الگو:Infobox settlement/lengthdisp

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این زیرالگوی {{Infobox settlement}} مقدارهای طولی (مانند ارتفاع) را نمایش می‌دهد.

Usage

{{Infobox settlement/lengthdisp
| km  = length in kilometres
| mi  = length in miles
| m   = length in metres
| ft  = length in feet
| pref  = preference to display km or mi (via unit_pref)
| name  = name of country (via subdivision_name)
}}

Examples: kilometre (km)

{{Infobox settlement/lengthdisp|km=N}}

Input Output   Input Output
km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
  km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ۶۲۱۳٫۷ ‎‎3 ۱۰۰۰۰ متر (۱۰۰۰۰ مایل)   22222 0 ۱۳۸۰۸٫۱ ‎‎4 ۲۲۲۲۲ متر (۱۳۸۰۸ مایل)
1000 -3 621.4 ‎‎2 ۱۰۰۰ متر (۱۰۰۰ مایل)   2222 0 1380.7 ‎‎3 ۲۲۲۲ متر (۱۳۸۱ مایل)
100 -2 62.1 ‎‎1 ۱۰۰ متر (۱۰۰ مایل)   222 0 137.9 ‎‎2 ۲۲۲ متر (۱۳۸ مایل)
10 -1 6.21 ‎‎0 ۱۰ متر (۱۰ مایل)   22 0 13.7 ‎‎1 ۲۲ متر (۱۴ مایل)
1 0 0.621 ‎‎-1 ۱ متر (۱ مایل)   2 0 1.24 ‎‎0 ۲ متر (۱ مایل)
0.1 1 0.0621 ‎‎-2 ۰٫۱ متر (۰٫۱ مایل)   0.2 1 0.124 ‎‎-1 ۰٫۲ متر (۰٫۱ مایل)
0.01 2 0.00621 ‎‎-3 ۰٫۰۱ متر (۰٫۰۱ مایل)   0.22 2 0.1367 ‎‎-1 ۰٫۲۲ متر (۰٫۱۴ مایل)
0.001 3 0.000621 ‎‎-4 ۰٫۰۰۱ متر (۰٫۰۰۱ مایل)   0.222 3 0.13794 ‎‎-1 ۰٫۲۲۲ متر (۰٫۱۳۸ مایل)
0.0001 4 6.21E-5 ‎‎-5 ۰٫۰۰۰۱ متر (۰٫۰۰۰۱ مایل)   0.2222 4 0.138069 ‎‎-1 ۰٫۲۲۲۲ متر (۰٫۱۳۸۱ مایل)

Examples: mile (mi)

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|mi=N}}

Input Output   Input Output
mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
  mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ۱۶۰۹۳٫۴ ‎‎4 ۱۰۰۰۰ مایل (۲۰۰۰۰ متر)   22222 0 ۳۵۷۶۲٫۸ ‎‎4 ۲۲۲۲۲ مایل (۳۵۷۶۳ متر)
1000 -3 ۱۶۰۹٫۳۴ ‎‎3 ۱۰۰۰ مایل (۲۰۰۰ متر)   2222 0 ۳۵۷۵٫۹۶ ‎‎3 ۲۲۲۲ مایل (۳۵۷۶ متر)
100 -2 ۱۶۰٫۹۳ ‎‎2 ۱۰۰ مایل (۲۰۰ متر)   222 0 ۳۵۷٫۲۷ ‎‎2 ۲۲۲ مایل (۳۵۷ متر)
10 -1 ۱۶٫۰۹ ‎‎1 ۱۰ مایل (۲۰ متر)   22 0 ۳۵٫۴۱ ‎‎1 ۲۲ مایل (۳۵ متر)
1 0 1.61 ‎‎0 ۱ مایل (۲ متر)   2 0 3.22 ‎‎0 ۲ مایل (۳ متر)
0.1 1 0.161 ‎‎-1 ۰٫۱ مایل (۰٫۲ متر)   0.2 1 0.322 ‎‎-1 ۰٫۲ مایل (۰٫۳ متر)
0.01 2 0.0161 ‎‎-2 ۰٫۰۱ مایل (۰٫۰۲ متر)   0.22 2 0.3541 ‎‎-1 ۰٫۲۲ مایل (۰٫۳۵ متر)
0.001 3 0.00161 ‎‎-3 ۰٫۰۰۱ مایل (۰٫۰۰۲ متر)   0.222 3 0.35727 ‎‎-1 ۰٫۲۲۲ مایل (۰٫۳۵۷ متر)
0.0001 4 0.000161 ‎‎-4 ۰٫۰۰۰۱ مایل (۰٫۰۰۰۲ متر)   0.2222 4 0.357596 ‎‎-1 ۰٫۲۲۲۲ مایل (۰٫۳۵۷۶ متر)
0.00001 5 1.61E-5 ‎‎-5 ۰٫۰۰۰۰۱ مایل (۲×۱۰−۵ متر)   0.22222 5 0.357628 ‎‎-1 ۰٫۲۲۲۲۲ مایل (۰٫۳۵۷۶۳ متر)

Examples: metre (m)

{{Infobox settlement/lengthdisp|m=N}}

Input Output   Input Output
m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
  m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 32808.4 ‎‎4 ۱۰۰۰۰ متر (۳۰۰۰۰ پا)   22222 0 72906.8 ‎‎4 ۲۲۲۲۲ متر (۷۲۹۰۷ پا)
1000 -3 3280.8 ‎‎3 ۱۰۰۰ متر (۳۰۰۰ پا)   2222 0 7290 ‎‎3 ۲۲۲۲ متر (۷۲۹۰ پا)
100 -2 328.1 ‎‎2 ۱۰۰ متر (۳۰۰ پا)   222 0 728.3 ‎‎2 ۲۲۲ متر (۷۲۸ پا)
10 -1 32.8 ‎‎1 ۱۰ متر (۳۰ پا)   22 0 72.2 ‎‎1 ۲۲ متر (۷۲ پا)
1 0 3.28 ‎‎0 ۱ متر (۳ پا)   2 0 6.6 ‎‎0 ۲ متر (۷ پا)
0.1 1 0.328 ‎‎-1 ۰٫۱ متر (۰٫۳ پا)   0.2 1 0.66 ‎‎-1 ۰٫۲ متر (۰٫۷ پا)
0.01 2 0.0328 ‎‎-2 ۰٫۰۱ متر (۰٫۰۳ پا)   0.22 2 0.722 ‎‎-1 ۰٫۲۲ متر (۰٫۷۲ پا)
0.001 3 0.00328 ‎‎-3 ۰٫۰۰۱ متر (۰٫۰۰۳ پا)   0.222 3 0.7283 ‎‎-1 ۰٫۲۲۲ متر (۰٫۷۲۸ پا)
0.0001 4 0.000328 ‎‎-4 ۰٫۰۰۰۱ متر (۰٫۰۰۰۳ پا)   0.2222 4 0.729 ‎‎-1 ۰٫۲۲۲۲ متر (۰٫۷۲۹۰ پا)
0.00001 5 3.28E-5 ‎‎-5 ۰٫۰۰۰۰۱ متر (۳×۱۰−۵ پا)   0.22222 5 0.729068 ‎‎-1 ۰٫۲۲۲۲۲ متر (۰٫۷۲۹۰۷ پا)

Examples: feet (ft)

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|ft=N}}

Input Output   Input Output
ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
  ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 3048 ‎‎3 ۱۰۰۰۰ پا (۰ متر)   22222 0 6773.3 ‎‎3 ۲۲۲۲۲ پا (۶۷۷۳ متر)
1000 -3 304.8 ‎‎2 ۱۰۰۰ پا (۰ متر)   2222 0 677.3 ‎‎2 ۲۲۲۲ پا (۶۷۷ متر)
100 -2 30.48 ‎‎1 ۱۰۰ پا (۰ متر)   222 0 67.7 ‎‎1 ۲۲۲ پا (۶۸ متر)
10 -1 3.05 ‎‎0 ۱۰ پا (۰ متر)   22 0 6.7 ‎‎0 ۲۲ پا (۷ متر)
1 0 0.305 ‎‎-1 ۱ پا (۰ متر)   2 0 0.61 ‎‎-1 ۲ پا (۱ متر)
0.1 1 0.0305 ‎‎-2 ۰٫۱ پا (۰٫۰ متر)   0.2 1 0.061 ‎‎-2 ۰٫۲ پا (۰٫۱ متر)
0.01 2 0.00305 ‎‎-3 ۰٫۰۱ پا (۰٫۰۰ متر)   0.22 2 0.0671 ‎‎-2 ۰٫۲۲ پا (۰٫۰۷ متر)
0.001 3 0.000305 ‎‎-4 ۰٫۰۰۱ پا (۰٫۰۰۰ متر)   0.222 3 0.0677 ‎‎-2 ۰٫۲۲۲ پا (۰٫۰۶۸ متر)
0.0001 4 3.05E-5 ‎‎-5 ۰٫۰۰۰۱ پا (۰٫۰۰۰۰ متر)   0.2222 4 0.06773 ‎‎-2 ۰٫۲۲۲۲ پا (۰٫۰۶۷۷ متر)

See also