الگو:داده‌های دنیاگیری ۲۰۱۹–۲۰۲۰ کروناویروس/موارد پزشکی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

موارد تأییدشده[ویرایش]

موارد تاییدشده عفونت SARS-CoV-2 و مرگ و میر ناشی از COVID-19 در ایران()
تاریخ موارد جدید مجموع موارد درصد افزایش مرگ جدید مجموع مرگ درصد افزایش منبع
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۲ ۲ ۲ ۲ [۱][۲]
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ۳ ۵ ٪۱۵۰٫۰ ۰ ۲ ٪۰٫۰ [۳]
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳ ۱۸ ٪۲۶۰٫۰ ۲ ۴ ٪۱۰۰٫۰ [۴]
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰ ۲۸ ٪۵۵٫۶ ۲ ۶ ٪۵۰٫۰ [۵]
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵ ۴۳ ٪۵۳٫۶ ۲ ۸ ٪۳۳٫۳ [۶]
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸ ۶۱ ٪۴۱٫۹ ۴ ۱۲ ٪۵۰٫۰ [۷]
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ ۳۴ ۹۵ ٪۵۵٫۷ ۴ ۱۶ ٪۳۳٫۳ [۸]
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ۴۴ ۱۳۹ ٪۴۶٫۳ ۳ ۱۹ ٪۱۸٫۸ [۹]
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۶ ۲۴۵ ٪۷۶٫۳ ۷ ۲۶ ٪۳۶٫۸ [۱۰]
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴۳ ۳۸۸ ٪۵۸٫۴ ۸ ۳۴ ٪۳۰٫۸ [۱۱]
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰۵ ۵۹۳ ٪۵۲٫۸ ۹ ۴۳ ٪۲۶٫۵ [۱۲][۱۳]
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ۳۸۵ ۹۷۸ ٪۶۴٫۹ ۱۱ ۵۴ ٪۲۵٫۶ [۱۴]
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۵۲۳ ۱۵۰۱ ٪۵۳٫۵ ۱۲ ۶۶ ٪۲۲٫۲ [۱۵]
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۸۳۵ ۲۳۳۶ ٪۵۵٫۶ ۱۱ ۷۷ ٪۱۶٫۷ [۱۶]
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۵۸۶ ۲۹۲۲ ٪۲۵٫۱ ۱۵ ۹۲ ٪۱۹٫۵ [۱۷]
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۵۹۱ ۳۵۱۳ ٪۲۰٫۲ ۱۵ ۱۰۷ ٪۱۶٫۳ [۱۸]
۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۳۴ ۴۷۴۷ ٪۳۵٫۱ ۱۷ ۱۲۴ ٪۱۵٫۹ [۱۹]
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۷۶ ۵۸۲۳ ٪۲۲٫۷ ۲۱ ۱۴۵ ٪۱۶٫۹ [۲۰]
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ۷۴۳ ۶۵۶۶ ٪۱۲٫۸ ۴۹ ۱۹۴ ٪۳۳٫۸ [۲۱]
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۵۹۵ ۷۱۶۱ ٪۹٫۱ ۴۳ ۲۳۷ ٪۲۲٫۲ [۲۲]
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۸۸۱ ۸۰۴۲ ٪۱۲٫۳ ۵۴ ۲۹۱ ٪۲۲٫۸ [۲۳]
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۹۵۸ ۹۰۰۰ ٪۱۱٫۹ ۶۳ ۳۵۴ ٪۲۱٫۶ [۲۴]
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۷۵ ۱۰۰۷۵ ٪۱۱٫۹ ۷۵ ۴۲۹ ٪۲۱٫۲ [۲۵]
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۸۹ ۱۱۳۶۴ ٪۱۲٫۸ ۸۵ ۵۱۴ ٪۱۹٫۸ [۲۶]
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳۶۵ ۱۲۷۲۹ ٪۱۲٫۰ ۹۷ ۶۱۱ ٪۱۸٫۹ [۲۷]
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۰۹ ۱۳۹۳۸ ٪۹٫۵ ۱۱۳ ۷۲۴ ٪۱۸٫۵ [۲۸]
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۵۳ ۱۴۹۹۱ ٪۷٫۶ ۱۲۹ ۸۵۳ ٪۱۷٫۸ [۲۹]
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱۷۸ ۱۶۱۶۹ ٪۷٫۹ ۱۳۵ ۹۸۸ ٪۱۵٫۸
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱۹۲ ۱۷۳۶۱ ٪۷٫۴ ۱۴۷ ۱۱۳۵ ٪۱۴٫۹
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۴۶ ۱۸۴۰۷ ٪۶٫۰ ۱۴۹ ۱۲۸۴ ٪۱۳٫۱
۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲۳۷ ۱۹۶۴۴ ٪۶٫۷ ۱۴۹ ۱۴۳۳ ٪۱۱٫۶
۲ فروردین ۱۳۹۹ ۹۶۶ ۲۰۶۱۰ ٪۴٫۹ ۱۲۳ ۱۵۵۶ ٪۸٫۶
۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰۲۸ ۲۱۶۳۸ ٪۵٫۰ ۱۲۹ ۱۶۸۵ ٪۸٫۳
۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۴۱۱ ۲۳۰۴۹ ٪۶٫۵ ۱۲۷ ۱۸۱۲ ٪۷٫۵
۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷۶۲ ۲۴۸۱۱ ٪۷٫۶ ۱۲۲ ۱۹۳۴ ٪۶٫۷ [۳۰]
۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲۰۶ ۲۷۰۱۷ ٪۸٫۹ ۱۴۳ ۲۰۷۷ ٪۷٫۴ [۳۱]
۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۳۸۹ ۲۹۴۰۶ ٪۸٫۸ ۱۵۷ ۲۲۳۴ ٪۷٫۶ [۳۲]
۸ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۲۶ ۳۲۳۳۲ ٪۱۰٫۰ ۱۴۴ ۲۳۷۸ ٪۶٫۴ [۳۳]
۹ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰۷۶ ۳۵۴۰۸ ٪۹٫۵ ۱۳۹ ۲۵۱۷ ٪۵٫۸ [۳۴]
۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۰۱ ۳۸۳۰۹ ٪۸٫۲ ۱۲۳ ۲۶۴۰ ٪۴٫۹ [۳۵]
۱۱ فروردین ۱۳۹۹ ۳۱۸۶ ۴۱۴۹۵ ٪۸٫۳ ۱۱۷ ۲۷۵۷ ٪۴٫۴ [۳۶]
۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ۳۱۱۱ ۴۴۶۰۶ ٪۷٫۵ ۱۴۱ ۲۸۹۸ ٪۵٫۱ [۳۷]
۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۸۷ ۴۷۵۹۳ ٪۶٫۷ ۱۳۸ ۳۰۳۶ ٪۴٫۸ [۳۸]
۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ۲۸۷۵ ۵۰۴۶۸ ٪۶٫۰ ۱۲۴ ۳۱۶۰ ٪۴٫۱ [۳۹]
۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ۲۷۱۵ ۵۳۱۸۳ ٪۵٫۴ ۱۳۴ ۳۲۹۴ ٪۴٫۲ [۴۰]
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۵۶۰ ۵۵۷۴۳ ٪۴٫۸ ۱۵۸ ۳۴۵۲ ٪۴٫۸ [۴۱]
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۴۸۳ ۵۸۲۲۶ ٪۴٫۵ ۱۵۱ ۳۶۰۳ ٪۴٫۴ [۴۲]
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲۷۴ ۶۰۵۰۰ ٪۳٫۹ ۱۳۶ ۳۷۳۹ ٪۳٫۸ [۴۳]
۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰۸۹ ۶۲۵۸۹ ٪۳٫۵ ۱۳۳ ۳۸۷۲ ٪۳٫۶ [۴۴]
۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹۹۷ ۶۴۵۸۶ ٪۳٫۲ ۱۲۱ ۳۹۹۳ ٪۳٫۱ [۴۵]
۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۳۴ ۶۶۲۲۰ ٪۲٫۵ ۱۱۷ ۴۱۱۰ ٪۲٫۹ [۴۶]
۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹۷۲ ۶۸۱۹۲ ٪۳٫۰ ۱۲۲ ۴۲۳۲ ٪۳٫۰ [۴۷]
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۸۳۷ ۷۰۰۲۹ ٪۲٫۷ ۱۲۵ ۴۳۵۷ ٪۳٫۰ [۴۸]
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۵۷ ۷۱۶۸۶ ٪۲٫۴ ۱۱۷ ۴۴۷۴ ٪۲٫۷ [۴۹]
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۱۷ ۷۳۳۰۳ ٪۲٫۳ ۱۱۱ ۴۵۸۵ ٪۲٫۵ [۵۰]
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵۷۴ ۷۴۸۷۷ ٪۲٫۱ ۹۸ ۴۶۸۳ ٪۲٫۱ [۵۱]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵۱۲ ۷۶۳۸۹ ٪۲٫۰ ۹۴ ۴۷۷۷ ٪۲٫۰ [۵۲]
۲۸ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۰۶ ۷۷۹۹۵ ٪۲٫۱ ۹۲ ۴۸۶۹ ٪۱٫۹ [۵۳]
۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۴۹۹ ۷۹۴۹۴ ٪۱٫۹ ۸۹ ۴۹۵۸ ٪۱٫۸ [۵۴]
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۳۷۴ ۸۰۸۶۸ ٪۱٫۷ ۷۳ ۵۰۳۱ ٪۱٫۵ [۵۵]
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۳۴۳ ۸۲۲۱۱ ٪۱٫۷ ۸۷ ۵۱۱۸ ٪۱٫۷ [۵۶]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲۹۴ ۸۳۵۰۵ ٪۱٫۶ ۹۱ ۵۲۰۹ ٪۱٫۸ [۵۷]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲۹۷ ۸۴۸۰۲ ٪۱٫۶ ۸۸ ۵۲۹۷ ٪۱٫۷ [۵۸]
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۹۴ ۸۵۹۹۶ ٪۱٫۴ ۹۴ ۵۳۹۱ ٪۱٫۸ [۵۹]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰۳۰ ۸۷۰۲۶ ٪۱٫۲ ۹۰ ۵۴۸۱ ٪۱٫۷ [۶۰]
۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۶۸ ۸۸۱۹۴ ٪۱٫۳ ۹۳ ۵۵۷۴ ٪۱٫۷ [۶۱]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۳۴ ۸۹۳۲۸ ٪۱٫۳ ۷۶ ۵۶۵۰ ٪۱٫۴ [۶۲]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۵۳ ۹۰۴۸۱ ٪۱٫۳ ۶۰ ۵۷۱۰ ٪۱٫۱ [۶۳]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹۹۱ ۹۱۴۷۲ ٪۱٫۱ ۹۶ ۵۸۰۶ ٪۱٫۷ [۶۴]
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۱۲ ۹۲۵۸۴ ٪۱٫۲ ۷۱ ۵۸۷۷ ٪۱٫۲ [۶۵]
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰۷۳ ۹۳۶۵۷ ٪۱٫۲ ۸۰ ۵۹۵۷ ٪۱٫۴ [۶۶]
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹۸۳ ۹۴۶۴۰ ٪۱٫۰ ۷۱ ۶۰۲۸ ٪۱٫۲ [۶۷]
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰۰۶ ۹۵۶۴۶ ٪۱٫۱ ۶۳ ۶۰۹۱ ٪۱٫۰ [۶۸]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۸۰۲ ۹۶۴۴۸ ٪۰٫۸ ۶۵ ۶۱۵۶ ٪۱٫۱ [۶۹]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹۷۶ ۹۷۴۲۴ ٪۱٫۰ ۴۷ ۶۲۰۳ ٪۰٫۸ [۷۰]
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲۲۳ ۹۸۶۴۷ ٪۱٫۳ ۷۴ ۶۲۷۷ ٪۱٫۲ [۷۱]
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳۲۳ ۹۹۹۷۰ ٪۱٫۳ ۶۳ ۶۳۴۰ ٪۱٫۰ [۷۲]
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶۸۰ ۱۰۱۶۵۰ ٪۱٫۷ ۷۸ ۶۴۱۸ ٪۱٫۲ [۷۳]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴۸۵ ۱۰۳۱۳۵ ٪۱٫۵ ۶۸ ۶۴۸۶ ٪۱٫۱ [۷۴]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵۵۶ ۱۰۴۶۹۱ ٪۱٫۵ ۵۵ ۶۵۴۱ ٪۰٫۸ [۷۵]
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵۲۹ ۱۰۶۲۲۰ ٪۱٫۵ ۴۸ ۶۵۸۹ ٪۰٫۷ [۷۶]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳۸۳ ۱۰۷۶۰۳ ٪۱٫۳ ۵۱ ۶۶۴۰ ٪۰٫۸ [۷۷]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶۸۳ ۱۰۹۲۸۶ ٪۱٫۶ ۴۵ ۶۶۸۵ ٪۰٫۷ [۷۸]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴۸۱ ۱۱۰۷۶۷ ٪۱٫۴ ۴۸ ۶۷۳۳ ٪۰٫۷ [۷۹]
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۹۵۸ ۱۱۲۷۲۵ ٪۱٫۸ ۵۰ ۶۷۸۳ ٪۰٫۷ [۸۰]
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۸۰۸ ۱۱۴۵۳۳ ٪۱٫۶ ۷۱ ۶۸۵۴ ٪۱٫۰ [۸۱]
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۱۰۲ ۱۱۶۶۳۵ ٪۱٫۸ ۴۸ ۶۹۰۲ ٪۰٫۷ [۸۲]
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۷۵۷ ۱۱۸۳۹۲ ٪۱٫۵ ۳۵ ۶۹۳۷ ٪۰٫۵ [۸۳]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۸۰۶ ۱۲۰۱۹۸ ٪۱٫۵ ۵۱ ۶۹۸۸ ٪۰٫۷ [۸۴]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۲۹۴ ۱۲۲۴۹۲ ٪۱٫۹ ۶۹ ۷۰۵۷ ٪۱٫۰ [۸۵]
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۱۱۱ ۱۲۴۶۰۳ ٪۱٫۷ ۶۲ ۷۱۱۹ ٪۰٫۹ [۸۶]
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۳۴۶ ۱۲۶۹۴۹ ٪۱٫۹ ۶۴ ۷۱۸۳ ٪۰٫۹ [۸۷]
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۹۲ ۱۲۹۳۴۱ ٪۱٫۸۸ ۶۶ ۷۲۴۹ ٪۰٫۹۲ [۸۸]
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۱۱ ۱۳۱۶۵۲ ٪۱٫۷۹ ۵۱ ۷۳۰۰ ٪۰٫۷۰ [۸۹]
۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸۶۹ ۱۳۳۵۲۱ ٪۱٫۴۲ ۵۹ ۷۳۵۹ ٪۰٫۸۱ [۹۰]
۴ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱۸۰ ۱۳۵۷۰۱ ٪۱٫۶۳ ۵۸ ۷۴۱۷ ٪۰٫۷۹ [۹۱]
۵ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۲۳ ۱۳۷۷۲۴ ٪۱٫۴۹ ۳۴ ۷۴۵۱ ٪۰٫۴۶ [۹۲]
۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷۸۷ ۱۳۹۵۱۱ ٪۱٫۳۰ ۵۷ ۷۵۰۸ ٪۰٫۷۶ [۹۳]
۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۸۰ ۱۴۱۵۹۱ ٪۱٫۴۹ ۵۶ ۷۵۶۴ ٪۰٫۷۵ [۹۴]
۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۵۸ ۱۴۳۸۴۹ ٪۱٫۵۹ ۶۳ ۷۶۲۷ ٪۰٫۸۳ [۹۵]
۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۸۱۹ ۱۴۶۶۶۸ ٪۱٫۹۶ ۵۰ ۷۶۷۷ ٪۰٫۶۶ [۹۶]
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۸۲ ۱۴۸۹۵۰ ٪۱٫۵۶ ۵۷ ۷۷۳۴ ٪۰٫۷۴ [۹۷]
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵۱۶ ۱۵۱۴۶۶ ٪۱٫۶۹ ۶۳ ۷۷۹۷ ٪۰٫۸۱ [۹۸]
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۹۷۹ ۱۵۴۴۴۵ ٪۱٫۹۷ ۸۱ ۷۸۷۸ ٪۱٫۰۴ [۹۹]
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۳۱۱۷ ۱۵۷۵۶۲ ٪۲٫۰۲ ۶۴ ۷۹۴۲ ٪۰٫۵۸ [۱۰۰]
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ۳۱۳۴ ۱۶۰۶۹۶ ٪۱٫۹۹ ۷۰ ۸۰۱۲ ٪۱٫۱۱ [۱۰۱]
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ ۳۵۷۴ ۱۶۴۲۷۰ ٪۲٫۲۲ ۵۹ ۸۰۷۱ ٪۰٫۷۴ [۱۰۲]
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۸۸۶ ۱۶۷۱۵۶ ٪۱٫۷۶ ۶۳ ۸۱۳۴ ٪۰٫۷۸ [۱۰۳]
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۶۹ ۱۶۹۴۲۵ ٪۱٫۳۶ ۷۵ ۸۲۰۹ ٪۰٫۹۲ [۱۰۴]
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۶۴ ۱۷۱۷۸۹ ٪۱٫۴۰ ۷۲ ۸۲۸۱ ٪۰٫۸۸ [۱۰۵]
۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۴۳ ۱۷۳۸۳۲ ٪۱٫۱۹ ۷۰ ۸۳۵۱ ٪۰٫۸۵ [۱۰۶]
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۹۵ ۱۷۵۹۲۷ ٪۱٫۲۱ ۷۴ ۸۴۲۵ ٪۰٫۸۹ [۱۰۷]
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۱۱ ۱۷۷۹۳۸ ٪۱٫۱۴ ۸۱ ۸۵۰۶ ٪۰٫۹۶ [۱۰۸]
۲۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۳۸ ۱۸۰۱۷۶ ٪۱٫۲۶ ۷۸ ۸۵۸۴ ٪۰٫۹۲ [۱۰۹]
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۶۹ ۱۸۲۵۴۵ ٪۱٫۳۱ ۷۵ ۸۶۵۹ ٪۰٫۸۷ [۱۱۰]
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴۱۰ ۱۸۴۹۵۵ ٪۱٫۳۲ ۷۱ ۸۷۳۰ ٪۰٫۸۲ [۱۱۱]
۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴۷۲ ۱۸۷۴۲۷ ٪۱٫۳۴ ۱۰۷ ۸۸۳۷ ٪۱٫۲۳ [۱۱۲]
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴۴۹ ۱۸۹۸۷۶ ٪۱٫۳۱ ۱۱۳ ۸۹۵۰ ٪۱٫۲۸ [۱۱۳]
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵۶۳ ۱۹۲۴۳۹ ٪۱٫۳۵ ۱۱۵ ۹۰۶۵ ٪۱٫۲۸ [۱۱۴]
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۶۱۲ ۱۹۵۰۵۱ ٪۱٫۳۶ ۱۲۰ ۹۱۸۵ ٪۱٫۳۲ [۱۱۵]
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵۹۶ ۱۹۷۶۴۷ ٪۱٫۳۳ ۸۷ ۹۲۷۲ ٪۰٫۹۵ [۱۱۶]
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۶۱۵ ۲۰۰۲۶۲ ٪۱٫۳۲ ۱۲۰ ۹۳۹۲ ٪۱٫۲۹ [۱۱۷]
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۲۲ ۲۰۲۵۸۴ ٪۱٫۱۶ ۱۱۵ ۹۵۰۷ ٪۱٫۲۲ [۱۱۸]
۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۶۸ ۲۰۴۹۵۲ ٪۱٫۱۷ ۱۱۶ ۹۶۲۳ ٪۱٫۲۲ [۱۱۹]
۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۷۳ ۲۰۷۵۲۵ ٪۱٫۲۶ ۱۱۹ ۹۷۴۲ ٪۱٫۲۴ [۱۲۰]
۳ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۴۵ ۲۰۹۹۷۰ ٪۱٫۱۸ ۱۲۱ ۹۸۶۳ ٪۱٫۲۴ [۱۲۱]
۴ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۳۱ ۲۱۲۵۰۱ ٪۱٫۲۱ ۱۳۳ ۹۹۹۶ ٪۱٫۳۵ [۱۲۲]
۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۹۵ ۲۱۵۰۹۶ ٪۱٫۲۲ ۱۳۴ ۱۰۱۳۰ ٪۱٫۳۴ [۱۲۳]
۶ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۲۸ ۲۱۷۷۲۴ ٪۱٫۲۲ ۱۰۹ ۱۰۲۳۹ ٪۱٫۰۸ [۱۲۴]
۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۵۶ ۲۲۰۱۸۰ ٪۱٫۱۳ ۱۲۵ ۱۰۳۶۴ ٪۱٫۲۲ [۱۲۵]
۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۸۹ ۲۲۲۶۶۹ ٪۱٫۱۳ ۱۴۴ ۱۰۵۰۸ ٪۱٫۳۹ [۱۲۶]
۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۳۶ ۲۲۵۲۰۵ ٪۱٫۱۴ ۱۶۲ ۱۰۶۷۰ ٪۱٫۵۴ [۱۲۷]
۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۵۷ ۲۲۷۶۶۲ ٪۱٫۰۹ ۱۴۷ ۱۰۸۱۷ ٪۱٫۳۸ [۱۲۸]
۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۴۹ ۲۳۰۲۱۱ ٪۱٫۱۲ ۱۴۱ ۱۰۹۵۸ ٪۱٫۳۰ [۱۲۹]
۱۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۵۲ ۲۳۲۸۶۳ ٪۱٫۱۵ ۱۴۸ ۱۱۱۰۶ ٪۱٫۳۵ [۱۳۰]
۱۳ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۶۶ ۲۳۵۴۲۹ ٪۱٫۱۰ ۱۵۴ ۱۱۲۶۰ ٪۱٫۳۹ [۱۳۱]
۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۴۹ ۲۳۷۸۷۸ ٪۱٫۰۴ ۱۴۸ ۱۱۴۰۸ ٪۱٫۳۱ [۱۳۲]
۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۶۰ ۲۴۰۴۳۸ ٪۱٫۰۸ ۱۶۳ ۱۱۵۷۱ ٪۱٫۴۳ [۱۳۳]
۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۱۳ ۲۴۳۰۵۱ ٪۱٫۰۹ ۱۶۰ ۱۱۷۳۱ ٪۱٫۳۸ [۱۳۴]
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۳۷ ۲۴۵۶۸۸ ٪۱٫۰۸ ۲۰۰ ۱۱۹۳۱ ٪۱٫۷۰ [۱۳۵]
۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۹۱ ۲۴۸۳۷۹ ٪۱٫۱۰ ۱۵۳ ۱۲۰۸۴ ٪۱٫۲۸ [۱۳۶]
۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۰۷۹ ۲۵۰۴۵۸ ٪۰٫۸۴ ۲۲۱ ۱۲۳۰۵ ٪۱٫۸۳ [۱۳۷]
۲۰ تیر ۱۳۹۹ ۲۲۶۲ ۲۵۲۷۲۰ ٪۰٫۹۰ ۱۴۲ ۱۲۴۴۷ ٪۱٫۱۵ [۱۳۸]
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۹۷ ۲۵۵۱۱۷ ٪۰٫۹۵ ۱۸۸ ۱۲۶۳۵ ٪۱٫۵۱ [۱۳۹]
۲۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۱۸۶ ۲۵۷۳۰۳ ٪۰٫۸۶ ۱۹۴ ۱۲۸۲۹ ٪۱٫۵۴ [۱۴۰]
۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۴۹ ۲۵۹۶۵۲ ٪۰٫۹۱ ۲۰۳ ۱۳۰۳۲ ٪۱٫۵۸ [۱۴۱]
۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۲۱ ۲۶۲۱۷۳ ٪۰٫۹۷ ۱۷۹ ۱۳۲۱۱ ٪۱٫۳۷ [۱۴۲]
۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۸۸ ۲۶۴۵۶۱ ٪۰٫۹۱ ۱۹۹ ۱۳۴۱۰ ٪۱٫۵۱ [۱۴۳]
۲۶ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۰۰ ۲۶۷۰۶۱ ٪۰٫۹۴ ۱۹۸ ۱۳۶۰۸ ٪۱٫۴۸ [۱۴۴]
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۷۹ ۲۶۹۴۴۰ ٪۰٫۸۹ ۱۸۳ ۱۳۷۹۱ ٪۱٫۳۴ [۱۴۵]
۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۱۶۶ ۲۷۱۶۰۶ ٪۰٫۸۰ ۱۸۸ ۱۳۹۷۹ ٪۱٫۳۶ [۱۴۶]
۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۱۸۲ ۲۷۳۷۸۸ ٪۰٫۷۵ ۲۰۹ ۱۴۱۸۸ ٪۱٫۵۰ [۱۴۷]
۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۱۴ ۲۷۶۲۰۲ ٪۰٫۹۳ ۲۱۷ ۱۴۴۰۵ ٪۱٫۵۳ [۱۴۸]
۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۲۵ ۲۷۸۸۲۷ ٪۰٫۹۵ ۲۲۹ ۱۴۶۳۴ ٪۱٫۵۹ [۱۴۹]
۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۸۶ ۲۸۱۴۱۳ ٪۰٫۹۳ ۲۱۹ ۱۴۸۵۳ ٪۱٫۵۰ [۱۵۰]
۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۲۱ ۲۸۴۰۳۴ ٪۰٫۹۳ ۲۲۱ ۱۵۰۷۴ ٪۱٫۴۹ [۱۵۱]
۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۸۹ ۲۸۶۵۲۳ ٪۰٫۸۸ ۲۱۵ ۱۵۲۸۹ ٪۱٫۴۳ [۱۵۲]
۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۱۶ ۲۸۸۸۳۹ ٪۰٫۸۱ ۱۹۵ ۱۵۴۸۴ ٪۱٫۲۸ [۱۵۳]
۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۳۳ ۲۹۱۱۷۲ ٪۰٫۸۱ ۲۱۶ ۱۵۷۰۰ ٪۱٫۳۹ [۱۵۴]
۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۳۴ ۲۹۳۶۰۶ ٪۰٫۸۴ ۲۱۲ ۱۵۹۱۲ ٪۱٫۳۵ [۱۵۵]
۷ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۶۷ ۲۹۶۲۷۳ ٪۰٫۹۱ ۲۳۵ ۱۶۱۴۷ ٪۱٫۴۸ [۱۵۶]
۸ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۳۶ ۲۹۸۹۰۹ ٪۰٫۸۹ ۱۹۶ ۱۶۳۴۳ ٪۱٫۲۱ [۱۵۷]
۹ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۲۱ ۳۰۱۵۳۰ ٪۰٫۸۸ ۲۲۶ ۱۶۵۶۹ ٪۱٫۳۸ [۱۵۸]
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۷۴ ۳۰۴۲۰۴ ٪۰٫۸۹ ۱۹۷ ۱۶۷۶۶ ٪۱٫۱۹ [۱۵۹]
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۴۸ ۳۰۶۷۵۲ ٪۰٫۸۴ ۲۱۶ ۱۶۹۸۲ ٪۱٫۲۹ [۱۶۰]
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۸۵ ۳۰۹۴۳۷ ٪۰٫۸۸ ۲۰۸ ۱۷۱۹۰ ٪۱٫۲۲ [۱۶۱]
۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۹۸ ۳۱۲۰۳۵ ٪۰٫۸۴ ۲۱۵ ۱۷۴۰۵ ٪۱٫۲۵ [۱۶۲]
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۷۵۱ ۳۱۴۷۸۶ ٪۰٫۸۸ ۲۱۲ ۱۷۶۱۷ ٪۱٫۲۲ [۱۶۳]
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۹۷ ۳۱۷۴۸۳ ٪۰٫۸۶ ۱۸۵ ۱۷۸۰۲ ٪۱٫۰۵ [۱۶۴]
۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۳۴ ۳۲۰۱۱۷ ٪۰٫۸۳ ۱۷۴ ۱۷۹۷۶ ٪۰٫۹۸ [۱۶۵]
۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۵۰ ۳۲۲۵۶۷ ٪۰٫۷۷ ۱۵۶ ۱۸۱۳۲ ٪۰٫۸۷ [۱۶۶]
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱۲۵ ۳۲۴۶۹۲ ٪۰٫۶۶ ۱۳۲ ۱۸۲۶۴ ٪۰٫۷۳ [۱۶۷]
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰۲۰ ۳۲۶۷۱۲ ٪۰٫۶۲ ۱۶۳ ۱۸۴۲۷ ٪۰٫۸۹ [۱۶۸]
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱۳۲ ۳۲۸۸۴۴ ٪۰٫۶۵ ۱۸۹ ۱۸۶۱۶ ٪۱٫۰۳ [۱۶۹]
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۴۵ ۳۳۱۱۸۹ ٪۰٫۷۱ ۱۸۴ ۱۸۸۰۰ ٪۰٫۹۹ [۱۷۰]
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۱۰ ۳۳۳۶۹۹ ٪۰٫۷۶ ۱۸۸ ۱۸۹۸۸ ٪۱٫۰۰ [۱۷۱]
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۲۵ ۳۳۶۳۲۴ ٪۰٫۷۹ ۱۷۴ ۱۹۱۶۲ ٪۰٫۹۲ [۱۷۲]
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۰۱ ۳۳۸۸۲۵ ٪۰٫۷۴ ۱۶۹ ۱۹۳۳۱ ٪۰٫۸۸ [۱۷۳]
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۴۵ ۳۴۱۰۷۰ ٪۰٫۶۶ ۱۶۱ ۱۹۴۹۲ ٪۰٫۸۳ [۱۷۴]
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱۳۳ ۳۴۳۲۰۳ ٪۰٫۶۳ ۱۴۷ ۱۹۶۳۹ ٪۰٫۷۵ [۱۷۵]
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۴۷ ۳۴۵۴۵۰ ٪۰٫۶۵ ۱۶۵ ۱۹۸۰۴ ٪۰٫۸۴ [۱۷۶]
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۸۵ ۳۴۷۸۳۵ ٪۰٫۶۹ ۱۶۸ ۱۹۹۷۲ ٪۰٫۸۵ [۱۷۷]
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۴۴ ۳۵۰۲۷۹ ٪۰٫۷۰ ۱۵۳ ۲۰۱۲۵ ٪۰٫۷۷ [۱۷۸]
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۷۹ ۳۵۲۵۵۸ ٪۰٫۶۵ ۱۳۹ ۲۰۲۶۴ ٪۰٫۶۹ [۱۷۹]
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۰۶ ۳۵۴۷۶۴ ٪۰٫۶۳ ۱۱۲ ۲۰۳۷۶ ٪۰٫۵۵ [۱۸۰]
۱ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۲۸ ۳۵۶۷۹۲ ٪۰٫۵۷ ۱۲۶ ۲۰۵۰۲ ٪۰٫۶۲ [۱۸۱]
۲ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۱۳ ۳۵۸۹۰۵ ٪۰٫۵۹ ۱۴۱ ۲۰۶۴۳ ٪۰٫۶۹ [۱۸۲]
۳ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲۴۵ ۳۶۱۱۵۰ ٪۰٫۶۳ ۱۳۳ ۲۰۷۷۶ ٪۰٫۶۴ [۱۸۳]
۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲۱۳ ۳۶۳۳۶۳ ٪۰٫۶۱ ۱۲۵ ۲۰۹۰۱ ٪۰٫۶۰ [۱۸۴]
۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲۴۳ ۳۶۵۶۰۶ ٪۰٫۶۲ ۱۱۹ ۲۱۰۲۰ ٪۰٫۵۷ [۱۸۵]
۶ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۹۰ ۳۶۷۷۹۶ ٪۰٫۶۰ ۱۱۷ ۲۱۱۳۷ ٪۰٫۵۶ [۱۸۶]
۷ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۱۵ ۳۶۹۹۱۱ ٪۰٫۵۸ ۱۱۲ ۲۱۲۴۹ ٪۰٫۵۳ [۱۸۷]
۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹۰۵ ۳۷۱۸۱۶ ٪۰٫۵۱ ۱۱۰ ۲۱۳۵۹ ٪۰٫۵۲
۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷۵۴ ۳۷۳۵۷۰ ٪۰٫۴۷ ۱۰۳ ۲۱۴۶۲ ٪۰٫۴۸ [۱۸۸]
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶۴۲ ۳۷۵۲۱۲ ٪۰٫۴۴ ۱۰۹ ۲۱۵۷۱ ٪۰٫۵۱ [۱۸۹]
۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶۸۲ ۳۷۶۸۹۴ ٪۰٫۴۵ ۱۰۱ ۲۱۶۷۲ ٪۰٫۴۷ [۱۹۰]
۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸۵۸ ۳۷۸۷۵۲ ٪۰٫۴۹ ۱۲۵ ۲۱۷۹۷ ٪۰٫۵۸ [۱۹۱]
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹۹۴ ۳۸۰۷۴۶ ٪۰٫۵۳ ۱۲۹ ۲۱۹۲۶ ٪۰٫۵۹ [۱۹۲]
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۲۶ ۳۸۲۷۷۲ ٪۰٫۵۳ ۱۱۸ ۲۲۰۴۴ ٪۰٫۵۴ [۱۹۳]
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸۹۴ ۳۸۴۶۶۶ ٪۰٫۴۹ ۱۱۰ ۲۲۱۵۴ ٪۰٫۵۰ [۱۹۴]
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹۹۲ ۳۸۶۶۵۸ ٪۰٫۵۲ ۱۳۹ ۲۲۲۹۳ ٪۰٫۶۳ [۱۹۵]
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۵۲ ۳۸۸۸۱۰ ٪۰٫۵۶ ۱۱۷ ۲۲۴۱۰ ٪۰٫۵۲ [۱۹۶]
۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳۰۲ ۳۹۱۱۱۲ ٪۰٫۵۹ ۱۳۲ ۲۲۵۴۲ ٪۰٫۵۹ [۱۹۷]
۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳۱۳ ۳۹۳۴۲۵ ٪۰٫۵۹ ۱۲۷ ۲۲۶۶۹ ٪۰٫۵۶ [۱۹۸]
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۶۳ ۳۹۵۴۸۸ ٪۰٫۵۲ ۱۲۹ ۲۲۷۹۸ ٪۰٫۵۷ [۱۹۹]
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳۱۳ ۳۹۷۸۰۱ ٪۰٫۵۸ ۱۱۵ ۲۲۹۱۳ ٪۰٫۵۰ [۲۰۰]
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۳۹ ۳۹۹۹۴۰ ٪۰٫۵۴ ۱۱۶ ۲۳۰۲۹ ٪۰٫۵۱ [۲۰۱]
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۸۹ ۴۰۲۰۲۹ ٪۰٫۵۲ ۱۲۸ ۲۳۱۵۷ ٪۰٫۵۶ [۲۰۲]
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۶۱۹ ۴۰۴۶۴۸ ٪۰٫۶۵ ۱۵۶ ۲۳۳۱۳ ٪۰٫۶۷ [۲۰۳]
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۷۰۵ ۴۰۷۳۵۳ ٪۰٫۶۷ ۱۴۰ ۲۳۴۵۳ ٪۰٫۶۰ [۲۰۴]
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۲۹۸۱ ۴۱۰۳۳۴ ٪۰٫۷۳ ۱۷۹ ۲۳۶۳۲ ٪۰٫۷۶ [۲۰۵]
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ۲۸۱۵ ۴۱۳۱۴۹ ٪۰٫۶۹ ۱۷۶ ۲۳۸۰۸ ٪۰٫۷۴ [۲۰۶]
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۳۰۴۹ ۴۱۶۱۹۸ ٪۰٫۷۴ ۱۴۴ ۲۳۹۵۲ ٪۰٫۶۰ [۲۰۷]
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۸۴۵ ۴۱۹۰۴۳ ٪۰٫۶۸ ۱۶۶ ۲۴۱۱۸ ٪۰٫۶۹ [۲۰۸]
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۳۰۹۷ ۴۲۲۱۴۰ ٪۰٫۷۴ ۱۸۳ ۲۴۳۰۱ ٪۰٫۷۶ [۲۰۹]
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۳۳۴۱ ۴۲۵۴۸۱ ٪۰٫۷۹ ۱۷۷ ۲۴۴۷۸ ٪۰٫۷۳ [۲۱۰]
۱ مهر ۱۳۹۹ ۳۷۱۲ ۴۲۹۱۹۳ ٪۰٫۸۷ ۱۷۸ ۲۴۶۵۶ ٪۰٫۷۳ [۲۱۱]
۲ مهر ۱۳۹۹ ۳۶۰۵ ۴۳۲۷۹۸ ۰.۸۴٪ ۱۸۴ ۲۴۸۴۰ ۰.۷۵٪ [۲۱۲]
۳ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۲۱ ۴۳۶۳۱۹ ۰.۸۱٪ ۱۷۵ ۲۵۰۱۵ ۰.۷۰٪ [۲۱۳]
۴ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۶۳ ۴۳۹۸۸۲ ۰.۸۲٪ ۲۰۷ ۲۵۲۲۲ ۰.۸۳٪ [۲۱۴]
۵ مهر ۱۳۹۹ ۳۲۰۴ ۴۴۳۰۸۶ ۰.۷۳٪ ۱۷۲ ۲۵۳۹۴ ۰.۶۸٪ [۲۱۵]
۶ مهر ۱۳۹۹ ۳۳۶۲ ۴۴۶۴۴۸ ۰.۷۶٪ ۱۹۵ ۲۵۵۸۹ ۰.۷۷٪ [۲۱۶]
۷ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۱۲ ۴۴۹۹۶۰ ۰.۷۹٪ ۱۹۰ ۲۵۷۷۹ ۰.۷۴٪ [۲۱۷]
۸ مهر ۱۳۹۹ ۳۶۷۷ ۴۵۳۶۳۷ ۰.۸۲٪ ۲۰۷ ۲۵۹۸۶ ۰.۸۰٪ [۲۱۸]
۹ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۸۲ ۴۵۷۲۱۹ ۰.۷۹٪ ۱۸۳ ۲۶۱۶۹ ۰.۷۰٪ [۲۱۹]
۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۳۸۲۵ ۴۶۱۰۴۴ ۰.۸۴٪ ۲۱۱ ۲۶۳۸۰ ۰.۸۱٪ [۲۲۰]
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۵۲ ۴۶۴۵۹۶ ۰.۷۷٪ ۱۸۷ ۲۶۵۶۷ ۰.۷۱٪ [۲۲۱]
۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۳۵۲۳ ۴۶۸۱۱۹ ۰.۷۶٪ ۱۷۹ ۲۶۷۴۶ ۰.۶۷٪ [۲۲۲]
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۳۶۵۳ ۴۷۱۷۷۲ ۰.۷۸٪ ۲۱۱ ۲۶۹۵۷ ۰.۷۹٪ [۲۲۳]
۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۳۹۰۲ ۴۷۵۶۷۴ ۰.۸۳٪ ۲۳۵ ۲۷۱۹۲ ۰.۸۷٪ [۲۲۴]
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۴۱۵۱ ۴۷۹۸۲۵ ۰.۸۷٪ ۲۲۷ ۲۷۴۱۹ ۰.۸۳٪ [۲۲۵]
۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۴۰۱۹ ۴۸۳۸۴۴ ۰.۸۴٪ ۲۳۹ ۲۷۶۵۸ ۰.۸۷٪ [۲۲۶]
۱۷ مهر ۱۳۹۹ ۴۳۹۲ ۴۸۸۲۳۶ ۰.۹۱٪ ۲۳۰ ۲۷۸۸۸ ۰.۸۳٪ [۲۲۷]
۱۸ مهر ۱۳۹۹ ۴۱۴۲ ۴۹۲۳۷۸ ۰.۸۵٪ ۲۱۰ ۲۸۰۹۸ ۰.۷۵٪ [۲۲۸]
۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۳۸۷۵ ۴۹۶۲۵۳ ۰.۷۹٪ ۱۹۵ ۲۸۲۹۳ ۰.۶۹٪ [۲۲۹]
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ۳۸۲۲ ۵۰۰۰۷۵ ۰.۷۷٪ ۲۵۱ ۲۸۵۴۴ ۰.۸۹٪ [۲۳۰]
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۴۲۰۶ ۵۰۴۲۸۱ ۰.۸۴٪ ۲۷۲ ۲۸۸۱۶ ۰.۹۵٪ [۲۳۱]
۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۴۱۰۸ ۵۰۸۳۸۹ ۰.۸۱٪ ۲۵۴ ۲۹۰۷۰ ۰.۸۸٪ [۲۳۲]
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۴۸۳۰ ۵۱۳۲۱۹ ۰.۹۵٪ ۲۷۹ ۲۹۳۴۹ ۰.۹۶٪ [۲۳۳]
۲۴ مهر ۱۳۹۹ ۴۶۱۶ ۵۱۷۸۳۵ ۰.۹۰٪ ۲۵۶ ۲۹۶۰۵ ۰.۸۷٪ [۲۳۴]
۲۵ مهر ۱۳۹۹ ۴۵۵۲ ۵۲۲۳۸۷ ۰.۸۸٪ ۲۶۵ ۲۹۸۷۰ ۰.۹۰٪ [۲۳۵]
۲۶ مهر ۱۳۹۹ ۴۱۰۳ ۵۲۶۴۹۰ ۰.۷۹٪ ۲۵۳ ۳۰۱۲۳ ۰.۸۵٪ [۲۳۶]
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۳۸۹۰ ۵۳۰۳۸۰ ۰.۷۴٪ ۲۵۲ ۳۰۳۷۵ ۰.۸۴٪ [۲۳۷]
۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۴۲۵۱ ۵۳۴۶۳۱ ۰.۸۰٪ ۳۳۷ ۳۰۷۱۲ ۱.۱۱٪ [۲۳۸]
۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۵۰۳۹ ۵۳۹۶۷۰ ۰.۹۴٪ ۳۲۲ ۳۱۰۳۴ ۱.۰۵٪ [۲۳۹]
۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۵۶۱۶ ۵۴۵۲۸۶ ۱.۰۴٪ ۳۱۲ ۳۱۳۴۶ ۱.۰۱٪ [۲۴۰]
۱ آبان ۱۳۹۹ ۵۴۷۱ ۵۵۰۷۵۷ ۱.۰۰٪ ۳۰۴ ۳۱۶۵۰ ۰.۹۷٪ [۲۴۱]
۲ آبان ۱۳۹۹ ۶۱۳۴ ۵۵۶۸۹۱ ۱.۱۱٪ ۳۳۵ ۳۱۹۸۵ ۱.۰۶٪ [۲۴۲]
۳ آبان ۱۳۹۹ ۵۸۱۴ ۵۶۲۷۰۵ ۱.۰۴٪ ۳۳۵ ۳۲۳۲۰ ۱.۰۵٪ [۲۴۳]
۴ آبان ۱۳۹۹ ۶۱۹۱ ۵۶۸۸۹۶ ۱.۱۰٪ ۲۹۶ ۳۲۶۱۶ ۰.۹۲٪ [۲۴۴]
۵ آبان ۱۳۹۹ ۵۹۶۰ ۵۷۴۸۵۶ ۱.۰۵٪ ۳۳۷ ۳۲۹۵۳ ۱.۰۳٪ [۲۴۵]
۶ آبان ۱۳۹۹ ۶۹۶۸ ۵۸۱۸۲۴ ۱.۲۱٪ ۳۴۶ ۳۳۲۹۹ ۱.۰۵٪ [۲۴۶]
۷ آبان ۱۳۹۹ ۶۸۲۴ ۵۸۸۶۴۸ ۱.۱۷٪ ۴۱۵ ۳۳۷۱۴ ۱.۲۵٪ [۲۴۷]
۸ آبان ۱۳۹۹ ۸۲۹۳ ۵۹۶۹۴۱ ۱.۴۱٪ ۳۹۹ ۳۴۱۱۳ ۱.۱۸٪ [۲۴۸]
۹ آبان ۱۳۹۹ ۸۰۱۱ ۶۰۴۹۵۲ ۱.۳۴٪ ۳۶۵ ۳۴۴۷۸ ۱.۰۷٪ [۲۴۹]
۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۷۸۲۰ ۶۱۲۷۷۲ ۱.۲۹٪ ۳۸۶ ۳۴۸۶۴ ۱.۱۲٪ [۲۵۰]
۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۷۷۱۹ ۶۲۰۴۹۱ ۱.۲۶٪ ۴۳۴ ۳۵۲۹۸ ۱.۲۴٪ [۲۵۱]
۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۸۲۸۹ ۶۲۸۷۸۰ ۱.۳۴٪ ۴۴۰ ۳۵۷۳۸ ۱.۲۵٪ [۲۵۲]
۱۳ آبان ۱۳۹۹ ۸۹۳۲ ۶۳۷۷۱۲ ۱.۴۲٪ ۴۲۲ ۳۶۱۶۰ ۱.۱۸٪ [۲۵۳]
۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۸۴۵۲ ۶۴۶۱۶۴ ۱.۳۳٪ ۴۱۹ ۳۶۵۷۹ ۱.۱۶٪ [۲۵۴]
۱۵ آبان ۱۳۹۹ ۸۷۷۲ ۶۵۴۹۳۶ ۱.۳۶٪ ۴۰۶ ۳۶۹۸۵ ۱.۱۱٪ [۲۵۵]
۱۶ آبان ۱۳۹۹ ۸۸۶۴ ۶۶۳۸۰۰ ۱.۳۵٪ ۴۲۴ ۳۷۴۰۹ ۱.۱۵٪ [۲۵۶]
۱۷ آبان ۱۳۹۹ ۹۴۵۰ ۶۷۳۲۵۰ ۱.۴۲٪ ۴۲۳ ۳۷۸۳۲ ۱.۱۳٪ [۲۵۷]
۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۹۲۳۶ ۶۸۲۴۸۶ ۱.۳۷٪ ۴۵۹ ۳۸۲۹۱ ۱.۲۱٪ [۲۵۸]
۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۰۴۶۳ ۶۹۲۹۴۹ ۱.۵۳٪ ۴۵۸ ۳۸۷۴۹ ۱.۲۰٪ [۲۵۹]
۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۰۳۳۹ ۷۰۳۲۸۸ ۱.۴۹٪ ۴۵۳ ۳۹۲۰۲ ۱.۱۷٪ [۲۶۰]
۲۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۱۷۸۰ ۷۱۵۰۶۸ ۱.۶۷٪ ۴۶۲ ۳۹۶۶۴ ۱.۱۸٪ [۲۶۱]
۲۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۱۵۱۷ ۷۲۶۵۸۵ ۱.۶۱٪ ۴۵۷ ۴۰۱۲۱ ۱.۱۵٪ [۲۶۲]
۲۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۱۷۳۷ ۷۳۸۳۲۲ ۱.۶۲٪ ۴۶۱ ۴۰۵۸۲ ۱.۱۵٪ [۲۶۳]
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۱۲۰۳ ۷۴۹۵۲۵ ۱.۵۲٪ ۴۵۲ ۴۱۰۳۴ ۱.۱۱٪ [۲۶۴]
۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۲۵۴۳ ۷۶۲۰۶۸ ۱.۶۷٪ ۴۵۹ ۴۱۴۹۳ ۱.۱۲٪ [۲۶۵]
۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۱۳۰۵۳ ۷۷۵۱۲۱ ۱.۷۱٪ ۴۸۶ ۴۱۹۷۹ ۱.۱۷٪ [۲۶۶]
۲۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۳۳۵۲ ۷۸۸۴۷۳ ۱.۷۲٪ ۴۸۲ ۴۲۴۶۱ ۱.۱۵٪ [۲۶۷]
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۳۴۲۱ ۸۰۱۸۹۴ ۱.۷۰٪ ۴۸۰ ۴۲۹۴۱ ۱.۱۳٪ [۲۶۸]
۲۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۳۲۲۳ ۸۱۵۱۱۷ ۱.۶۵٪ ۴۷۶ ۴۳۴۱۷ ۱.۱۱٪ [۲۶۹]
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۳۲۶۰ ۸۲۸۳۷۷ ۱.۶۳٪ ۴۷۹ ۴۳۸۹۶ ۱.۱۰٪ [۲۷۰]
۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۲۹۳۱ ۸۴۱۳۰۸ ۱.۵۶٪ ۴۳۱ ۴۴۳۲۷ ۰.۹۸٪ [۲۷۱]
۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۰۵۳ ۸۵۴۳۶۱ ۱.۵۵٪ ۴۷۵ ۴۴۸۰۲ ۱.۰۷٪ [۲۷۲]
۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۲۴۶۰ ۸۶۶۸۲۱ ۱.۴۶٪ ۴۵۳ ۴۵۲۵۵ ۱.۰۱٪ [۲۷۳]
۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۷۲۱ ۸۸۰۵۴۲ ۱.۵۸٪ ۴۸۳ ۴۵۷۳۸ ۱.۰۷٪ [۲۷۴]
۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۸۴۳ ۸۹۴۳۸۵ ۱.۵۷٪ ۴۶۹ ۴۶۲۰۷ ۱.۰۳٪ [۲۷۵]
۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۹۶۱ ۹۰۸۳۴۶ ۱.۵۶٪ ۴۸۲ ۴۶۶۸۹ ۱.۰۴٪ [۲۷۶]
۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۴۰۵۱ ۹۲۲۳۹۷ ۱.۵۵٪ ۴۰۶ ۴۷۰۹۵ ۰.۸۷٪ [۲۷۷]
۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۴۰۲ ۹۳۵۷۹۹ ۱.۴۵٪ ۳۹۱ ۴۷۴۸۶ ۰.۸۳٪ [۲۷۸]
۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۲۹۵۰ ۹۴۸۷۴۹ ۱.۳۸٪ ۳۸۹ ۴۷۸۷۵ ۰.۸۲٪ [۲۷۹]
۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۳۲۱ ۹۶۲۰۷۰ ۱.۴۰٪ ۳۷۱ ۴۸۲۴۶ ۰.۷۷٪ [۲۸۰]
۱۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۸۸۱ ۹۷۵۹۵۱ ۱.۴۴٪ ۳۸۲ ۴۸۶۲۸ ۰.۷۹٪ [۲۸۱]
۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۶۲۱ ۹۸۹۵۷۲ ۱.۴۰٪ ۳۶۲ ۴۸۹۹۰ ۰.۷۴٪ [۲۸۲]
۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۹۲۲ ۱۰۰۳۴۹۴ ۱.۴۱٪ ۳۵۸ ۴۹۳۴۸ ۰.۷۳٪ [۲۸۳]
۱۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۳۳۴۱ ۱۰۱۶۸۳۵ ۱.۳۳٪ ۳۴۷ ۴۹۶۹۵ ۰.۷۰٪ [۲۸۴]
۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۲۱۵۱ ۱۰۲۸۹۸۶ ۱.۱۹٪ ۳۲۱ ۵۰۰۱۶ ۰.۶۵٪ [۲۸۵]
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۱۵۶۱ ۱۰۴۰۵۴۷ ۱.۱۲٪ ۲۹۴ ۵۰۳۱۰ ۰.۵۹٪ [۲۸۶]
۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۰۸۲۷ ۱۰۵۱۳۷۴ ۱.۰۴٪ ۲۸۴ ۵۰۵۹۴ ۰.۵۶٪ [۲۸۷]
۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۱۰۲۳ ۱۰۶۲۳۹۷ ۱.۰۵٪ ۳۲۳ ۵۰۹۱۷ ۰.۶۴٪ [۲۸۸]
۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۰۲۲۳ ۱۰۷۲۶۲۰ ۰.۹۶٪ ۲۹۵ ۵۱۲۱۲ ۰.۵۸٪ [۲۸۹]
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۰۴۰۳ ۱۰۸۳۰۲۳ ۰.۹۷٪ ۲۸۴ ۵۱۴۹۶ ۰.۵۵٪ [۲۹۰]
۲۱ آذر ۱۳۹۹ ۹۵۹۴ ۱۰۹۲۶۱۷ ۰.۸۹٪ ۲۳۲ ۵۱۷۲۸ ۰.۴۵٪ [۲۹۱]
۲۲ آذر ۱۳۹۹ ۸۲۰۱ ۱۱۰۰۸۱۸ ۰.۷۵٪ ۲۲۱ ۵۱۹۴۹ ۰.۴۳٪ [۲۹۲]
۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۷۴۵۱ ۱۱۰۸۲۶۹ ۰.۶۸٪ ۲۴۷ ۵۲۱۹۶ ۰.۴۸٪ [۲۹۳]
۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۷۵۰۱ ۱۱۱۵۷۷۰ ۰.۶۸٪ ۲۵۱ ۵۲۴۴۷ ۰.۴۸٪ [۲۹۴]
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۷۷۰۴ ۱۱۲۳۴۷۴ ۰.۶۹٪ ۲۲۳ ۵۲۶۷۰ ۰.۴۳٪ [۲۹۵]
۲۶ آذر ۱۳۹۹ ۷۶۰۳ ۱۱۳۱۰۷۷ ۰.۶۸٪ ۲۱۳ ۵۲۸۸۳ ۰.۴۰٪ [۲۹۶]
۲۷ آذر ۱۳۹۹ ۷۴۵۳ ۱۱۳۸۵۳۰ ۰.۶۶٪ ۲۱۲ ۵۳۰۹۵ ۰.۴۰٪ [۲۹۷]
۲۸ آذر ۱۳۹۹ ۷۱۲۱ ۱۱۴۵۶۵۱ ۰.۶۳٪ ۱۷۸ ۵۳۲۷۳ ۰.۳۴٪ [۲۹۸]
۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۶۴۲۱ ۱۱۵۲۰۷۲ ۰.۵۶٪ ۱۷۵ ۵۳۴۴۸ ۰.۳۳٪ [۲۹۹]
۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۶۳۱۲ ۱۱۵۸۳۸۴ ۰.۵۵٪ ۱۷۷ ۵۳۶۲۵ ۰.۳۳٪ [۳۰۰]
۱ دی ۱۳۹۹ ۶۱۵۱ ۱۱۶۴۵۳۵ ۰.۵۳٪ ۱۹۱ ۵۳۸۱۶ ۰.۳۶٪ [۳۰۱]
۲ دی ۱۳۹۹ ۶۲۰۸ ۱۱۷۰۷۴۳ ۰.۵۳٪ ۱۸۷ ۵۴۰۰۳ ۰.۳۵٪ [۳۰۲]
۳ دی ۱۳۹۹ ۶۲۶۱ ۱۱۷۷۰۰۴ ۰.۵۳٪ ۱۵۳ ۵۴۱۵۶ ۰.۲۸٪ [۳۰۳]
۴ دی ۱۳۹۹ ۶۱۷۸ ۱۱۸۳۱۸۲ ۰.۵۲٪ ۱۵۲ ۵۴۳۰۸ ۰.۲۸٪ [۳۰۴]
۵ دی ۱۳۹۹ ۶۰۲۱ ۱۱۸۹۲۰۳ ۰.۵۱٪ ۱۳۲ ۵۴۴۴۰ ۰.۲۴٪ [۳۰۵]
۶ دی ۱۳۹۹ ۵۷۶۰ ۱۱۹۴۹۶۳ ۰.۴۸٪ ۱۳۴ ۵۴۵۷۴ ۰.۲۵٪ [۳۰۶]
۷ دی ۱۳۹۹ ۵۵۰۲ ۱۲۰۰۴۶۵ ۰.۴۶٪ ۱۱۹ ۵۴۶۹۳ ۰.۲۲٪ [۳۰۷]
۸ دی ۱۳۹۹ ۵۹۰۸ ۱۲۰۶۳۷۳ ۰.۴۹٪ ۱۲۱ ۵۴۸۱۴ ۰.۲۲٪ [۳۰۸]
۹ دی ۱۳۹۹ ۶۱۰۸ ۱۲۱۲۴۸۱ ۰.۵۱٪ ۱۳۲ ۵۴۹۴۶ ۰.۲۴٪ [۳۰۹]
۱۰ دی ۱۳۹۹ ۶۲۷۲ ۱۲۱۸۷۵۳ ۰.۵۲٪ ۱۴۹ ۵۵۰۹۵ ۰.۲۷٪ [۳۱۰]
۱۱ دی ۱۳۹۹ ۶۳۹۰ ۱۲۲۵۱۴۳ ۰.۵۲٪ ۱۲۸ ۵۵۲۲۳ ۰.۲۳٪ [۳۱۱]
۱۲ دی ۱۳۹۹ ۶۲۸۶ ۱۲۳۱۴۲۹ ۰.۵۱٪ ۱۱۴ ۵۵۳۳۷ ۰.۲۱٪ [۳۱۲]
۱۳ دی ۱۳۹۹ ۶۰۴۵ ۱۲۳۷۴۷۴ ۰.۴۹٪ ۱۰۱ ۵۵۴۳۸ ۰.۱۸٪ [۳۱۳]
۱۴ دی ۱۳۹۹ ۵۹۶۰ ۱۲۴۳۴۳۴ ۰.۴۸٪ ۱۰۲ ۵۵۵۴۰ ۰.۱۸٪ [۳۱۴]
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۶۰۷۳ ۱۲۴۹۵۰۷ ۰.۴۹٪ ۱۱۰ ۵۵۶۵۰ ۰.۲۰٪ [۳۱۵]
۱۶ دی ۱۳۹۹ ۶۱۱۳ ۱۲۵۵۶۲۰ ۰.۴۹٪ ۹۸ ۵۵۷۴۸ ۰.۱۸٪ [۳۱۶]
۱۷ دی ۱۳۹۹ ۶۲۸۳ ۱۲۶۱۹۰۳ ۰.۵۰٪ ۸۲ ۵۵۸۳۰ ۰.۱۵٪ [۳۱۷]
۱۸ دی ۱۳۹۹ ۶۳۶۰ ۱۲۶۸۲۶۳ ۰.۵۰٪ ۱۰۳ ۵۵۹۳۳ ۰.۱۸٪ [۳۱۸]
۱۹ دی ۱۳۹۹ ۶۲۵۱ ۱۲۷۴۵۱۴ ۰.۴۹٪ ۸۵ ۵۶۰۱۸ ۰.۱۵٪ [۳۱۹]
۲۰ دی ۱۳۹۹ ۵۹۲۴ ۱۲۸۰۴۳۸ ۰.۴۶٪ ۸۲ ۵۶۱۰۰ ۰.۱۵٪ [۳۲۰]
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۵۹۶۸ ۱۲۸۶۴۰۶ ۰.۴۷٪ ۷۱ ۵۶۱۷۱ ۰.۱۳٪ [۳۲۱]
۲۲ دی ۱۳۹۹ ۶۲۰۸ ۱۲۹۲۶۱۴ ۰.۴۸٪ ۹۱ ۵۶۲۶۲ ۰.۱۶٪ [۳۲۲]
۲۳ دی ۱۳۹۹ ۶۴۰۸ ۱۲۹۹۰۲۲ ۰.۵۰٪ ۹۸ ۵۶۳۶۰ ۰.۱۷٪ [۳۲۳]
۲۴ دی ۱۳۹۹ ۶۳۱۷ ۱۳۰۵۳۳۹ ۰.۴۹٪ ۹۷ ۵۶۴۵۷ ۰.۱۷٪ [۳۲۴]
۲۵ دی ۱۳۹۹ ۶۴۷۱ ۱۳۱۱۸۱۰ ۰.۵۰٪ ۸۱ ۵۶۵۳۸ ۰.۱۴٪ [۳۲۵]
۲۶ دی ۱۳۹۹ ۶۴۸۵ ۱۳۱۸۲۹۵ ۰.۴۹٪ ۸۳ ۵۶۶۲۱ ۰.۱۵٪ [۳۲۶]
۲۷ دی ۱۳۹۹ ۶۱۰۰ ۱۳۲۴۳۹۵ ۰.۴۶٪ ۹۶ ۵۶۷۱۷ ۰.۱۷٪ [۳۲۷]
۲۸ دی ۱۳۹۹ ۶۰۱۶ ۱۳۳۰۴۱۱ ۰.۴۵٪ ۸۶ ۵۶۸۰۳ ۰.۱۵٪ [۳۲۸]
۲۹ دی ۱۳۹۹ ۵۸۰۶ ۱۳۳۶۲۱۷ ۰.۴۴٪ ۸۳ ۵۶۸۸۶ ۰.۱۵٪ [۳۲۹]
۳۰ دی ۱۳۹۹ ۵۹۱۷ ۱۳۴۲۱۳۴ ۰.۴۴٪ ۸۷ ۵۶۹۷۳ ۰.۱۵٪ [۳۳۰]
۱ بهمن ۱۳۹۹ ۶۱۸۲ ۱۳۴۸۳۱۶ ۰.۴۶٪ ۸۴ ۵۷۰۵۷ ۰.۱۵٪ [۳۳۱]
۲ بهمن ۱۳۹۹ ۶۲۰۴ ۱۳۵۴۵۲۰ ۰.۴۶٪ ۹۳ ۵۷۱۵۰ ۰.۱۶٪ [۳۳۲]
۳ بهمن ۱۳۹۹ ۶۳۰۵ ۱۳۶۰۸۲۵ ۰.۴۷٪ ۷۵ ۵۷۲۲۵ ۰.۱۳٪ [۳۳۳]
۴ بهمن ۱۳۹۹ ۶۲۰۷ ۱۳۶۷۰۳۲ ۰.۴۶٪ ۶۹ ۵۷۲۹۴ ۰.۱۲٪ [۳۳۴]
۵ بهمن ۱۳۹۹ ۵۹۴۵ ۱۳۷۲۹۷۷ ۰.۴۳٪ ۸۹ ۵۷۳۸۳ ۰.۱۶٪ [۳۳۵]
۶ بهمن ۱۳۹۹ ۶۳۰۹ ۱۳۷۹۲۸۶ ۰.۴۶٪ ۹۸ ۵۷۴۸۱ ۰.۱۷٪ [۳۳۶]
۷ بهمن ۱۳۹۹ ۶۴۲۰ ۱۳۸۵۷۰۶ ۰.۴۷٪ ۷۹ ۵۷۵۶۰ ۰.۱۴٪ [۳۳۷]
۸ بهمن ۱۳۹۹ ۶۶۰۸ ۱۳۹۲۳۱۴ ۰.۴۸٪ ۹۱ ۵۷۶۵۱ ۰.۱۶٪ [۳۳۸]
۹ بهمن ۱۳۹۹ ۶۵۲۷ ۱۳۹۸۸۴۱ ۰.۴۷٪ ۸۵ ۵۷۷۳۶ ۰.۱۵٪ [۳۳۹]
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ ۶۵۷۳ ۱۴۰۵۴۱۴ ۰.۴۷٪ ۷۱ ۵۷۸۰۷ ۰.۱۲٪ [۳۴۰]
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۶۳۱۷ ۱۴۱۱۷۳۱ ۰.۴۵٪ ۸۲ ۵۷۸۸۹ ۰.۱۴٪ [۳۴۱]
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۶۲۶۸ ۱۴۱۷۹۹۹ ۰.۴۴٪ ۷۰ ۵۷۹۵۹ ۰.۱۲٪ [۳۴۲]
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۶۵۹۷ ۱۴۲۴۵۹۶ ۰.۴۷٪ ۷۹ ۵۸۰۳۸ ۰.۱۴٪ [۳۴۳]
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ۶۸۲۰ ۱۴۳۱۴۱۶ ۰.۴۸٪ ۷۲ ۵۸۱۱۰ ۰.۱۲٪ [۳۴۴]
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ۶۸۷۰ ۱۴۳۸۲۸۶ ۰.۴۸٪ ۷۹ ۵۸۱۸۹ ۰.۱۴٪ [۳۴۵]
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۷۰۴۰ ۱۴۴۵۳۲۶ ۰.۴۹٪ ۶۷ ۵۸۲۵۶ ۰.۱۲٪ [۳۴۶]
۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۷۰۶۱ ۱۴۵۲۳۸۷ ۰.۴۹٪ ۸۰ ۵۸۳۳۶ ۰.۱۴٪ [۳۴۷]
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۶۹۸۳ ۱۴۵۹۳۷۰ ۰.۴۸٪ ۷۶ ۵۸۴۱۲ ۰.۱۳٪ [۳۴۸]
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۷۰۶۵ ۱۴۶۶۴۳۵ ۰.۴۸٪ ۵۷ ۵۸۴۶۹ ۰.۱۰٪ [۳۴۹]
۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ۷۳۲۱ ۱۴۷۳۷۵۶ ۰.۵۰٪ ۶۷ ۵۸۵۳۶ ۰.۱۱٪ [۳۵۰]
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۷۶۴۰ ۱۴۸۱۳۹۶ ۰.۵۲٪ ۸۹ ۵۸۶۲۵ ۰.۱۵٪ [۳۵۱]
۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۷۵۸۵ ۱۴۸۸۹۸۱ ۰.۵۱٪ ۶۱ ۵۸۶۸۶ ۰.۱۰٪ [۳۵۲]
۲۳ بهمن ۱۳۹۹ ۷۴۷۴ ۱۴۹۶۴۵۵ ۰.۵۰٪ ۶۵ ۵۸۷۵۱ ۰.۱۱٪ [۳۵۳]
۲۴ بهمن ۱۳۹۹ ۷۲۹۸ ۱۵۰۳۷۵۳ ۰.۴۹٪ ۵۸ ۵۸۸۰۹ ۰.۱۰٪ [۳۵۴]
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۷۱۲۰ ۱۵۱۰۸۷۳ ۰.۴۷٪ ۷۴ ۵۸۸۸۳ ۰.۱۳٪ [۳۵۵]
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ۷۳۹۰ ۱۵۱۸۲۶۳ ۰.۴۹٪ ۶۲ ۵۸۹۴۵ ۰.۱۱٪ [۳۵۶]
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۷۷۶۰ ۱۵۲۶۰۲۳ ۰.۵۱٪ ۸۳ ۵۹۰۲۸ ۰.۱۴٪ [۳۵۷]
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۸۰۱۱ ۱۵۳۴۰۳۴ ۰.۵۲٪ ۸۹ ۵۹۱۱۷ ۰.۱۵٪ [۳۵۸]
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۸۰۴۲ ۱۵۴۲۰۷۶ ۰.۵۲٪ ۶۷ ۵۹۱۸۴ ۰.۱۱٪ [۳۵۹]
۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ۸۰۶۶ ۱۵۵۰۱۴۲ ۰.۵۲٪ ۸۰ ۵۹۲۶۴ ۰.۱۴٪ [۳۶۰]
۰۱ اسفند ۱۳۹۹ ۸۰۱۷ ۱۵۵۸۱۵۹ ۰.۵۱٪ ۷۷ ۵۹۳۴۱ ۰.۱۳٪ [۳۶۱]
۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ۷۹۲۲ ۱۵۶۶۰۸۱ ۰.۵۱٪ ۶۸ ۵۹۴۰۹ ۰.۰۷٪ [۳۶۲]
یادداشت‌ها:

نمودار[ویرایش]

      موارد جدید COVID-19      مرگ و میر جدید COVID-19
      تاییدشده      بهبودی      درگذشته

نمودار موارد پزشکی[ویرایش]

کووید ۱۹ موارد در ایران  ()
     درگذشتگان        بهبودی‌ها        موارد فعال

فوریه فوریه مارس مارس آوریل آوریل مه مه ژوئن ژوئن ژوئیه ژوئیه اوت اوت سپتامبر سپتامبر اکتبر اکتبر نوامبر نوامبر 15 روز گذشته 15 روز گذشته

تاریخ
# موارد
(تست شده)
# درگذشته
2020-02-19 2(n.a.)
2020-02-20 5(٪150+) 2(+0)
2020-02-21
18(٪260+) 4(+2)
2020-02-22
29(٪61+) 6(+2)
2020-02-23
43(٪48+) 8(+2)
2020-02-24
64(٪49+) 12(+4)
2020-02-25
95(٪48+) 16(+4)
2020-02-26
139(٪46+) 19(+3)
2020-02-27
245(٪76+) 26(+7)
2020-02-28
388(٪58+) 34(+8)
2020-02-29
593(٪53+) 43(+9)
2020-03-01
978(٪65+) 54(+11)
2020-03-02
1,501(٪53+) 66(+12)
2020-03-03
2,336(٪56+) 77(+11)
2020-03-04
2,922(٪25+) 92(+15)
2020-03-05
3,513(٪20+) 107(٪16+)
2020-03-06
4,747(٪35+) 124(٪16+)
2020-03-07
5,823(٪23+) 145(٪17+)
2020-03-08
6,566(٪13+) 194(٪34+)
2020-03-09
7,161(٪9.1+) 237(٪22+)
2020-03-10
8,042(٪12+) 291(٪23+)
2020-03-11
9,000(٪12+) 354(٪22+)
2020-03-12
10,075(٪10+) 429(٪21+)
2020-03-13
11,364(٪13+) 514(٪20+)
2020-03-14
12,729(٪12+) 611(٪19+)
2020-03-15
13,938(٪9.5+) 724(٪18+)
2020-03-16
14,991(٪7.6+) 853(٪18+)
2020-03-17
16,169(٪7.9+) 988(٪16+)
2020-03-18
17,361(٪7.3+) 1,135(٪15+)
2020-03-19
18,407(٪6.0+) 1,284(٪13+)
2020-03-20
19,644(٪6.7+) 1,433(٪12+)
2020-03-21
20,610(٪4.9+) 1,556(٪8.6+)
2020-03-22
21,638(٪5.0+) 1,685(٪8.3+)
2020-03-23
23,049(٪6.5+) 1,812(٪7.5+)
2020-03-24
24,811(٪7.6+) 1,934(٪6.7+)
2020-03-25
27,077(٪9.1+) 2,077(٪7.2+)
2020-03-26
29,406(٪8.6+) 2,234(٪7.5+)
2020-03-27
32,332(٪10+) 2,378(٪6.4+)
2020-03-28
35,408(٪9.5+) 2,517(٪5.8+)
2020-03-29
38,309(٪8.2+) 2,640(٪6.9+)
2020-03-30
41,495(٪8.3+) 2,757(٪4.4+)
2020-03-31
44,606(٪7.5+) 2,898(٪5.1+)
2020-04-01
47,593(٪6.7+) 3,036(٪4.8+)
2020-04-02
50,468(٪6.0+) 3,160(٪4.1+)
2020-04-03
53,183(٪5.4+) 3,294(٪4.2+)
2020-04-04
55,743(٪4.8+) 3,452(٪4.8+)
2020-04-05
58,226(٪4.5+) 3,603(٪4.4+)
2020-04-06
60,500(٪4.0+) 3,739(٪3.8+)
2020-04-07
62,589(٪3.5+) 3,872(٪3.6+)
2020-04-08
64,586(٪3.2+) 3,993(٪3.1+)
2020-04-09
66,220(٪2.6+) 4,110(٪2.9+)
2020-04-10
68,192(٪3.0+) 4,232(٪2.9+)
2020-04-11
70,029(٪2.7+) 4,357(٪2.9+)
2020-04-12
71,686(٪2.4+) 4,474(٪2.7+)
2020-04-13
73,303(٪2.3+) 4,585(٪2.5+)
2020-04-14
74,877(٪2.1+) 4,683(٪2.1+)
2020-04-15
76,389(٪2.0+) 4,777(٪2.0+)
2020-04-16
77,995(٪2.1+) 4,869(٪1.9+)
2020-04-17
79,494(٪1.9+) 4,958(٪1.8+)
2020-04-18
80,868(٪1.7+) 5,031(٪1.5+)
2020-04-19
82,211(٪1.7+) 5,118(٪1.7+)
2020-04-20
83,505(٪1.5+) 5,209(٪1.5+)
2020-04-21
84,802(٪1.5+) 5,297(٪1.7+)
2020-04-22
85,996(٪1.4+) 5,391(٪1.8+)
2020-04-23
87,026(٪1.2+) 5,481(٪1.7+)
2020-04-24
88,194(٪1.3+) 5,574(٪1.7+)
2020-04-25
89,328(٪1.3+) 5,650(٪1.4+)
2020-04-26
90,481(٪1.3+) 5,710(٪1.1+)
2020-04-27
91,472(٪1.1+) 5,806(٪1.7+)
2020-04-28
92,584(٪1.2+) 5,877(٪1.2+)
2020-04-29
93,657(٪1.2+) 5,957(٪1.4+)
2020-04-30
94,640(٪1.0+) 6,028(٪1.2+)
2020-05-01
95,646(٪1.1+) 6,091(٪1.0+)
2020-05-02
96,448(٪0.8+) 6,156(٪1.1+)
2020-05-03
97,424(٪1.0+) 6,203(٪0.8+)
2020-05-04
98,647(٪1.3+) 6,277(٪1.2+)
2020-05-05
99,970(٪1.3+) 6,340(٪1.0+)
2020-05-06
101,650(٪1.7+) 6,418(٪1.2+)
2020-05-07
103,135(٪1.5+) 6,486(٪1.1+)
2020-05-08
104,691(٪1.5+) 6,541(٪0.8+)
2020-05-09
106,220(٪1.5+) 6,589(٪0.7+)
2020-05-10
107,603(٪1.3+) 6,640(٪0.8+)
2020-05-11
109,286(٪1.6+) 6,685(٪0.7+)
2020-05-12
110,767(٪1.4+) 6,733(٪0.7+)
2020-05-13
112,725(٪1.8+) 6,783(٪0.7+)
2020-05-14
114,533(٪1.6+) 6,854(٪1.0+)
2020-05-15
116,635(٪1.8+) 6,902(٪0.7+)
2020-05-16
118,392(٪1.5+) 6,937(٪0.5+)
2020-05-17
120,198(٪1.5+) 6,988(٪0.7+)
2020-05-18
122,492(٪1.9+) 7,057(٪1.0+)
2020-05-19
124,603(٪1.7+) 7,119(٪0.9+)
2020-05-20
126,949(٪1.9+) 7,183(٪0.9+)
2020-05-21
129,341(٪1.88+) 7,249(٪0.92+)
2020-05-22
131,652(٪1.79+) 7,300(٪0.70+)
2020-05-23
133,521(٪1.42+) 7,359(٪0.81+)
2020-05-24
135,701(٪1.63+) 7,417(٪0.79+)
2020-05-25
137,724(٪1.49+) 7,451(٪0.46+)
2020-05-26
139,511(٪1.30+) 7,508(٪0.76+)
2020-05-27
141,591(٪1.49+) 7,564(٪0.75+)
2020-05-28
143,849(٪1.59+) 7,627(٪0.83+)
2020-05-29
146,668(٪1.96+) 7,677(٪0.66+)
2020-05-30
148,950(٪1.56+) 7,734(٪0.74+)
2020-05-31
151,466(٪1.69+) 7,797(٪0.81+)
2020-06-01
154,445(٪1.97+) 7,878(٪1.04+)
2020-06-02
157,562(٪2.02+) 7,924(٪0.58+)
2020-06-03
160,696(٪1.99+) 8,012(٪1.11+)
2020-06-04
164,270(٪2.22+) 8,071(٪0.74+)
2020-06-05
167,156(٪1.76+) 8,134(٪0.78+)
2020-06-06
169,425(٪1.36+) 8,209(٪0.92+)
2020-06-07
171,789(٪1.40+) 8,281(٪0.88+)
2020-06-08
173,832(٪1.19+) 8,351(٪0.85+)
2020-06-09
175,927(٪1.21+) 8,425(٪0.89+)
2020-06-10
177,938(٪1.14+) 8,506(٪0.96+)
2020-06-11
180,176(٪1.26+) 8,584(٪0.92+)
2020-06-12
182,545(٪1.31+) 8,659(٪0.87+)
2020-06-13
184,955(٪1.32+) 8,730(٪0.82+)
2020-06-14
187,427(٪1.34+) 8,837(٪1.23+)
2020-06-15
189,876(٪1.31+) 8,950(٪1.28+)
2020-06-16
192,439(٪1.35+) 9,065(٪1.28+)
2020-06-17
195,051(٪1.36+) 9,185(٪1.32+)
2020-06-18
197,647(٪1.33+) 9,272(٪0.95+)
2020-06-19
200,262(٪1.32+) 9,392(٪1.29+)
2020-06-20
202,584(٪1.16+) 9,507(٪1.22+)
2020-06-21
204,952(٪1.17+) 9,623(٪1.22+)
2020-06-22
207,525(٪1.26+) 9,742(٪1.24+)
2020-06-23
209,970(٪1.18+) 9,863(٪1.24+)
2020-06-24
212,501(٪1.21+) 9,996(٪1.35+)
2020-06-25
215,096(٪1.22+) 10,130(٪1.34+)
2020-06-26
217,724(٪1.22+) 10,239(٪1.08+)
2020-06-27
220,180(٪1.13+) 10,364(٪1.22+)
2020-06-28
222,669(٪1.13+) 10,508(٪1.39+)
2020-06-29
225,205(٪1.14+) 10,670(٪1.54+)
2020-06-30
227,662(٪1.09+) 10,817(٪1.38+)
2020-07-01
230,211(٪1.12+) 10,958(٪1.30+)
2020-07-02
232,863(٪1.15+) 11,106(٪1.35+)
2020-07-03
235,429(٪1.10+) 11,260(٪1.39+)
2020-07-04
237,878(٪1.04+) 11,408(٪1.31+)
2020-07-05
240,438(٪1.08+) 11,571(٪1.43+)
2020-07-06
243,051(٪1.09+) 11,731(٪1.38+)
2020-07-07
245,688(٪1.08+) 11,931(٪1.70+)
2020-07-08
248,379(٪1.10+) 12,084(٪1.28+)
2020-07-09
250,458(٪0.84+) 12,305(٪1.83+)
2020-07-10
252,720(٪0.90+) 12,447(٪1.15+)
2020-07-11
255,117(٪0.95+) 12,635(٪1.51+)
2020-07-12
257,303(٪0.86+) 12,829(٪1.54+)
2020-07-13
259,652(٪0.91+) 13,032(٪1.58+)
2020-07-14
262,173(٪0.97+) 13,211(٪1.37+)
2020-07-15
264,561(٪0.91+) 13,410(٪1.51+)
2020-07-16
267,061(٪0.94+) 13,608(٪1.48+)
2020-07-17
269,440(٪0.89+) 13,791(٪1.34+)
2020-07-18
271,606(٪0.80+) 13,979(٪1.36+)
2020-07-19
273,656(٪0.75+) 14,188(٪1.50+)
2020-07-20
276,202(٪0.93+) 14,405(٪1.53+)
2020-07-21
278,827(٪0.95+) 14,634(٪1.59+)
2020-07-22
281,413(٪0.93+) 14,853(٪1.50+)
2020-07-23
284,034(٪0.93+) 15,074(٪1.49+)
2020-07-24
286,523(٪0.88+) 15,289(٪1.43+)
2020-07-25
288,839(٪0.81+) 15,484(٪1.28+)
2020-07-26
291,172(٪0.81+) 15,700(٪1.39+)
2020-07-27
293,606(٪0.84+) 15,912(٪1.35+)
2020-07-28
296,273(٪0.91+) 16,147(٪1.48+)
2020-07-29
298,909(٪0.89+) 16,343(٪1.21+)
2020-07-30
301,530(٪0.88+) 16,569(٪1.38+)
2020-07-31
304,204(٪0.89+) 16,766(٪1.19+)
2020-08-01
306,752(٪0.84+) 16,982(٪1.29+)
2020-08-02
309,437(٪0.88+) 17,190(٪1.22+)
2020-08-03
312,035(٪0.84+) 17,405(٪1.25+)
2020-08-04
314,786(٪0.88+) 17,617(٪1.22+)
2020-08-05
317,483(٪0.86+) 17,802(٪1.05+)
2020-08-06
320,117(٪0.83+) 17,976(٪0.98+)
2020-08-07
322,567(٪0.77+) 18,132(٪0.87+)
2020-08-08
324,692(٪0.66+) 18,264(٪0.73+)
2020-08-09
326,712(٪0.62+) 18,427(٪0.89+)
2020-08-10
328,844(٪0.65+) 18,616(٪1.03+)
2020-08-11
331,189(٪0.71+) 18,800(٪0.99+)
2020-08-12
333,699(٪0.76+) 18,988(٪1.00+)
2020-08-13
336,324(٪0.79+) 19,162(٪0.92+)
2020-08-14
338,825(٪0.74+) 19,331(٪0.88+)
2020-08-15
341,070(٪0.66+) 19,492(٪0.83+)
2020-08-16
343,203(٪0.63+) 19,639(٪0.75+)
2020-08-17
345,450(٪0.65+) 19,804(٪0.84+)
2020-08-18
347,835(٪0.69+) 19,972(٪0.85+)
2020-08-19
350,279(٪0.70+) 20,125(٪0.77+)
2020-08-20
352,558(٪0.65+) 20,264(٪0.69+)
2020-08-21
354,764(٪0.63+) 20,376(٪0.55+)
2020-08-22
356,792(٪0.57+) 20,502(٪0.62+)
2020-08-23
358,905(٪0.59+) 20,643(٪0.69+)
2020-08-24
361,150(٪0.63+) 20,776(٪0.64+)
2020-08-25
363,363(٪0.61+) 20,901(٪0.60+)
2020-08-26
365,606(٪0.62+) 21,020(٪0.57+)
2020-08-27
367,796(٪0.60+) 21,137(٪0.56+)
2020-08-28
369,911(٪0.58+) 21,249(٪0.53+)
2020-08-30
373,570(٪0.47+) 21,462(٪0.48+)
2020-08-31
375,212(٪0.44+) 21,571(٪0.51+)
2020-09-01
376,894(٪0.45+) 21,672(٪0.47+)
2020-09-02
378,752(٪0.49+) 21,797(٪0.58+)
2020-09-03
380,746(٪0.53+) 21,926(٪0.59+)
2020-09-04
382,772(٪0.53+) 22,044(٪0.54+)
2020-09-05
384,666(٪0.49+) 22,154(٪0.50+)
2020-09-06
386,658(٪0.52+) 22,293(٪0.63+)
2020-09-07
388,810(٪0.56+) 22,410(٪0.52+)
2020-09-08
391,112(٪0.59+) 22,542(٪0.59+)
2020-09-09
393,425(٪0.59+) 22,669(٪0.56+)
2020-09-10
395,488(٪0.52+) 22,798(٪0.57+)
2020-09-11
397,801(٪0.58+) 22,913(٪0.50+)
2020-09-12
399,940(٪0.54+) 23,029(٪0.51+)
2020-09-13
402,029(٪0.52+) 23,157(٪0.56+)
2020-09-14
404,648(٪0.65+) 23,313(٪0.67+)
2020-09-15
407,353(٪0.67+) 23,453(٪0.60+)
2020-09-16
410,334(٪0.73+) 23,632(٪0.76+)
2020-09-17
413,149(٪0.69+) 23,808(٪0.74+)
2020-09-18
416,198(٪0.74+) 23,952(٪0.60+)
2020-09-19
419,043(٪0.68+) 24,118(٪0.69+)
2020-09-20
422,140(٪0.74+) 24,301(٪0.76+)
2020-09-21
425,481(٪0.79+) 24,478(٪0.73+)
2020-09-22
429,193(٪0.87+) 24,656(٪0.73+)
2020-09-23
432,798(٪0.84+) 24,840(٪0.75+)
2020-09-24
436,319(٪0.81+) 25,015(٪0.70+)
2020-09-25
439,882(٪0.82+) 25,222(٪0.83+)
2020-09-26
443,086(٪0.73+) 25,394(٪0.68+)
2020-09-27
446,448(٪0.76+) 25,589(٪0.77+)
2020-09-28
449,960(٪0.79+) 25,779(٪0.74+)
2020-09-29
453,637(٪0.82+) 25,986(٪0.80+)
2020-09-30
457,219(٪0.79+) 26,169(٪0.70+)
2020-10-01
461,044(٪0.84+) 26,380(٪0.81+)
2020-10-02
464,596(٪0.77+) 26,567(٪0.71+)
2020-10-03
468,119(٪0.76+) 26,746(٪0.67+)
2020-10-04
471,772(٪0.78+) 26,957(٪0.79+)
2020-10-05
475,674(٪0.83+) 27,192(٪0.87+)
2020-10-06
479,825(٪0.87+) 27,419(٪0.83+)
2020-10-07
483,844(٪0.84+) 27,658(٪0.87+)
2020-10-08
488,236(٪0.91+) 27,888(٪0.83+)
2020-10-09
492,378(٪0.85+) 28,098(٪0.75+)
2020-10-10
496,253(٪0.79+) 28,293(٪0.69+)
2020-10-11
500,075(٪0.77+) 28,544(٪0.89+)
2020-10-12
504,281(٪0.84+) 28,816(٪0.95+)
2020-10-13
508,389(٪0.81+) 29,070(٪0.88+)
2020-10-14
513,219(٪0.95+) 29,349(٪0.96+)
2020-10-15
517,835(٪0.90+) 29,605(٪0.87+)
2020-10-16
522,387(٪0.88+) 29,870(٪0.90+)
2020-10-17
526,490(٪0.79+) 30,123(٪0.85+)
2020-10-18
530,380(٪0.74+) 30,375(٪0.84+)
2020-10-19
534,631(٪0.80+) 30,712(٪1.11+)
2020-10-20
539,670(٪0.94+) 31,034(٪1.05+)
2020-10-21
545,286(٪1.04+) 31,346(٪1.01+)
2020-10-22
550,757(٪1.00+) 31,650(٪0.97+)
2020-10-23
556,891(٪1.11+) 31,985(٪1.06+)
2020-10-24
562,705(٪1.04+) 32,320(٪1.05+)
2020-10-25
568,896(٪1.10+) 32,616(٪0.92+)
2020-10-26
574,856(٪1.05+) 32,953(٪1.03+)
2020-10-27
581,824(٪1.21+) 33,299(٪1.05+)
2020-10-28
588,648(٪1.17+) 33,714(٪1.25+)
2020-10-29
596,941(٪1.41+) 34,113(٪1.18+)
2020-10-30
604,952(٪1.34+) 34,478(٪1.07+)
2020-10-31
612,772(٪1.29+) 34,864(٪1.12+)
2020-11-01
620,491(٪1.26+) 35,298(٪1.24+)
2020-11-02
628,780(٪1.34+) 35,738(٪1.25+)
منبع: وبسایت وزارت بهداشت ایران

به تفکیک استان[ویرایش]

موارد جدید COVID-19 در ایران بر پایه استان()
تاریخ منطقه ۱ منطقه ۲ منطقه ۳ منطقه ۴ منطقه ۵ موارد تأیید شده مرگ
Qom Teh Maz Alb Sem Gol Qaz Esf Frs Hor Koh Cha Bus Gil Ard Azs Azg Kur Zan Mar Ham Khz Krs Lor Ilm Khr Sis Yaz Khs Ker Khn جدید مجموع جدید مجموع منبع
۲۹ بهمن ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۰۱ اسفند ۲ ۱ ۳ ۵ ۲
۰۲ اسفند ۷ ۴ ۲ ۱۳ ۱۸ ۲ ۴
۰۳ اسفند ۸ ۲ ۱۰ ۲۸ ۲ ۶
۰۴ اسفند ۷ ۴ ۱ ۲ ۱ ۱۵ ۴۳ ۲ ۸ [۳۶۳]
۰۵ اسفند ۸ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱۸ ۶۱ ۴ ۱۲ [۳۶۴]
۰۶ اسفند ۱۶ ۹ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳۴ ۹۵ ۳ ۱۵ [۳۶۵][۸]
۰۷ اسفند ۱۵ ۴ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۹ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۲ ۴۴ ۱۳۹ ۴ ۱۹ [۳۶۶][۳۶۷]
۰۸ اسفند ۷ ۳۸ ۷ ۳ ۳ ۸ ۲۳ ۵ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱۰۶ ۲۴۵ ۷ ۲۶ [۱۰]
۰۹ اسفند ۱۶ ۶۴ ۹ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱۰ ۲۵ ۱ ۴ ۲ ۳ ۱۴۳ ۳۸۸ ۸ ۳۴ [۱۱]
۱۰ اسفند ۲۱ ۵۲ ۱۲ ۸ ۴ ۲۲ ۶ ۱۲ ۸ ۱۷ ۳ ۶ ۵ ۱۸ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱ ۲۰۵ ۵۹۳ ۹ ۴۳ [۱۳]
۱۱ اسفند ۳۰ ۱۷۰ ۱۱ ۳۱ ۳ ۱۳ ۸ ۲ ۲۸ ۴۴ ۳ ۹ ۲ ۸ ۱ ۱۷ ۱ ۲ ۲ ۳۹۴ ۹۷۸ ۱۱ ۵۴ [۳۶۸][۱۴]
۱۲ اسفند N/A ۵۲۳ ۱۵۰۱ ۱۱ ۵۴ [۱۵]
۱۳ اسفند N/A ۸۳۵ ۲۳۳۶ ۱۱ ۷۷ [۱۶]
۱۴ اسفند ۱۰۱ ۲۵۳ ۹ ۱۹ ۸ ۹ ۲۵ ۱۴ ۱ ۳۵ ۹ ۴ ۶ ۸ ۲۷ ۱۵ ۵ ۷ ۸ ۸ ۱۴ ۱ ۵۸۶ ۲۹۲۲ ۱۵ ۹۲ [۱۷][۳۶۹]
۱۵ اسفند N/A ۵۹۱ ۳۵۱۳ ۱۵ ۱۰۷ [۱۸][۳۷۰]
۱۶ اسفند ۱۳۷ ۶۱ ۱۸۰ ۱۲۹ ۵۴ ۶۷ ۶۵ ۱۵۰ ۱۳ ۶ ۴ ۵ ۲ ۹۱ ۱۴ ۱۰ ۱ ۲۴ ۳۵ ۴۸ ۷ ۵ ۵۰ ۲ ۲ ۵۰ ۳ ۷ ۱۲ ۱۲۳۴ ۴۷۴۷ ۱۶ ۱۲۴ [۱۹][۳۷۱]
۱۷ اسفند ۱۴۵ ۱۲۶ ۳۰۵ ۳ ۲۴ ۵۸ ۲ ۹۶ ۱۴ ۱۱ ۲ ۳ ۷۰ ۱ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۳۷ ۱۱ ۱ ۴ ۲۷ ۲ ۴۶ ۱۳ ۲۴ ۱۵ ۸ ۱۰۷۶ ۵۸۲۳ ۲۱ ۱۴۵ [۲۰][۳۷۲]
۱۸ اسفند ۱۷ ۲۶۶ ۱۴ ۲ ۳۷ ۱۳ ۲۹ ۸۰ ۹ ۵ ۳ ۵ ۲ ۲ ۹ ۳۰ ۷ ۱۹ ۱ ۷۰ ۲۶ ۵ ۲ ۳۷ ۱۹ ۶ ۲۶ ۱ ۱ ۷۴۳ ۶۵۶۶ ۴۹ ۱۹۴ [۲۱][۳۷۳]
۱۹ اسفند ۲۷ ۱۴۰ ۱۳ ۴۵ ۴۰ ۳۷ ۲۹ ۱۷ ۵ ۱ ۲۸ ۲۲ ۲۲ ۲۹ ۳ ۱۵ ۵۴ ۴ ۱۱ ۷ ۱۶ ۲۹ ۳ ۱۰ ۵۹۵ ۷۱۶۱ ۴۳ ۲۳۷ [۲۲][۳۷۴]
۲۰ اسفند ۳۹ ۱۶۹ ۲۵۳ ۳۲ ۱ ۴ ۱۰ ۱۷ ۱۸ ۱۷ ۲ ۱۱ ۷ ۱۹ ۱۷ ۴ ۱۲ ۱۱ ۲۷ ۱۷ ۳۷ ۷ ۲۵ ۲۵ ۳۹ ۶ ۳۷ ۱۴ ۴ ۸۸۱ ۸۰۴۲ ۵۴ ۲۹۱ [۲۳][۳۷۵]
۲۱ اسفند ۵۳ ۲۵۶ ۳۲ ۴۵ ۶۳ ۹ ۲۷ ۱۷۰ ۱۹ ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ۱ ۲۹ ۲۷ ۶ ۲۲ ۳۱ ۷ ۱۷ ۸ ۹ ۶ ۳۴ ۴ ۲۳ ۱۵ ۱۸ ۱۱ ۹۵۸ ۹۰۰۰ ۶۳ ۳۵۴ [۳۷۶]
۲۲ اسفند ۴۲ ۳۰۳ ۷۹ ۷۴ ۴۰ ۲۵ ۴۲ ۴ ۲۹ ۱۵ ۱۱ ۳ ۸۴ ۱۴ ۷ ۱۹ ۹ ۱۷ ۸۸ ۱۲ ۳۱ ۲۰ ۲۵ ۷ ۲۹ ۶ ۲۱ ۱۲ ۷ ۱۰۷۵ ۱۰۰۷۵ ۷۵ ۴۲۹ [۲۵][۳۷۷]
۲۳ اسفند ۴۲ ۳۰۳ ۱۹۲ ۶ ۳۸ ۲۱ ۱۲ ۱۱۰ ۳۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۷۱ ۱۵ ۹۷ ۲۵ ۹ ۲۰ ۴۸ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۲۵ ۸ ۱۱۰ ۲ ۴۶ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۸۹ ۱۱۳۶۴ ۸۵ ۵۱۴ [۳۷۸]
۲۴ اسفند ۳۲ ۳۴۷ ۱۷ ۱۳۴ ۴۷ ۴۷ ۱۵۵ ۱۱ ۷ ۱۱۳ ۳۳ ۵۹ ۳۱ ۵ ۳۱ ۱۱۵ ۷ ۴۸ ۸ ۲ ۶ ۳۰ ۲ ۷۳ ۴ ۱ ۱۳۶۵ ۱۲۷۲۹ ۹۷ ۶۱۱
۲۵ اسفند ۸۴ ۲۵۱ ۷۲ ۶۷ ۴۱ ۲۵ ۲۲ ۱۲۶ ۹ ۷ ۱ ۶ ۴۳ ۳۶ ۱۸ ۲۷ ۳۲ ۱۱ ۳۲ ۱۳ ۵۲ ۱۸ ۱۴۳ ۶ ۳۶ ۱۸ ۷ ۶ ۱۲۰۹ ۱۳۹۳۸ ۱۱۳ ۷۲۴
۲۶ اسفند ۱۹ ۲۰۰ ۹۶ ۴۹ ۳۴ ۴۲ ۴۰ ۱۱۸ ۴۳ ۱۶ ۵ ۳ ۴ ۱۸ ۳۰ ۳۵ ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۱۴ ۱۲ ۵۳ ۱۶ ۲ ۱۱ ۵۱ ۷ ۱۳ ۴۵ ۱۰۵۳ ۱۴۹۹۱ ۱۲۹ ۸۵۳
۲۷ اسفند ۲۹ ۲۷۳ ۵۹ ۱۱۶ ۳۳ ۳۰ ۲۶ ۷۵ ۳۱ ۶ ۲ ۴ ۴۵ ۱۹ ۷۸ ۳۴ ۲ ۲۵ ۴۷ ۱۱ ۲۵ ۹ ۳۵ ۷ ۶۳ ۱۱ ۴۹ ۱۲ ۱۹ ۳ ۱۱۷۸ ۱۶۱۶۹ ۱۳۵ ۹۸۸
۲۸ اسفند ۲۲ ۲۱۳ ۶۱ ۷۶ ۶۰ ۲۰ ۵۳ ۱۶۲ ۶۰ ۱۲ ۱۳ ۴ ۴ ۲۱ ۱۰ ۸۴ ۴۲ ۲۲ ۲۰ ۲۳ ۱۳ ۲۸ ۷ ۳۹ ۱۰ ۳۰ ۶ ۴۵ ۲۱ ۱۱ ۱۱۹۲ ۱۷۳۶۱ ۱۴۷ ۱۱۳۵ [۳۷۹]
۲۹ اسفند ۳۱ ۱۳۷ ۵۸ ۶۱ ۱۶ ۹ ۴۷ ۱۰۸ ۲۱ ۵ ۱۵ ۳ ۸ ۷۳ ۱۶ ۵۸ ۲۶ ۱۱ ۲۶ ۴۷ ۳ ۲۲ ۲۳ ۳۷ ۸ ۵۰ ۱۸ ۶۹ ۵ ۱۴ ۲۱ ۱۰۴۶ ۱۸۴۰۷ ۱۴۹ ۱۲۸۴ [۳۸۰]
۱ فروردین ۳۶ ۲۲۰ ۸۴ ۹۵ ۵۲ ۱۵ ۸ ۱۴۵ ۵۰ ۱۷ ۱ ۳ ۱ ۹۹ ۳۵ ۵۵ ۲۷ ۱۵ ۴۴ ۱۷ ۵ ۱۰ ۲۲ ۹ ۲۰ ۴۸ ۸ ۴۹ ۱۸ ۱۲ ۱۷ ۱۲۳۷ ۱۹۶۴۴ ۱۴۹ ۱۴۳۳
۲ فرودین ۲۰ ۲۳۲ ۲۸ ۵۵ ۶ ۵۹ ۱۰۱ ۲۲ ۱۲ ۲ ۵۷ ۶ ۷۲ ۱۴ ۷ ۳۵ ۵ ۳۱ ۲۷ ۳۴ ۱۸ ۵۷ ۵ ۵۲ ۸ ۱ ۹۶۶ ۲۰۶۱۰ ۱۲۳ ۱۵۵۶
۳ فروردین ۱۷ ۲۴۹ ۳۶ ۶۰ ۱۰ ۲۹ ۸۷ ۲۶ ۲ ۲ ۳۸ ۱۹ ۵۷ ۲۸ ۱۶ ۲۸ ۳۶ ۷ ۲۲ ۱۹ ۳۳ ۱۷ ۴۲ ۱۵ ۸۴ ۱۵ ۸ ۲۶ ۱۰۲۸ ۲۱۶۳۸ ۱۲۹ ۱۶۸۵ [۳۸۱]
مجموع ۱۱۷۸ ۵۰۹۸ ۱۷۰۰ ۱۱۷۷ ۶۴۵ ۳۹۱ ۶۶۹ ۱۹۷۹ ۵۰۵ ۱۴۸ ۷۳ ۶۸ ۵۵ ۱۱۹۱ ۲۸۹ ۸۱۳ ۳۹۵ ۲۳۸ ۳۹۴ ۸۸۲ ۱۷۵ ۴۴۴ ۲۴۳ ۴۷۶ ۱۸۳ ۸۵۸ ۱۳۴ ۷۲۵ ۱۷۸ ۱۶۹ ۱۶۵ ن/م ۲۱۶۳۸ ن/م ۱۶۸۵
یادداشت: از ۴ فرودین ۱۳۹۹ موارد جدید به تفکیک استان اعلام نشده است.

الگو:فهرست منابع الگو

الگو:COVID-19 الگو:دنیاگیری کروناویروس در ایران