الگو:نیایشگاه یونانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرهای هلندی:

 • آب‌چکان Guttae
 • آرامگاه گِرد Tholos
 • آرایش برگ کنگری Acanthus
 • اسپر، پیشانی‌سازی Entablature
 • آفریز Fries
 • بالاسنتوری، پیکره یا تزئین بالاسنتوری Akroterion
 • بالشتکی سرستون Echinus
 • بن‌پی، پی پابلند Stereobaat
 • پاکار قوس Impost
 • پشت‌خان، پستو، رواق خُلفی Opisthodomos
 • پی Euthynteria
 • پیش‌خان، پیش‌مقصوره، رواق قدامی Pronaos
 • پیش‌دروازه Propyleeën
 • پیش‌ستون، پیش‌خان ستوندار، بنای پیش‌ستونی، رواق ورودی Prostylon
 • چهارگوش آفریز Metope
 • خلوت‌خانه Adyton
 • درون‌خانه، صِلّا، مقصوره Naos
 • دورج‌ستونی Dipteros
 • دورستونی Peripteros
 • دوسو-رواقی Amphiprostylos
 • رخ‌بام Cymatium
 • روپی، صُفّهٔ ستون‌بند Stylobaat
 • روشیار Cannelure
 • روقرنیزی Antefix
 • زیرقرنیز دندانه‌ای Tandlijst
 • زیرقرنیز، سرتیر بیرون‌نشسته Mutulus
 • زیرمغزی Regula
 • ستون پهلوان‌پیکر Atlant
 • ستون زن‌پیکر Kariatide
 • ستون‌پایه Basement
 • سرآفریز Geison
 • سرپی، پی پلکانی Krepis
 • سرستون Kapiteel
 • سرستونی Abacus
 • سنتوری fronton ،pediment
 • سه‌تَرَکی Triglief
 • سه‌چهارم گیلویی Scotia
 • شال ته‌ستون Torus
 • شیوه کورینتی یا قرنتی Corinthian order
 • طوماری سرستون Voluut
 • فرسب Architraaf
 • قرنیز Kroonlijst، Cornice
 • معبد نبشی‌دار، نیایشگاه جرزدار Antentempel
 • مغزی فرسب Taenia
 • ناودانچهٔ سنگی cimaas ،sima
 • نیایشگاه پیش‌ستوندار Prostylos
 • نیایشگاه دوجـِرزه Dubbele antentempel
 • نیمه‌دورج‌ستونی Pseudodipteros
 • نیمه‌دورستونی Pseudoperipteros

منبع برابرها: مرزبان، پرویز و معروف، حبیب، فرهنگ مصور هنرهای تجسمی (معماری، پیکره‌سازی، نقاشی)، ویرایش سوم، تهران: سروش، ۱۳۷۷.