الگو:داده‌های دنیاگیری ۲۰۱۹–۲۰۲۰ کروناویروس/موارد پزشکی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

موارد تأییدشده[ویرایش]

موارد تاییدشده عفونت SARS-CoV-2 و مرگ و میر ناشی از COVID-19 در ایران()
تاریخ موارد جدید مجموع موارد درصد افزایش مرگ جدید مجموع مرگ درصد افزایش منبع
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۲ ۲ ۲ ۲ [۱][۲]
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ۳ ۵ ٪۱۵۰٫۰ ۰ ۲ ٪۰٫۰ [۳]
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳ ۱۸ ٪۲۶۰٫۰ ۲ ۴ ٪۱۰۰٫۰ [۴]
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰ ۲۸ ٪۵۵٫۶ ۲ ۶ ٪۵۰٫۰ [۵]
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵ ۴۳ ٪۵۳٫۶ ۲ ۸ ٪۳۳٫۳ [۶]
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸ ۶۱ ٪۴۱٫۹ ۴ ۱۲ ٪۵۰٫۰ [۷]
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ ۳۴ ۹۵ ٪۵۵٫۷ ۴ ۱۶ ٪۳۳٫۳ [۸]
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ۴۴ ۱۳۹ ٪۴۶٫۳ ۳ ۱۹ ٪۱۸٫۸ [۹]
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۶ ۲۴۵ ٪۷۶٫۳ ۷ ۲۶ ٪۳۶٫۸ [۱۰]
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴۳ ۳۸۸ ٪۵۸٫۴ ۸ ۳۴ ٪۳۰٫۸ [۱۱]
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰۵ ۵۹۳ ٪۵۲٫۸ ۹ ۴۳ ٪۲۶٫۵ [۱۲][۱۳]
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ۳۸۵ ۹۷۸ ٪۶۴٫۹ ۱۱ ۵۴ ٪۲۵٫۶ [۱۴]
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۵۲۳ ۱۵۰۱ ٪۵۳٫۵ ۱۲ ۶۶ ٪۲۲٫۲ [۱۵]
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۸۳۵ ۲۳۳۶ ٪۵۵٫۶ ۱۱ ۷۷ ٪۱۶٫۷ [۱۶]
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۵۸۶ ۲۹۲۲ ٪۲۵٫۱ ۱۵ ۹۲ ٪۱۹٫۵ [۱۷]
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۵۹۱ ۳۵۱۳ ٪۲۰٫۲ ۱۵ ۱۰۷ ٪۱۶٫۳ [۱۸]
۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۳۴ ۴۷۴۷ ٪۳۵٫۱ ۱۷ ۱۲۴ ٪۱۵٫۹ [۱۹]
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۷۶ ۵۸۲۳ ٪۲۲٫۷ ۲۱ ۱۴۵ ٪۱۶٫۹ [۲۰]
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ۷۴۳ ۶۵۶۶ ٪۱۲٫۸ ۴۹ ۱۹۴ ٪۳۳٫۸ [۲۱]
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۵۹۵ ۷۱۶۱ ٪۹٫۱ ۴۳ ۲۳۷ ٪۲۲٫۲ [۲۲]
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۸۸۱ ۸۰۴۲ ٪۱۲٫۳ ۵۴ ۲۹۱ ٪۲۲٫۸ [۲۳]
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۹۵۸ ۹۰۰۰ ٪۱۱٫۹ ۶۳ ۳۵۴ ٪۲۱٫۶ [۲۴]
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۷۵ ۱۰۰۷۵ ٪۱۱٫۹ ۷۵ ۴۲۹ ٪۲۱٫۲ [۲۵]
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۸۹ ۱۱۳۶۴ ٪۱۲٫۸ ۸۵ ۵۱۴ ٪۱۹٫۸ [۲۶]
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳۶۵ ۱۲۷۲۹ ٪۱۲٫۰ ۹۷ ۶۱۱ ٪۱۸٫۹ [۲۷]
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۰۹ ۱۳۹۳۸ ٪۹٫۵ ۱۱۳ ۷۲۴ ٪۱۸٫۵ [۲۸]
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۵۳ ۱۴۹۹۱ ٪۷٫۶ ۱۲۹ ۸۵۳ ٪۱۷٫۸ [۲۹]
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱۷۸ ۱۶۱۶۹ ٪۷٫۹ ۱۳۵ ۹۸۸ ٪۱۵٫۸
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱۹۲ ۱۷۳۶۱ ٪۷٫۴ ۱۴۷ ۱۱۳۵ ٪۱۴٫۹
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۴۶ ۱۸۴۰۷ ٪۶٫۰ ۱۴۹ ۱۲۸۴ ٪۱۳٫۱
۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲۳۷ ۱۹۶۴۴ ٪۶٫۷ ۱۴۹ ۱۴۳۳ ٪۱۱٫۶
۲ فروردین ۱۳۹۹ ۹۶۶ ۲۰۶۱۰ ٪۴٫۹ ۱۲۳ ۱۵۵۶ ٪۸٫۶
۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰۲۸ ۲۱۶۳۸ ٪۵٫۰ ۱۲۹ ۱۶۸۵ ٪۸٫۳
۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۴۱۱ ۲۳۰۴۹ ٪۶٫۵ ۱۲۷ ۱۸۱۲ ٪۷٫۵
۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷۶۲ ۲۴۸۱۱ ٪۷٫۶ ۱۲۲ ۱۹۳۴ ٪۶٫۷ [۳۰]
۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲۰۶ ۲۷۰۱۷ ٪۸٫۹ ۱۴۳ ۲۰۷۷ ٪۷٫۴ [۳۱]
۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۳۸۹ ۲۹۴۰۶ ٪۸٫۸ ۱۵۷ ۲۲۳۴ ٪۷٫۶ [۳۲]
۸ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۲۶ ۳۲۳۳۲ ٪۱۰٫۰ ۱۴۴ ۲۳۷۸ ٪۶٫۴ [۳۳]
۹ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰۷۶ ۳۵۴۰۸ ٪۹٫۵ ۱۳۹ ۲۵۱۷ ٪۵٫۸ [۳۴]
۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۰۱ ۳۸۳۰۹ ٪۸٫۲ ۱۲۳ ۲۶۴۰ ٪۴٫۹ [۳۵]
۱۱ فروردین ۱۳۹۹ ۳۱۸۶ ۴۱۴۹۵ ٪۸٫۳ ۱۱۷ ۲۷۵۷ ٪۴٫۴ [۳۶]
۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ۳۱۱۱ ۴۴۶۰۶ ٪۷٫۵ ۱۴۱ ۲۸۹۸ ٪۵٫۱ [۳۷]
۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۸۷ ۴۷۵۹۳ ٪۶٫۷ ۱۳۸ ۳۰۳۶ ٪۴٫۸ [۳۸]
۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ۲۸۷۵ ۵۰۴۶۸ ٪۶٫۰ ۱۲۴ ۳۱۶۰ ٪۴٫۱ [۳۹]
۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ۲۷۱۵ ۵۳۱۸۳ ٪۵٫۴ ۱۳۴ ۳۲۹۴ ٪۴٫۲ [۴۰]
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۵۶۰ ۵۵۷۴۳ ٪۴٫۸ ۱۵۸ ۳۴۵۲ ٪۴٫۸ [۴۱]
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۴۸۳ ۵۸۲۲۶ ٪۴٫۵ ۱۵۱ ۳۶۰۳ ٪۴٫۴ [۴۲]
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲۷۴ ۶۰۵۰۰ ٪۳٫۹ ۱۳۶ ۳۷۳۹ ٪۳٫۸ [۴۳]
۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰۸۹ ۶۲۵۸۹ ٪۳٫۵ ۱۳۳ ۳۸۷۲ ٪۳٫۶ [۴۴]
۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹۹۷ ۶۴۵۸۶ ٪۳٫۲ ۱۲۱ ۳۹۹۳ ٪۳٫۱ [۴۵]
۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۳۴ ۶۶۲۲۰ ٪۲٫۵ ۱۱۷ ۴۱۱۰ ٪۲٫۹ [۴۶]
۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹۷۲ ۶۸۱۹۲ ٪۳٫۰ ۱۲۲ ۴۲۳۲ ٪۳٫۰ [۴۷]
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۸۳۷ ۷۰۰۲۹ ٪۲٫۷ ۱۲۵ ۴۳۵۷ ٪۳٫۰ [۴۸]
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۵۷ ۷۱۶۸۶ ٪۲٫۴ ۱۱۷ ۴۴۷۴ ٪۲٫۷ [۴۹]
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۱۷ ۷۳۳۰۳ ٪۲٫۳ ۱۱۱ ۴۵۸۵ ٪۲٫۵ [۵۰]
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵۷۴ ۷۴۸۷۷ ٪۲٫۱ ۹۸ ۴۶۸۳ ٪۲٫۱ [۵۱]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵۱۲ ۷۶۳۸۹ ٪۲٫۰ ۹۴ ۴۷۷۷ ٪۲٫۰ [۵۲]
۲۸ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۰۶ ۷۷۹۹۵ ٪۲٫۱ ۹۲ ۴۸۶۹ ٪۱٫۹ [۵۳]
۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۴۹۹ ۷۹۴۹۴ ٪۱٫۹ ۸۹ ۴۹۵۸ ٪۱٫۸ [۵۴]
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۳۷۴ ۸۰۸۶۸ ٪۱٫۷ ۷۳ ۵۰۳۱ ٪۱٫۵ [۵۵]
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۳۴۳ ۸۲۲۱۱ ٪۱٫۷ ۸۷ ۵۱۱۸ ٪۱٫۷ [۵۶]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲۹۴ ۸۳۵۰۵ ٪۱٫۶ ۹۱ ۵۲۰۹ ٪۱٫۸ [۵۷]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲۹۷ ۸۴۸۰۲ ٪۱٫۶ ۸۸ ۵۲۹۷ ٪۱٫۷ [۵۸]
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۹۴ ۸۵۹۹۶ ٪۱٫۴ ۹۴ ۵۳۹۱ ٪۱٫۸ [۵۹]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰۳۰ ۸۷۰۲۶ ٪۱٫۲ ۹۰ ۵۴۸۱ ٪۱٫۷ [۶۰]
۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۶۸ ۸۸۱۹۴ ٪۱٫۳ ۹۳ ۵۵۷۴ ٪۱٫۷ [۶۱]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۳۴ ۸۹۳۲۸ ٪۱٫۳ ۷۶ ۵۶۵۰ ٪۱٫۴ [۶۲]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۵۳ ۹۰۴۸۱ ٪۱٫۳ ۶۰ ۵۷۱۰ ٪۱٫۱ [۶۳]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹۹۱ ۹۱۴۷۲ ٪۱٫۱ ۹۶ ۵۸۰۶ ٪۱٫۷ [۶۴]
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱۱۲ ۹۲۵۸۴ ٪۱٫۲ ۷۱ ۵۸۷۷ ٪۱٫۲ [۶۵]
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰۷۳ ۹۳۶۵۷ ٪۱٫۲ ۸۰ ۵۹۵۷ ٪۱٫۴ [۶۶]
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹۸۳ ۹۴۶۴۰ ٪۱٫۰ ۷۱ ۶۰۲۸ ٪۱٫۲ [۶۷]
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰۰۶ ۹۵۶۴۶ ٪۱٫۱ ۶۳ ۶۰۹۱ ٪۱٫۰ [۶۸]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۸۰۲ ۹۶۴۴۸ ٪۰٫۸ ۶۵ ۶۱۵۶ ٪۱٫۱ [۶۹]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹۷۶ ۹۷۴۲۴ ٪۱٫۰ ۴۷ ۶۲۰۳ ٪۰٫۸ [۷۰]
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲۲۳ ۹۸۶۴۷ ٪۱٫۳ ۷۴ ۶۲۷۷ ٪۱٫۲ [۷۱]
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳۲۳ ۹۹۹۷۰ ٪۱٫۳ ۶۳ ۶۳۴۰ ٪۱٫۰ [۷۲]
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶۸۰ ۱۰۱۶۵۰ ٪۱٫۷ ۷۸ ۶۴۱۸ ٪۱٫۲ [۷۳]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴۸۵ ۱۰۳۱۳۵ ٪۱٫۵ ۶۸ ۶۴۸۶ ٪۱٫۱ [۷۴]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵۵۶ ۱۰۴۶۹۱ ٪۱٫۵ ۵۵ ۶۵۴۱ ٪۰٫۸ [۷۵]
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵۲۹ ۱۰۶۲۲۰ ٪۱٫۵ ۴۸ ۶۵۸۹ ٪۰٫۷ [۷۶]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳۸۳ ۱۰۷۶۰۳ ٪۱٫۳ ۵۱ ۶۶۴۰ ٪۰٫۸ [۷۷]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶۸۳ ۱۰۹۲۸۶ ٪۱٫۶ ۴۵ ۶۶۸۵ ٪۰٫۷ [۷۸]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴۸۱ ۱۱۰۷۶۷ ٪۱٫۴ ۴۸ ۶۷۳۳ ٪۰٫۷ [۷۹]
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۹۵۸ ۱۱۲۷۲۵ ٪۱٫۸ ۵۰ ۶۷۸۳ ٪۰٫۷ [۸۰]
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۸۰۸ ۱۱۴۵۳۳ ٪۱٫۶ ۷۱ ۶۸۵۴ ٪۱٫۰ [۸۱]
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۱۰۲ ۱۱۶۶۳۵ ٪۱٫۸ ۴۸ ۶۹۰۲ ٪۰٫۷ [۸۲]
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۷۵۷ ۱۱۸۳۹۲ ٪۱٫۵ ۳۵ ۶۹۳۷ ٪۰٫۵ [۸۳]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۸۰۶ ۱۲۰۱۹۸ ٪۱٫۵ ۵۱ ۶۹۸۸ ٪۰٫۷ [۸۴]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۲۹۴ ۱۲۲۴۹۲ ٪۱٫۹ ۶۹ ۷۰۵۷ ٪۱٫۰ [۸۵]
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۱۱۱ ۱۲۴۶۰۳ ٪۱٫۷ ۶۲ ۷۱۱۹ ٪۰٫۹ [۸۶]
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۳۴۶ ۱۲۶۹۴۹ ٪۱٫۹ ۶۴ ۷۱۸۳ ٪۰٫۹ [۸۷]
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۹۲ ۱۲۹۳۴۱ ٪۱٫۸۸ ۶۶ ۷۲۴۹ ٪۰٫۹۲ [۸۸]
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۱۱ ۱۳۱۶۵۲ ٪۱٫۷۹ ۵۱ ۷۳۰۰ ٪۰٫۷۰ [۸۹]
۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸۶۹ ۱۳۳۵۲۱ ٪۱٫۴۲ ۵۹ ۷۳۵۹ ٪۰٫۸۱ [۹۰]
۴ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱۸۰ ۱۳۵۷۰۱ ٪۱٫۶۳ ۵۸ ۷۴۱۷ ٪۰٫۷۹ [۹۱]
۵ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۲۳ ۱۳۷۷۲۴ ٪۱٫۴۹ ۳۴ ۷۴۵۱ ٪۰٫۴۶ [۹۲]
۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷۸۷ ۱۳۹۵۱۱ ٪۱٫۳۰ ۵۷ ۷۵۰۸ ٪۰٫۷۶ [۹۳]
۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۸۰ ۱۴۱۵۹۱ ٪۱٫۴۹ ۵۶ ۷۵۶۴ ٪۰٫۷۵ [۹۴]
۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۵۸ ۱۴۳۸۴۹ ٪۱٫۵۹ ۶۳ ۷۶۲۷ ٪۰٫۸۳ [۹۵]
۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۸۱۹ ۱۴۶۶۶۸ ٪۱٫۹۶ ۵۰ ۷۶۷۷ ٪۰٫۶۶ [۹۶]
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۸۲ ۱۴۸۹۵۰ ٪۱٫۵۶ ۵۷ ۷۷۳۴ ٪۰٫۷۴ [۹۷]
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵۱۶ ۱۵۱۴۶۶ ٪۱٫۶۹ ۶۳ ۷۷۹۷ ٪۰٫۸۱ [۹۸]
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۹۷۹ ۱۵۴۴۴۵ ٪۱٫۹۷ ۸۱ ۷۸۷۸ ٪۱٫۰۴ [۹۹]
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۳۱۱۷ ۱۵۷۵۶۲ ٪۲٫۰۲ ۶۴ ۷۹۴۲ ٪۰٫۵۸ [۱۰۰]
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ۳۱۳۴ ۱۶۰۶۹۶ ٪۱٫۹۹ ۷۰ ۸۰۱۲ ٪۱٫۱۱ [۱۰۱]
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ ۳۵۷۴ ۱۶۴۲۷۰ ٪۲٫۲۲ ۵۹ ۸۰۷۱ ٪۰٫۷۴ [۱۰۲]
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۸۸۶ ۱۶۷۱۵۶ ٪۱٫۷۶ ۶۳ ۸۱۳۴ ٪۰٫۷۸ [۱۰۳]
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۶۹ ۱۶۹۴۲۵ ٪۱٫۳۶ ۷۵ ۸۲۰۹ ٪۰٫۹۲ [۱۰۴]
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۶۴ ۱۷۱۷۸۹ ٪۱٫۴۰ ۷۲ ۸۲۸۱ ٪۰٫۸۸ [۱۰۵]
۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۴۳ ۱۷۳۸۳۲ ٪۱٫۱۹ ۷۰ ۸۳۵۱ ٪۰٫۸۵ [۱۰۶]
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۹۵ ۱۷۵۹۲۷ ٪۱٫۲۱ ۷۴ ۸۴۲۵ ٪۰٫۸۹ [۱۰۷]
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰۱۱ ۱۷۷۹۳۸ ٪۱٫۱۴ ۸۱ ۸۵۰۶ ٪۰٫۹۶ [۱۰۸]
۲۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲۳۸ ۱۸۰۱۷۶ ٪۱٫۲۶ ۷۸ ۸۵۸۴ ٪۰٫۹۲ [۱۰۹]
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۶۹ ۱۸۲۵۴۵ ٪۱٫۳۱ ۷۵ ۸۶۵۹ ٪۰٫۸۷ [۱۱۰]
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴۱۰ ۱۸۴۹۵۵ ٪۱٫۳۲ ۷۱ ۸۷۳۰ ٪۰٫۸۲ [۱۱۱]
۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴۷۲ ۱۸۷۴۲۷ ٪۱٫۳۴ ۱۰۷ ۸۸۳۷ ٪۱٫۲۳ [۱۱۲]
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴۴۹ ۱۸۹۸۷۶ ٪۱٫۳۱ ۱۱۳ ۸۹۵۰ ٪۱٫۲۸ [۱۱۳]
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵۶۳ ۱۹۲۴۳۹ ٪۱٫۳۵ ۱۱۵ ۹۰۶۵ ٪۱٫۲۸ [۱۱۴]
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۶۱۲ ۱۹۵۰۵۱ ٪۱٫۳۶ ۱۲۰ ۹۱۸۵ ٪۱٫۳۲ [۱۱۵]
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵۹۶ ۱۹۷۶۴۷ ٪۱٫۳۳ ۸۷ ۹۲۷۲ ٪۰٫۹۵ [۱۱۶]
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۶۱۵ ۲۰۰۲۶۲ ٪۱٫۳۲ ۱۲۰ ۹۳۹۲ ٪۱٫۲۹ [۱۱۷]
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳۲۲ ۲۰۲۵۸۴ ٪۱٫۱۶ ۱۱۵ ۹۵۰۷ ٪۱٫۲۲ [۱۱۸]
۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۶۸ ۲۰۴۹۵۲ ٪۱٫۱۷ ۱۱۶ ۹۶۲۳ ٪۱٫۲۲ [۱۱۹]
۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۷۳ ۲۰۷۵۲۵ ٪۱٫۲۶ ۱۱۹ ۹۷۴۲ ٪۱٫۲۴ [۱۲۰]
۳ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۴۵ ۲۰۹۹۷۰ ٪۱٫۱۸ ۱۲۱ ۹۸۶۳ ٪۱٫۲۴ [۱۲۱]
۴ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۳۱ ۲۱۲۵۰۱ ٪۱٫۲۱ ۱۳۳ ۹۹۹۶ ٪۱٫۳۵ [۱۲۲]
۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۹۵ ۲۱۵۰۹۶ ٪۱٫۲۲ ۱۳۴ ۱۰۱۳۰ ٪۱٫۳۴ [۱۲۳]
۶ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۲۸ ۲۱۷۷۲۴ ٪۱٫۲۲ ۱۰۹ ۱۰۲۳۹ ٪۱٫۰۸ [۱۲۴]
۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۵۶ ۲۲۰۱۸۰ ٪۱٫۱۳ ۱۲۵ ۱۰۳۶۴ ٪۱٫۲۲ [۱۲۵]
۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۸۹ ۲۲۲۶۶۹ ٪۱٫۱۳ ۱۴۴ ۱۰۵۰۸ ٪۱٫۳۹ [۱۲۶]
۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۳۶ ۲۲۵۲۰۵ ٪۱٫۱۴ ۱۶۲ ۱۰۶۷۰ ٪۱٫۵۴ [۱۲۷]
۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۵۷ ۲۲۷۶۶۲ ٪۱٫۰۹ ۱۴۷ ۱۰۸۱۷ ٪۱٫۳۸ [۱۲۸]
۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۴۹ ۲۳۰۲۱۱ ٪۱٫۱۲ ۱۴۱ ۱۰۹۵۸ ٪۱٫۳۰ [۱۲۹]
۱۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۵۲ ۲۳۲۸۶۳ ٪۱٫۱۵ ۱۴۸ ۱۱۱۰۶ ٪۱٫۳۵ [۱۳۰]
۱۳ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۶۶ ۲۳۵۴۲۹ ٪۱٫۱۰ ۱۵۴ ۱۱۲۶۰ ٪۱٫۳۹ [۱۳۱]
۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۴۹ ۲۳۷۸۷۸ ٪۱٫۰۴ ۱۴۸ ۱۱۴۰۸ ٪۱٫۳۱ [۱۳۲]
۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۶۰ ۲۴۰۴۳۸ ٪۱٫۰۸ ۱۶۳ ۱۱۵۷۱ ٪۱٫۴۳ [۱۳۳]
۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۱۳ ۲۴۳۰۵۱ ٪۱٫۰۹ ۱۶۰ ۱۱۷۳۱ ٪۱٫۳۸ [۱۳۴]
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۳۷ ۲۴۵۶۸۸ ٪۱٫۰۸ ۲۰۰ ۱۱۹۳۱ ٪۱٫۷۰ [۱۳۵]
۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۹۱ ۲۴۸۳۷۹ ٪۱٫۱۰ ۱۵۳ ۱۲۰۸۴ ٪۱٫۲۸ [۱۳۶]
۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۰۷۹ ۲۵۰۴۵۸ ٪۰٫۸۴ ۲۲۱ ۱۲۳۰۵ ٪۱٫۸۳ [۱۳۷]
۲۰ تیر ۱۳۹۹ ۲۲۶۲ ۲۵۲۷۲۰ ٪۰٫۹۰ ۱۴۲ ۱۲۴۴۷ ٪۱٫۱۵ [۱۳۸]
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۹۷ ۲۵۵۱۱۷ ٪۰٫۹۵ ۱۸۸ ۱۲۶۳۵ ٪۱٫۵۱ [۱۳۹]
۲۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۱۸۶ ۲۵۷۳۰۳ ٪۰٫۸۶ ۱۹۴ ۱۲۸۲۹ ٪۱٫۵۴ [۱۴۰]
۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۴۹ ۲۵۹۶۵۲ ٪۰٫۹۱ ۲۰۳ ۱۳۰۳۲ ٪۱٫۵۸ [۱۴۱]
۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۲۱ ۲۶۲۱۷۳ ٪۰٫۹۷ ۱۷۹ ۱۳۲۱۱ ٪۱٫۳۷ [۱۴۲]
۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۸۸ ۲۶۴۵۶۱ ٪۰٫۹۱ ۱۹۹ ۱۳۴۱۰ ٪۱٫۵۱ [۱۴۳]
۲۶ تیر ۱۳۹۹ ۲۵۰۰ ۲۶۷۰۶۱ ٪۰٫۹۴ ۱۹۸ ۱۳۶۰۸ ٪۱٫۴۸ [۱۴۴]
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۳۷۹ ۲۶۹۴۴۰ ٪۰٫۸۹ ۱۸۳ ۱۳۷۹۱ ٪۱٫۳۴ [۱۴۵]
۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۱۶۶ ۲۷۱۶۰۶ ٪۰٫۸۰ ۱۸۸ ۱۳۹۷۹ ٪۱٫۳۶ [۱۴۶]
۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۱۸۲ ۲۷۳۷۸۸ ٪۰٫۷۵ ۲۰۹ ۱۴۱۸۸ ٪۱٫۵۰ [۱۴۷]
۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۲۴۱۴ ۲۷۶۲۰۲ ٪۰٫۹۳ ۲۱۷ ۱۴۴۰۵ ٪۱٫۵۳ [۱۴۸]
۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۶۲۵ ۲۷۸۸۲۷ ٪۰٫۹۵ ۲۲۹ ۱۴۶۳۴ ٪۱٫۵۹ [۱۴۹]
۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۸۶ ۲۸۱۴۱۳ ٪۰٫۹۳ ۲۱۹ ۱۴۸۵۳ ٪۱٫۵۰ [۱۵۰]
۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۲۱ ۲۸۴۰۳۴ ٪۰٫۹۳ ۲۲۱ ۱۵۰۷۴ ٪۱٫۴۹ [۱۵۱]
۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۸۹ ۲۸۶۵۲۳ ٪۰٫۸۸ ۲۱۵ ۱۵۲۸۹ ٪۱٫۴۳ [۱۵۲]
۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۱۶ ۲۸۸۸۳۹ ٪۰٫۸۱ ۱۹۵ ۱۵۴۸۴ ٪۱٫۲۸ [۱۵۳]
۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۳۳ ۲۹۱۱۷۲ ٪۰٫۸۱ ۲۱۶ ۱۵۷۰۰ ٪۱٫۳۹ [۱۵۴]
۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۳۴ ۲۹۳۶۰۶ ٪۰٫۸۴ ۲۱۲ ۱۵۹۱۲ ٪۱٫۳۵ [۱۵۵]
۷ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۶۷ ۲۹۶۲۷۳ ٪۰٫۹۱ ۲۳۵ ۱۶۱۴۷ ٪۱٫۴۸ [۱۵۶]
۸ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۳۶ ۲۹۸۹۰۹ ٪۰٫۸۹ ۱۹۶ ۱۶۳۴۳ ٪۱٫۲۱ [۱۵۷]
۹ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۲۱ ۳۰۱۵۳۰ ٪۰٫۸۸ ۲۲۶ ۱۶۵۶۹ ٪۱٫۳۸ [۱۵۸]
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۷۴ ۳۰۴۲۰۴ ٪۰٫۸۹ ۱۹۷ ۱۶۷۶۶ ٪۱٫۱۹ [۱۵۹]
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۴۸ ۳۰۶۷۵۲ ٪۰٫۸۴ ۲۱۶ ۱۶۹۸۲ ٪۱٫۲۹ [۱۶۰]
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۸۵ ۳۰۹۴۳۷ ٪۰٫۸۸ ۲۰۸ ۱۷۱۹۰ ٪۱٫۲۲ [۱۶۱]
۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۹۸ ۳۱۲۰۳۵ ٪۰٫۸۴ ۲۱۵ ۱۷۴۰۵ ٪۱٫۲۵ [۱۶۲]
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۷۵۱ ۳۱۴۷۸۶ ٪۰٫۸۸ ۲۱۲ ۱۷۶۱۷ ٪۱٫۲۲ [۱۶۳]
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۹۷ ۳۱۷۴۸۳ ٪۰٫۸۶ ۱۸۵ ۱۷۸۰۲ ٪۱٫۰۵ [۱۶۴]
۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۳۴ ۳۲۰۱۱۷ ٪۰٫۸۳ ۱۷۴ ۱۷۹۷۶ ٪۰٫۹۸ [۱۶۵]
۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۵۰ ۳۲۲۵۶۷ ٪۰٫۷۷ ۱۵۶ ۱۸۱۳۲ ٪۰٫۸۷ [۱۶۶]
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱۲۵ ۳۲۴۶۹۲ ٪۰٫۶۶ ۱۳۲ ۱۸۲۶۴ ٪۰٫۷۳ [۱۶۷]
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰۲۰ ۳۲۶۷۱۲ ٪۰٫۶۲ ۱۶۳ ۱۸۴۲۷ ٪۰٫۸۹ [۱۶۸]
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱۳۲ ۳۲۸۸۴۴ ٪۰٫۶۵ ۱۸۹ ۱۸۶۱۶ ٪۱٫۰۳ [۱۶۹]
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۴۵ ۳۳۱۱۸۹ ٪۰٫۷۱ ۱۸۴ ۱۸۸۰۰ ٪۰٫۹۹ [۱۷۰]
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۱۰ ۳۳۳۶۹۹ ٪۰٫۷۶ ۱۸۸ ۱۸۹۸۸ ٪۱٫۰۰ [۱۷۱]
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۶۲۵ ۳۳۶۳۲۴ ٪۰٫۷۹ ۱۷۴ ۱۹۱۶۲ ٪۰٫۹۲ [۱۷۲]
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۵۰۱ ۳۳۸۸۲۵ ٪۰٫۷۴ ۱۶۹ ۱۹۳۳۱ ٪۰٫۸۸ [۱۷۳]
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۴۵ ۳۴۱۰۷۰ ٪۰٫۶۶ ۱۶۱ ۱۹۴۹۲ ٪۰٫۸۳ [۱۷۴]
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱۳۳ ۳۴۳۲۰۳ ٪۰٫۶۳ ۱۴۷ ۱۹۶۳۹ ٪۰٫۷۵ [۱۷۵]
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۴۷ ۳۴۵۴۵۰ ٪۰٫۶۵ ۱۶۵ ۱۹۸۰۴ ٪۰٫۸۴ [۱۷۶]
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳۸۵ ۳۴۷۸۳۵ ٪۰٫۶۹ ۱۶۸ ۱۹۹۷۲ ٪۰٫۸۵ [۱۷۷]
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ۲۴۴۴ ۳۵۰۲۷۹ ٪۰٫۷۰ ۱۵۳ ۲۰۱۲۵ ٪۰٫۷۷ [۱۷۸]
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۷۹ ۳۵۲۵۵۸ ٪۰٫۶۵ ۱۳۹ ۲۰۲۶۴ ٪۰٫۶۹ [۱۷۹]
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲۰۶ ۳۵۴۷۶۴ ٪۰٫۶۳ ۱۱۲ ۲۰۳۷۶ ٪۰٫۵۵ [۱۸۰]
۱ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۲۸ ۳۵۶۷۹۲ ٪۰٫۵۷ ۱۲۶ ۲۰۵۰۲ ٪۰٫۶۲ [۱۸۱]
۲ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۱۳ ۳۵۸۹۰۵ ٪۰٫۵۹ ۱۴۱ ۲۰۶۴۳ ٪۰٫۶۹ [۱۸۲]
۳ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲۴۵ ۳۶۱۱۵۰ ٪۰٫۶۳ ۱۳۳ ۲۰۷۷۶ ٪۰٫۶۴ [۱۸۳]
۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲۱۳ ۳۶۳۳۶۳ ٪۰٫۶۱ ۱۲۵ ۲۰۹۰۱ ٪۰٫۶۰ [۱۸۴]
۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲۴۳ ۳۶۵۶۰۶ ٪۰٫۶۲ ۱۱۹ ۲۱۰۲۰ ٪۰٫۵۷ [۱۸۵]
۶ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۹۰ ۳۶۷۷۹۶ ٪۰٫۶۰ ۱۱۷ ۲۱۱۳۷ ٪۰٫۵۶ [۱۸۶]
۷ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۱۵ ۳۶۹۹۱۱ ٪۰٫۵۸ ۱۱۲ ۲۱۲۴۹ ٪۰٫۵۳ [۱۸۷]
۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹۰۵ ۳۷۱۸۱۶ ٪۰٫۵۱ ۱۱۰ ۲۱۳۵۹ ٪۰٫۵۲
۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷۵۴ ۳۷۳۵۷۰ ٪۰٫۴۷ ۱۰۳ ۲۱۴۶۲ ٪۰٫۴۸ [۱۸۸]
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶۴۲ ۳۷۵۲۱۲ ٪۰٫۴۴ ۱۰۹ ۲۱۵۷۱ ٪۰٫۵۱ [۱۸۹]
۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶۸۲ ۳۷۶۸۹۴ ٪۰٫۴۵ ۱۰۱ ۲۱۶۷۲ ٪۰٫۴۷ [۱۹۰]
۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸۵۸ ۳۷۸۷۵۲ ٪۰٫۴۹ ۱۲۵ ۲۱۷۹۷ ٪۰٫۵۸ [۱۹۱]
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹۹۴ ۳۸۰۷۴۶ ٪۰٫۵۳ ۱۲۹ ۲۱۹۲۶ ٪۰٫۵۹ [۱۹۲]
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۲۶ ۳۸۲۷۷۲ ٪۰٫۵۳ ۱۱۸ ۲۲۰۴۴ ٪۰٫۵۴ [۱۹۳]
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸۹۴ ۳۸۴۶۶۶ ٪۰٫۴۹ ۱۱۰ ۲۲۱۵۴ ٪۰٫۵۰ [۱۹۴]
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹۹۲ ۳۸۶۶۵۸ ٪۰٫۵۲ ۱۳۹ ۲۲۲۹۳ ٪۰٫۶۳ [۱۹۵]
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۵۲ ۳۸۸۸۱۰ ٪۰٫۵۶ ۱۱۷ ۲۲۴۱۰ ٪۰٫۵۲ [۱۹۶]
۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳۰۲ ۳۹۱۱۱۲ ٪۰٫۵۹ ۱۳۲ ۲۲۵۴۲ ٪۰٫۵۹ [۱۹۷]
۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳۱۳ ۳۹۳۴۲۵ ٪۰٫۵۹ ۱۲۷ ۲۲۶۶۹ ٪۰٫۵۶ [۱۹۸]
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۶۳ ۳۹۵۴۸۸ ٪۰٫۵۲ ۱۲۹ ۲۲۷۹۸ ٪۰٫۵۷ [۱۹۹]
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳۱۳ ۳۹۷۸۰۱ ٪۰٫۵۸ ۱۱۵ ۲۲۹۱۳ ٪۰٫۵۰ [۲۰۰]
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱۳۹ ۳۹۹۹۴۰ ٪۰٫۵۴ ۱۱۶ ۲۳۰۲۹ ٪۰٫۵۱ [۲۰۱]
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰۸۹ ۴۰۲۰۲۹ ٪۰٫۵۲ ۱۲۸ ۲۳۱۵۷ ٪۰٫۵۶ [۲۰۲]
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۶۱۹ ۴۰۴۶۴۸ ٪۰٫۶۵ ۱۵۶ ۲۳۳۱۳ ٪۰٫۶۷ [۲۰۳]
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۷۰۵ ۴۰۷۳۵۳ ٪۰٫۶۷ ۱۴۰ ۲۳۴۵۳ ٪۰٫۶۰ [۲۰۴]
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۲۹۸۱ ۴۱۰۳۳۴ ٪۰٫۷۳ ۱۷۹ ۲۳۶۳۲ ٪۰٫۷۶ [۲۰۵]
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ۲۸۱۵ ۴۱۳۱۴۹ ٪۰٫۶۹ ۱۷۶ ۲۳۸۰۸ ٪۰٫۷۴ [۲۰۶]
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۳۰۴۹ ۴۱۶۱۹۸ ٪۰٫۷۴ ۱۴۴ ۲۳۹۵۲ ٪۰٫۶۰ [۲۰۷]
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۸۴۵ ۴۱۹۰۴۳ ٪۰٫۶۸ ۱۶۶ ۲۴۱۱۸ ٪۰٫۶۹ [۲۰۸]
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۳۰۹۷ ۴۲۲۱۴۰ ٪۰٫۷۴ ۱۸۳ ۲۴۳۰۱ ٪۰٫۷۶ [۲۰۹]
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۳۳۴۱ ۴۲۵۴۸۱ ٪۰٫۷۹ ۱۷۷ ۲۴۴۷۸ ٪۰٫۷۳ [۲۱۰]
۱ مهر ۱۳۹۹ ۳۷۱۲ ۴۲۹۱۹۳ ٪۰٫۸۷ ۱۷۸ ۲۴۶۵۶ ٪۰٫۷۳ [۲۱۱]
یادداشت‌ها:

نمودار[ویرایش]

نمودار موارد پزشکی[ویرایش]

کووید ۱۹ موارد در ایران  ()
     درگذشتگان        بهبودی‌ها        موارد فعال

فوریه فوریه مارس مارس آوریل آوریل مه مه ژوئن ژوئن ژوئیه ژوئیه اوت اوت سپتامبر سپتامبر 15 روز گذشته 15 روز گذشته

تاریخ
# موارد
(تست شده)
# درگذشته
2020-02-19 2(n.a.)
2020-02-20 5(٪150+) 2(+0)
2020-02-21
18(٪260+) 4(+2)
2020-02-22
29(٪61+) 6(+2)
2020-02-23
43(٪48+) 8(+2)
2020-02-24
64(٪49+) 12(+4)
2020-02-25
95(٪48+) 16(+4)
2020-02-26
139(٪46+) 19(+3)
2020-02-27
245(٪76+) 26(+7)
2020-02-28
388(٪58+) 34(+8)
2020-02-29
593(٪53+) 43(+9)
2020-03-01
978(٪65+) 54(+11)
2020-03-02
1,501(٪53+) 66(+12)
2020-03-03
2,336(٪56+) 77(+11)
2020-03-04
2,922(٪25+) 92(+15)
2020-03-05
3,513(٪20+) 107(٪16+)
2020-03-06
4,747(٪35+) 124(٪16+)
2020-03-07
5,823(٪23+) 145(٪17+)
2020-03-08
6,566(٪13+) 194(٪34+)
2020-03-09
7,161(٪9.1+) 237(٪22+)
2020-03-10
8,042(٪12+) 291(٪23+)
2020-03-11
9,000(٪12+) 354(٪22+)
2020-03-12
10,075(٪10+) 429(٪21+)
2020-03-13
11,364(٪13+) 514(٪20+)
2020-03-14
12,729(٪12+) 611(٪19+)
2020-03-15
13,938(٪9.5+) 724(٪18+)
2020-03-16
14,991(٪7.6+) 853(٪18+)
2020-03-17
16,169(٪7.9+) 988(٪16+)
2020-03-18
17,361(٪7.3+) 1,135(٪15+)
2020-03-19
18,407(٪6.0+) 1,284(٪13+)
2020-03-20
19,644(٪6.7+) 1,433(٪12+)
2020-03-21
20,610(٪4.9+) 1,556(٪8.6+)
2020-03-22
21,638(٪5.0+) 1,685(٪8.3+)
2020-03-23
23,049(٪6.5+) 1,812(٪7.5+)
2020-03-24
24,811(٪7.6+) 1,934(٪6.7+)
2020-03-25
27,077(٪9.1+) 2,077(٪7.2+)
2020-03-26
29,406(٪8.6+) 2,234(٪7.5+)
2020-03-27
32,332(٪10+) 2,378(٪6.4+)
2020-03-28
35,408(٪9.5+) 2,517(٪5.8+)
2020-03-29
38,309(٪8.2+) 2,640(٪6.9+)
2020-03-30
41,495(٪8.3+) 2,757(٪4.4+)
2020-03-31
44,606(٪7.5+) 2,898(٪5.1+)
2020-04-01
47,593(٪6.7+) 3,036(٪4.8+)
2020-04-02
50,468(٪6.0+) 3,160(٪4.1+)
2020-04-03
53,183(٪5.4+) 3,294(٪4.2+)
2020-04-04
55,743(٪4.8+) 3,452(٪4.8+)
2020-04-05
58,226(٪4.5+) 3,603(٪4.4+)
2020-04-06
60,500(٪4.0+) 3,739(٪3.8+)
2020-04-07
62,589(٪3.5+) 3,872(٪3.6+)
2020-04-08
64,586(٪3.2+) 3,993(٪3.1+)
2020-04-09
66,220(٪2.6+) 4,110(٪2.9+)
2020-04-10
68,192(٪3.0+) 4,232(٪2.9+)
2020-04-11
70,029(٪2.7+) 4,357(٪2.9+)
2020-04-12
71,686(٪2.4+) 4,474(٪2.7+)
2020-04-13
73,303(٪2.3+) 4,585(٪2.5+)
2020-04-14
74,877(٪2.1+) 4,683(٪2.1+)
2020-04-15
76,389(٪2.0+) 4,777(٪2.0+)
2020-04-16
77,995(٪2.1+) 4,869(٪1.9+)
2020-04-17
79,494(٪1.9+) 4,958(٪1.8+)
2020-04-18
80,868(٪1.7+) 5,031(٪1.5+)
2020-04-19
82,211(٪1.7+) 5,118(٪1.7+)
2020-04-20
83,505(٪1.5+) 5,209(٪1.5+)
2020-04-21
84,802(٪1.5+) 5,297(٪1.7+)
2020-04-22
85,996(٪1.4+) 5,391(٪1.8+)
2020-04-23
87,026(٪1.2+) 5,481(٪1.7+)
2020-04-24
88,194(٪1.3+) 5,574(٪1.7+)
2020-04-25
89,328(٪1.3+) 5,650(٪1.4+)
2020-04-26
90,481(٪1.3+) 5,710(٪1.1+)
2020-04-27
91,472(٪1.1+) 5,806(٪1.7+)
2020-04-28
92,584(٪1.2+) 5,877(٪1.2+)
2020-04-29
93,657(٪1.2+) 5,957(٪1.4+)
2020-04-30
94,640(٪1.0+) 6,028(٪1.2+)
2020-05-01
95,646(٪1.1+) 6,091(٪1.0+)
2020-05-02
96,448(٪0.8+) 6,156(٪1.1+)
2020-05-03
97,424(٪1.0+) 6,203(٪0.8+)
2020-05-04
98,647(٪1.3+) 6,277(٪1.2+)
2020-05-05
99,970(٪1.3+) 6,340(٪1.0+)
2020-05-06
101,650(٪1.7+) 6,418(٪1.2+)
2020-05-07
103,135(٪1.5+) 6,486(٪1.1+)
2020-05-08
104,691(٪1.5+) 6,541(٪0.8+)
2020-05-09
106,220(٪1.5+) 6,589(٪0.7+)
2020-05-10
107,603(٪1.3+) 6,640(٪0.8+)
2020-05-11
109,286(٪1.6+) 6,685(٪0.7+)
2020-05-12
110,767(٪1.4+) 6,733(٪0.7+)
2020-05-13
112,725(٪1.8+) 6,783(٪0.7+)
2020-05-14
114,533(٪1.6+) 6,854(٪1.0+)
2020-05-15
116,635(٪1.8+) 6,902(٪0.7+)
2020-05-16
118,392(٪1.5+) 6,937(٪0.5+)
2020-05-17
120,198(٪1.5+) 6,988(٪0.7+)
2020-05-18
122,492(٪1.9+) 7,057(٪1.0+)
2020-05-19
124,603(٪1.7+) 7,119(٪0.9+)
2020-05-20
126,949(٪1.9+) 7,183(٪0.9+)
2020-05-21
129,341(٪1.88+) 7,249(٪0.92+)
2020-05-22
131,652(٪1.79+) 7,300(٪0.70+)
2020-05-23
133,521(٪1.42+) 7,359(٪0.81+)
2020-05-24
135,701(٪1.63+) 7,417(٪0.79+)
2020-05-25
137,724(٪1.49+) 7,451(٪0.46+)
2020-05-26
139,511(٪1.30+) 7,508(٪0.76+)
2020-05-27
141,591(٪1.49+) 7,564(٪0.75+)
2020-05-28
143,849(٪1.59+) 7,627(٪0.83+)
2020-05-29
146,668(٪1.96+) 7,677(٪0.66+)
2020-05-30
148,950(٪1.56+) 7,734(٪0.74+)
2020-05-31
151,466(٪1.69+) 7,797(٪0.81+)
2020-06-01
154,445(٪1.97+) 7,878(٪1.04+)
2020-06-02
157,562(٪2.02+) 7,924(٪0.58+)
2020-06-03
160,696(٪1.99+) 8,012(٪1.11+)
2020-06-04
164,270(٪2.22+) 8,071(٪0.74+)
2020-06-05
167,156(٪1.76+) 8,134(٪0.78+)
2020-06-06
169,425(٪1.36+) 8,209(٪0.92+)
2020-06-07
171,789(٪1.40+) 8,281(٪0.88+)
2020-06-08
173,832(٪1.19+) 8,351(٪0.85+)
2020-06-09
175,927(٪1.21+) 8,425(٪0.89+)
2020-06-10
177,938(٪1.14+) 8,506(٪0.96+)
2020-06-11
180,176(٪1.26+) 8,584(٪0.92+)
2020-06-12
182,545(٪1.31+) 8,659(٪0.87+)
2020-06-13
184,955(٪1.32+) 8,730(٪0.82+)
2020-06-14
187,427(٪1.34+) 8,837(٪1.23+)
2020-06-15
189,876(٪1.31+) 8,950(٪1.28+)
2020-06-16
192,439(٪1.35+) 9,065(٪1.28+)
2020-06-17
195,051(٪1.36+) 9,185(٪1.32+)
2020-06-18
197,647(٪1.33+) 9,272(٪0.95+)
2020-06-19
200,262(٪1.32+) 9,392(٪1.29+)
2020-06-20
202,584(٪1.16+) 9,507(٪1.22+)
2020-06-21
204,952(٪1.17+) 9,623(٪1.22+)
2020-06-22
207,525(٪1.26+) 9,742(٪1.24+)
2020-06-23
209,970(٪1.18+) 9,863(٪1.24+)
2020-06-24
212,501(٪1.21+) 9,996(٪1.35+)
2020-06-25
215,096(٪1.22+) 10,130(٪1.34+)
2020-06-26
217,724(٪1.22+) 10,239(٪1.08+)
2020-06-27
220,180(٪1.13+) 10,364(٪1.22+)
2020-06-28
222,669(٪1.13+) 10,508(٪1.39+)
2020-06-29
225,205(٪1.14+) 10,670(٪1.54+)
2020-06-30
227,662(٪1.09+) 10,817(٪1.38+)
2020-07-01
230,211(٪1.12+) 10,958(٪1.30+)
2020-07-02
232,863(٪1.15+) 11,106(٪1.35+)
2020-07-03
235,429(٪1.10+) 11,260(٪1.39+)
2020-07-04
237,878(٪1.04+) 11,408(٪1.31+)
2020-07-05
240,438(٪1.08+) 11,571(٪1.43+)
2020-07-06
243,051(٪1.09+) 11,731(٪1.38+)
2020-07-07
245,688(٪1.08+) 11,931(٪1.70+)
2020-07-08
248,379(٪1.10+) 12,084(٪1.28+)
2020-07-09
250,458(٪0.84+) 12,305(٪1.83+)
2020-07-10
252,720(٪0.90+) 12,447(٪1.15+)
2020-07-11
255,117(٪0.95+) 12,635(٪1.51+)
2020-07-12
257,303(٪0.86+) 12,829(٪1.54+)
2020-07-13
259,652(٪0.91+) 13,032(٪1.58+)
2020-07-14
262,173(٪0.97+) 13,211(٪1.37+)
2020-07-15
264,561(٪0.91+) 13,410(٪1.51+)
2020-07-16
267,061(٪0.94+) 13,608(٪1.48+)
2020-07-17
269,440(٪0.89+) 13,791(٪1.34+)
2020-07-18
271,606(٪0.80+) 13,979(٪1.36+)
2020-07-19
273,656(٪0.75+) 14,188(٪1.50+)
2020-07-20
276,202(٪0.93+) 14,405(٪1.53+)
2020-07-21
278,827(٪0.95+) 14,634(٪1.59+)
2020-07-22
281,413(٪0.93+) 14,853(٪1.50+)
2020-07-23
284,034(٪0.93+) 15,074(٪1.49+)
2020-07-24
286,523(٪0.88+) 15,289(٪1.43+)
2020-07-25
288,839(٪0.81+) 15,484(٪1.28+)
2020-07-26
291,172(٪0.81+) 15,700(٪1.39+)
2020-07-27
293,606(٪0.84+) 15,912(٪1.35+)
2020-07-28
296,273(٪0.91+) 16,147(٪1.48+)
2020-07-29
298,909(٪0.89+) 16,343(٪1.21+)
2020-07-30
301,530(٪0.88+) 16,569(٪1.38+)
2020-07-31
304,204(٪0.89+) 16,766(٪1.19+)
2020-08-01
306,752(٪0.84+) 16,982(٪1.29+)
2020-08-02
309,437(٪0.88+) 17,190(٪1.22+)
2020-08-03
312,035(٪0.84+) 17,405(٪1.25+)
2020-08-04
314,786(٪0.88+) 17,617(٪1.22+)
2020-08-05
317,483(٪0.86+) 17,802(٪1.05+)
2020-08-06
320,117(٪0.83+) 17,976(٪0.98+)
2020-08-07
322,567(٪0.77+) 18,132(٪0.87+)
2020-08-08
324,692(٪0.66+) 18,264(٪0.73+)
2020-08-09
326,712(٪0.62+) 18,427(٪0.89+)
2020-08-10
328,844(٪0.65+) 18,616(٪1.03+)
2020-08-11
331,189(٪0.71+) 18,800(٪0.99+)
2020-08-12
333,699(٪0.76+) 18,988(٪1.00+)
2020-08-13
336,324(٪0.79+) 19,162(٪0.92+)
2020-08-14
338,825(٪0.74+) 19,331(٪0.88+)
2020-08-15
341,070(٪0.66+) 19,492(٪0.83+)
2020-08-16
343,203(٪0.63+) 19,639(٪0.75+)
2020-08-17
345,450(٪0.65+) 19,804(٪0.84+)
2020-08-18
347,835(٪0.69+) 19,972(٪0.85+)
2020-08-19
350,279(٪0.70+) 20,125(٪0.77+)
2020-08-20
352,558(٪0.65+) 20,264(٪0.69+)
2020-08-21
354,764(٪0.63+) 20,376(٪0.55+)
2020-08-22
356,792(٪0.57+) 20,502(٪0.62+)
2020-08-23
358,905(٪0.59+) 20,643(٪0.69+)
2020-08-24
361,150(٪0.63+) 20,776(٪0.64+)
2020-08-25
363,363(٪0.61+) 20,901(٪0.60+)
2020-08-26
365,606(٪0.62+) 21,020(٪0.57+)
2020-08-27
367,796(٪0.60+) 21,137(٪0.56+)
2020-08-28
369,911(٪0.58+) 21,249(٪0.53+)
2020-08-30
373,570(٪0.47+) 21,462(٪0.48+)
2020-08-31
375,212(٪0.44+) 21,571(٪0.51+)
2020-09-01
376,894(٪0.45+) 21,672(٪0.47+)
2020-09-02
378,752(٪0.49+) 21,797(٪0.58+)
2020-09-03
380,746(٪0.53+) 21,926(٪0.59+)
2020-09-04
382,772(٪0.53+) 22,044(٪0.54+)
2020-09-05
384,666(٪0.49+) 22,154(٪0.50+)
2020-09-06
386,658(٪0.52+) 22,293(٪0.63+)
2020-09-07
388,810(٪0.56+) 22,410(٪0.52+)
2020-09-08
391,112(٪0.59+) 22,542(٪0.59+)
2020-09-09
393,425(٪0.59+) 22,669(٪0.56+)
2020-09-10
395,488(٪0.52+) 22,798(٪0.57+)
2020-09-11
397,801(٪0.58+) 22,913(٪0.50+)
2020-09-12
399,940(٪0.54+) 23,029(٪0.51+)
2020-09-13
402,029(٪0.52+) 23,157(٪0.56+)
2020-09-14
404,648(٪0.65+) 23,313(٪0.67+)
2020-09-15
407,353(٪0.67+) 23,453(٪0.60+)
2020-09-16
410,334(٪0.73+) 23,632(٪0.76+)
2020-09-17
413,149(٪0.69+) 23,808(٪0.74+)
2020-09-18
416,198(٪0.74+) 23,952(٪0.60+)
2020-09-19
419,043(٪0.68+) 24,118(٪0.69+)
2020-09-20
422,140(٪0.74+) 24,301(٪0.76+)
2020-09-21
425,481(٪0.79+) 24,478(٪0.73+)
2020-09-22
429,193(٪0.87+) 24,656(٪0.73+)
منبع: وبسایت وزارت بهداشت ایران

به تفکیک استان[ویرایش]

موارد جدید COVID-19 در ایران بر پایه استان()
تاریخ منطقه ۱ منطقه ۲ منطقه ۳ منطقه ۴ منطقه ۵ موارد تأیید شده مرگ
Qom Teh Maz Alb Sem Gol Qaz Esf Frs Hor Koh Cha Bus Gil Ard Azs Azg Kur Zan Mar Ham Khz Krs Lor Ilm Khr Sis Yaz Khs Ker Khn جدید مجموع جدید مجموع منبع
۲۹ بهمن ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۰۱ اسفند ۲ ۱ ۳ ۵ ۲
۰۲ اسفند ۷ ۴ ۲ ۱۳ ۱۸ ۲ ۴
۰۳ اسفند ۸ ۲ ۱۰ ۲۸ ۲ ۶
۰۴ اسفند ۷ ۴ ۱ ۲ ۱ ۱۵ ۴۳ ۲ ۸ [۲۱۲]
۰۵ اسفند ۸ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱۸ ۶۱ ۴ ۱۲ [۲۱۳]
۰۶ اسفند ۱۶ ۹ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳۴ ۹۵ ۳ ۱۵ [۲۱۴][۸]
۰۷ اسفند ۱۵ ۴ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۹ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۲ ۴۴ ۱۳۹ ۴ ۱۹ [۲۱۵][۲۱۶]
۰۸ اسفند ۷ ۳۸ ۷ ۳ ۳ ۸ ۲۳ ۵ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱۰۶ ۲۴۵ ۷ ۲۶ [۱۰]
۰۹ اسفند ۱۶ ۶۴ ۹ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱۰ ۲۵ ۱ ۴ ۲ ۳ ۱۴۳ ۳۸۸ ۸ ۳۴ [۱۱]
۱۰ اسفند ۲۱ ۵۲ ۱۲ ۸ ۴ ۲۲ ۶ ۱۲ ۸ ۱۷ ۳ ۶ ۵ ۱۸ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱ ۲۰۵ ۵۹۳ ۹ ۴۳ [۱۳]
۱۱ اسفند ۳۰ ۱۷۰ ۱۱ ۳۱ ۳ ۱۳ ۸ ۲ ۲۸ ۴۴ ۳ ۹ ۲ ۸ ۱ ۱۷ ۱ ۲ ۲ ۳۹۴ ۹۷۸ ۱۱ ۵۴ [۲۱۷][۱۴]
۱۲ اسفند N/A ۵۲۳ ۱۵۰۱ ۱۱ ۵۴ [۱۵]
۱۳ اسفند N/A ۸۳۵ ۲۳۳۶ ۱۱ ۷۷ [۱۶]
۱۴ اسفند ۱۰۱ ۲۵۳ ۹ ۱۹ ۸ ۹ ۲۵ ۱۴ ۱ ۳۵ ۹ ۴ ۶ ۸ ۲۷ ۱۵ ۵ ۷ ۸ ۸ ۱۴ ۱ ۵۸۶ ۲۹۲۲ ۱۵ ۹۲ [۱۷][۲۱۸]
۱۵ اسفند N/A ۵۹۱ ۳۵۱۳ ۱۵ ۱۰۷ [۱۸][۲۱۹]
۱۶ اسفند ۱۳۷ ۶۱ ۱۸۰ ۱۲۹ ۵۴ ۶۷ ۶۵ ۱۵۰ ۱۳ ۶ ۴ ۵ ۲ ۹۱ ۱۴ ۱۰ ۱ ۲۴ ۳۵ ۴۸ ۷ ۵ ۵۰ ۲ ۲ ۵۰ ۳ ۷ ۱۲ ۱۲۳۴ ۴۷۴۷ ۱۶ ۱۲۴ [۱۹][۲۲۰]
۱۷ اسفند ۱۴۵ ۱۲۶ ۳۰۵ ۳ ۲۴ ۵۸ ۲ ۹۶ ۱۴ ۱۱ ۲ ۳ ۷۰ ۱ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۳۷ ۱۱ ۱ ۴ ۲۷ ۲ ۴۶ ۱۳ ۲۴ ۱۵ ۸ ۱۰۷۶ ۵۸۲۳ ۲۱ ۱۴۵ [۲۰][۲۲۱]
۱۸ اسفند ۱۷ ۲۶۶ ۱۴ ۲ ۳۷ ۱۳ ۲۹ ۸۰ ۹ ۵ ۳ ۵ ۲ ۲ ۹ ۳۰ ۷ ۱۹ ۱ ۷۰ ۲۶ ۵ ۲ ۳۷ ۱۹ ۶ ۲۶ ۱ ۱ ۷۴۳ ۶۵۶۶ ۴۹ ۱۹۴ [۲۱][۲۲۲]
۱۹ اسفند ۲۷ ۱۴۰ ۱۳ ۴۵ ۴۰ ۳۷ ۲۹ ۱۷ ۵ ۱ ۲۸ ۲۲ ۲۲ ۲۹ ۳ ۱۵ ۵۴ ۴ ۱۱ ۷ ۱۶ ۲۹ ۳ ۱۰ ۵۹۵ ۷۱۶۱ ۴۳ ۲۳۷ [۲۲][۲۲۳]
۲۰ اسفند ۳۹ ۱۶۹ ۲۵۳ ۳۲ ۱ ۴ ۱۰ ۱۷ ۱۸ ۱۷ ۲ ۱۱ ۷ ۱۹ ۱۷ ۴ ۱۲ ۱۱ ۲۷ ۱۷ ۳۷ ۷ ۲۵ ۲۵ ۳۹ ۶ ۳۷ ۱۴ ۴ ۸۸۱ ۸۰۴۲ ۵۴ ۲۹۱ [۲۳][۲۲۴]
۲۱ اسفند ۵۳ ۲۵۶ ۳۲ ۴۵ ۶۳ ۹ ۲۷ ۱۷۰ ۱۹ ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ۱ ۲۹ ۲۷ ۶ ۲۲ ۳۱ ۷ ۱۷ ۸ ۹ ۶ ۳۴ ۴ ۲۳ ۱۵ ۱۸ ۱۱ ۹۵۸ ۹۰۰۰ ۶۳ ۳۵۴ [۲۲۵]
۲۲ اسفند ۴۲ ۳۰۳ ۷۹ ۷۴ ۴۰ ۲۵ ۴۲ ۴ ۲۹ ۱۵ ۱۱ ۳ ۸۴ ۱۴ ۷ ۱۹ ۹ ۱۷ ۸۸ ۱۲ ۳۱ ۲۰ ۲۵ ۷ ۲۹ ۶ ۲۱ ۱۲ ۷ ۱۰۷۵ ۱۰۰۷۵ ۷۵ ۴۲۹ [۲۵][۲۲۶]
۲۳ اسفند ۴۲ ۳۰۳ ۱۹۲ ۶ ۳۸ ۲۱ ۱۲ ۱۱۰ ۳۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۷۱ ۱۵ ۹۷ ۲۵ ۹ ۲۰ ۴۸ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۲۵ ۸ ۱۱۰ ۲ ۴۶ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۸۹ ۱۱۳۶۴ ۸۵ ۵۱۴ [۲۲۷]
۲۴ اسفند ۳۲ ۳۴۷ ۱۷ ۱۳۴ ۴۷ ۴۷ ۱۵۵ ۱۱ ۷ ۱۱۳ ۳۳ ۵۹ ۳۱ ۵ ۳۱ ۱۱۵ ۷ ۴۸ ۸ ۲ ۶ ۳۰ ۲ ۷۳ ۴ ۱ ۱۳۶۵ ۱۲۷۲۹ ۹۷ ۶۱۱
۲۵ اسفند ۸۴ ۲۵۱ ۷۲ ۶۷ ۴۱ ۲۵ ۲۲ ۱۲۶ ۹ ۷ ۱ ۶ ۴۳ ۳۶ ۱۸ ۲۷ ۳۲ ۱۱ ۳۲ ۱۳ ۵۲ ۱۸ ۱۴۳ ۶ ۳۶ ۱۸ ۷ ۶ ۱۲۰۹ ۱۳۹۳۸ ۱۱۳ ۷۲۴
۲۶ اسفند ۱۹ ۲۰۰ ۹۶ ۴۹ ۳۴ ۴۲ ۴۰ ۱۱۸ ۴۳ ۱۶ ۵ ۳ ۴ ۱۸ ۳۰ ۳۵ ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۱۴ ۱۲ ۵۳ ۱۶ ۲ ۱۱ ۵۱ ۷ ۱۳ ۴۵ ۱۰۵۳ ۱۴۹۹۱ ۱۲۹ ۸۵۳
۲۷ اسفند ۲۹ ۲۷۳ ۵۹ ۱۱۶ ۳۳ ۳۰ ۲۶ ۷۵ ۳۱ ۶ ۲ ۴ ۴۵ ۱۹ ۷۸ ۳۴ ۲ ۲۵ ۴۷ ۱۱ ۲۵ ۹ ۳۵ ۷ ۶۳ ۱۱ ۴۹ ۱۲ ۱۹ ۳ ۱۱۷۸ ۱۶۱۶۹ ۱۳۵ ۹۸۸
۲۸ اسفند ۲۲ ۲۱۳ ۶۱ ۷۶ ۶۰ ۲۰ ۵۳ ۱۶۲ ۶۰ ۱۲ ۱۳ ۴ ۴ ۲۱ ۱۰ ۸۴ ۴۲ ۲۲ ۲۰ ۲۳ ۱۳ ۲۸ ۷ ۳۹ ۱۰ ۳۰ ۶ ۴۵ ۲۱ ۱۱ ۱۱۹۲ ۱۷۳۶۱ ۱۴۷ ۱۱۳۵ [۲۲۸]
۲۹ اسفند ۳۱ ۱۳۷ ۵۸ ۶۱ ۱۶ ۹ ۴۷ ۱۰۸ ۲۱ ۵ ۱۵ ۳ ۸ ۷۳ ۱۶ ۵۸ ۲۶ ۱۱ ۲۶ ۴۷ ۳ ۲۲ ۲۳ ۳۷ ۸ ۵۰ ۱۸ ۶۹ ۵ ۱۴ ۲۱ ۱۰۴۶ ۱۸۴۰۷ ۱۴۹ ۱۲۸۴ [۲۲۹]
۱ فروردین ۳۶ ۲۲۰ ۸۴ ۹۵ ۵۲ ۱۵ ۸ ۱۴۵ ۵۰ ۱۷ ۱ ۳ ۱ ۹۹ ۳۵ ۵۵ ۲۷ ۱۵ ۴۴ ۱۷ ۵ ۱۰ ۲۲ ۹ ۲۰ ۴۸ ۸ ۴۹ ۱۸ ۱۲ ۱۷ ۱۲۳۷ ۱۹۶۴۴ ۱۴۹ ۱۴۳۳
۲ فرودین ۲۰ ۲۳۲ ۲۸ ۵۵ ۶ ۵۹ ۱۰۱ ۲۲ ۱۲ ۲ ۵۷ ۶ ۷۲ ۱۴ ۷ ۳۵ ۵ ۳۱ ۲۷ ۳۴ ۱۸ ۵۷ ۵ ۵۲ ۸ ۱ ۹۶۶ ۲۰۶۱۰ ۱۲۳ ۱۵۵۶
۳ فروردین ۱۷ ۲۴۹ ۳۶ ۶۰ ۱۰ ۲۹ ۸۷ ۲۶ ۲ ۲ ۳۸ ۱۹ ۵۷ ۲۸ ۱۶ ۲۸ ۳۶ ۷ ۲۲ ۱۹ ۳۳ ۱۷ ۴۲ ۱۵ ۸۴ ۱۵ ۸ ۲۶ ۱۰۲۸ ۲۱۶۳۸ ۱۲۹ ۱۶۸۵ [۲۳۰]
مجموع ۱۱۷۸ ۵۰۹۸ ۱۷۰۰ ۱۱۷۷ ۶۴۵ ۳۹۱ ۶۶۹ ۱۹۷۹ ۵۰۵ ۱۴۸ ۷۳ ۶۸ ۵۵ ۱۱۹۱ ۲۸۹ ۸۱۳ ۳۹۵ ۲۳۸ ۳۹۴ ۸۸۲ ۱۷۵ ۴۴۴ ۲۴۳ ۴۷۶ ۱۸۳ ۸۵۸ ۱۳۴ ۷۲۵ ۱۷۸ ۱۶۹ ۱۶۵ ن/م ۲۱۶۳۸ ن/م ۱۶۸۵
یادداشت: از ۴ فرودین ۱۳۹۹ موارد جدید به تفکیک استان اعلام نشده است.

منابع

 1. "Iran Reports Its First 2 Cases of the New Coronavirus". New York Times. Archived from the original on 2020-02-19. Retrieved 19 February 2020.
 2. "Two Iranians die after testing positive for coronavirus". CNBC. Retrieved 19 February 2020.
 3. "Three test positive for coronavirus in Iran - health ministry official". Thomson Reuters. 2020-02-20. Retrieved 2020-02-20.
 4. "Iran confirms 13 more coronavirus cases, two deaths - Health Ministry". Reuters. 2020-02-21. Retrieved 2020-02-21.
 5. Dehghanpisheh, Babak (22 February 2020). "Ten new cases of coronavirus in Iran, two dead: officials". Thomson Reuters. Retrieved 23 February 2020.
 6. "Iran reports highest coronavirus death toll outside of China". France 24. 2020-02-23. Retrieved 2020-02-24.
 7. "Legislator from Iran's Qom alleges virus coverup". Al Jazeera English. 2020-02-24. Archived from the original on 2020-02-24. Retrieved 2020-02-24.
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی". behdasht.gov.ir. Retrieved 2020-02-26.
 9. Smith, Josh; Stanway, David (2020-02-26). "Germany 'heading for epidemic' as virus spreads faster outside China". Thomson Reuters. Archived from the original on 2020-02-26. Retrieved 2020-02-26.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ "شناسایی 106 بیمار جدید کووید19 در کشور". behdasht.gov. Retrieved 27 February 2020.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ "شناسایی 143 مورد جدید ابتلای قطعی به کووید19 در کشور". behdasht.gov. Retrieved 28 February 2020.
 12. Hafezi, Parisa (2020-02-29). "Iran calls on people to stay at home as death toll rises to 43". Thomson Reuters. Archived from the original on 2020-02-29. Retrieved 2020-02-29.
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی". behdasht.gov.ir. Retrieved 2020-02-29.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ "شناسایی 385 مورد جدید مبتلا به کووید19 در کشور/ بهبودی 175 نفر از بیماران کووید19". behdasht.gov.ir. Retrieved 2020-03-01.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ "523 مورد جدید قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور/ شمار بهبودیافتگان به 291 نفر رسید" [523 new cases of COVID-19 nationally / 291 recoveries]. Iranian government. 2020-03-02. Archived from the original on 2020-03-02. Retrieved 2020-03-02.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ "شناسایی 835 مورد جدید ابتلا به کووید19 در کشور". Iranian government. 2020-03-03. Retrieved 2020-03-03.
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ "شناسایی 586 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور/ بهبودی 552 نفر از بیماران در کشور". Iranian government. 2020-03-04. Retrieved 2020-03-04.
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ "افزایش موارد شناسایی کووید19 به 3513 نفر در کشور". Iranian government. 2020-03-05. Retrieved 2020-03-05.
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ "شناسایی ١٢٣۴ مورد جدید قطعی ابتلا به کووید۱۹ در کشور". Iranian government. 2020-03-06. Retrieved 2020-03-06.
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ "افزایش تعداد بیماران شناسایی شده به 5823 نفر". Iranian government. 2020-03-07. Retrieved 2020-03-07.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ "شناسایی 743 مورد ابتلای جدید قطعی به کووید ١٩ در کشور". Iranian government. 2020-03-08. Retrieved 2020-03-08.
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ "شناسایی 595 مورد جدید قطعی ابتلا به کووید19 در کشور". Iranian government. 2020-03-09. Retrieved 2020-03-09.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ "شناسایی 881 مورد ابتلای جدید قطعی به کووید19 در کشور/ تعداد بهبودیافتگان به 2731 نفر رسید". Iranian government. 2020-03-10. Retrieved 2020-03-10.
 24. "شناسایی 958 مورد جدید ابتلای قطعی به کووید19 در کشور". Iranian government. 2020-03-10. Retrieved 2020-03-11.
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ "شناسایی 1075 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور/خوشبختانه 3276 نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شدند". Iranian government. 2020-03-12. Retrieved 2020-03-12.
 26. "شناسایی 1289 مورد جدید ابتلای قطعی به کووید19 در کشور". Iranian government. 2020-03-13. Retrieved 2020-03-13.
 27. "شناسایی ۱۳۶۵ مورد جدید ابتلای قطعی به کووید۱۹ در کشور". Iranian government. 2020-03-14. Retrieved 2020-03-14.
 28. "شناسایی 1209 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور". Iranian government. 2020-03-15. Retrieved 2020-03-15.
 29. "شناسایی 1053 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور". Iranian government. 2020-03-16. Retrieved 2020-03-16.
 30. «شناسایی ۱۷۶۲ مورد جدید کرونا در کشور/۱۲۲ تن دیگر جان باختند». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۲۴. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۲۴.
 31. «۲۷۰۱۷ ابتلا و ۲۰۷۷ فوتی کرونا در کشور تا کنون». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۲۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۲۵.
 32. «۲۷۰۱۷ ابتلا و ۲۰۷۷ فوتی کرونا در کشور تا کنون». ایسنا. ۷ فروردین ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۷ فروردین ۱۳۹۹.
 33. «۳۲۳۳۲ ابتلا و ۲۳۷۸ فوتی کرونا در کشور / ۲۸۹۳ تن در وضعیت شدید بیماری». ایسنا. ۸ فروردین ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۸ فروردین ۱۳۹۹.
 34. «۳۵۴۰۸ ابتلا و ۲۵۱۷ فوتی کرونا در کشور / حال ۳۲۰۶ بیمار وخیم است». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۲۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۲۸.
 35. «۳۸۳۰۹ مبتلا و ۲۶۴۰ فوتی کرونا در کشور/۱۲۳۹۱ تن بهبود یافتند». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۲۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۲۹.
 36. «آخرین آمار مبتلایان ویروس کرونا تا روز دوشنبه ۱۱ فروردین/ بهبودیافتگان ۱۳ هزار و ۹۱۱ و مبتلایان ۴۱ هزار و ۴۹۵ نفر+جزئیات». آنا. ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
 37. «آمار کرونا به ۴۴۶۰۶ نفر رسید/۱۴۶۵۶ نفر بهبود یافته‌اند». مهر. ۲۰۲۰-۰۳-۳۱.
 38. «شناسایی ۲۹۸۷ مبتلای جدید به کووید ۱۹ در کشور/بیش از ۱۵ هزار تن از بیمارستان‌ها ترخیص شدند». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۴-۰۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۱.
 39. «آمار مبتلایان کرونا به ۵۰۴۶۸ نفر رسید». رادیو فردا. ۲۰۲۰-۰۴-۰۳.
 40. «مجموع مبتلایان به کووید19 در کشور به 53 هزار نفر رسید». وزارت بهداشت. ۲۰۲۰-۰۴-۰۴.
 41. «۵۵۷۴۳ ابتلا و ۳۴۵۲ مرگ ناشی از کرونا تا کنون/ ۱۹۷۳۶ تن بهبود یافتند». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۴-۰۴. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۴.
 42. «شناسایی ۲۴۸۳ بیمار جدید کرونا در کشور/روند "بهبود" سرعت گرفت». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۴-۰۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۵.
 43. «مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۶۰۵۰۰ نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۲۰۲۰-۰۴-۰۶. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۶.
 44. «انجام بیش از 211 هزار تست تشخیص کرونا در کشور/ شناسایی 2089 بیمار جدید کووید 19 در کشور». وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۲۰۲۰-۰۴-۰۷. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۷.
 45. «سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد:انجام بیش از 220 هزار تست تشخیص کرونا در کشور». وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۲۰۲۰-۰۴-۰۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۹.
 46. «شناسایی 1634 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور/ بهبودی 32309 نفر از بیماران». ۲۰۲۰-۰۴-۰۹.
 47. «آمار بهبود یافتگان کرونا به ۳۵۴۶۵ نفر رسید/ ۶۸۱۹۲ مورد ابتلا». ۲۰۲۰-۰۴-۱۰.
 48. «سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد:شناسایی ۱۸۳۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹درکشور». وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۲۰۲۰-۰۴-۱۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۱۱.
 49. «مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۷۱۶۸۶ نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۲۰۲۰-۰۴-۱۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۱۳.
 50. «شناسایی ۱۶۱۷ مورد جدید ابتلای قطعی به کووید ۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۲۰۲۰-۰۴-۱۳. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۱۳.
 51. آخرین آمار قربانیان کرونا در ایران سه شنبه 26 فروردین 1399
 52. آخرین آمار قربانیان کرونا در ایران چهارشنبه 27 فروردین 1399
 53. آخرین آمار مبتلایان ویروس کرونا تا روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین/ بهبودیافتگان ۵۲۲۲۹ و مبتلایان ۷۷۹۹۵ نفر+جزئیات
 54. آخرین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در کشور
 55. آمار رسمی مبتلایان و جان‌باختگان کرونا در ایران: مرگ ۵ هزار و ۳۱ نفر
 56. آمار رسمی مبتلایان و جان‌باختگان کرونا در ایران: مرگ ۵ هزار و ۳۱ نفر
 57. آمار جدید مبتلایان به کرونا در ایران - 1 اردیبهشت 99
 58. انجام ۳۶۵ هزار تست کرونا در کشور/ شناسایی ۱۲۹۷ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
 59. شناسایی ۱۱۹۴ بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور
 60. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۴ اردیبهشت+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹.
 61. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۵ اردیبهشت+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹.
 62. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۶ اردیبهشت+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹.
 63. «شناسایی ۱۱۵۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت. ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹.
 64. «آخرین آمار کرونا در ایران؛ تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۹۱۴۷۲ نفر افزایش یافت». باشگاه خبرنگاران جوان. ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹.
 65. «شناسایی ۱۱۱۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور/ انجام بیش از ۴۴۲ تست آزمایش کرونا در کشور». وزارت بهداشت. ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹.
 66. «تست کرونای ۱۰۷۳ نفر دیگر در کشور مثبت شد/ بهبودی و ترخیص ۷۳۷۹۱ نفر از بیماران». وزارت بهداشت. ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹.
 67. «شناسایی ۹۸۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ مجموع جان باختگان به ۶۰۲۸ نفر رسید». وزارت بهداشت. ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹.
 68. «شناسایی ۱۰۰۶ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت. ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹.
 69. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۱۳ اردیبهشت+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۵, ۲۰۲۰.
 70. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۱۴ اردیبهشت+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۵, ۲۰۲۰.
 71. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۱۵ اردیبهشت+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۵, ۲۰۲۰.
 72. «مجموع مبتلایان کرونا در کشور به ۹۹۹۷۰ نفر رسید| ۶۳ نفر دیگر جان باختند». پایگاه خبری آفتاب. ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۷, ۲۰۲۰.
 73. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۷, ۲۰۲۰.
 74. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۵, ۲۰۲۰.
 75. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۸, ۲۰۲۰.
 76. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۱۶, ۲۰۲۰.
 77. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۱۶, ۲۰۲۰.
 78. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۱۶, ۲۰۲۰.
 79. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۱۶, ۲۰۲۰.
 80. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۱۶, ۲۰۲۰.
 81. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۱۶, ۲۰۲۰.
 82. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. مه ۱۶, ۲۰۲۰. دریافت‌شده در مه ۱۶, ۲۰۲۰.
 83. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۱۶, ۲۰۲۰.
 84. «افزایش شمار مبتلایان کرونا در ایران به ۱۲۰ هزار نفر| ۶۹۸۸ فوتی تاکنون| خوزستان قرمز، لرستان در وضعیت هشدار». پایگاه خبری آفتاب. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۱۷, ۲۰۲۰.
 85. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول| وضعیت خوزستان قرمز، ۵ استان در وضعیت هشدار». پایگاه خبری آفتاب. ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۲۶, ۲۰۲۰.
 86. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۲۶, ۲۰۲۰.
 87. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۲۶, ۲۰۲۰.
 88. «تست کرونای ۲۳۹۲ نفر دیگر مثبت شد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۲۷, ۲۰۲۰.
 89. «شناسایی ۲۳۱۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ مجموع جان باختگان به ۷۳۰۰ نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۲۷, ۲۰۲۰.
 90. «شناسایی ۱۸۶۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۲۷, ۲۰۲۰.
 91. «شناسایی ۲۱۸۰ بیمار کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۵ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۲۷, ۲۰۲۰.
 92. «شناسایی ۲۰۲۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ در ۱۹ استان کشور، فوتی نداشته ایم». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۵ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۲۷, ۲۰۲۰.
 93. «شناسایی ۱۷۸۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور/ انجام بیش از ۸۳۷ هزار تست تشخیصی در کشور تا کنون». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۶ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۲۷, ۲۰۲۰.
 94. «آمار رسمی بیماران کرونا به تفکیک استان‌ها؛ ۷ خرداد ۱۳۹۹+جدول». پایگاه خبری آفتاب. ۷ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئن ۵, ۲۰۲۰.
 95. «فوت ۶۳ بیمار کووید۱۹ و افزایش جان باختگان به ۷۶۲۷ نفر». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۸ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئن ۵, ۲۰۲۰.
 96. «شناسایی ۲۸۱۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۹ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئن ۵, ۲۰۲۰.
 97. «شناسایی ٢٢٨٢ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور/ استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۰ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئن ۵, ۲۰۲۰.
 98. «مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۵۱۴۶۶ نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۱ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئن ۵, ۲۰۲۰.
 99. «افزایش موارد کرونا در کشور/ شناسایی ۲۹۷۹ بیمار جدید کووید۱۹». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۲ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئن ۵, ۲۰۲۰.
 100. «شناسایی ۳۱۱۷ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۳ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئن ۵, ۲۰۲۰.
 101. «مجموع مبتلایان کووید19 در ایران به 160 هزار نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۴ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئن ۵, ۲۰۲۰.
 102. «آمار جدید مبتلایان به کووید ١٩». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۵ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئن ۵, ۲۰۲۰.
 103. «شناسایی ۲۸۸۶ بیمار جدید کووید۱۹/ بهبودی ۱۲۹۷۴۱ بیمار». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۶ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئن ۵, ۲۰۲۰.
 104. «شناسایی ۲۲۶۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ مجموع جان باختگان به ۸۲۰۹ نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۷ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 105. «رکورد تست تشخیصی روزانه شکسته شد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۸ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 106. «شناسایی ۲۰۴۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۹ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 107. «شناسایی ۲۰۹۵ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۰ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 108. «شناسایی ۲۰۱۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ بهبودی ۱۴۰ هزار از بیماران». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۱ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 109. «بهبودی ۱۴۲۶۶۳ بیمار کووید۱۹ در کشور/ شناسایی ۲۲۳۸ بیمار جدید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۲ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 110. «مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۸۲۵۴۵ نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۳ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 111. «مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۸۴ هزار و ۹۵۵ نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۴ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 112. «شناسایی ۲۴۷۲ بیمار جدید کووید۱۹در کشور/ فوت ۱۰۷ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۵ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 113. «تست کرونای ۲۴۴۹ نفر دیگر مثبت شد/ فوت ۱۱۳ بیمار در ۲۴ ساعت گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۶ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 114. «سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۵۶۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشورخبر داد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۷ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 115. «جدیدترین آمار کرونا در کشور اعلام شد/ شناسایی ٢۶١٢ بیمار جدید در ٢۴ ساعت گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۸ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 116. «مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۹۷۶۴۷ نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۹ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 117. «شناسایی ۲۶۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور/ شمار مبتلایان کووید۱۹ از مرز ۲۰۰ هزار نفر عبور کرد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳۰ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 118. «جان باختن ۱۱۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور/ بهبودی ۱۶۱۳۸۴ نفر از بیماران». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳۱ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 119. «۲۳۶۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ شناسایی شد/ خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی در وضعیت قرمز قرار دارند». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 120. «تست کرونای ۲۵۷۳ نفر مثبت شد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 121. «مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ٢٠٩ هزار و ٩٧٠ نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 122. «شناسایی ۲۵۳۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ جان باختن ۱۳۳ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۴ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 123. «مجموع جان باختگان کووید۱۹ در کشور از مرز ۱۰ هزار نفر گذشت». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۵ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 124. «شناسایی ۲۶۲۸ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۶ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 125. «شناسایی ۲۴۵۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹/ ۶ استان در وضعیت قرمز». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۷ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 126. «شناسایی ۲۴۸۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۸ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 127. «فوت ۱۶۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ بهبودی ۱۸۶ هزار نفر از بیماران». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۹ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 128. «شناسایی ۲۴۵۷ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ بهبودی ۱۸۸ هزار نفر از بیماران». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۰ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 129. «مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۳۰ هزار نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۱ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 130. «شناسایی ۲۶۵۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۲ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 131. «مجموع مبتلایان کووید۱۹ در ایران به ۲۳۵ هزار و ۴۲۹ نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۳ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 132. «مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۳۷ هزار و ۸۷۸ نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۴ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 133. «تست کرونای ۲۵۶۰ نفر دیگر در ایران مثبت شد/ بهبودی ۲۰۱ هزار نفر از بیماران». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۵ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 134. «شناسایی ۲۶۱۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ فوت ۱۶۰ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۶ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 135. «افزایش آمار فوتی های ناشی از کرونا/ فوت ۲۰۰ نفر از بیماران در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۷ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 136. «شناسایی ۲۶۹۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۸ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 137. «کرونا جان ۲۲۱ بیمار دیگر را گرفت». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۹ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 138. «۲۲۶۲ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۰ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 139. «فوت ۱۸۸ بیمار کووید۱۹ در کشور/ مجموع بیماران در کشور به ۲۵۵ هزار نفر رسید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۱ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 140. «بهبودی حدود ۲۲۰ هزار بیمار کووید۱۹ در کشور/ فوت ۱۹۴ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۲ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 141. «با فوت ۲۰۳ بیمار کووید۱۹؛ مجموع جان باختگان کرونا در کشور از مرز ۱۳ هزار نفر گذشت». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۳ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 142. «۲۵ استان در وضعیت قرمز و هشدار/ انجام بیش از دو میلیون تست تشخیص قطعی کرونا در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۴ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 143. «فوت ۱۹۹ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ بهبودی ۲۲۷ هزار بیمار». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۵ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 144. «افزایش آمار بستری های کرونا در کل کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۶ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 145. «جدیدترین آمار ابتلای قطعی به کووید ۱۹ در کشور اعلام شد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۷ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 146. «تست کرونای ۲۱۶۶ نفر دیگر مثبت شد/ بهبودی ۲۳۵ هزار نفر از بیماران». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۸ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 147. «جدیدترین آمار ابتلا به کرونا در کشور اعلام شد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۹ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 148. «فوت ۲۱۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۲۴۱۴ بیمار جدید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳۰ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 149. «فوت ۲۲۹ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳۱ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 150. «شناسایی ۲۵۸۶ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 151. «آمار قربانیان کرونا در کشور از مرز ۱۵ هزار نفر عبور کرد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ژوئیه ۲۳, ۲۰۲۰.
 152. «آخرین آمار کرونا در کشور اعلام شد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 153. «شناسایی ۲۳۱۶ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۴ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 154. «شناسایی ۲۳۳۳ بیمار جدید کووید۱۹/ فوت ۲۱۶ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۵ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 155. «فوت ۲۱۲ بیمار در ۲۴ ساعت گذشته/ ۳۸۱۹ بیمار در وضعیت شدید قرار دارند». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۶ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 156. «تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت/ ۲۳۵ بیمار در شبانه روز گذشته جان باختند». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۷ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 157. «شناسایی ۲۶۳۶ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ انجام بیش از دو میلیون و ۴۰۵ هزار آزمایش تشخیص کرونا». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۸ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 158. «جدیدترین آمار ابتلا و فوت ناشی از کرونا اعلام شد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۹ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 159. «شناسایی ۲۶۷۴ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۰ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 160. «فوت ۲۱۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۲۵۴۸ بیمار جدید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۱ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 161. «شناسایی ٢۶٨۵ بیمار جدید کووید ١٩ در شبانه روز گذشته/ فوت ٢٠٨ بیمار در ۲۴ ساعت گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۲ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 162. «شمار مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۳۱۲ هزار نفر رسید/ بهبودی بیش از ۲۷۰ هزار نفر از بیماران». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۳ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 163. «شناسایی ۲۷۵۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ فوت ۲۱۲ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۴ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 164. «آخرین آمار کرونا در ایران؛ شناسایی ۲۶۹۷ نفر جدید و فوت ۱۸۵ بیمار». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۵ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 165. «کاهش مرگ و میرهای کرونا/ فوت ۱۷۴ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۶ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 166. «شناسایی دو هزار و ۴۵۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۷ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 167. «ادامه روند کاهش مرگ و میر کرونا در کشور/ فوت ۱۳۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۸ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 168. «سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۰۲۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشورخبر داد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۹ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 169. «شناسایی ۲۱۳۲ بیمار جدید و فوت ۱۸۹ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۰ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 170. «شناسایی ۲۳۴۵ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ فوت ۱۸۴ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۱ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 171. «مجموع بیماران کرونایی در کشور به ۳۳۳ هزار نفر رسید/ بهبودی ۲۹۰ هزار نفر از بیماران». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۲ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 172. «آمار قربانیان کرونا در کشور از ۱۹ هزار نفر فراتر رفت/ شناسایی ۲۶۲۵ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۳ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 173. «جدیدترین آمار کرونا در کشور اعلام شد/ شناسایی ۲۵۰۱ بیمار جدید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۴ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 174. «فوت ۱۶۱ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۵ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 175. «کاهش آمار مرگ و میر روزانه کرونا در کشور/ فوت ۱۴۷ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۶ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 176. «شناسایی ۲۲۴۷ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۷ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 177. «آمار بهبود یافتگان کرونا در کشور از ۳۰۰ هزار نفر فراتر رفت/ فوت ۱۶۸ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۸ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 178. «شناسایی ۲۴۴۴ بیمار جدید کووید۱۹». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۹ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 179. «روند کاهشی مرگ و میر روزانه کرونا در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳۰ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 180. «۱۱۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته فوت کردند». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳۱ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 181. «شناسایی ۲۰۲۸ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 182. «شناسایی ۲۱۱۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ بهبودی بیش از ۳۰۹ هزار نفر از بیماران». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 183. «فوت ۱۳۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 184. «شناسایی ۲۲۱۳ بیمار جدید و فوت ۱۲۵ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۴ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 185. «مجموع قربانیان کرونا در ایران مرز ۲۱ هزار نفر را رد کرد/ فوت ۱۱۹ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۵ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 186. «شناسایی ۲۱۹۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۶ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 187. «کاهش فوت روزانه کرونا در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۷ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 188. «شناسایی ۱۷۵۴ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ فوت ۱۰۳ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۹ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 189. «شناسایی ۱۶۴۲ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۰ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 190. «فوت ۱۰۱ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۱ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 191. «بهبودی ۳۲۶ هزار و ۸۰۱ بیمار کووید۱۹ در کشور/ شناسایی ۱۸۵۸ بیمار جدید». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۲ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 192. «تست کرونای ۱۹۹۴ نفر دیگر در کشور مثبت شد». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۳ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 193. «با فوت ۱۱۸ بیمار در شبانه روز گذشته؛ آمار قربانیان کرونا در کشور از ۲۲ هزار نفر گذشت». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۴ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 194. «شناسایی ۱۸۹۴ بیمار جدید و فوت ۱۱۰ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۵ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 195. «فوت ۱۳۹ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۱۹۹۲ بیمار جدید در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۶ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 196. «فوت ۱۱۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۷ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 197. «شناسایی ۲۳۰۲ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ فوت ۱۳۲ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۸ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 198. «فوت ۱۲۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ بهبودی ۳۳۹ هزار نفر از بیماران». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۹ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 199. «شناسایی ۲۰۶۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ فوت ۱۲۹ بیمار». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۰ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 200. «فوت ۱۱۵ بیمار در شبانه روز گذشته در اثر کرونا / انجام بیش از ۳ و نیم میلیون آزمایش تشخیص کرونا در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۱ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 201. «شناسایی ۲۱۳۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۲ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 202. «مبتلایان شناسایی شده کرونا در کشور فراتر از ۴۰۰ هزار نفر». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۳ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 203. «شناسایی ۲۶۱۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۴ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 204. «شناسایی ۲۷۰۵ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۵ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 205. «شناسایی ۲۹۸۱ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۱۷۹ بیمار در شبانه روز گذشته در کشور/ بهبودی بیش از ۳۵۲ هزار نفر از بیماران». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۶ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 206. «فوت ۱۷۶ بیمار کووید۱۹ در کشور از دیروز تا امروز». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۷ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 207. «صعود دوباره مبتلایان روزانه کرونا/ شناسایی ۳۰۴۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۸ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 208. «با فوت ۱۶۶ بیمار؛ مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۲۴ هزار نفر گذشت». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۲۹ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 209. «افزایش آمار ابتلا به کرونا در کشور/ شناسایی ۳۰۹۷ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/فوت ۱۸۳ بیمار در شبانه روز گذشته». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳۰ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 210. «شناسایی ۳۳۴۱ بیمار جدید کووید۱۹ / فوت ۱۷۷ بیمار در شبانه روز گذشته در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۳۱ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 211. «شناسایی ۳۷۱۲ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱ مهر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰.
 212. "Iran COVID-19 Death Toll Reaches 8, With 43 Confirmed Infection Cases". Time. Retrieved 2020-02-25.
 213. Inc, Reuters. "Iran says coronavirus has spread to several cities, reports two new deaths | The Chronicle Herald". www.thechronicleherald.ca. Retrieved 2020-02-25.
 214. «آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور اعلام شد/ ضرورت لغو سفرهای غیرضروری». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۶ اسفند ۱۳۹۸. دریافت‌شده در مه ۳۱, ۲۰۲۰.
 215. «شناسایی 44 مورد جدید ابتلای قطعی به کووید19 در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۷ اسفند ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۳۱, ۲۰۲۰.
 216. "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی". behdasht.gov.ir. Retrieved 2020-02-27.
 217. «شناسایی 385 مورد جدید مبتلا به کووید19 در کشور/ بهبودی 175 نفر از بیماران کووید19». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۱ اسفند ۱۳۹۸. دریافت‌شده در مه ۳۱, ۲۰۲۰.
 218. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۴)". IRNA. IRNA. 4 March 2020. Archived from the original on 4 March 2020. Retrieved 4 March 2020.
 219. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۵)". IRNA. IRNA. 5 March 2020. Archived from the original on 5 March 2020. Retrieved 5 March 2020.
 220. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۶)". IRNA. IRNA. 6 March 2020. Archived from the original on 6 March 2020. Retrieved 6 March 2020.
 221. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۷)". IRNA. IRNA. 7 March 2020. Archived from the original on 7 March 2020. Retrieved 7 March 2020.
 222. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۸)". IRNA. IRNA. 8 March 2020. Archived from the original on 8 March 2020. Retrieved 8 March 2020.
 223. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۹)". IRNA. IRNA. 8 March 2020. Archived from the original on 9 March 2020. Retrieved 9 March 2020.
 224. "Iran's coronavirus toll update March 10, 2020". IRNA. IRNA. 10 March 2020. Archived from the original on 10 March 2020. Retrieved 10 March 2020.
 225. «۹۰۰۰ ابتلا و ۳۵۴ فوتی کروناویروس در کشور تا کنون». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۱۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۱۱.
 226. "Iran's coronavirus toll update March 12, 2020". IRNA. IRNA. 12 March 2020. Archived from the original on 12 March 2020. Retrieved 12 March 2020.
 227. «بیش از ۱۱ هزار ابتلا و ۵۱۴ فوتی کرونا در کشور». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۱۳. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۱۳.
 228. "Iran's coronavirus toll update March 18, 2020". IRNA. IRNA. 18 March 2020. Archived from the original on 18 March 2020. Retrieved 18 March 2020.
 229. "Iran's coronavirus toll update March 19, 2020". IRNA. IRNA. 19 March 2020. Archived from [Iran's coronavirus toll update March 19, 2020 the original] Check |url= value (help) on 19 March 2020. Retrieved 19 March 2020.
 230. "Iran's coronavirus toll update March 22, 2020". IRNA. IRNA. 22 March 2020. Archived from the original on 22 March 2020. Retrieved 22 March 2020.

#invoke:Navbox with collapsible groups