الگو:داده‌های دنیاگیری ۲۰۱۹–۲۰۲۰ کروناویروس/موارد پزشکی ایران/موارد تاییدشده

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ویرایش با ویرایشگر دیداری

موارد تاییدشده عفونت SARS-CoV-2 و مرگ و میر ناشی از COVID-19 در ایران()
تاریخ موارد جدید مجموع موارد درصد افزایش مرگ جدید مجموع مرگ درصد افزایش منبع
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۲ ۲ ۲ ۲ [۱][۲]
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ۳ ۵ ٪۱۵۰٫۰ ۰ ۲ ٪۰٫۰ [۳]
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳ ۱۸ ٪۲۶۰٫۰ ۲ ۴ ٪۱۰۰٫۰ [۴]
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰ ۲۸ ٪۵۵٫۶ ۲ ۶ ٪۵۰٫۰ [۵]
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵ ۴۳ ٪۵۳٫۶ ۲ ۸ ٪۳۳٫۳ [۶]
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸ ۶۱ ٪۴۱٫۹ ۴ ۱۲ ٪۵۰٫۰ [۷]
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ ۳۴ ۹۵ ٪۵۵٫۷ ۴ ۱۶ ٪۳۳٫۳ [۸]
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ۴۴ ۱۳۹ ٪۴۶٫۳ ۳ ۱۹ ٪۱۸٫۸ [۹]
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۶ ۲۴۵ ٪۷۶٫۳ ۷ ۲۶ ٪۳۶٫۸ [۱۰]
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴۳ ۳۸۸ ٪۵۸٫۴ ۸ ۳۴ ٪۳۰٫۸ [۱۱]
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰۵ ۵۹۳ ٪۵۲٫۸ ۹ ۴۳ ٪۲۶٫۵ [۱۲][۱۳]
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ۳۸۵ ۹۷۸ ٪۶۴٫۹ ۱۱ ۵۴ ٪۲۵٫۶ [۱۴]
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۵۲۳ ۱۵۰۱ ٪۵۳٫۵ ۱۲ ۶۶ ٪۲۲٫۲ [۱۵]
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۸۳۵ ۲۳۳۶ ٪۵۵٫۶ ۱۱ ۷۷ ٪۱۶٫۷ [۱۶]
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۵۸۶ ۲۹۲۲ ٪۲۵٫۱ ۱۵ ۹۲ ٪۱۹٫۵ [۱۷]
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۵۹۱ ۳۵۱۳ ٪۲۰٫۲ ۱۵ ۱۰۷ ٪۱۶٫۳ [۱۸]
۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۳۴ ۴۷۴۷ ٪۳۵٫۱ ۱۷ ۱۲۴ ٪۱۵٫۹ [۱۹]
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۷۶ ۵۸۲۳ ٪۲۲٫۷ ۲۱ ۱۴۵ ٪۱۶٫۹ [۲۰]
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ۷۴۳ ۶۵۶۶ ٪۱۲٫۸ ۴۹ ۱۹۴ ٪۳۳٫۸ [۲۱]
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۵۹۵ ۷۱۶۱ ٪۹٫۱ ۴۳ ۲۳۷ ٪۲۲٫۲ [۲۲]
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۸۸۱ ۸۰۴۲ ٪۱۲٫۳ ۵۴ ۲۹۱ ٪۲۲٫۸ [۲۳]
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۹۵۸ ۹۰۰۰ ٪۱۱٫۹ ۶۳ ۳۵۴ ٪۲۱٫۶ [۲۴]
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۷۵ ۱۰۰۷۵ ٪۱۱٫۹ ۷۵ ۴۲۹ ٪۲۱٫۲ [۲۵]
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۸۹ ۱۱۳۶۴ ٪۱۲٫۸ ۸۵ ۵۱۴ ٪۱۹٫۸ [۲۶]
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳۶۵ ۱۲۷۲۹ ٪۱۲٫۰ ۹۷ ۶۱۱ ٪۱۸٫۹ [۲۷]
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۰۹ ۱۳۹۳۸ ٪۹٫۵ ۱۱۳ ۷۲۴ ٪۱۸٫۵ [۲۸]
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۵۳ ۱۴۹۹۱ ٪۷٫۶ ۱۲۹ ۸۵۳ ٪۱۷٫۸ [۲۹]
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱۷۸ ۱۶۱۶۹ ٪۷٫۹ ۱۳۵ ۹۸۸ ٪۱۵٫۸
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱۹۲ ۱۷۳۶۱ ٪۷٫۴ ۱۴۷ ۱۱۳۵ ٪۱۴٫۹
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۴۶ ۱۸۴۰۷ ٪۶٫۰ ۱۴۹ ۱۲۸۴ ٪۱۳٫۱
۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲۳۷ ۱۹۶۴۴ ٪۶٫۷ ۱۴۹ ۱۴۳۳ ٪۱۱٫۶
۲ فروردین ۱۳۹۹ ۹۶۶ ۲۰۶۱۰ ٪۴٫۹ ۱۲۳ ۱۵۵۶ ٪۸٫۶
۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰۲۸ ۲۱۶۳۸ ٪۵٫۰ ۱۲۹ ۱۶۸۵ ٪۸٫۳
۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۴۱۱ ۲۳۰۴۹ ٪۶٫۵ ۱۲۷ ۱۸۱۲ ٪۷٫۵
۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷۶۲ ۲۴۸۱۱ ٪۷٫۶ ۱۲۲ ۱۹۳۴ ٪۶٫۷ [۳۰]
۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲۰۶ ۲۷۰۱۷ ٪۸٫۹ ۱۴۳ ۲۰۷۷ ٪۷٫۴ [۳۱]
۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۳۸۹ ۲۹۴۰۶ ٪۸٫۸ ۱۵۷ ۲۲۳۴ ٪۷٫۶ [۳۲]
۸ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۲۶ ۳۲۳۳۲ ٪۱۰٫۰ ۱۴۴ ۲۳۷۸ ٪۶٫۴ [۳۳]
۹ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰۷۶ ۳۵۴۰۸ ٪۹٫۵ ۱۳۹ ۲۵۱۷ ٪۵٫۸ [۳۴]
۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۰۱ ۳۸۳۰۹ ٪۸٫۲ ۱۲۳ ۲۶۴۰ ٪۴٫۹ [۳۵]
۱۱ فروردین ۱۳۹۹ ۳۱۸۶ ۴۱۴۹۵ ٪۸٫۳ ۱۱۷ ۲۷۵۷ ٪۴٫۴ [۳۶]
۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ۳۱۱۱ ۴۴۶۰۶ ٪۷٫۵ ۱۴۱ ۲۸۹۸ ٪۵٫۱ [۳۷]
۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۸۷ ۴۷۵۹۳ ٪۶٫۷ ۱۳۸ ۳۰۳۶ ٪۴٫۸ [۳۸]
۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ۲۸۷۵ ۵۰۴۶۸ ٪۶٫۰ ۱۲۴ ۳۱۶۰ ٪۴٫۱ [۳۹]
۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ۲۷۱۵ ۵۳۱۸۳ ٪۵٫۴ ۱۳۴ ۳۲۹۴ ٪۴٫۲ [۴۰]
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۵۶۰ ۵۵۷۴۳ ٪۴٫۸ ۱۵۸ ۳۴۵۲ ٪۴٫۸ [۴۱]
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۴۸۳ ۵۸۲۲۶ ٪۴٫۵ ۱۵۱ ۳۶۰۳ ٪۴٫۴ [۴۲]
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲۷۴ ۶۰۵۰۰ ٪۳٫۹ ۱۳۶ ۳۷۳۹ ٪۳٫۸ [۴۳]
۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰۸۹ ۶۲۵۸۹ ٪۳٫۵ ۱۳۳ ۳۸۷۲ ٪۳٫۶ [۴۴]
۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹۹۷ ۶۴۵۸۶ ٪۳٫۲ ۱۲۱ ۳۹۹۳ ٪۳٫۱ [۴۵]
۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۳۴ ۶۶۲۲۰ ٪۲٫۵ ۱۱۷ ۴۱۱۰ ٪۲٫۹ [۴۶]
۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹۷۲ ۶۸۱۹۲ ٪۳٫۰ ۱۲۲ ۴۲۳۲ ٪۳٫۰ [۴۷]
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۸۳۷ ۷۰۰۲۹ ٪۲٫۷ ۱۲۵ ۴۳۵۷ ٪۳٫۰ [۴۸]
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۵۷ ۷۱۶۸۶ ٪۲٫۴ ۱۱۷ ۴۴۷۴ ٪۲٫۷ [۴۹]
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۱۷ ۷۳۳۰۳ ٪۲٫۳ ۱۱۱ ۴۵۸۵ ٪۲٫۵ [۵۰]
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵۷۴ ۷۴۸۷۷ ٪۲٫۱ ۹۸ ۴۶۸۳ ٪۲٫۱ [۵۱]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵۱۲ ۷۶۳۸۹ ٪۲٫۰ ۹۴ ۴۷۷۷ ٪۲٫۰ [۵۲]
۲۸ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۰۶ ۷۷۹۹۵ ٪۲٫۱ ۹۲ ۴۸۶۹ ٪۱٫۹ [۵۳]
۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۴۹۹ ۷۹۴۹۴ ٪۱٫۹ ۸۹ ۴۹۵۸ ٪۱٫۸ [۵۴]
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۳۷۴ ۸۰۸۶۸ ٪۱٫۷ ۷۳ ۵۰۳۱ ٪۱٫۵ [۵۵]
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۳۴۳ ۸۲۲۱۱ ٪۱٫۷ ۸۷ ۵۱۱۸ ٪۱٫۷ [۵۶]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲۹۴ ۸۳۵۰۵ ٪۱٫۶ ۹۱ ۵۲۰۹ ٪۱٫۸ [۵۷]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲۹۷ ۸۴۸۰۲ ٪۱٫۶ ۸۸ ۵۲۹۷ ٪۱٫۷ [۵۸]
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۹۴ ۸۵۹۹۶ ٪۱٫۴ ۹۴ ۵۳۹۱ ٪۱٫۸ [۵۹]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰۳۰ ۸۷۰۲۶ ٪۱٫۲ ۹۰ ۵۴۸۱ ٪۱٫۷ [۶۰]
۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۶۸ ۸۸۱۹۴ ٪۱٫۳ ۹۳ ۵۵۷۴ ٪۱٫۷ [۶۱]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۳۴ ۸۹۳۲۸ ٪۱٫۳ ۷۶ ۵۶۵۰ ٪۱٫۴ [۶۲]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۵۳ ۹۰۴۸۱ ٪۱٫۳ ۶۰ ۵۷۱۰ ٪۱٫۱ [۶۳]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹۹۱ ۹۱۴۷۲ ٪۱٫۱ ۹۶ ۵۸۰۶ ٪۱٫۷ [۶۴]
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۱۲ ۹۲۵۸۴ ٪۱٫۲ ۷۱ ۵۸۷۷ ٪۱٫۲ [۶۵]
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰۷۳ ۹۳۶۵۷ ٪۱٫۲ ۸۰ ۵۹۵۷ ٪۱٫۴ [۶۶]
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹۸۳ ۹۴۶۴۰ ٪۱٫۰ ۷۱ ۶۰۲۸ ٪۱٫۲ [۶۷]
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰۰۶ ۹۵۶۴۶ ٪۱٫۱ ۶۳ ۶۰۹۱ ٪۱٫۰ [۶۸]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۸۰۲ ۹۶۴۴۸ ٪۰٫۸ ۶۵ ۶۱۵۶ ٪۱٫۱ [۶۹]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹۷۶ ۹۷۴۲۴ ٪۱٫۰ ۴۷ ۶۲۰۳ ٪۰٫۸ [۷۰]
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲۲۳ ۹۸۶۴۷ ٪۱٫۳ ۷۴ ۶۲۷۷ ٪۱٫۲ [۷۱]
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳۲۳ ۹۹۹۷۰ ٪۱٫۳ ۶۳ ۶۳۴۰ ٪۱٫۰ [۷۲]
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶۸۰ ۱۰۱۶۵۰ ٪۱٫۷ ۷۸ ۶۴۱۸ ٪۱٫۲ [۷۳]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴۸۵ ۱۰۳۱۳۵ ٪۱٫۵ ۶۸ ۶۴۸۶ ٪۱٫۱ [۷۴]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵۵۶ ۱۰۴۶۹۱ ٪۱٫۵ ۵۵ ۶۵۴۱ ٪۰٫۸ [۷۵]
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵۲۹ ۱۰۶۲۲۰ ٪۱٫۵ ۴۸ ۶۵۸۹ ٪۰٫۷ [۷۶]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳۸۳ ۱۰۷۶۰۳ ٪۱٫۳ ۵۱ ۶۶۴۰ ٪۰٫۸ [۷۷]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶۸۳ ۱۰۹۲۸۶ ٪۱٫۶ ۴۵ ۶۶۸۵ ٪۰٫۷ [۷۸]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴۸۱ ۱۱۰۷۶۷ ٪۱٫۴ ۴۸ ۶۷۳۳ ٪۰٫۷ [۷۹]
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۹۵۸ ۱۱۲۷۲۵ ٪۱٫۸ ۵۰ ۶۷۸۳ ٪۰٫۷ [۸۰]
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۸۰۸ ۱۱۴۵۳۳ ٪۱٫۶ ۷۱ ۶۸۵۴ ٪۱٫۰ [۸۱]
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۱۰۲ ۱۱۶۶۳۵ ٪۱٫۸ ۴۸ ۶۹۰۲ ٪۰٫۷ [۸۲]
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۷۵۷ ۱۱۸۳۹۲ ٪۱٫۵ ۳۵ ۶۹۳۷ ٪۰٫۵ [۸۳]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۸۰۶ ۱۲۰۱۹۸ ٪۱٫۵ ۵۱ ۶۹۸۸ ٪۰٫۷ [۸۴]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۲۹۴ ۱۲۲۴۹۲ ٪۱٫۹ ۶۹ ۷۰۵۷ ٪۱٫۰ [۸۵]
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۱۱۱ ۱۲۴۶۰۳ ٪۱٫۷ ۶۲ ۷۱۱۹ ٪۰٫۹ [۸۶]
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۳۴۶ ۱۲۶۹۴۹ ٪۱٫۹ ۶۴ ۷۱۸۳ ٪۰٫۹ [۸۷]
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۹۲ ۱۲۹۳۴۱ ٪۱٫۸۸ ۶۶ ۷۲۴۹ ٪۰٫۹۲ [۸۸]
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۱۱ ۱۳۱۶۵۲ ٪۱٫۷۹ ۵۱ ۷۳۰۰ ٪۰٫۷۰ [۸۹]
۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸۶۹ ۱۳۳۵۲۱ ٪۱٫۴۲ ۵۹ ۷۳۵۹ ٪۰٫۸۱ [۹۰]
۴ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱۸۰ ۱۳۵۷۰۱ ٪۱٫۶۳ ۵۸ ۷۴۱۷ ٪۰٫۷۹ [۹۱]
۵ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۲۳ ۱۳۷۷۲۴ ٪۱٫۴۹ ۳۴ ۷۴۵۱ ٪۰٫۴۶ [۹۲]
۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷۸۷ ۱۳۹۵۱۱ ٪۱٫۳۰ ۵۷ ۷۵۰۸ ٪۰٫۷۶ [۹۳]
۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۸۰ ۱۴۱۵۹۱ ٪۱٫۴۹ ۵۶ ۷۵۶۴ ٪۰٫۷۵ [۹۴]
۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۵۸ ۱۴۳۸۴۹ ٪۱٫۵۹ ۶۳ ۷۶۲۷ ٪۰٫۸۳ [۹۵]
۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۸۱۹ ۱۴۶۶۶۸ ٪۱٫۹۶ ۵۰ ۷۶۷۷ ٪۰٫۶۶ [۹۶]
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۸۲ ۱۴۸۹۵۰ ٪۱٫۵۶ ۵۷ ۷۷۳۴ ٪۰٫۷۴ [۹۷]
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵۱۶ ۱۵۱۴۶۶ ٪۱٫۶۹ ۶۳ ۷۷۹۷ ٪۰٫۸۱ [۹۸]
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۹۷۹ ۱۵۴۴۴۵ ٪۱٫۹۷ ۸۱ ۷۸۷۸ ٪۱٫۰۴ [۹۹]
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۳۱۱۷ ۱۵۷۵۶۲ ٪۲٫۰۲ ۶۴ ۷۹۴۲ ٪۰٫۵۸ [۱۰۰]
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ۳۱۳۴ ۱۶۰۶۹۶ ٪۱٫۹۹ ۷۰ ۸۰۱۲ ٪۱٫۱۱ [۱۰۱]
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ ۳۵۷۴ ۱۶۴۲۷۰ ٪۲٫۲۲ ۵۹ ۸۰۷۱ ٪۰٫۷۴ [۱۰۲]
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۸۸۶ ۱۶۷۱۵۶ ٪۱٫۷۶ ۶۳ ۸۱۳۴ ٪۰٫۷۸ [۱۰۳]
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۶۹ ۱۶۹۴۲۵ ٪۱٫۳۶ ۷۵ ۸۲۰۹ ٪۰٫۹۲ [۱۰۴]
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۶۴ ۱۷۱۷۸۹ ٪۱٫۴۰ ۷۲ ۸۲۸۱ ٪۰٫۸۸ [۱۰۵]
۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۴۳ ۱۷۳۸۳۲ ٪۱٫۱۹ ۷۰ ۸۳۵۱ ٪۰٫۸۵ [۱۰۶]
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۹۵ ۱۷۵۹۲۷ ٪۱٫۲۱ ۷۴ ۸۴۲۵ ٪۰٫۸۹ [۱۰۷]
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۱۱ ۱۷۷۹۳۸ ٪۱٫۱۴ ۸۱ ۸۵۰۶ ٪۰٫۹۶ [۱۰۸]
۲۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۳۸ ۱۸۰۱۷۶ ٪۱٫۲۶ ۷۸ ۸۵۸۴ ٪۰٫۹۲ [۱۰۹]
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۶۹ ۱۸۲۵۴۵ ٪۱٫۳۱ ۷۵ ۸۶۵۹ ٪۰٫۸۷ [۱۱۰]
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴۱۰ ۱۸۴۹۵۵ ٪۱٫۳۲ ۷۱ ۸۷۳۰ ٪۰٫۸۲ [۱۱۱]
۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴۷۲ ۱۸۷۴۲۷ ٪۱٫۳۴ ۱۰۷ ۸۸۳۷ ٪۱٫۲۳ [۱۱۲]
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴۴۹ ۱۸۹۸۷۶ ٪۱٫۳۱ ۱۱۳ ۸۹۵۰ ٪۱٫۲۸ [۱۱۳]
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵۶۳ ۱۹۲۴۳۹ ٪۱٫۳۵ ۱۱۵ ۹۰۶۵ ٪۱٫۲۸ [۱۱۴]
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۶۱۲ ۱۹۵۰۵۱ ٪۱٫۳۶ ۱۲۰ ۹۱۸۵ ٪۱٫۳۲ [۱۱۵]
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵۹۶ ۱۹۷۶۴۷ ٪۱٫۳۳ ۸۷ ۹۲۷۲ ٪۰٫۹۵ [۱۱۶]
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۶۱۵ ۲۰۰۲۶۲ ٪۱٫۳۲ ۱۲۰ ۹۳۹۲ ٪۱٫۲۹ [۱۱۷]
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۲۲ ۲۰۲۵۸۴ ٪۱٫۱۶ ۱۱۵ ۹۵۰۷ ٪۱٫۲۲ [۱۱۸]
۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۶۸ ۲۰۴۹۵۲ ٪۱٫۱۷ ۱۱۶ ۹۶۲۳ ٪۱٫۲۲ [۱۱۹]
۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۷۳ ۲۰۷۵۲۵ ٪۱٫۲۶ ۱۱۹ ۹۷۴۲ ٪۱٫۲۴ [۱۲۰]
۳ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۴۵ ۲۰۹۹۷۰ ٪۱٫۱۸ ۱۲۱ ۹۸۶۳ ٪۱٫۲۴ [۱۲۱]
۴ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۳۱ ۲۱۲۵۰۱ ٪۱٫۲۱ ۱۳۳ ۹۹۹۶ ٪۱٫۳۵ [۱۲۲]
۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۹۵ ۲۱۵۰۹۶ ٪۱٫۲۲ ۱۳۴ ۱۰۱۳۰ ٪۱٫۳۴ [۱۲۳]
۶ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۲۸ ۲۱۷۷۲۴ ٪۱٫۲۲ ۱۰۹ ۱۰۲۳۹ ٪۱٫۰۸ [۱۲۴]
۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۵۶ ۲۲۰۱۸۰ ٪۱٫۱۳ ۱۲۵ ۱۰۳۶۴ ٪۱٫۲۲ [۱۲۵]
۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۸۹ ۲۲۲۶۶۹ ٪۱٫۱۳ ۱۴۴ ۱۰۵۰۸ ٪۱٫۳۹ [۱۲۶]
۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۳۶ ۲۲۵۲۰۵ ٪۱٫۱۴ ۱۶۲ ۱۰۶۷۰ ٪۱٫۵۴ [۱۲۷]
۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۵۷ ۲۲۷۶۶۲ ٪۱٫۰۹ ۱۴۷ ۱۰۸۱۷ ٪۱٫۳۸ [۱۲۸]
۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۴۹ ۲۳۰۲۱۱ ٪۱٫۱۲ ۱۴۱ ۱۰۹۵۸ ٪۱٫۳۰ [۱۲۹]
۱۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۵۲ ۲۳۲۸۶۳ ٪۱٫۱۵ ۱۴۸ ۱۱۱۰۶ ٪۱٫۳۵ [۱۳۰]
۱۳ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۶۶ ۲۳۵۴۲۹ ٪۱٫۱۰ ۱۵۴ ۱۱۲۶۰ ٪۱٫۳۹ [۱۳۱]
۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۴۹ ۲۳۷۸۷۸ ٪۱٫۰۴ ۱۴۸ ۱۱۴۰۸ ٪۱٫۳۱ [۱۳۲]
۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۶۰ ۲۴۰۴۳۸ ٪۱٫۰۸ ۱۶۳ ۱۱۵۷۱ ٪۱٫۴۳ [۱۳۳]
۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۱۳ ۲۴۳۰۵۱ ٪۱٫۰۹ ۱۶۰ ۱۱۷۳۱ ٪۱٫۳۸ [۱۳۴]
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۳۷ ۲۴۵۶۸۸ ٪۱٫۰۸ ۲۰۰ ۱۱۹۳۱ ٪۱٫۷۰ [۱۳۵]
۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۹۱ ۲۴۸۳۷۹ ٪۱٫۱۰ ۱۵۳ ۱۲۰۸۴ ٪۱٫۲۸ [۱۳۶]
۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۰۷۹ ۲۵۰۴۵۸ ٪۰٫۸۴ ۲۲۱ ۱۲۳۰۵ ٪۱٫۸۳ [۱۳۷]
۲۰ تیر ۱۳۹۹ ۲۲۶۲ ۲۵۲۷۲۰ ٪۰٫۹۰ ۱۴۲ ۱۲۴۴۷ ٪۱٫۱۵ [۱۳۸]
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۹۷ ۲۵۵۱۱۷ ٪۰٫۹۵ ۱۸۸ ۱۲۶۳۵ ٪۱٫۵۱ [۱۳۹]
۲۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۱۸۶ ۲۵۷۳۰۳ ٪۰٫۸۶ ۱۹۴ ۱۲۸۲۹ ٪۱٫۵۴ [۱۴۰]
۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۴۹ ۲۵۹۶۵۲ ٪۰٫۹۱ ۲۰۳ ۱۳۰۳۲ ٪۱٫۵۸ [۱۴۱]
۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۲۱ ۲۶۲۱۷۳ ٪۰٫۹۷ ۱۷۹ ۱۳۲۱۱ ٪۱٫۳۷ [۱۴۲]
۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۸۸ ۲۶۴۵۶۱ ٪۰٫۹۱ ۱۹۹ ۱۳۴۱۰ ٪۱٫۵۱ [۱۴۳]
۲۶ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۰۰ ۲۶۷۰۶۱ ٪۰٫۹۴ ۱۹۸ ۱۳۶۰۸ ٪۱٫۴۸ [۱۴۴]
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۷۹ ۲۶۹۴۴۰ ٪۰٫۸۹ ۱۸۳ ۱۳۷۹۱ ٪۱٫۳۴ [۱۴۵]
۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۱۶۶ ۲۷۱۶۰۶ ٪۰٫۸۰ ۱۸۸ ۱۳۹۷۹ ٪۱٫۳۶ [۱۴۶]
۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۱۸۲ ۲۷۳۷۸۸ ٪۰٫۷۵ ۲۰۹ ۱۴۱۸۸ ٪۱٫۵۰ [۱۴۷]
۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۱۴ ۲۷۶۲۰۲ ٪۰٫۹۳ ۲۱۷ ۱۴۴۰۵ ٪۱٫۵۳ [۱۴۸]
۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۲۵ ۲۷۸۸۲۷ ٪۰٫۹۵ ۲۲۹ ۱۴۶۳۴ ٪۱٫۵۹ [۱۴۹]
۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۸۶ ۲۸۱۴۱۳ ٪۰٫۹۳ ۲۱۹ ۱۴۸۵۳ ٪۱٫۵۰ [۱۵۰]
۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۲۱ ۲۸۴۰۳۴ ٪۰٫۹۳ ۲۲۱ ۱۵۰۷۴ ٪۱٫۴۹ [۱۵۱]
۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۸۹ ۲۸۶۵۲۳ ٪۰٫۸۸ ۲۱۵ ۱۵۲۸۹ ٪۱٫۴۳ [۱۵۲]
۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۱۶ ۲۸۸۸۳۹ ٪۰٫۸۱ ۱۹۵ ۱۵۴۸۴ ٪۱٫۲۸ [۱۵۳]
۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۳۳ ۲۹۱۱۷۲ ٪۰٫۸۱ ۲۱۶ ۱۵۷۰۰ ٪۱٫۳۹ [۱۵۴]
۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۳۴ ۲۹۳۶۰۶ ٪۰٫۸۴ ۲۱۲ ۱۵۹۱۲ ٪۱٫۳۵ [۱۵۵]
۷ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۶۷ ۲۹۶۲۷۳ ٪۰٫۹۱ ۲۳۵ ۱۶۱۴۷ ٪۱٫۴۸ [۱۵۶]
۸ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۳۶ ۲۹۸۹۰۹ ٪۰٫۸۹ ۱۹۶ ۱۶۳۴۳ ٪۱٫۲۱ [۱۵۷]
۹ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۲۱ ۳۰۱۵۳۰ ٪۰٫۸۸ ۲۲۶ ۱۶۵۶۹ ٪۱٫۳۸ [۱۵۸]
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۷۴ ۳۰۴۲۰۴ ٪۰٫۸۹ ۱۹۷ ۱۶۷۶۶ ٪۱٫۱۹ [۱۵۹]
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۴۸ ۳۰۶۷۵۲ ٪۰٫۸۴ ۲۱۶ ۱۶۹۸۲ ٪۱٫۲۹ [۱۶۰]
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۸۵ ۳۰۹۴۳۷ ٪۰٫۸۸ ۲۰۸ ۱۷۱۹۰ ٪۱٫۲۲ [۱۶۱]
۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۹۸ ۳۱۲۰۳۵ ٪۰٫۸۴ ۲۱۵ ۱۷۴۰۵ ٪۱٫۲۵ [۱۶۲]
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۷۵۱ ۳۱۴۷۸۶ ٪۰٫۸۸ ۲۱۲ ۱۷۶۱۷ ٪۱٫۲۲ [۱۶۳]
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۹۷ ۳۱۷۴۸۳ ٪۰٫۸۶ ۱۸۵ ۱۷۸۰۲ ٪۱٫۰۵ [۱۶۴]
۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۳۴ ۳۲۰۱۱۷ ٪۰٫۸۳ ۱۷۴ ۱۷۹۷۶ ٪۰٫۹۸ [۱۶۵]
۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۵۰ ۳۲۲۵۶۷ ٪۰٫۷۷ ۱۵۶ ۱۸۱۳۲ ٪۰٫۸۷ [۱۶۶]
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱۲۵ ۳۲۴۶۹۲ ٪۰٫۶۶ ۱۳۲ ۱۸۲۶۴ ٪۰٫۷۳ [۱۶۷]
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰۲۰ ۳۲۶۷۱۲ ٪۰٫۶۲ ۱۶۳ ۱۸۴۲۷ ٪۰٫۸۹ [۱۶۸]
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱۳۲ ۳۲۸۸۴۴ ٪۰٫۶۵ ۱۸۹ ۱۸۶۱۶ ٪۱٫۰۳ [۱۶۹]
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۴۵ ۳۳۱۱۸۹ ٪۰٫۷۱ ۱۸۴ ۱۸۸۰۰ ٪۰٫۹۹ [۱۷۰]
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۱۰ ۳۳۳۶۹۹ ٪۰٫۷۶ ۱۸۸ ۱۸۹۸۸ ٪۱٫۰۰ [۱۷۱]
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۲۵ ۳۳۶۳۲۴ ٪۰٫۷۹ ۱۷۴ ۱۹۱۶۲ ٪۰٫۹۲ [۱۷۲]
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۰۱ ۳۳۸۸۲۵ ٪۰٫۷۴ ۱۶۹ ۱۹۳۳۱ ٪۰٫۸۸ [۱۷۳]
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۴۵ ۳۴۱۰۷۰ ٪۰٫۶۶ ۱۶۱ ۱۹۴۹۲ ٪۰٫۸۳ [۱۷۴]
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱۳۳ ۳۴۳۲۰۳ ٪۰٫۶۳ ۱۴۷ ۱۹۶۳۹ ٪۰٫۷۵ [۱۷۵]
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۴۷ ۳۴۵۴۵۰ ٪۰٫۶۵ ۱۶۵ ۱۹۸۰۴ ٪۰٫۸۴ [۱۷۶]
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۸۵ ۳۴۷۸۳۵ ٪۰٫۶۹ ۱۶۸ ۱۹۹۷۲ ٪۰٫۸۵ [۱۷۷]
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۴۴ ۳۵۰۲۷۹ ٪۰٫۷۰ ۱۵۳ ۲۰۱۲۵ ٪۰٫۷۷ [۱۷۸]
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۷۹ ۳۵۲۵۵۸ ٪۰٫۶۵ ۱۳۹ ۲۰۲۶۴ ٪۰٫۶۹ [۱۷۹]
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۰۶ ۳۵۴۷۶۴ ٪۰٫۶۳ ۱۱۲ ۲۰۳۷۶ ٪۰٫۵۵ [۱۸۰]
۱ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۲۸ ۳۵۶۷۹۲ ٪۰٫۵۷ ۱۲۶ ۲۰۵۰۲ ٪۰٫۶۲ [۱۸۱]
۲ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۱۳ ۳۵۸۹۰۵ ٪۰٫۵۹ ۱۴۱ ۲۰۶۴۳ ٪۰٫۶۹ [۱۸۲]
۳ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲۴۵ ۳۶۱۱۵۰ ٪۰٫۶۳ ۱۳۳ ۲۰۷۷۶ ٪۰٫۶۴ [۱۸۳]
۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲۱۳ ۳۶۳۳۶۳ ٪۰٫۶۱ ۱۲۵ ۲۰۹۰۱ ٪۰٫۶۰ [۱۸۴]
۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲۴۳ ۳۶۵۶۰۶ ٪۰٫۶۲ ۱۱۹ ۲۱۰۲۰ ٪۰٫۵۷ [۱۸۵]
۶ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۹۰ ۳۶۷۷۹۶ ٪۰٫۶۰ ۱۱۷ ۲۱۱۳۷ ٪۰٫۵۶ [۱۸۶]
۷ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۱۵ ۳۶۹۹۱۱ ٪۰٫۵۸ ۱۱۲ ۲۱۲۴۹ ٪۰٫۵۳ [۱۸۷]
۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹۰۵ ۳۷۱۸۱۶ ٪۰٫۵۱ ۱۱۰ ۲۱۳۵۹ ٪۰٫۵۲
۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷۵۴ ۳۷۳۵۷۰ ٪۰٫۴۷ ۱۰۳ ۲۱۴۶۲ ٪۰٫۴۸ [۱۸۸]
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶۴۲ ۳۷۵۲۱۲ ٪۰٫۴۴ ۱۰۹ ۲۱۵۷۱ ٪۰٫۵۱ [۱۸۹]
۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶۸۲ ۳۷۶۸۹۴ ٪۰٫۴۵ ۱۰۱ ۲۱۶۷۲ ٪۰٫۴۷ [۱۹۰]
۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸۵۸ ۳۷۸۷۵۲ ٪۰٫۴۹ ۱۲۵ ۲۱۷۹۷ ٪۰٫۵۸ [۱۹۱]
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹۹۴ ۳۸۰۷۴۶ ٪۰٫۵۳ ۱۲۹ ۲۱۹۲۶ ٪۰٫۵۹ [۱۹۲]
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۲۶ ۳۸۲۷۷۲ ٪۰٫۵۳ ۱۱۸ ۲۲۰۴۴ ٪۰٫۵۴ [۱۹۳]
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸۹۴ ۳۸۴۶۶۶ ٪۰٫۴۹ ۱۱۰ ۲۲۱۵۴ ٪۰٫۵۰ [۱۹۴]
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹۹۲ ۳۸۶۶۵۸ ٪۰٫۵۲ ۱۳۹ ۲۲۲۹۳ ٪۰٫۶۳ [۱۹۵]
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۵۲ ۳۸۸۸۱۰ ٪۰٫۵۶ ۱۱۷ ۲۲۴۱۰ ٪۰٫۵۲ [۱۹۶]
۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳۰۲ ۳۹۱۱۱۲ ٪۰٫۵۹ ۱۳۲ ۲۲۵۴۲ ٪۰٫۵۹ [۱۹۷]
۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳۱۳ ۳۹۳۴۲۵ ٪۰٫۵۹ ۱۲۷ ۲۲۶۶۹ ٪۰٫۵۶ [۱۹۸]
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۶۳ ۳۹۵۴۸۸ ٪۰٫۵۲ ۱۲۹ ۲۲۷۹۸ ٪۰٫۵۷ [۱۹۹]
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳۱۳ ۳۹۷۸۰۱ ٪۰٫۵۸ ۱۱۵ ۲۲۹۱۳ ٪۰٫۵۰ [۲۰۰]
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۳۹ ۳۹۹۹۴۰ ٪۰٫۵۴ ۱۱۶ ۲۳۰۲۹ ٪۰٫۵۱ [۲۰۱]
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۸۹ ۴۰۲۰۲۹ ٪۰٫۵۲ ۱۲۸ ۲۳۱۵۷ ٪۰٫۵۶ [۲۰۲]
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۶۱۹ ۴۰۴۶۴۸ ٪۰٫۶۵ ۱۵۶ ۲۳۳۱۳ ٪۰٫۶۷ [۲۰۳]
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۷۰۵ ۴۰۷۳۵۳ ٪۰٫۶۷ ۱۴۰ ۲۳۴۵۳ ٪۰٫۶۰ [۲۰۴]
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۲۹۸۱ ۴۱۰۳۳۴ ٪۰٫۷۳ ۱۷۹ ۲۳۶۳۲ ٪۰٫۷۶ [۲۰۵]
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ۲۸۱۵ ۴۱۳۱۴۹ ٪۰٫۶۹ ۱۷۶ ۲۳۸۰۸ ٪۰٫۷۴ [۲۰۶]
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۳۰۴۹ ۴۱۶۱۹۸ ٪۰٫۷۴ ۱۴۴ ۲۳۹۵۲ ٪۰٫۶۰ [۲۰۷]
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۸۴۵ ۴۱۹۰۴۳ ٪۰٫۶۸ ۱۶۶ ۲۴۱۱۸ ٪۰٫۶۹ [۲۰۸]
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۳۰۹۷ ۴۲۲۱۴۰ ٪۰٫۷۴ ۱۸۳ ۲۴۳۰۱ ٪۰٫۷۶ [۲۰۹]
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۳۳۴۱ ۴۲۵۴۸۱ ٪۰٫۷۹ ۱۷۷ ۲۴۴۷۸ ٪۰٫۷۳ [۲۱۰]
۱ مهر ۱۳۹۹ ۳۷۱۲ ۴۲۹۱۹۳ ٪۰٫۸۷ ۱۷۸ ۲۴۶۵۶ ٪۰٫۷۳ [۲۱۱]
۲ مهر ۱۳۹۹ ۳۶۰۵ ۴۳۲۷۹۸ ۰.۸۴٪ ۱۸۴ ۲۴۸۴۰ ۰.۷۵٪ [۲۱۲]
۳ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۲۱ ۴۳۶۳۱۹ ۰.۸۱٪ ۱۷۵ ۲۵۰۱۵ ۰.۷۰٪ [۲۱۳]
۴ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۶۳ ۴۳۹۸۸۲ ۰.۸۲٪ ۲۰۷ ۲۵۲۲۲ ۰.۸۳٪ [۲۱۴]
۵ مهر ۱۳۹۹ ۳۲۰۴ ۴۴۳۰۸۶ ۰.۷۳٪ ۱۷۲ ۲۵۳۹۴ ۰.۶۸٪ [۲۱۵]
۶ مهر ۱۳۹۹ ۳۳۶۲ ۴۴۶۴۴۸ ۰.۷۶٪ ۱۹۵ ۲۵۵۸۹ ۰.۷۷٪ [۲۱۶]
۷ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۱۲ ۴۴۹۹۶۰ ۰.۷۹٪ ۱۹۰ ۲۵۷۷۹ ۰.۷۴٪ [۲۱۷]
۸ مهر ۱۳۹۹ ۳۶۷۷ ۴۵۳۶۳۷ ۰.۸۲٪ ۲۰۷ ۲۵۹۸۶ ۰.۸۰٪ [۲۱۸]
۹ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۸۲ ۴۵۷۲۱۹ ۰.۷۹٪ ۱۸۳ ۲۶۱۶۹ ۰.۷۰٪ [۲۱۹]
۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۳۸۲۵ ۴۶۱۰۴۴ ۰.۸۴٪ ۲۱۱ ۲۶۳۸۰ ۰.۸۱٪ [۲۲۰]
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۵۲ ۴۶۴۵۹۶ ۰.۷۷٪ ۱۸۷ ۲۶۵۶۷ ۰.۷۱٪ [۲۲۱]
۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۲۳ ۴۶۸۱۱۹ ۰.۷۶٪ ۱۷۹ ۲۶۷۴۶ ۰.۶۷٪ [۲۲۲]
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۳۶۵۳ ۴۷۱۷۷۲ ۰.۷۸٪ ۲۱۱ ۲۶۹۵۷ ۰.۷۹٪ [۲۲۳]
۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۳۹۰۲ ۴۷۵۶۷۴ ۰.۸۳٪ ۲۳۵ ۲۷۱۹۲ ۰.۸۷٪ [۲۲۴]
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۴۱۵۱ ۴۷۹۸۲۵ ۰.۸۷٪ ۲۲۷ ۲۷۴۱۹ ۰.۸۳٪ [۲۲۵]
۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۴۰۱۹ ۴۸۳۸۴۴ ۰.۸۴٪ ۲۳۹ ۲۷۶۵۸ ۰.۸۷٪ [۲۲۶]
۱۷ مهر ۱۳۹۹ ۴۳۹۲ ۴۸۸۲۳۶ ۰.۹۱٪ ۲۳۰ ۲۷۸۸۸ ۰.۸۳٪ [۲۲۷]
۱۸ مهر ۱۳۹۹ ۴۱۴۲ ۴۹۲۳۷۸ ۰.۸۵٪ ۲۱۰ ۲۸۰۹۸ ۰.۷۵٪ [۲۲۸]
۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۳۸۷۵ ۴۹۶۲۵۳ ۰.۷۹٪ ۱۹۵ ۲۸۲۹۳ ۰.۶۹٪ [۲۲۹]
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ۳۸۲۲ ۵۰۰۰۷۵ ۰.۷۷٪ ۲۵۱ ۲۸۵۴۴ ۰.۸۹٪ [۲۳۰]
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۴۲۰۶ ۵۰۴۲۸۱ ۰.۸۴٪ ۲۷۲ ۲۸۸۱۶ ۰.۹۵٪ [۲۳۱]
۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۴۱۰۸ ۵۰۸۳۸۹ ۰.۸۱٪ ۲۵۴ ۲۹۰۷۰ ۰.۸۸٪ [۲۳۲]
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۴۸۳۰ ۵۱۳۲۱۹ ۰.۹۵٪ ۲۷۹ ۲۹۳۴۹ ۰.۹۶٪ [۲۳۳]
۲۴ مهر ۱۳۹۹ ۴۶۱۶ ۵۱۷۸۳۵ ۰.۹۰٪ ۲۵۶ ۲۹۶۰۵ ۰.۸۷٪ [۲۳۴]
۲۵ مهر ۱۳۹۹ ۴۵۵۲ ۵۲۲۳۸۷ ۰.۸۸٪ ۲۶۵ ۲۹۸۷۰ ۰.۹۰٪ [۲۳۵]
۲۶ مهر ۱۳۹۹ ۴۱۰۳ ۵۲۶۴۹۰ ۰.۷۹٪ ۲۵۳ ۳۰۱۲۳ ۰.۸۵٪ [۲۳۶]
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۳۸۹۰ ۵۳۰۳۸۰ ۰.۷۴٪ ۲۵۲ ۳۰۳۷۵ ۰.۸۴٪ [۲۳۷]
۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۴۲۵۱ ۵۳۴۶۳۱ ۰.۸۰٪ ۳۳۷ ۳۰۷۱۲ ۱.۱۱٪ [۲۳۸]
۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۵۰۳۹ ۵۳۹۶۷۰ ۰.۹۴٪ ۳۲۲ ۳۱۰۳۴ ۱.۰۵٪ [۲۳۹]
۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۵۶۱۶ ۵۴۵۲۸۶ ۱.۰۴٪ ۳۱۲ ۳۱۳۴۶ ۱.۰۱٪ [۲۴۰]
۱ آبان ۱۳۹۹ ۵۴۷۱ ۵۵۰۷۵۷ ۱.۰۰٪ ۳۰۴ ۳۱۶۵۰ ۰.۹۷٪ [۲۴۱]
۲ آبان ۱۳۹۹ ۶۱۳۴ ۵۵۶۸۹۱ ۱.۱۱٪ ۳۳۵ ۳۱۹۸۵ ۱.۰۶٪ [۲۴۲]
۳ آبان ۱۳۹۹ ۵۸۱۴ ۵۶۲۷۰۵ ۱.۰۴٪ ۳۳۵ ۳۲۳۲۰ ۱.۰۵٪ [۲۴۳]
۴ آبان ۱۳۹۹ ۶۱۹۱ ۵۶۸۸۹۶ ۱.۱۰٪ ۲۹۶ ۳۲۶۱۶ ۰.۹۲٪ [۲۴۴]
۵ آبان ۱۳۹۹ ۵۹۶۰ ۵۷۴۸۵۶ ۱.۰۵٪ ۳۳۷ ۳۲۹۵۳ ۱.۰۳٪ [۲۴۵]
۶ آبان ۱۳۹۹ ۶۹۶۸ ۵۸۱۸۲۴ ۱.۲۱٪ ۳۴۶ ۳۳۲۹۹ ۱.۰۵٪ [۲۴۶]
۷ آبان ۱۳۹۹ ۶۸۲۴ ۵۸۸۶۴۸ ۱.۱۷٪ ۴۱۵ ۳۳۷۱۴ ۱.۲۵٪ [۲۴۷]
۸ آبان ۱۳۹۹ ۸۲۹۳ ۵۹۶۹۴۱ ۱.۴۱٪ ۳۹۹ ۳۴۱۱۳ ۱.۱۸٪ [۲۴۸]
۹ آبان ۱۳۹۹ ۸۰۱۱ ۶۰۴۹۵۲ ۱.۳۴٪ ۳۶۵ ۳۴۴۷۸ ۱.۰۷٪ [۲۴۹]
۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۷۸۲۰ ۶۱۲۷۷۲ ۱.۲۹٪ ۳۸۶ ۳۴۸۶۴ ۱.۱۲٪ [۲۵۰]
۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۷۷۱۹ ۶۲۰۴۹۱ ۱.۲۶٪ ۴۳۴ ۳۵۲۹۸ ۱.۲۴٪ [۲۵۱]
۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۸۲۸۹ ۶۲۸۷۸۰ ۱.۳۴٪ ۴۴۰ ۳۵۷۳۸ ۱.۲۵٪ [۲۵۲]
۱۳ آبان ۱۳۹۹ ۸۹۳۲ ۶۳۷۷۱۲ ۱.۴۲٪ ۴۲۲ ۳۶۱۶۰ ۱.۱۸٪ [۲۵۳]
۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۸۴۵۲ ۶۴۶۱۶۴ ۱.۳۳٪ ۴۱۹ ۳۶۵۷۹ ۱.۱۶٪ [۲۵۴]
۱۵ آبان ۱۳۹۹ ۸۷۷۲ ۶۵۴۹۳۶ ۱.۳۶٪ ۴۰۶ ۳۶۹۸۵ ۱.۱۱٪ [۲۵۵]
۱۶ آبان ۱۳۹۹ ۸۸۶۴ ۶۶۳۸۰۰ ۱.۳۵٪ ۴۲۴ ۳۷۴۰۹ ۱.۱۵٪ [۲۵۶]
۱۷ آبان ۱۳۹۹ ۹۴۵۰ ۶۷۳۲۵۰ ۱.۴۲٪ ۴۲۳ ۳۷۸۳۲ ۱.۱۳٪ [۲۵۷]
۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۹۲۳۶ ۶۸۲۴۸۶ ۱.۳۷٪ ۴۵۹ ۳۸۲۹۱ ۱.۲۱٪ [۲۵۸]
۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۰۴۶۳ ۶۹۲۹۴۹ ۱.۵۳٪ ۴۵۸ ۳۸۷۴۹ ۱.۲۰٪ [۲۵۹]
۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۰۳۳۹ ۷۰۳۲۸۸ ۱.۴۹٪ ۴۵۳ ۳۹۲۰۲ ۱.۱۷٪ [۲۶۰]
۲۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۱۷۸۰ ۷۱۵۰۶۸ ۱.۶۷٪ ۴۶۲ ۳۹۶۶۴ ۱.۱۸٪ [۲۶۱]
۲۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۱۵۱۷ ۷۲۶۵۸۵ ۱.۶۱٪ ۴۵۷ ۴۰۱۲۱ ۱.۱۵٪ [۲۶۲]
۲۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۱۷۳۷ ۷۳۸۳۲۲ ۱.۶۲٪ ۴۶۱ ۴۰۵۸۲ ۱.۱۵٪ [۲۶۳]
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۱۲۰۳ ۷۴۹۵۲۵ ۱.۵۲٪ ۴۵۲ ۴۱۰۳۴ ۱.۱۱٪ [۲۶۴]
۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۲۵۴۳ ۷۶۲۰۶۸ ۱.۶۷٪ ۴۵۹ ۴۱۴۹۳ ۱.۱۲٪ [۲۶۵]
۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۱۳۰۵۳ ۷۷۵۱۲۱ ۱.۷۱٪ ۴۸۶ ۴۱۹۷۹ ۱.۱۷٪ [۲۶۶]
۲۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۳۳۵۲ ۷۸۸۴۷۳ ۱.۷۲٪ ۴۸۲ ۴۲۴۶۱ ۱.۱۵٪ [۲۶۷]
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۳۴۲۱ ۸۰۱۸۹۴ ۱.۷۰٪ ۴۸۰ ۴۲۹۴۱ ۱.۱۳٪ [۲۶۸]
۲۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۳۲۲۳ ۸۱۵۱۱۷ ۱.۶۵٪ ۴۷۶ ۴۳۴۱۷ ۱.۱۱٪ [۲۶۹]
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۳۲۶۰ ۸۲۸۳۷۷ ۱.۶۳٪ ۴۷۹ ۴۳۸۹۶ ۱.۱۰٪ [۲۷۰]
۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۲۹۳۱ ۸۴۱۳۰۸ ۱.۵۶٪ ۴۳۱ ۴۴۳۲۷ ۰.۹۸٪ [۲۷۱]
۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۰۵۳ ۸۵۴۳۶۱ ۱.۵۵٪ ۴۷۵ ۴۴۸۰۲ ۱.۰۷٪ [۲۷۲]
۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۲۴۶۰ ۸۶۶۸۲۱ ۱.۴۶٪ ۴۵۳ ۴۵۲۵۵ ۱.۰۱٪ [۲۷۳]
۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۷۲۱ ۸۸۰۵۴۲ ۱.۵۸٪ ۴۸۳ ۴۵۷۳۸ ۱.۰۷٪ [۲۷۴]
۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۸۴۳ ۸۹۴۳۸۵ ۱.۵۷٪ ۴۶۹ ۴۶۲۰۷ ۱.۰۳٪ [۲۷۵]
۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۹۶۱ ۹۰۸۳۴۶ ۱.۵۶٪ ۴۸۲ ۴۶۶۸۹ ۱.۰۴٪ [۲۷۶]
۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۴۰۵۱ ۹۲۲۳۹۷ ۱.۵۵٪ ۴۰۶ ۴۷۰۹۵ ۰.۸۷٪ [۲۷۷]
۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۴۰۲ ۹۳۵۷۹۹ ۱.۴۵٪ ۳۹۱ ۴۷۴۸۶ ۰.۸۳٪ [۲۷۸]
۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۲۹۵۰ ۹۴۸۷۴۹ ۱.۳۸٪ ۳۸۹ ۴۷۸۷۵ ۰.۸۲٪ [۲۷۹]
۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۳۲۱ ۹۶۲۰۷۰ ۱.۴۰٪ ۳۷۱ ۴۸۲۴۶ ۰.۷۷٪ [۲۸۰]
۱۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۸۸۱ ۹۷۵۹۵۱ ۱.۴۴٪ ۳۸۲ ۴۸۶۲۸ ۰.۷۹٪ [۲۸۱]
۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۶۲۱ ۹۸۹۵۷۲ ۱.۴۰٪ ۳۶۲ ۴۸۹۹۰ ۰.۷۴٪ [۲۸۲]
۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۹۲۲ ۱۰۰۳۴۹۴ ۱.۴۱٪ ۳۵۸ ۴۹۳۴۸ ۰.۷۳٪ [۲۸۳]
۱۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۳۴۱ ۱۰۱۶۸۳۵ ۱.۳۳٪ ۳۴۷ ۴۹۶۹۵ ۰.۷۰٪ [۲۸۴]
۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۲۱۵۱ ۱۰۲۸۹۸۶ ۱.۱۹٪ ۳۲۱ ۵۰۰۱۶ ۰.۶۵٪ [۲۸۵]
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۱۵۶۱ ۱۰۴۰۵۴۷ ۱.۱۲٪ ۲۹۴ ۵۰۳۱۰ ۰.۵۹٪ [۲۸۶]
۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۰۸۲۷ ۱۰۵۱۳۷۴ ۱.۰۴٪ ۲۸۴ ۵۰۵۹۴ ۰.۵۶٪ [۲۸۷]
۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۱۰۲۳ ۱۰۶۲۳۹۷ ۱.۰۵٪ ۳۲۳ ۵۰۹۱۷ ۰.۶۴٪ [۲۸۸]
۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۰۲۲۳ ۱۰۷۲۶۲۰ ۰.۹۶٪ ۲۹۵ ۵۱۲۱۲ ۰.۵۸٪ [۲۸۹]
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۰۴۰۳ ۱۰۸۳۰۲۳ ۰.۹۷٪ ۲۸۴ ۵۱۴۹۶ ۰.۵۵٪ [۲۹۰]
۲۱ آذر ۱۳۹۹ ۹۵۹۴ ۱۰۹۲۶۱۷ ۰.۸۹٪ ۲۳۲ ۵۱۷۲۸ ۰.۴۵٪ [۲۹۱]
۲۲ آذر ۱۳۹۹ ۸۲۰۱ ۱۱۰۰۸۱۸ ۰.۷۵٪ ۲۲۱ ۵۱۹۴۹ ۰.۴۳٪ [۲۹۲]
۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۷۴۵۱ ۱۱۰۸۲۶۹ ۰.۶۸٪ ۲۴۷ ۵۲۱۹۶ ۰.۴۸٪ [۲۹۳]
۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۷۵۰۱ ۱۱۱۵۷۷۰ ۰.۶۸٪ ۲۵۱ ۵۲۴۴۷ ۰.۴۸٪ [۲۹۴]
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۷۷۰۴ ۱۱۲۳۴۷۴ ۰.۶۹٪ ۲۲۳ ۵۲۶۷۰ ۰.۴۳٪ [۲۹۵]
۲۶ آذر ۱۳۹۹ ۷۶۰۳ ۱۱۳۱۰۷۷ ۰.۶۸٪ ۲۱۳ ۵۲۸۸۳ ۰.۴۰٪ [۲۹۶]
۲۷ آذر ۱۳۹۹ ۷۴۵۳ ۱۱۳۸۵۳۰ ۰.۶۶٪ ۲۱۲ ۵۳۰۹۵ ۰.۴۰٪ [۲۹۷]
۲۸ آذر ۱۳۹۹ ۷۱۲۱ ۱۱۴۵۶۵۱ ۰.۶۳٪ ۱۷۸ ۵۳۲۷۳ ۰.۳۴٪ [۲۹۸]
۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۶۴۲۱ ۱۱۵۲۰۷۲ ۰.۵۶٪ ۱۷۵ ۵۳۴۴۸ ۰.۳۳٪ [۲۹۹]
۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۶۳۱۲ ۱۱۵۸۳۸۴ ۰.۵۵٪ ۱۷۷ ۵۳۶۲۵ ۰.۳۳٪ [۳۰۰]
۱ دی ۱۳۹۹ ۶۱۵۱ ۱۱۶۴۵۳۵ ۰.۵۳٪ ۱۹۱ ۵۳۸۱۶ ۰.۳۶٪ [۳۰۱]
۲ دی ۱۳۹۹ ۶۲۰۸ ۱۱۷۰۷۴۳ ۰.۵۳٪ ۱۸۷ ۵۴۰۰۳ ۰.۳۵٪ [۳۰۲]
۳ دی ۱۳۹۹ ۶۲۶۱ ۱۱۷۷۰۰۴ ۰.۵۳٪ ۱۵۳ ۵۴۱۵۶ ۰.۲۸٪ [۳۰۳]
۴ دی ۱۳۹۹ ۶۱۷۸ ۱۱۸۳۱۸۲ ۰.۵۲٪ ۱۵۲ ۵۴۳۰۸ ۰.۲۸٪ [۳۰۴]
۵ دی ۱۳۹۹ ۶۰۲۱ ۱۱۸۹۲۰۳ ۰.۵۱٪ ۱۳۲ ۵۴۴۴۰ ۰.۲۴٪ [۳۰۵]
۶ دی ۱۳۹۹ ۵۷۶۰ ۱۱۹۴۹۶۳ ۰.۴۸٪ ۱۳۴ ۵۴۵۷۴ ۰.۲۵٪ [۳۰۶]
۷ دی ۱۳۹۹ ۵۵۰۲ ۱۲۰۰۴۶۵ ۰.۴۶٪ ۱۱۹ ۵۴۶۹۳ ۰.۲۲٪ [۳۰۷]
۸ دی ۱۳۹۹ ۵۹۰۸ ۱۲۰۶۳۷۳ ۰.۴۹٪ ۱۲۱ ۵۴۸۱۴ ۰.۲۲٪ [۳۰۸]
۹ دی ۱۳۹۹ ۶۱۰۸ ۱۲۱۲۴۸۱ ۰.۵۱٪ ۱۳۲ ۵۴۹۴۶ ۰.۲۴٪ [۳۰۹]
۱۰ دی ۱۳۹۹ ۶۲۷۲ ۱۲۱۸۷۵۳ ۰.۵۲٪ ۱۴۹ ۵۵۰۹۵ ۰.۲۷٪ [۳۱۰]
۱۱ دی ۱۳۹۹ ۶۳۹۰ ۱۲۲۵۱۴۳ ۰.۵۲٪ ۱۲۸ ۵۵۲۲۳ ۰.۲۳٪ [۳۱۱]
۱۲ دی ۱۳۹۹ ۶۲۸۶ ۱۲۳۱۴۲۹ ۰.۵۱٪ ۱۱۴ ۵۵۳۳۷ ۰.۲۱٪ [۳۱۲]
۱۳ دی ۱۳۹۹ ۶۰۴۵ ۱۲۳۷۴۷۴ ۰.۴۹٪ ۱۰۱ ۵۵۴۳۸ ۰.۱۸٪ [۳۱۳]
۱۴ دی ۱۳۹۹ ۵۹۶۰ ۱۲۴۳۴۳۴ ۰.۴۸٪ ۱۰۲ ۵۵۵۴۰ ۰.۱۸٪ [۳۱۴]
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۶۰۷۳ ۱۲۴۹۵۰۷ ۰.۴۹٪ ۱۱۰ ۵۵۶۵۰ ۰.۲۰٪ [۳۱۵]
۱۶ دی ۱۳۹۹ ۶۱۱۳ ۱۲۵۵۶۲۰ ۰.۴۹٪ ۹۸ ۵۵۷۴۸ ۰.۱۸٪ [۳۱۶]
۱۷ دی ۱۳۹۹ ۶۲۸۳ ۱۲۶۱۹۰۳ ۰.۵۰٪ ۸۲ ۵۵۸۳۰ ۰.۱۵٪ [۳۱۷]
۱۸ دی ۱۳۹۹ ۶۳۶۰ ۱۲۶۸۲۶۳ ۰.۵۰٪ ۱۰۳ ۵۵۹۳۳ ۰.۱۸٪ [۳۱۸]
۱۹ دی ۱۳۹۹ ۶۲۵۱ ۱۲۷۴۵۱۴ ۰.۴۹٪ ۸۵ ۵۶۰۱۸ ۰.۱۵٪ [۳۱۹]
۲۰ دی ۱۳۹۹ ۵۹۲۴ ۱۲۸۰۴۳۸ ۰.۴۶٪ ۸۲ ۵۶۱۰۰ ۰.۱۵٪ [۳۲۰]
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۵۹۶۸ ۱۲۸۶۴۰۶ ۰.۴۷٪ ۷۱ ۵۶۱۷۱ ۰.۱۳٪ [۳۲۱]
۲۲ دی ۱۳۹۹ ۶۲۰۸ ۱۲۹۲۶۱۴ ۰.۴۸٪ ۹۱ ۵۶۲۶۲ ۰.۱۶٪ [۳۲۲]
۲۳ دی ۱۳۹۹ ۶۴۰۸ ۱۲۹۹۰۲۲ ۰.۵۰٪ ۹۸ ۵۶۳۶۰ ۰.۱۷٪ [۳۲۳]
۲۴ دی ۱۳۹۹ ۶۳۱۷ ۱۳۰۵۳۳۹ ۰.۴۹٪ ۹۷ ۵۶۴۵۷ ۰.۱۷٪ [۳۲۴]
۲۵ دی ۱۳۹۹ ۶۴۷۱ ۱۳۱۱۸۱۰ ۰.۵۰٪ ۸۱ ۵۶۵۳۸ ۰.۱۴٪ [۳۲۵]
۲۶ دی ۱۳۹۹ ۶۴۸۵ ۱۳۱۸۲۹۵ ۰.۴۹٪ ۸۳ ۵۶۶۲۱ ۰.۱۵٪ [۳۲۶]
۲۷ دی ۱۳۹۹ ۶۱۰۰ ۱۳۲۴۳۹۵ ۰.۴۶٪ ۹۶ ۵۶۷۱۷ ۰.۱۷٪ [۳۲۷]
۲۸ دی ۱۳۹۹ ۶۰۱۶ ۱۳۳۰۴۱۱ ۰.۴۵٪ ۸۶ ۵۶۸۰۳ ۰.۱۵٪ [۳۲۸]
۲۹ دی ۱۳۹۹ ۵۸۰۶ ۱۳۳۶۲۱۷ ۰.۴۴٪ ۸۳ ۵۶۸۸۶ ۰.۱۵٪ [۳۲۹]
۳۰ دی ۱۳۹۹ ۵۹۱۷ ۱۳۴۲۱۳۴ ۰.۴۴٪ ۸۷ ۵۶۹۷۳ ۰.۱۵٪ [۳۳۰]
۱ بهمن ۱۳۹۹ ۶۱۸۲ ۱۳۴۸۳۱۶ ۰.۴۶٪ ۸۴ ۵۷۰۵۷ ۰.۱۵٪ [۳۳۱]
۲ بهمن ۱۳۹۹ ۶۲۰۴ ۱۳۵۴۵۲۰ ۰.۴۶٪ ۹۳ ۵۷۱۵۰ ۰.۱۶٪ [۳۳۲]
۳ بهمن ۱۳۹۹ ۶۳۰۵ ۱۳۶۰۸۲۵ ۰.۴۷٪ ۷۵ ۵۷۲۲۵ ۰.۱۳٪ [۳۳۳]
۴ بهمن ۱۳۹۹ ۶۲۰۷ ۱۳۶۷۰۳۲ ۰.۴۶٪ ۶۹ ۵۷۲۹۴ ۰.۱۲٪ [۳۳۴]
۵ بهمن ۱۳۹۹ ۵۹۴۵ ۱۳۷۲۹۷۷ ۰.۴۳٪ ۸۹ ۵۷۳۸۳ ۰.۱۶٪ [۳۳۵]
۶ بهمن ۱۳۹۹ ۶۳۰۹ ۱۳۷۹۲۸۶ ۰.۴۶٪ ۹۸ ۵۷۴۸۱ ۰.۱۷٪ [۳۳۶]
۷ بهمن ۱۳۹۹ ۶۴۲۰ ۱۳۸۵۷۰۶ ۰.۴۷٪ ۷۹ ۵۷۵۶۰ ۰.۱۴٪ [۳۳۷]
۸ بهمن ۱۳۹۹ ۶۶۰۸ ۱۳۹۲۳۱۴ ۰.۴۸٪ ۹۱ ۵۷۶۵۱ ۰.۱۶٪ [۳۳۸]
۹ بهمن ۱۳۹۹ ۶۵۲۷ ۱۳۹۸۸۴۱ ۰.۴۷٪ ۸۵ ۵۷۷۳۶ ۰.۱۵٪ [۳۳۹]
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ ۶۵۷۳ ۱۴۰۵۴۱۴ ۰.۴۷٪ ۷۱ ۵۷۸۰۷ ۰.۱۲٪ [۳۴۰]
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۶۳۱۷ ۱۴۱۱۷۳۱ ۰.۴۵٪ ۸۲ ۵۷۸۸۹ ۰.۱۴٪ [۳۴۱]
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۶۲۶۸ ۱۴۱۷۹۹۹ ۰.۴۴٪ ۷۰ ۵۷۹۵۹ ۰.۱۲٪ [۳۴۲]
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۶۵۹۷ ۱۴۲۴۵۹۶ ۰.۴۷٪ ۷۹ ۵۸۰۳۸ ۰.۱۴٪ [۳۴۳]
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ۶۸۲۰ ۱۴۳۱۴۱۶ ۰.۴۸٪ ۷۲ ۵۸۱۱۰ ۰.۱۲٪ [۳۴۴]
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ۶۸۷۰ ۱۴۳۸۲۸۶ ۰.۴۸٪ ۷۹ ۵۸۱۸۹ ۰.۱۴٪ [۳۴۵]
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۷۰۴۰ ۱۴۴۵۳۲۶ ۰.۴۹٪ ۶۷ ۵۸۲۵۶ ۰.۱۲٪ [۳۴۶]
۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۷۰۶۱ ۱۴۵۲۳۸۷ ۰.۴۹٪ ۸۰ ۵۸۳۳۶ ۰.۱۴٪ [۳۴۷]
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۶۹۸۳ ۱۴۵۹۳۷۰ ۰.۴۸٪ ۷۶ ۵۸۴۱۲ ۰.۱۳٪ [۳۴۸]
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۷۰۶۵ ۱۴۶۶۴۳۵ ۰.۴۸٪ ۵۷ ۵۸۴۶۹ ۰.۱۰٪ [۳۴۹]
۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ۷۳۲۱ ۱۴۷۳۷۵۶ ۰.۵۰٪ ۶۷ ۵۸۵۳۶ ۰.۱۱٪ [۳۵۰]
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۷۶۴۰ ۱۴۸۱۳۹۶ ۰.۵۲٪ ۸۹ ۵۸۶۲۵ ۰.۱۵٪ [۳۵۱]
۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۷۵۸۵ ۱۴۸۸۹۸۱ ۰.۵۱٪ ۶۱ ۵۸۶۸۶ ۰.۱۰٪ [۳۵۲]
۲۳ بهمن ۱۳۹۹ ۷۴۷۴ ۱۴۹۶۴۵۵ ۰.۵۰٪ ۶۵ ۵۸۷۵۱ ۰.۱۱٪ [۳۵۳]
۲۴ بهمن ۱۳۹۹ ۷۲۹۸ ۱۵۰۳۷۵۳ ۰.۴۹٪ ۵۸ ۵۸۸۰۹ ۰.۱۰٪ [۳۵۴]
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۷۱۲۰ ۱۵۱۰۸۷۳ ۰.۴۷٪ ۷۴ ۵۸۸۸۳ ۰.۱۳٪ [۳۵۵]
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ۷۳۹۰ ۱۵۱۸۲۶۳ ۰.۴۹٪ ۶۲ ۵۸۹۴۵ ۰.۱۱٪ [۳۵۶]
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۷۷۶۰ ۱۵۲۶۰۲۳ ۰.۵۱٪ ۸۳ ۵۹۰۲۸ ۰.۱۴٪ [۳۵۷]
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۸۰۱۱ ۱۵۳۴۰۳۴ ۰.۵۲٪ ۸۹ ۵۹۱۱۷ ۰.۱۵٪ [۳۵۸]
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۸۰۴۲ ۱۵۴۲۰۷۶ ۰.۵۲٪ ۶۷ ۵۹۱۸۴ ۰.۱۱٪ [۳۵۹]
۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ۸۰۶۶ ۱۵۵۰۱۴۲ ۰.۵۲٪ ۸۰ ۵۹۲۶۴ ۰.۱۴٪ [۳۶۰]
یادداشت‌ها:

الگو:فهرست منابع الگو