الگو:داده‌های دنیاگیری ۲۰۱۹–۲۰۲۰ کروناویروس/موارد پزشکی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ویرایش با ویرایشگر دیداری

موارد تاییدشده عفونت SARS-CoV-2 و مرگ و میر ناشی از COVID-19 در ایران()

تاریخ جدید مجموع جدید مرگ مجموع مرک درصد افزایش منبع
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۲ ۲ ۲ ۲ [۱][۲]
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ۳ ۵ ۰ ۲ ۱۵۰٪ [۳]
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳ ۱۸ ۲ ۴ ۲۶۰٪ [۴]
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰ ۲۸ ۲ ۶ ۵۵٪ [۵]
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵ ۴۳ ۲ ۸ ۵۳٪ [۶]
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸ ۶۱ ۴ ۱۲ ۴۲٪ [۷]
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ ۳۴ ۹۵ ۴ ۱۶ ۵۶٪ [۸]
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ۴۴ ۱۳۹ ۳ ۱۹ ۴۶٪ [۹]
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۶ ۲۴۵ ۷ ۲۶ ۷۶٪ [۱۰]
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴۳ ۳۸۸ ۸ ۳۴ ۵۸٪ [۱۱]
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰۵ ۵۹۳ ۹ ۴۳ ۵۳٪ [۱۲][۱۳]
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ۳۸۵ ۹۷۸ ۱۱ ۵۴ ۶۵٪ [۱۴]
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۵۲۳ ۱۵۰۱ ۱۲ ۶۶ ۵۳٪ [۱۵]
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۸۳۵ ۲۳۳۶ ۱۱ ۷۷ ۵۵٪ [۱۶]
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۵۸۶ ۲۹۲۲ ۱۵ ۹۲ ۲۵٪ [۱۷]
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۵۹۱ ۳۵۱۳ ۱۵ ۱۰۷ ۲۰٪ [۱۸]
۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۳۴ ۴۷۴۷ ۱۷ ۱۲۴ ۳۵٪ [۱۹]
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۷۶ ۵۸۲۳ ۲۱ ۱۴۵ ۲۲٪ [۲۰]
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ۷۴۳ ۶۵۶۶ ۴۹ ۱۹۴ ۱۲.۷٪ [۲۱]
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۵۹۵ ۷۱۶۱ ۴۳ ۲۳۷ ۹٪ [۲۲]
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۸۸۱ ۸۰۴۲ ۵۴ ۲۹۱ ۱۲.۳٪ [۲۳]
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۹۵۸ ۹۰۰۰ ۶۳ ۳۵۴ ۱۱.۹٪ [۲۴]
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۷۵ ۱۰۰۷۵ ۷۵ ۴۲۹ ۱۱.۹٪ [۲۵]
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۸۹ ۱۱۳۶۴ ۸۵ ۵۱۴ ۱۲.۸٪ [۲۶]
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳۶۵ ۱۲۷۲۹ ۹۷ ۶۱۱ ۱۲٪ [۲۷]
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۰۹ ۱۳۹۳۸ ۱۱۳ ۷۲۴ ۹.۵٪ [۲۸]
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۵۳ ۱۴۹۹۱ ۱۲۹ ۸۵۳ ۷.۵٪ [۲۹]
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱۷۸ ۱۶۱۶۹ ۱۳۵ ۹۸۸ ۷.۸٪
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱۹۲ ۱۷۳۶۱ ۱۴۷ ۱۱۳۵ ۷.۴٪
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰۴۶ ۱۸۴۰۷ ۱۴۹ ۱۲۸۴ ۶٪
۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲۳۷ ۱۹۶۴۴ ۱۴۹ ۱۴۳۳ ۶.۷٪
۲ فروردین ۱۳۹۹ ۹۶۶ ۲۰۶۱۰ ۱۲۳ ۱۵۵۶ ۴.۹٪
۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰۲۸ ۲۱۶۳۸ ۱۲۹ ۱۶۸۵ ۵٪
۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۴۱۱ ۲۳۰۴۹ ۱۲۷ ۱۸۱۲ ۶.۵٪
۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷۶۲ ۲۴۸۱۱ ۱۲۲ ۱۹۳۴ ۷.۵٪ [۳۰]
۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲۰۶ ۲۷۰۱۷ ۱۴۳ ۲۰۷۷ ۸.۹٪ [۳۱]
۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۳۸۹ ۲۹۴۰۶ ۱۵۷ ۲۲۳۴ ۸.۸٪ [۳۲]
۸ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۲۶ ۳۲۳۳۲ ۱۴۴ ۲۳۷۸ ۹.۹٪ [۳۳]
۹ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰۷۶ ۳۵۴۰۸ ۱۳۹ ۲۵۱۷ ۹.۵٪ [۳۴]
۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۰۱ ۳۸۳۰۹ ۱۲۳ ۲۶۴۰ ۸.۲٪ [۳۵]
۱۱ فروردین ۱۳۹۹ ۳۱۸۶ ۴۱۴۹۵ ۱۱۷ ۲۷۵۷ ۸.۳٪ [۳۶]
۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ۳۱۱۱ ۴۴۶۰۶ ۱۴۱ ۲۸۹۸ ۷.۵٪ [۳۷]
۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ۲۹۸۷ ۴۷۵۹۳ ۱۳۸ ۳۰۳۶ ۶.۷٪ [۳۸]
۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ۲۸۷۵ ۵۰۴۶۸ ۱۲۴ ۳۱۶۰ ۶٪ [۳۹]
۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ۲۷۱۵ ۵۳۱۸۳ ۱۳۴ ۳۲۹۴ ۵.۴٪ [۴۰]
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۵۶۰ ۵۵۷۴۳ ۱۵۸ ۳۴۵۲ ۴.۸٪ [۴۱]
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۴۸۳ ۵۸۲۲۶ ۱۵۱ ۳۶۰۳ ۴.۵٪ [۴۲]
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲۷۴ ۶۰۵۰۰ ۱۳۶ ۳۷۳۹ ۳.۹٪ [۴۳]
۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰۸۹ ۶۲۵۸۹ ۱۳۳ ۳۸۷۲ ۳.۴٪ [۴۴]
۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹۹۷ ۶۴۵۸۶ ۱۲۱ ۳۹۹۳ ۳.۱٪ [۴۵]
۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۳۴ ۶۶۲۲۰ ۱۱۷ ۴۱۱۰ ۲.۶٪ [۴۶]
۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹۷۲ ۶۸۱۹۲ ۱۲۲ ۴۲۳۲ ۳٪ [۴۷]
یادداشت‌ها:

موارد جدید COVID-19 در ایران بر پایه استان()

تاریخ منطقه ۱ منطقه ۲ منطقه ۳ منطقه ۴ منطقه ۵ موارد تأیید شده مرگ
قم Teh Maz Alb Sem Gol Qaz Esf Frs Hor Koh Cha Bus Gil Ard Azs Azg Kur Zan Mar Ham Khz Krs Lor Ilm Khr Sis Yaz Khs Ker Khn جدید مجموع جدید مجموع منبع
۲۹ بهمن ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۰۱ اسفند ۲ ۱ ۳ ۵ ۲
۰۲ اسفند ۷ ۴ ۲ ۱۳ ۱۸ ۲ ۴
۰۳ اسفند ۸ ۲ ۱۰ ۲۸ ۲ ۶
۰۴ اسفند ۷ ۴ ۱ ۲ ۱ ۱۵ ۴۳ ۲ ۸ [۴۸]
۰۵ اسفند ۸ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱۸ ۶۱ ۴ ۱۲ [۴۹]
۰۶ اسفند ۱۶ ۸ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳۴ ۹۵ ۳ ۱۵ [۸]
۰۷ اسفند ۱۵ ۴ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۲ ۴۴ ۱۳۹ ۴ ۱۹ [۵۰]
۰۸ اسفند ۷ ۳۸ ۷ ۳ ۳ ۸ ۲۳ ۵ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱۰۶ ۲۴۵ ۷ ۲۶ [۱۰]
۰۹ اسفند ۱۶ ۶۴ ۹ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱۰ ۲۵ ۱ ۴ ۲ ۳ ۱۴۳ ۳۸۸ ۸ ۳۴ [۱۱]
۱۰ اسفند ۲۱ ۵۲ ۱۲ ۸ ۴ ۲۲ ۶ ۱۲ ۸ ۱۷ ۳ ۶ ۵ ۱۸ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱ ۲۰۵ ۵۹۳ ۹ ۴۳ [۱۳]
۱۱ اسفند ۳۰ ۱۷۰ ۱۱ ۳۱ ۳ ۱۳ ۸ ۲ ۲۸ ۴۴ ۳ ۹ ۲ ۸ ۱ ۱۷ ۲ ۲ ۲ ۳۹۴ ۹۷۸ ۱۱ ۵۴ [۱۴]
۱۲ اسفند N/A ۵۲۳ ۱۵۰۱ ۱۱ ۵۴ [۱۵]
۱۳ اسفند N/A ۸۳۵ ۲۳۳۶ ۱۱ ۷۷ [۱۶]
۱۴ اسفند ۱۰۱ ۲۵۳ ۹ ۱۹ ۸ ۹ ۲۵ ۱۴ ۱ ۳۵ ۹ ۴ ۶ ۸ ۲۷ ۱۵ ۵ ۷ ۸ ۸ ۱۴ ۱ ۵۸۶ ۲۹۲۲ ۱۵ ۹۲ [۱۷][۵۱]
۱۵ اسفند ۳۲ ۵۶ ۵۰ ۶۱ ۲۲ ۴ ۳۱ ۱۱۸ ۱۹ ۲ ۸ ۳ ۸۰ ۱۷ ۱۰ ۵ ۶ ۷ ۳۱ ۶ ۱ ۱۱ ۵۳ ۵ ۹ ۲ ۵۹۱ ۳۵۱۳ ۱۵ ۱۰۷ [۱۸][۵۲]
۱۶ اسفند ۱۳۷ ۶۱ ۱۸۰ ۱۲۹ ۵۴ ۶۷ ۶۵ ۱۵۰ ۱۳ ۶ ۴ ۵ ۲ ۹۱ ۱۱ ۱۰ ۱ ۲۴ ۳۵ ۴۸ ۷ ۵ ۵۰ ۲ ۲ ۵۰ ۳ ۷ ۱۲ ۱۲۳۴ ۴۷۴۷ ۱۶ ۱۲۴ [۱۹][۵۳]
۱۷ اسفند ۱۴۵ ۱۲۶ ۳۰۵ ۳ ۲۴ ۵۸ ۲ ۹۶ ۱۴ ۱۱ ۲ ۳ ۷۰ ۱ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۳۷ ۱۱ ۱ ۴ ۲۷ ۲ ۴۶ ۱۳ ۲۴ ۱۵ ۸ ۱۰۷۶ ۵۸۲۳ ۲۱ ۱۴۵ [۲۰][۵۴]
۱۸ اسفند ۱۷ ۲۶۶ ۱۴ ۲ ۳۷ ۱۳ ۲۹ ۸۰ ۹ ۵ ۳ ۵ ۲ ۲ ۹ ۳۰ ۷ ۱۹ ۱ ۷۰ ۲۶ ۵ ۲ ۳۷ ۱۹ ۶ ۲۶ ۱ ۱ ۷۴۳ ۶۵۶۶ ۴۹ ۱۹۴ [۲۱][۵۵]
۱۹ اسفند ۲۷ ۱۴۰ ۱۳ ۴۵ ۴۰ ۳۷ ۲۹ ۱۷ ۵ ۱ ۲۸ ۲۲ ۲۲ ۲۹ ۳ ۱۵ ۵۴ ۴ ۱۱ ۷ ۱۶ ۲۹ ۳ ۱۰ ۵۹۵ ۷۱۶۱ ۴۳ ۲۳۷ [۲۲][۵۶]
۲۰ اسفند ۳۹ ۱۶۹ ۲۵۳ ۳۲ ۱ ۴ ۱۰ ۱۷ ۱۸ ۱۷ ۲ ۱۱ ۷ ۱۹ ۱۷ ۴ ۱۲ ۱۱ ۲۷ ۱۷ ۳۷ ۷ ۲۵ ۲۵ ۳۹ ۶ ۳۷ ۱۴ ۴ ۸۸۱ ۸۰۴۲ ۵۴ ۲۹۱ [۲۳][۵۷]
۲۱ اسفند ۵۳ ۲۵۶ ۳۲ ۴۵ ۶۳ ۹ ۲۷ ۱۷۰ ۱۹ ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ۱ ۲۹ ۲۷ ۶ ۲۲ ۳۱ ۷ ۱۷ ۸ ۹ ۶ ۳۴ ۴ ۲۳ ۱۵ ۱۸ ۱۱ ۹۵۸ ۹۰۰۰ ۶۳ ۳۵۴ [۵۸]
۲۲ اسفند ۴۲ ۳۰۳ ۷۹ ۷۴ ۴۰ ۲۵ ۴۲ ۴ ۲۹ ۱۵ ۱۱ ۳ ۸۴ ۱۴ ۷ ۱۹ ۹ ۱۷ ۸۸ ۱۲ ۳۱ ۲۰ ۲۵ ۷ ۲۹ ۶ ۲۱ ۱۲ ۷ ۱۰۷۵ ۱۰۰۷۵ ۷۵ ۴۲۹ [۲۵][۵۹]
۲۳ اسفند ۴۲ ۳۰۳ ۱۹۲ ۶ ۳۸ ۲۱ ۱۲ ۱۱۰ ۳۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۷۱ ۱۵ ۹۷ ۲۵ ۹ ۲۰ ۴۸ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۲۵ ۸ ۱۱۰ ۲ ۴۶ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۸۹ ۱۱۳۶۴ ۸۵ ۵۱۴ [۶۰]
۲۴ اسفند ۳۲ ۳۴۷ ۱۷ ۱۳۴ ۴۷ ۴۷ ۱۵۵ ۱۱ ۷ ۱۱۳ ۳۳ ۵۹ ۳۱ ۵ ۳۱ ۱۱۵ ۷ ۴۸ ۸ ۲ ۶ ۳۰ ۲ ۷۳ ۴ ۱ ۱۳۶۵ ۱۲۷۲۹ ۹۷ ۶۱۱
۲۵ اسفند ۸۴ ۲۵۱ ۷۲ ۶۷ ۴۱ ۲۵ ۲۲ ۱۲۶ ۹ ۷ ۱ ۶ ۴۳ ۳۶ ۱۸ ۲۷ ۳۲ ۱۱ ۳۲ ۱۳ ۵۲ ۱۸ ۱۴۳ ۶ ۳۶ ۱۸ ۷ ۶ ۱۲۰۹ ۱۳۹۳۸ ۱۱۳ ۷۲۴
۲۶ اسفند ۱۹ ۲۰۰ ۹۶ ۴۹ ۳۴ ۴۲ ۴۰ ۱۱۸ ۴۳ ۱۶ ۵ ۳ ۴ ۱۸ ۳۰ ۳۵ ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۱۴ ۱۲ ۵۳ ۱۶ ۲ ۱۱ ۵۱ ۷ ۱۳ ۴۵ ۱۰۵۳ ۱۴۹۹۱ ۱۲۹ ۸۵۳
۲۷ اسفند ۲۹ ۲۷۳ ۵۹ ۱۱۶ ۳۳ ۳۰ ۲۶ ۷۵ ۳۱ ۶ ۲ ۴ ۴۵ ۱۹ ۷۸ ۳۴ ۲ ۲۵ ۴۷ ۱۱ ۲۵ ۹ ۳۵ ۷ ۶۳ ۱۱ ۴۹ ۱۲ ۱۹ ۳ ۱۱۷۸ ۱۶۱۶۹ ۱۳۵ ۹۸۸
۲۸ اسفند ۲۲ ۲۱۳ ۶۱ ۷۶ ۶۰ ۲۰ ۵۳ ۱۶۲ ۶۰ ۱۲ ۱۳ ۴ ۴ ۲۱ ۱۰ ۸۴ ۴۲ ۲۲ ۲۰ ۲۳ ۱۳ ۲۸ ۷ ۳۹ ۱۰ ۳۰ ۶ ۴۵ ۲۱ ۱۱ ۱۱۹۲ ۱۷۳۶۱ ۱۴۷ ۱۱۳۵ [۶۱]
۲۹ اسفند ۳۱ ۱۳۷ ۵۸ ۶۱ ۱۶ ۹ ۴۷ ۱۰۸ ۲۱ ۵ ۱۵ ۳ ۸ ۷۳ ۱۶ ۵۸ ۲۶ ۱۱ ۲۶ ۴۷ ۳ ۲۲ ۲۳ ۳۷ ۸ ۵۰ ۱۸ ۶۹ ۵ ۱۴ ۲۱ ۱۰۴۶ ۱۸۴۰۷ ۱۴۹ ۱۲۸۴ [۶۲]
۱ فروردین ۳۶ ۲۲۰ ۸۴ ۹۵ ۵۲ ۱۵ ۸ ۱۴۵ ۵۰ ۱۷ ۱ ۳ ۱ ۹۹ ۳۵ ۵۵ ۲۷ ۱۵ ۴۴ ۱۷ ۵ ۱۰ ۲۲ ۹ ۲۰ ۴۸ ۸ ۴۹ ۱۸ ۱۲ ۱۷ ۱۲۳۷ ۱۹۶۴۴ ۱۴۹ ۱۴۳۳
۲ فرودین ۲۰ ۲۳۲ ۲۸ ۵۵ ۶ ۵۹ ۱۰۱ ۲۲ ۱۲ ۲ ۵۷ ۶ ۷۲ ۱۴ ۷ ۳۵ ۵ ۳۱ ۲۷ ۳۴ ۱۸ ۵۷ ۵ ۵۲ ۸ ۱ ۹۶۶ ۲۰۶۱۰ ۱۲۳ ۱۵۵۶
۳ فروردین ۱۷ ۲۴۹ ۳۶ ۶۰ ۱۰ ۲۹ ۸۷ ۲۶ ۲ ۲ ۳۸ ۱۹ ۵۷ ۲۸ ۱۶ ۲۸ ۳۶ ۷ ۲۲ ۱۹ ۳۳ ۱۷ ۴۲ ۱۵ ۸۴ ۱۵ ۸ ۲۶ ۱۰۲۸ ۲۱۶۳۸ ۱۲۹ ۱۶۸۵ [۶۳]
مجموع ۱۱۷۸ ۵۰۹۸ ۱۷۰۰ ۱۱۷۷ ۶۴۵ ۳۹۱ ۶۶۹ ۱۹۷۹ ۵۰۵ ۱۴۸ ۷۳ ۶۸ ۵۵ ۱۱۹۱ ۲۸۹ ۸۱۳ ۳۹۵ ۲۳۸ ۳۹۴ ۸۸۲ ۱۷۵ ۴۴۴ ۲۴۳ ۴۷۶ ۱۸۳ ۸۵۸ ۱۳۴ ۷۲۵ ۱۷۸ ۱۶۹ ۱۶۵ ن/م ۲۱۶۳۸ ن/م ۱۶۸۵
یادداشت: از ۴ فرودین ۱۳۹۹ موارد جدید به تفکیک استان اعلام نشده است.
موارد کووید ۱۹ در ایران  ()
     درگذشت        بهبودی        موارد فعال

فوریه فوریه مارس مارس آوریل آوریل ۱۵ روز اخیر ۱۵ روز اخیر

تاریخ
# موارد
(تست شده)
# درگذشته
۱۹ فوریه ۲۰۲۰
۲(—) (—)
۲۰ فوریه ۲۰۲۰
۵(+۱۵۰%) ۲(۰)
۲۱ فوریه ۲۰۲۰
۱۸(+۲۶۰%) ۴(+۲)
۲۲ فوریه ۲۰۲۰
۲۸(+۵۵%) ۵(+۱)
۲۳ فوریه ۲۰۲۰
۴۳(+۵۳%) ۸(+۳)
۲۴ فوریه ۲۰۲۰
۶۴(+۴۲%) ۱۲(+۴)
۲۵ فوریه ۲۰۲۰
۹۵(+۵۶%) ۱۵(+۳)
۲۶ فوریه ۲۰۲۰
۱۳۹(+۴۶%) ۱۹(+۴)
۲۷ فوریه ۲۰۲۰
۲۴۵(+۷۶%) ۲۶(+۷)
۲۸ فوریه ۲۰۲۰
۳۸۸(+۵۸%) ۳۴(+۸)
۲۹ فوریه ۲۰۲۰
۵۹۳(+۵۳%) ۴۳(+۹)
۱ مارس ۲۰۲۰
۹۷۸(+۶۵%) ۵۴(+۱۱)
۲ مارس ۲۰۲۰
۱,۵۰۱(+۵۳%) ۶۶(+۱۲)
۳ مارس ۲۰۲۰
۲,۳۳۶(+۵۵%) ۷۷(+۱۱)
۴ مارس ۲۰۲۰
۲,۹۲۲(+۲۵%) ۹۲(+۱۵)
۵ مارس ۲۰۲۰
۳,۵۱۳(+۲۰%) ۱۰۷(+۱۵)
۶ مارس ۲۰۲۰
۴,۷۴۷(+۳۵%) ۱۲۴(+۱۷)
۷ مارس ۲۰۲۰
۵,۸۲۳(+۲۲%) ۱۴۵(+۲۱)
۸ مارس ۲۰۲۰
۶,۵۶۶(+۱۲٫۷%) ۱۹۴(+۴۹)
۹ مارس ۲۰۲۰
۷,۱۶۱(+۹%) ۲۳۷(+۴۳)
۱۰ مارس ۲۰۲۰
۸,۰۴۲(+۱۲٫۳%) ۲۹۱(+۵۴)
۱۱ مارس ۲۰۲۰
۹,۰۰۰(+۱۱٫۹%) ۳۵۴(+۶۳)
۱۲ مارس ۲۰۲۰
۱۰,۰۷۵(+۱۱٫۹%) ۴۲۹(+۷۵)
۱۳ مارس ۲۰۲۰
۱۱,۳۶۴(+۱۲٫۸%) ۵۱۴(+۸۵)
۱۴ مارس ۲۰۲۰
۱۲,۷۲۹(+۱۲%) ۶۱۱(+۹۷)
۱۵ مارس ۲۰۲۰
۱۳,۹۳۸(+۹٫۵%) ۷۲۴(+۱۱۳)
۱۶ مارس ۲۰۲۰
۱۴,۹۹۱(+۷٫۵%) ۸۵۳(+۱۲۹)
۱۷ مارس ۲۰۲۰
۱۶,۱۶۹(+۷٫۸%) ۹۸۸(+۱۳۵)
۱۸ مارس ۲۰۲۰
۱۷,۳۶۱(+۷٫۴%) ۱۱۳۵(+۱۴۷)
۱۹ مارس ۲۰۲۰
۱۸,۴۰۷(+۶٫۰%) ۱۲۸۴(+۱۴۹)
۲۰ مارس ۲۰۲۰
۱۹,۶۴۴(+۶٫۷%) ۱۴۳۳(+۱۴۹)
۲۱ مارس ۲۰۲۰
۲۰,۶۱۰(+۴٫۹%) ۱۵۵۶(+۱۲۳)
۲۲ مارس ۲۰۲۰
۲۱,۶۳۸(+۵٫۰%) ۱۶۸۵(+۱۲۹)
۲۳ مارس ۲۰۲۰
۲۳,۰۴۹(+۶٫۵%) ۱۸۱۲(+۱۲۷)
۲۴ مارس ۲۰۲۰
۲۴,۸۱۱(+۷٫۵%) ۱۹۳۴(+۱۲۲)
۲۵ مارس ۲۰۲۰
۲۷,۰۷۷(+۸٫۹%) ۲۰۷۷(+۱۴۳)
۲۶ مارس ۲۰۲۰
۲۹,۴۰۶(+۸٫۸%) ۲۲۳۴(+۱۵۷)
۲۷ مارس ۲۰۲۰
۳۲,۳۳۲(+۹٫۹%) ۲۳۷۸(+۱۴۴)
۲۸ مارس ۲۰۲۰
۳۵,۴۰۸(+۹٫۵%) ۲۵۱۷(+۱۳۹)
۲۹ مارس ۲۰۲۰
۳۸,۳۰۹(+۸٫۲%) ۲۶۴۰(+۱۲۳)
۳۰ مارس ۲۰۲۰
۴۱,۴۹۵(+۸٫۳%) ۲۷۵۷(+۱۱۷)
۳۱ مارس ۲۰۲۰
۴۴,۶۰۶(+۷٫۵%) ۲۸۹۸(+۱۴۱)
۱ آوریل ۲۰۲۰
۴۷,۵۹۳(+۶٫۷%) ۳۰۳۶(+۱۳۸)
۲ آوریل ۲۰۲۰
۵۰,۴۶۸(+۶٫۰%) ۳۱۶۰(+۱۲۴)
۳ آوریل ۲۰۲۰
۵۳,۱۸۳(+۵٫۴%) ۳۲۹۴(+۱۳۴)
۴ آوریل ۲۰۲۰
۵۵,۷۴۳(+۴٫۸%) ۳۴۵۲(+۱۵۸)
۵ آوریل ۲۰۲۰
۵۸,۲۲۶(+۴٫۵%) ۳۶۰۳(+۱۵۱)
۶ آوریل ۲۰۲۰
۶۰۵۰۰(+۳٫۹%) ۳۷۳۹(+۱۳۶)
۷ آوریل ۲۰۲۰
۶۲۵۸۹(+۳٫۴%) ۳۸۷۲(+۱۳۳)
۸ آوریل ۲۰۲۰
۶۴۵۸۶(+۳٫۱%) ۳۹۹۳(+۱۲۱)
۹ آوریل ۲۰۲۰
۶۶۲۲۰(+۲٫۶%) ۴۱۱۰(+۱۱۷)
۱۰ آوریل ۲۰۲۰
۶۸۱۹۲(+۳٫۰%) ۴۲۳۲(+۱۲۲)
Sources: Ministry of Health and Medical Education

منابع

 1. "Iran Reports Its First 2 Cases of the New Coronavirus". New York Times. Archived from the original on 2020-02-19. Retrieved 19 February 2020.
 2. "Two Iranians die after testing positive for coronavirus". CNBC. Retrieved 19 February 2020.
 3. "Three test positive for coronavirus in Iran - health ministry official". Thomson Reuters. 2020-02-20. Retrieved 2020-02-20.
 4. "Iran confirms 13 more coronavirus cases, two deaths - Health Ministry". Reuters. 2020-02-21. Retrieved 2020-02-21.
 5. Dehghanpisheh, Babak (22 February 2020). "Ten new cases of coronavirus in Iran, two dead: officials". Thomson Reuters. Retrieved 23 February 2020.
 6. "Iran reports highest coronavirus death toll outside of China". France 24. 2020-02-23. Retrieved 2020-02-24.
 7. "Legislator from Iran's Qom alleges virus coverup". Al Jazeera English. 2020-02-24. Archived from the original on 2020-02-24. Retrieved 2020-02-24.
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي". behdasht.gov.ir. Retrieved 2020-02-26.
 9. Smith, Josh; Stanway, David (2020-02-26). "Germany 'heading for epidemic' as virus spreads faster outside China". Thomson Reuters. Archived from the original on 2020-02-26. Retrieved 2020-02-26.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ "شناسایی 106 بیمار جدید کووید19 در کشور". behdasht.gov. Retrieved 27 February 2020.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ "شناسایی 143 مورد جدید ابتلای قطعی به کووید19 در کشور". behdasht.gov. Retrieved 28 February 2020.
 12. Hafezi, Parisa (2020-02-29). "Iran calls on people to stay at home as death toll rises to 43". Thomson Reuters. Archived from the original on 2020-02-29. Retrieved 2020-02-29.
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي". behdasht.gov.ir. Retrieved 2020-02-29.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ "شناسایی 385 مورد جدید مبتلا به کووید19 در کشور/ بهبودی 175 نفر از بیماران کووید19". behdasht.gov.ir. Retrieved 2020-03-01.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ "523 مورد جدید قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور/ شمار بهبودیافتگان به 291 نفر رسید" [523 new cases of COVID-19 nationally / 291 recoveries]. Iranian government. 2020-03-02. Archived from the original on 2020-03-02. Retrieved 2020-03-02.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ "شناسایی 835 مورد جدید ابتلا به کووید19 در کشور". Iranian government. 2020-03-03. Retrieved 2020-03-03.
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ "شناسایی 586 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور/ بهبودی 552 نفر از بیماران در کشور". Iranian government. 2020-03-04. Retrieved 2020-03-04.
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ "افزایش موارد شناسایی کووید19 به 3513 نفر در کشور". Iranian government. 2020-03-05. Retrieved 2020-03-05.
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ "شناسایی ١٢٣۴ مورد جدید قطعی ابتلا به کووید۱۹ در کشور". Iranian government. 2020-03-06. Retrieved 2020-03-06.
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ "افزایش تعداد بیماران شناسایی شده به 5823 نفر". Iranian government. 2020-03-07. Retrieved 2020-03-07.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ "شناسایی 743 مورد ابتلای جدید قطعی به کووید ١٩ در کشور". Iranian government. 2020-03-08. Retrieved 2020-03-08.
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ "شناسایی 595 مورد جدید قطعی ابتلا به کووید19 در کشور". Iranian government. 2020-03-09. Retrieved 2020-03-09.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ "شناسایی 881 مورد ابتلای جدید قطعی به کووید19 در کشور/ تعداد بهبودیافتگان به 2731 نفر رسید". Iranian government. 2020-03-10. Retrieved 2020-03-10.
 24. "شناسایی 958 مورد جدید ابتلای قطعی به کووید19 در کشور". Iranian government. 2020-03-10. Retrieved 2020-03-11.
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ "شناسایی 1075 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور/خوشبختانه 3276 نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شدند". Iranian government. 2020-03-12. Retrieved 2020-03-12.
 26. "شناسایی 1289 مورد جدید ابتلای قطعی به کووید19 در کشور". Iranian government. 2020-03-13. Retrieved 2020-03-13.
 27. "شناسایی ۱۳۶۵ مورد جدید ابتلای قطعی به کووید۱۹ در کشور". Iranian government. 2020-03-14. Retrieved 2020-03-14.
 28. "شناسایی 1209 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور". Iranian government. 2020-03-15. Retrieved 2020-03-15.
 29. "شناسایی 1053 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور". Iranian government. 2020-03-16. Retrieved 2020-03-16.
 30. «شناسایی ۱۷۶۲ مورد جدید کرونا در کشور/۱۲۲ تن دیگر جان باختند». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۲۴. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۲۴.
 31. «۲۷۰۱۷ ابتلا و ۲۰۷۷ فوتی کرونا در کشور تا کنون». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۲۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۲۵.
 32. «۲۷۰۱۷ ابتلا و ۲۰۷۷ فوتی کرونا در کشور تا کنون». ایسنا. ۷ فروردین ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۷ فروردین ۱۳۹۹.
 33. «۳۲۳۳۲ ابتلا و ۲۳۷۸ فوتی کرونا در کشور / ۲۸۹۳ تن در وضعیت شدید بیماری». ایسنا. ۸ فروردین ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۸ فروردین ۱۳۹۹.
 34. «۳۵۴۰۸ ابتلا و ۲۵۱۷ فوتی کرونا در کشور / حال ۳۲۰۶ بیمار وخیم است». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۲۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۲۸.
 35. «۳۸۳۰۹ مبتلا و ۲۶۴۰ فوتی کرونا در کشور/۱۲۳۹۱ تن بهبود یافتند». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۲۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۲۹.
 36. «آخرین آمار مبتلایان ویروس کرونا تا روز دو‌شنبه ۱۱ فروردین/ بهبودیافتگان ۱۳ هزار و ۹۱۱ و مبتلایان ۴۱ هزار و ۴۹۵ نفر+جزئیات». آنا. ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
 37. «آمار کرونا به ۴۴۶۰۶ نفر رسید/۱۴۶۵۶ نفر بهبود یافته اند». مهر. ۲۰۲۰-۰۳-۳۱.
 38. «شناسایی ۲۹۸۷ مبتلای جدید به کووید ۱۹ در کشور/بیش از ۱۵ هزار تن از بیمارستان‌ها ترخیص شدند». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۴-۰۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۱.
 39. «آمار مبتلایان کرونا به ۵۰۴۶۸ نفر رسید». رادیو فردا. ۲۰۲۰-۰۴-۰۳.
 40. «مجموع مبتلایان به کووید19 در کشور به 53 هزار نفر رسید». وزارت بهداشت. ۲۰۲۰-۰۴-۰۴.
 41. «۵۵۷۴۳ ابتلا و ۳۴۵۲ مرگ ناشی از کرونا تا کنون/ ۱۹۷۳۶ تن بهبود یافتند». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۴-۰۴. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۴.
 42. «شناسایی ۲۴۸۳ بیمار جدید کرونا در کشور/روند "بهبود" سرعت گرفت». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۴-۰۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۵.
 43. «مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۶۰۵۰۰ نفر رسید». وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی. ۲۰۲۰-۰۴-۰۶. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۶.
 44. «انجام بیش از 211 هزار تست تشخیص کرونا در کشور/ شناسایی 2089 بیمار جدید کووید 19 در کشور». وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی. ۲۰۲۰-۰۴-۰۷. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۷.
 45. «سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد:انجام بیش از 220 هزار تست تشخیص کرونا در کشور». وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی. ۲۰۲۰-۰۴-۰۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۹.
 46. «شناسایی 1634 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور/ بهبودی 32309 نفر از بیماران». ۲۰۲۰-۰۴-۰۹.
 47. «آمار بهبود یافتگان کرونا به ۳۵۴۶۵ نفر رسید/ ۶۸۱۹۲ مورد ابتلا». ۲۰۲۰-۰۴-۱۰.
 48. "Iran COVID-19 Death Toll Reaches 8, With 43 Confirmed Infection Cases". Time. Retrieved 2020-02-25.
 49. Inc, Reuters. "Iran says coronavirus has spread to several cities, reports two new deaths | The Chronicle Herald". www.thechronicleherald.ca. Retrieved 2020-02-25.
 50. "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی". behdasht.gov.ir. Retrieved 2020-02-27.
 51. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۴)". IRNA. IRNA. 4 March 2020. Archived from the original on 4 March 2020. Retrieved 4 March 2020.
 52. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۵)". IRNA. IRNA. 5 March 2020. Archived from the original on 5 March 2020. Retrieved 5 March 2020.
 53. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۶)". IRNA. IRNA. 6 March 2020. Archived from the original on 6 March 2020. Retrieved 6 March 2020.
 54. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۷)". IRNA. IRNA. 7 March 2020. Archived from the original on 7 March 2020. Retrieved 7 March 2020.
 55. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۸)". IRNA. IRNA. 8 March 2020. Archived from the original on 8 March 2020. Retrieved 8 March 2020.
 56. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۹)". IRNA. IRNA. 8 March 2020. Archived from the original on 9 March 2020. Retrieved 9 March 2020.
 57. "Iran's coronavirus toll update March 10, 2020". IRNA. IRNA. 10 March 2020. Archived from the original on 10 March 2020. Retrieved 10 March 2020.
 58. «۹۰۰۰ ابتلا و ۳۵۴ فوتی کروناویروس در کشور تا کنون». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۱۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۱۱.
 59. "Iran's coronavirus toll update March 12, 2020". IRNA. IRNA. 12 March 2020. Archived from the original on 12 March 2020. Retrieved 12 March 2020.
 60. «بیش از ۱۱ هزار ابتلا و ۵۱۴ فوتی کرونا در کشور». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۱۳. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۱۳.
 61. "Iran's coronavirus toll update March 18, 2020". IRNA. IRNA. 18 March 2020. Archived from the original on 18 March 2020. Retrieved 18 March 2020.
 62. "Iran's coronavirus toll update March 19, 2020". IRNA. IRNA. 19 March 2020. Archived from [Iran's coronavirus toll update March 19, 2020 the original] Check |url= value (help) on 19 March 2020. Retrieved 19 March 2020.
 63. "Iran's coronavirus toll update March 22, 2020". IRNA. IRNA. 22 March 2020. Archived from the original on 22 March 2020. Retrieved 22 March 2020.