastern Time Zone (North America)|EST]]
| utc_offset       = −5
| timezone_DST      = [[Eastern Daylight Time|EDT]]
| utc_offset_DST     = −4
| postal_code_type    =
| postal_code       =
| area_code        = [[Area code 313|313]]
| blank_name       = [[Federal Information Processing Standards|FIPS code]]
| blank_info       = {{FIPS|26|22000}}
| blank1_name       = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID
| blank1_info       = {{GNIS4|1617959}}, {{GNIS4|1626181}}
| website         = [http://www.detroitmi.gov/ DetroitMI.gov]
| footnotes        =
}}

زیرالگوها

ریزقالب

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیرالگوها

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} استفاده کنید. مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

خواهشمند است کاربردهای این زیرالگوها را حذف نکنید.

کلاس‌ها

hCard از کلاس‌های HTML زیر استفاده می‌کند:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

خواهشمند است این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید. عناصر تودرتویی که از آنها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

دقت

هنگام ارائه مختصات، خواهشمند است از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

رده‌های ردیابی