الگو:پولک‌بالان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرها:


 • Endopterygota: درون‌بال‌داران
 • Pterygota: بالداران
 • Neoptera: نوبالان
 • ابریشمی‌واران: Bombycoidea
 • کوتوله‌بیدواران: Nepticuloidea
 • بی‌زبانان: Aglossata
 • ناقوسیان کهن: Neopseustina
 • طلایی‌واران: Cimelioidea
 • جغدی‌واران: Noctuoidea
 • شاپرکان خاکی: Phiditiidae
 • نگاره‌بال‌واران: Thyridoidea
 • بال‌برگشته‌واران: Drepanoidea
 • برگ‌برنده‌واران: Incurvarioidea
 • پروانکی‌واران بر قدیم Calliduloidea
 • شاپرک کائوری: Agathiphaga
 • شاپرک‌های کائوری: Agathiphagidae
 • کائوری‌خواران: Agathiphagoidea
 • شاپرک‌های شیپوری: Tischeriidae
 • شیپوری‌واران: Tischerioidea
 • پوزه‌بیدنمایان: Simaethistidae
 • پوزه‌بیدنماواران: Simaethistoidea
 • شاپرک‌های کلبه‌نشین: ‌Psychidae، Bagworm moth
 • شاپرک‌های داگلاس: Douglasiidae
 • شاپرک‌های برگ‌ساب: Gracillariidae
 • برگ‌ساب‌واران: Gracillarioidea
 • شاپرک‌های قاقمی: Yponomeutidae
 • شاپرک‌های قاقمی کوچک: Roeslerstammiidae
 • پنهان‌خواران: Yponomeutoidea
 • شاپرک‌های باریک‌بال: Bedelliidae
 • شاپرک‌های جگن‌خوار: Glyphipterigidae
 • شاپرک‌های لاغر: Heliodinidae


 • کهن‌شاپرک نیوزلند: Mnesarchaea
 • کهن‌شاپرک‌واران نیوزلند: Mnesarchaeoidea
 • کهن‌شاپرکان نیوزلند: Mnesarchaeidae
 • یوغ‌بالان: Zeugloptera
 • کهن‌شاپرکان: Micropterigidae
 • کهن‌شاپرک‌واران: Micropterigoidea
 • فلزی‌رنگ‌های قدیمی: Heterobathmiina
 • فلزی‌رنگ‌واران قدیمی: Heterobathmioidea
 • فلزی‌رنگان قدیمی: Heterobathmiidae
 • پشمک‌به‌سران: Eriocraniidae
 • پشمک‌به‌سرواران: Eriocranioidea
 • شاپرک‌های آفتابی کهن: Acanthopteroctetidae
 • خارداربالان: Acanthoctesia
 • خارداربال‌واران: Acanthopteroctetoidea
 • شاپرک کوئینزلند: Anomoses
 • شاپرک‌های کوئینزلند: Anomosetidae
 • بال‌شیشه‌واران: Sesioidea
 • شاپرک‌های بال‌شیشه‌ای: Sesiidae
 • شاپرک‌های فلزنقش: Choreutidae
 • فلزشاپرکان: Choreutoidea
 • شاپرک‌های فنجانی: Limacodidae
 • شاپرک‌های پرپر کاذب: Tineodidae
 • والیاناواران: Whalleyanoidea
 • والیانایان: Whalleyanidae
 • شاپرک‌های کرم میوه: Carposinidae
 • شاپرک‌های گرمسیری کرم میوه، سرگین‌ریختان: Copromorphidae
 • سرگین‌ریخت‌واران: Copromorphoidea
 • شبح‌بیدان: Hepialidae
 • شبح‌بیدان آمازونی: Neotheora
 • شبح بیدان ریز: Palaeosetidae
 • شبح‌بیدان آفریقایی: Prototheoridae
 • پینه‌دارواران: Immoidea
 • شاپرک‌های پَرپَر: Pterophoridae
 • پرپرواران: Pterophoroidea
 • درخت‌سنبان: Cossoidea
 • شاپرک‌های درودگر: Cossidae
 • شاپرک‌های درودگر خشمگین: Dudgeonea
 • دَوال‌بالان: Himantopteridae (در یونانی Himanto به معنی تسمه و دوال است).
 • شاپرک‌های پینه‌دار (وصله پینه‌ای): Immidae
 • شاپرک‌های دم‌چلچله‌ای شرقی: Epicopeiidae
 • شاپرک‌های پروانه‌ای بزرگ: Castniidae
 • خرسک‌بیدان: Brachodidae
 • شاپرک‌های گیاه‌پر: Epipyropidae
 • جنگل‌بان‌واران: Zygaenoidea
 • جنگل‌بانان مدیترانه: Heterogynidae
 • پشمی‌واران: Lasiocampoidea
 • شاپرک‌های پشمالو: Lasiocampidae
 • شکوه کِنت: Endromidae
 • شاپرک‌های گربه‌ای: Notodontidae
 • شاپرک‌های ناقوسی کهن: Neopseustidae
 • ناقوسی‌واران کهن: Neopseustoidea
 • شاپرک‌های ساجی: Hyblaeidae
 • خوش‌بالان: Eupterotidae
 • شاپرک‌های کیسه‌دار: Mimallonidae
 • کیسه‌دارواران: Mimallonoidea
 • شاپرک‌های برهمن: Brahmaeidae
 • شاپرک‌های چهارچشمی: Carthaeidae، Dryandra Moth
 • علف‌بیدان: Crambidae
 • شیارشفیرگان: Bucculatricidae
 • شاپرک‌های قارچ: Tineidae
 • شاپرک‌های بی‌اعتنا: Oenosandridae
 • پیچ‌زبانان: Glossata
 • پشت‌الماسی‌نمایان، شاپرک‌های کلم کاذب: Acrolepiidae
 • شاپرکان نقب‌زن: Acrolophidae
 • شَنگَرفیان: Aididae
 • شاپرک‌های بادبزنی: Alucitidae
 • زمین‌سنجان: Geometridae
 • گرمسیریان: Anomoeotidae
 • گُل‌نشینان: Scythrididae
 • کوتوله‌بیدان: Nepticulidae
 • جنگل‌بانان: Zygaenidae
 • نگاره‌بالان: Thyrididae
 • شاپرکان دم‌چلچله‌ای: Uraniidae
 • سپرگیران: Heliozelidae
 • کُرک‌بالان: Ypsolophidae
 • جنگل‌بان‌نمایان: Urodidae
 • قوش‌بیدان: Sphingidae
 • برگ‌بُرندگان: Incurvariidae
 • درازشاخکان: Adelidae
 • دامن‌داران: Lappet Moths، Anthelidae
 • شاپرکان ببری: Arctiidae
 • پاکرکیان، شاپرک‌های پاکُرکی: Schreckensteiniidae
 • سَرگین‌بیدان: Holcopogonidae، به سوئدی: hästlortmalen (شاپرکان سرگین اسب)
 • ناهم‌رگه‌ها: Heteroneura (رگه‌بندی بال عقب و جلویشان متفاوت است)
 • گازگیران: Dacnonypha، (از یونانی daknein گاز گرفتن)
 • چشم‌سفیدان: Opostegidae
 • ریشک‌بیدان: Momphidae
 • برگ‌پیچان: Tortricidae
 • دم‌چلچله‌ای‌های آمریکایی: Sematuridae
 • یوکابیدان: Prodoxidae
 • توری‌بیدان گرمسیری: tropical lattice moths، Arrhenophanidae
 • زلفک‌داران: Epermeniidae، "fringe-tufted moths"
 • شاپرکان کپه‌ای: Lymantriidae
 • هزارپابیدان: Dalceridae
 • دوروزنه‌ای: Ditrysia
 • شاپرکان درازشاخک: Lyonetiidae
 • نیزه‌بالان: Pterolonchidae
 • شاپرکان چشم‌گربه‌ای: Saturniidae
 • شاپرکان گوندوانا: Palaephatidae
 • حوله‌پوشان: Megalopygidae
 • پوزه‌بیدان: Pyralidae
 • ستیغ‌تاجان: Lophocoronidae
 • برون‌سوراخان: Exoporia
 • شاپرک‌های کاکلی: Nolidae
 • شاپرک‌های داسی: Oecophoridae
 • کدربیدان: Symmocidae
 • شاپرک آشفته: Metachanda
 • شاپرک‌های آشفته: Metachandidae
 • شاپرکان جغدی: Noctuidae
 • شاپرک‌های پلنگی: Pantheidae
 • شاپرکان مکزیکی: Doidae
 • شاپرک‌های ابریشمی: Bombycidae
 • شاپرک‌های طلایی: Cimeliidae
 • پروانکی‌های بر قدیم: Callidulidae
 • بال‌برگشته‌ها: Drepanidae
 • پروانکی‌های آمریکایی: Hedylidae
 • شاپرکان جغدی کوچک: Micronoctuidae
 • پروانه‌های دم‌چلچله‌ای، پرستودُمان: Papilionidae
 • پشیزبالان: Hesperiidae
 • پروانه‌وارها: (Papilionoidea)
 • کاهی‌بالان (Pieridae)
 • فرچه‌پایان Nymphalidae
 • پرنیان‌بالان: Lycaenidae
 • فلزنقشیان Riodinidae
 • شاپرک‌های لیمویی: Lemoniidae
 • Geometroidea: زمین‌سنج‌واران
برابرها:

 • شاپرک آند: Andesiana
 • شاپرک‌های آند: Andesianidae
 • آندشاپرک‌واران: Andesianoidea


 • سوسن‌بالان: Crinopterygidae، Crinopteryx familiella
 • شاپرکان گالی: Cecidosidae
 • شاپرک‌های بی‌اعتنا: Oenosandridae
 • پیچ‌زبانان: Glossata
 • پشت‌الماسی‌نمایان، شاپرک‌های کلم کاذب: Acrolepiidae
 • شاپرکان نقب‌زن: Acrolophidae
 • شَنگَرفیان: Aididae
 • بادبزنیان: Alucitidae
 • زمین‌سنجان: Geometridae
 • گرمسیریان: Anomoeotidae
 • گُل‌نشینان: Scythrididae
 • کوتوله‌بیدان: Nepticulidae
 • جنگل‌بانان: Zygaenidae
 • نگاره‌بالان: Thyrididae
 • شاپرکان دم‌چلچله‌ای: Uraniidae
 • سپرگیران: Heliozelidae
 • کُرک‌بالان: Ypsolophidae
 • جنگل‌بان‌نمایان: Urodidae
 • قوش‌بیدان: Sphingidae
 • برگ‌بُرندگان: Incurvariidae
 • درازشاخکان: Adelidae
 • دامن‌داران: Lappet Moths، Anthelidae
 • شاپرکان ببری: Arctiidae
 • پاکرکیان، شاپرک‌های پاکُرکی: Schreckensteiniidae
 • سَرگین‌بیدان: Holcopogonidae، به سوئدی: hästlortmalen (شاپرکان سرگین اسب)
 • ناهم‌رگه‌ها: Heteroneura (رگه‌بندی بال عقب و جلویشان متفاوت است)
 • گازگیران: Dacnonypha، (از یونانی daknein گاز گرفتن)
 • چشم‌سفیدان: Opostegidae
 • ریشک‌بیدان: Momphidae
 • برگ‌پیچان: Tortricidae
 • دم‌چلچله‌ای‌های آمریکایی: Sematuridae
 • یوکابیدان: Prodoxidae
 • توری‌بیدان گرمسیری: tropical lattice moths، Arrhenophanidae
 • زلفک‌داران: Epermeniidae، "fringe-tufted moths"
 • شاپرکان کپه‌ای: Lymantriidae
 • هزارپابیدان: Dalceridae
 • دوروزنه: Ditrysia
 • شاپرکان درازشاخک: Lyonetiidae
 • نیزه‌بالان: Pterolonchidae
 • شب‌پره‌های چشم‌گربه‌ای: Saturniidae
 • شاپرکان گوندوانا: Palaephatidae
 • حوله‌پوشان: Megalopygidae
 • پوزه‌بیدان: Pyralidae
 • ستیغ‌تاجان: Lophocoronidae
 • برون‌سوراخان: Exoporia
 • شاپرک‌های کاکلی: Nolidae
 • شاپرک‌های داسی: Oecophoridae
 • تک‌روزنه‌ای: Monotrysia
 • گُرزشاخکان، پروانگان: Rhopalocera