پودمان:پارسی‌گوی/داده

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[ایجاد] [پاکسازی]
local all_words = {
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مؤاخذه",
    persianWord = "بازخواست",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اولین",
    persianWord = "نخستین",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "خیرمقدم",
    persianWord = "خوشامد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مکرمه",
    persianWord = "گرامی",
  },
	{
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "نشاط",
    persianWord = "شادابی",
  }, 
	{
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "کل",
    persianWord = "همه",
  },
	{
    WikiFaArticle = "کسوف",
    nonPersianWord = "کسوف",
    persianWord = "خورشیدگرفتگی",
  }, 
  {
    WikiFaArticle = "فقر",
    nonPersianWord = "فقر",
    persianWord = "تهیدستی",
  }, 
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "معافیت",
    persianWord = "بخشودگی",
  }, 
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "فعال",
    persianWord = "پرکار - پویا",
  }, 
  {
    WikiFaArticle = "سم",
    nonPersianWord = "سم",
    persianWord = "زهر",
  }, 
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "بی‌نظمی",
    persianWord = "نابسامانی",
  }, 
  {
    WikiFaArticle = "امرار معاش",
    nonPersianWord = "امرار معاش",
    persianWord = "گذران زندگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اخوت",
    persianWord = "برادری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "خیال کردم",
    persianWord = "گمان کردم-پنداشتم",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اسلحه",
    persianWord = "جنگ‌افزار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "لحاف",
    nonPersianWord = "لحاف",
    persianWord = "روانداز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "خصوصاً",
    persianWord = "به‌ویژه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "واقعه یا اتفاق یا حادثه",
    persianWord = "رخداد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "انفصال",
    persianWord = "جدایی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مختلط",
    nonPersianWord = "مختلط",
    persianWord = "درهم",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مقاله",
    nonPersianWord = "مقاله",
    persianWord = "نوشتار-جستار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "کامپیوتر",
    nonPersianWord = "کامپیوتر",
    persianWord = "رایانه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "بی‌رقیب",
    persianWord = "بی‌مانند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "افقی",
    persianWord = "ستانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "باعث عبرت",
    persianWord = "مایهٔ پند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "فوق‌العاده",
    persianWord = "بی‌اندازه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "صبح",
    nonPersianWord = "صبح",
    persianWord = "بامداد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "خروج",
    persianWord = "بیرون رفتن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "محفوظ",
    persianWord = "نگاهداشته-پاسداری کردن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "خط مشی",
    nonPersianWord = "خط مشی",
    persianWord = "راه و روش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "استیلاء",
    persianWord = "چیرگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "داوری (حقوق)",
    nonPersianWord = "حکمیت",
    persianWord = "داوری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "رقص",
    nonPersianWord = "رقص",
    persianWord = "پایکوبی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اساس",
    nonPersianWord = "اساس",
    persianWord = "پایه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مقابل",
    persianWord = "روبرو",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اتومبیل",
    nonPersianWord = "اتومبیل",
    persianWord = "خودرو",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دموکراسی",
    nonPersianWord = "دموکراسی",
    persianWord = "مردم‌سالاری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مبین",
    persianWord = "بازگوکننده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "وساطت",
    persianWord = "میانجی‌گری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مقیاس",
    nonPersianWord = "مقیاس",
    persianWord = "پیمانه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "این‌طور",
    persianWord = "این‌گونه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "علم تشریح",
    nonPersianWord = "علم تشریح",
    persianWord = "کالبدشناسی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "معقولیت",
    nonPersianWord = "معقول",
    persianWord = "بخردانه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "سرحد",
    persianWord = "مرز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "بی‌تردید",
    persianWord = "بی‌گمان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "قناعت",
    nonPersianWord = "قناعت کردن",
    persianWord = "بسنده کردن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "قادر",
    persianWord = "توانا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "کبیر",
    persianWord = "بزرگ",
  },
  {
    WikiFaArticle = "خاک‌سپاری",
    nonPersianWord = "کفن و دفن",
    persianWord = "خاکسپاری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تصحیح کردن",
    persianWord = "درست کردن، بهسازی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ابدیت",
    nonPersianWord = "ابدیت",
    persianWord = "همیشگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تفتیش",
    persianWord = "بازجویی",
  },

  {
    WikiFaArticle = "نوع",
    nonPersianWord = "نوع",
    persianWord = "گونه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "بخشش",
    nonPersianWord = "عفو",
    persianWord = "بخشش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "حیرت‌آور",
    persianWord = "شگفت‌انگیز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "توضیح",
    persianWord = "روشنگری-ویچاردن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "قیمت",
    nonPersianWord = "قیمت",
    persianWord = "بها-ارزش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "وخیم",
    persianWord = "ستهم-جان‌فرسا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مرتبط",
    persianWord = "پیوسته",
  },
  {
    WikiFaArticle = "پایانه مسافربری",
    nonPersianWord = "ترمینال",
    persianWord = "پایانه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "متعاقب",
    persianWord = "به دنبال-در پی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "درس",
    persianWord = "آموزه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "طبیعت انسان",
    nonPersianWord = "طبیعت انسان",
    persianWord = "سرشت آدمی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ترس",
    nonPersianWord = "رعب و وحشت",
    persianWord = "ترس-هراس-بیم",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "متعادل",
    persianWord = "ترازمند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "عدم موفقیت",
    persianWord = "ناکامی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "موفقیت",
    persianWord = "کامیابی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "خوشنویسی",
    nonPersianWord = "خطاط",
    persianWord = "خوش‌نویس",
  },
  {
    WikiFaArticle = "نشر",
    nonPersianWord = "جدیدالانتشار",
    persianWord = "تازه‌چاپ",
  },
  {
    WikiFaArticle = "رسوب",
    nonPersianWord = "رسوب",
    persianWord = "ته‌نشست - ته‌نشین",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ترغیب کند",
    persianWord = "وادارد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مؤسسه",
    nonPersianWord = "مؤسسه",
    persianWord = "بنیاد-نهاد-سازمان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "کفایت",
    persianWord = "بسنده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "قیامت",
    nonPersianWord = "قیامت",
    persianWord = "رستاخیز-روز بازپسین",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "پرتحمل",
    persianWord = "پرتاب",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مرید",
    persianWord = "پیرو",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "قطعاً",
    persianWord = "بی‌گمان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "لخته شدن خون",
    nonPersianWord = "انعقاد خون",
    persianWord = "لختگی خون",
  },
  {
    WikiFaArticle = "امریه",
    nonPersianWord = "امریه",
    persianWord = "فرمان‌نامه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "حق‌الزحمه",
    nonPersianWord = "حق‌الزحمه",
    persianWord = "دستمزد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "نهایتاً - بالاخره",
    persianWord = "سرانجام",
  },
  {
    WikiFaArticle = "حیات",
    nonPersianWord = "حیات",
    persianWord = "زندگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ماخوذه",
    persianWord = "برگرفته",
  },
  {
    WikiFaArticle = "فرمول",
    nonPersianWord = "فرمول",
    persianWord = "ساختاره",
  },
  {
    WikiFaArticle = "معبد",
    nonPersianWord = "معبد",
    persianWord = "پرستشگاه - نیایشگاه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "سیستم",
    nonPersianWord = "سیستم",
    persianWord = "سامانه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "توقیف",
    nonPersianWord = "توقیف",
    persianWord = "بازداشت",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مشخصه",
    nonPersianWord = "مشخصه",
    persianWord = "ویژگی یا شناسه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ظهر",
    nonPersianWord = "ظهر",
    persianWord = "نیم‌روز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "علنی شد",
    persianWord = "آشکار شد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "جزء به جزء",
    persianWord = "مو به مو",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مدعوین",
    persianWord = "میهمانان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "بیوگرافی",
    nonPersianWord = "بیوگرافی",
    persianWord = "زندگی‌نامه - سرگذشت",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مخصوص",
    persianWord = "ویژه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "خاطرات",
    nonPersianWord = "خاطرات",
    persianWord = "یادبود",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "با اصل و نسب",
    persianWord = "با ریشه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اریکه",
    persianWord = "تخت",
  },
  {
    WikiFaArticle = "صبر",
    nonPersianWord = "صبور",
    persianWord = "شکیبا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ممتد",
    persianWord = "دنباله‌دار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "نقیض",
    nonPersianWord = "ضد و نقیض",
    persianWord = "ناسازگار، ناساز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "نیاز",
    nonPersianWord = "مایحتاج",
    persianWord = "نیازها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مد نظر",
    persianWord = "دلخواه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "لذیذ",
    persianWord = "خوشمزه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مدد",
    persianWord = "یاری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مکانیزم",
    nonPersianWord = "مکانیزم",
    persianWord = "سازوکار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "توطئه",
    nonPersianWord = "توطئه",
    persianWord = "دسیسه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "حامله",
    nonPersianWord = "حامله",
    persianWord = "آبستن - باردار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مثال",
    persianWord = "نمونه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ضایع شده",
    persianWord = "از میان‌رفته",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "واضح",
    persianWord = "روشن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "معضل",
    persianWord = "کاستی - دشواری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "قصد دارند",
    persianWord = "برآنند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "حامیان",
    persianWord = "پیروان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "رعد و برق",
    nonPersianWord = "رعد و برق",
    persianWord = "آذرخش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "امتداد",
    nonPersianWord = "امتداد",
    persianWord = "راستا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اجماع",
    nonPersianWord = "اجماع",
    persianWord = "سازگاری کردن-هم رایی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "شامل",
    persianWord = "دربرگیرنده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مذبوحانه",
    persianWord = "نافرجام",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "موجبات",
    persianWord = "زمینه‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ثبت نام",
    persianWord = "نام‌نویسی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تعقیب",
    persianWord = "پیگیری-دنبال",
  },
  {
    WikiFaArticle = "سؤال",
    nonPersianWord = "سؤال",
    persianWord = "پرسش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "کلمه",
    nonPersianWord = "کلمه-لغت",
    persianWord = "واژه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "قلعه",
    nonPersianWord = "قلعه",
    persianWord = "دژ",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "انحلال",
    persianWord = "فروپاشی-برچینش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "منحل",
    persianWord = "برچیده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "صراحت",
    persianWord = "روشنی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مهلک",
    persianWord = "کشنده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اخیراً",
    persianWord = "به‌تازگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "فارغ‌التحصیل",
    nonPersianWord = "فارغ‌التحصیل",
    persianWord = "دانش‌آموخته",
  },
  {
    WikiFaArticle = "به‌روزرسانی",
    nonPersianWord = "آپدیت کردن",
    persianWord = "به‌روزرسانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "سایر",
    persianWord = "دیگر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "کسر کردن",
    persianWord = "کاستن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "حقیقت",
    nonPersianWord = "حقیقت",
    persianWord = "راستی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "نامیمون",
    persianWord = "ناخجسته، نافرخنده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "عادت",
    nonPersianWord = "عادت کردن",
    persianWord = "خو گرفتن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مینیاتور",
    nonPersianWord = "مینیاتوری",
    persianWord = "ریزنگارگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ملحق شدن",
    persianWord = "پیوستن-گرویدن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "خبیث",
    persianWord = "پلید",
  },
  {
    WikiFaArticle = "فساد",
    nonPersianWord = "فساد",
    persianWord = "تباهی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مصدوم",
    persianWord = "آسیب‌دیده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تکنیک",
    persianWord = "شگرد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "قدم",
    persianWord = "گام",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "جعلی",
    persianWord = "دروغین، ساختگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "محروم",
    persianWord = "بی‌بهره، کم‌بهره",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مستفیض",
    persianWord = "بهره‌مند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "قابل توجه",
    persianWord = "چشمگیر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استنباط",
    nonPersianWord = "استنباط",
    persianWord = "برداشت",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "دائم",
    persianWord = "همیشه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "دائماً",
    persianWord = "همواره یا پیوسته",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اخطار",
    persianWord = "هشدار",
  },
  
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "شروع",
    persianWord = "غاز - سرآغاز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "رقابت",
    nonPersianWord = "رقابت",
    persianWord = "پیکار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "معاصر",
    nonPersianWord = "معاصر",
    persianWord = "سدهٔ کنونی یا هم‌روزگار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ظهور",
    nonPersianWord = "ظهور",
    persianWord = "پیدایش یا برآمدن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "سده",
    nonPersianWord = "قرن",
    persianWord = "سده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "گاهی اوقات",
    persianWord = "گهگاهی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "صورت",
    nonPersianWord = "صورت",
    persianWord = "چهره",
  },
  {
    WikiFaArticle = "متن",
    nonPersianWord = "متن",
    persianWord = "نوشته",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "حمایت",
    persianWord = "پشتیبانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مصادره",
    nonPersianWord = "مصادره",
    persianWord = "بازگیری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "حیا",
    nonPersianWord = "حیا",
    persianWord = "شرم",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "عین",
    persianWord = "همانند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تغییر",
    persianWord = "دگرگونی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مجادله",
    persianWord = "ستیز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "محسوب شدن",
    persianWord = "به‌شمار رفتن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مقایسه کردن",
    persianWord = "سنجیدن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ترویج دادن",
    persianWord = "رونق دادن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ملاحظه کردن",
    persianWord = "نگریستن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مکاتبه",
    persianWord = "نامه‌نگاری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "فتنه",
    nonPersianWord = "فتنه",
    persianWord = "آشوب",
  },
  {
    WikiFaArticle = "فریب",
    nonPersianWord = "حیله",
    persianWord = "فریب",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "قبیح",
    persianWord = "زشت-ناروا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مسکن",
    nonPersianWord = "مسکن",
    persianWord = "خانه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "قتل",
    nonPersianWord = "قتل",
    persianWord = "کشتن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "طعم",
    nonPersianWord = "طعم",
    persianWord = "مزه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "سیطره",
    nonPersianWord = "سیطره",
    persianWord = "چیرگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "متشکرم",
    persianWord = "سپاسگزارم",
  },
  {
    WikiFaArticle = "تقاضا",
    nonPersianWord = "تقاضا",
    persianWord = "درخواست",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مقایسه",
    persianWord = "هم‌سنجی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "درود",
    nonPersianWord = "سلام",
    persianWord = "درود",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اکثر",
    persianWord = "بیشتر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "سلامت",
    nonPersianWord = "سلامتی",
    persianWord = "تندرستی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تنظیمات",
    persianWord = "پیکربندی‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "خداحافظ",
    nonPersianWord = "خداحافظ",
    persianWord = "خدانگهدار یا بدرود",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تسلیت",
    persianWord = "دلداری یا هم‌سوگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "توهین",
    nonPersianWord = "توهین",
    persianWord = "دشنام",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "دعوا",
    persianWord = "پرخاش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "عشق",
    nonPersianWord = "عشق",
    persianWord = "مهر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "کافی",
    persianWord = "بس",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "کلاش",
    persianWord = "فریبکار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "یواش",
    persianWord = "آهسته",
  },
  {
    WikiFaArticle = "قشلاق",
    nonPersianWord = "قشلاق",
    persianWord = "گرمسیر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ییلاق",
    nonPersianWord = "ییلاق",
    persianWord = "سردسیر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "زینت کردن",
    persianWord = "آراستن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "راضی",
    persianWord = "خرسند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دیکتاتوری",
    nonPersianWord = "استبداد",
    persianWord = "خودکامگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مجسمه",
    nonPersianWord = "مجسمه",
    persianWord = "تندیس",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "منظم",
    persianWord = "بسامان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اجداد",
    nonPersianWord = "اجداد",
    persianWord = "نیاکان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "خصومت",
    nonPersianWord = "خصومت",
    persianWord = "دشمنی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "خلقت",
    nonPersianWord = "خلقت",
    persianWord = "آفرینش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "معالجه",
    nonPersianWord = "معالجه",
    persianWord = "درمان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "معما",
    nonPersianWord = "معما",
    persianWord = "چیستان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اشتعال",
    nonPersianWord = "غیرقابل اشتعال",
    persianWord = "نسوز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "نصیحت",
    persianWord = "پند یا اندرز یا نکوهش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "عضو",
    persianWord = "اندام یا هموند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "فرضیه",
    nonPersianWord = "فرضیه یا نظریه",
    persianWord = "انگاره",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "استعمال",
    persianWord = "بکارگیری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اکتفاء",
    persianWord = "بسنده کردن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "سوءظن",
    nonPersianWord = "سوءظن",
    persianWord = "بدگمانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اطراف",
    persianWord = "پیرامون",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مضیقه",
    persianWord = "تنگنا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ممانعت",
    persianWord = "جلوگیری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اغماض",
    nonPersianWord = "اغماض",
    persianWord = "چشم‌پوشی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "موج",
    persianWord = "خیزآب",
  },
  {
    WikiFaArticle = "شاعر",
    nonPersianWord = "شاعر",
    persianWord = "سراینده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "نور",
    nonPersianWord = "نور",
    persianWord = "فروغ-فروز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "تقویم",
    nonPersianWord = "تقویم",
    persianWord = "گاه‌شمار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "جمعه",
    nonPersianWord = "جمعه",
    persianWord = "آدینه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دنیا",
    nonPersianWord = "دنیا",
    persianWord = "جهان-گیتی-هستی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "عید",
    nonPersianWord = "عید",
    persianWord = "جشن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "عمل",
    persianWord = "کار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "پادشاهی",
    nonPersianWord = "مُلک",
    persianWord = "پادشاهی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دیه",
    nonPersianWord = "دیه",
    persianWord = "خون‌بها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "تحقیق",
    nonPersianWord = "تحقیق",
    persianWord = "پژوهش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "غذا",
    nonPersianWord = "غذا",
    persianWord = "خوراک",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دلیل",
    nonPersianWord = "دلیل",
    persianWord = "چرایی",
  },{
    WikiFaArticle = "علم",
    nonPersianWord = "علم",
    persianWord = "دانش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دائرةالمعارف",
    nonPersianWord = "دائرةالمعارف",
    persianWord = "دانشنامه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "حرف",
    persianWord = "سخن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "صحبت‌کردن",
    persianWord = "سخن‌گفتن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "نظر",
    persianWord = "دیدگاه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "حکومت",
    nonPersianWord = "حکومت",
    persianWord = "فرمان‌روایی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "شهرت",
    persianWord = "آوازه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "کثیف",
    persianWord = "ناپاکی، پلشتی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "متنوع",
    persianWord = "گوناگون",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تغییرات",
    persianWord = "دگرگونی‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مریض",
    nonPersianWord = "مریض",
    persianWord = "بیمار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "طلا",
    nonPersianWord = "طلا",
    persianWord = "زر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اتلاف",
    persianWord = "از میان بردن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "نتیجه",
    persianWord = "پیامد-دستاورد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "پزشک",
    nonPersianWord = "دکتر",
    persianWord = "پزشک",
  },
  {
    WikiFaArticle = "تلالو",
    nonPersianWord = "تلالو",
    persianWord = "درخشش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اخیر",
    persianWord = "تازه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "قلدری",
    nonPersianWord = "قلدر",
    persianWord = "زورگو",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مبارزه",
    nonPersianWord = "مبارزه",
    persianWord = "نبرد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "قافله",
    nonPersianWord = "قافله",
    persianWord = "کاروان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ارامنه",
    nonPersianWord = "ارامنه",
    persianWord = "ارمنیان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "حول و حوش",
    persianWord = "دور و بر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "صدمه",
    persianWord = "آسیب-گزند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "بینهایت",
    nonPersianWord = "بینهایت",
    persianWord = "بیکران",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "خارجی",
    persianWord = "بیگانه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مشارکت",
    persianWord = "همکاری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تشکر",
    persianWord = "سپاس",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مخرب",
    persianWord = "ویرانگر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آخرت",
    nonPersianWord = "آخرت",
    persianWord = "رستاخیز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آخرین",
    persianWord = "واپسین",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آرشیو",
    nonPersianWord = "آرشیو",
    persianWord = "بایگانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اتحاد",
    persianWord = "همبستگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اتفاقات",
    persianWord = "رویدادها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دستگاه خودکار",
    nonPersianWord = "اتوماتیک",
    persianWord = "خودکار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اجرت",
    nonPersianWord = "اجرت",
    persianWord = "دستمزد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "جنس",
    persianWord = "کالا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مزدور",
    nonPersianWord = "اجیر",
    persianWord = "مزدور",
  },
  {
    WikiFaArticle = "نیاز",
    nonPersianWord = "احتیاج",
    persianWord = "نیاز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "احسان",
    nonPersianWord = "احسان",
    persianWord = "بخشش-مهرورزی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اخاذی",
    nonPersianWord = "اخاذی",
    persianWord = "زورگیری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ارشد",
    persianWord = "بزرگتر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ارکان",
    persianWord = "پایه‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "از آن روز به بعد",
    persianWord = "پس از آن روز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "از این نظر",
    persianWord = "از این رو",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "از این قبیل",
    persianWord = "از این دست",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "از این جهت",
    persianWord = "از این رو",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "از جانب",
    persianWord = "از سوی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استیضاح",
    nonPersianWord = "استیضاح",
    persianWord = "بازخواست-واپرسی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استهلاک",
    nonPersianWord = "استهلاک",
    persianWord = "فرسایش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "استمرار",
    persianWord = "پیاپی-ادامه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "استقرار",
    persianWord = "برپایی-جایگیری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "استقبال",
    persianWord = "پیشواز-پیشباز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "استعمال",
    persianWord = "به‌کاربردن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استعفا",
    nonPersianWord = "استعفا",
    persianWord = "کناره‌گیری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "استشهاد",
    persianWord = "گواهی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استراق سمع",
    nonPersianWord = "استراق سمع",
    persianWord = "گوش ایستادن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استراتژیک",
    nonPersianWord = "استراتژیک",
    persianWord = "راهبری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استراتژی",
    nonPersianWord = "استراتژی",
    persianWord = "راهبرد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "استدعا می‌کنم",
    persianWord = "خواهش می‌کنم",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "استحقاق",
    persianWord = "شایستگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اسپری",
    nonPersianWord = "اسپری",
    persianWord = "افشانه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اساسی",
    persianWord = "بنیادی-بنیادین",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اساس",
    persianWord = "پایه-بنیاد-پی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "از قدیم",
    persianWord = "از دیرباز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "از طریق",
    persianWord = "از راه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اسکله",
    nonPersianWord = "اسکله",
    persianWord = "لنگرگاه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اسم",
    nonPersianWord = "اسم",
    persianWord = "نام",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اشتباهاً",
    persianWord = "ندانسته",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اصحاب",
    nonPersianWord = "اصحاب",
    persianWord = "یاران",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اصرار",
    persianWord = "پافشاری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اصطکاک",
    nonPersianWord = "اصطکاک",
    persianWord = "سایش-مالش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اضافه کردن",
    persianWord = "افزودن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اضمحال",
    persianWord = "نابودی-تباهی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اطاعت",
    persianWord = "پیروی-فرمانبرداری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "طفل",
    nonPersianWord = "طفل",
    persianWord = "کودک یا نوزاد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اعتدال",
    nonPersianWord = "اعتدال",
    persianWord = "میانه‌روی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اعتقادات",
    nonPersianWord = "اعتقادات",
    persianWord = "باورها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اعتماد به نفس",
    nonPersianWord = "اعتماد به نفس",
    persianWord = "خودباوری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اعتماد متقابل",
    persianWord = "هم‌باوری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اعجاب‌انگیز",
    persianWord = "شگفت‌انگیز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اعلام کردن",
    persianWord = "آگاه کردن-آگاهاندن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "علامت تجاری",
    nonPersianWord = "علامت تجاری",
    persianWord = "نشان بازرگانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اغتشاش",
    nonPersianWord = "اغتشاش",
    persianWord = "آشفتگی-شورش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "افتتاح",
    persianWord = "گشایش-بازگشایی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "افتخار",
    persianWord = "سربلندی-بالندگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اکتفاء کردن",
    persianWord = "بسنده کردن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "الان",
    persianWord = "اکنون",
  },
  {
    WikiFaArticle = "البسه",
    nonPersianWord = "البسه",
    persianWord = "پوشاک",
  },
  {
    WikiFaArticle = "پیوست",
    nonPersianWord = "الحاق",
    persianWord = "پیوست",
  },
  {
    WikiFaArticle = "امام",
    nonPersianWord = "امام",
    persianWord = "پیشوا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "نماز جماعت",
    nonPersianWord = "امام جماعت",
    persianWord = "پیش‌نماز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "امتحان",
    nonPersianWord = "امتحان کردن",
    persianWord = "آزمودن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "امثال",
    persianWord = "همانند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "امکان‌پذیر",
    persianWord = "شدنی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "انبیاء",
    nonPersianWord = "انبیاء",
    persianWord = "پیامبران",
  },
  {
    WikiFaArticle = "انتخاب",
    nonPersianWord = "انتخاب",
    persianWord = "گزینش-برگزیدن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "انتصاب",
    persianWord = "گماشتن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "انتقام",
    nonPersianWord = "انتقام",
    persianWord = "تلافی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "انزوا",
    nonPersianWord = "انزوا",
    persianWord = "گوشه‌گیری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "انسجام",
    persianWord = "هماهنگی-همبستگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ان شاء الله",
    nonPersianWord = "ان شاء الله",
    persianWord = "به امید خدا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "انهدام",
    persianWord = "نابودی - ویرانگری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اهتمام",
    persianWord = "کوشش-تلاش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "فرزند",
    nonPersianWord = "اولاد",
    persianWord = "فرزندان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "غیرقابل قسمت",
    persianWord = "بخش‌ناپذیر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "روز",
    nonPersianWord = "ایام",
    persianWord = "روزها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "کارآفرینی",
    nonPersianWord = "ایجاد اشتغال",
    persianWord = "کارآفرینی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ایجاد کردن",
    persianWord = "پدیدآوردن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آرمان‌گرایی",
    nonPersianWord = "ایده‌آل",
    persianWord = "آرمانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آرمان‌گرایی",
    nonPersianWord = "آیده‌آلیست",
    persianWord = "آرمان‌گرا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "با تقوا",
    persianWord = "پرهیزگار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "با عقاید مختلف",
    persianWord = "با باورهای گوناگون",
  },
  {
    WikiFaArticle = "باجناغ",
    nonPersianWord = "باجناغ-باجناغ",
    persianWord = "همریش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "بالاجبار",
    persianWord = "به ناچار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "بالاخص",
    persianWord = "به‌ویژه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "وارون (منطق)",
    nonPersianWord = "بالعکس",
    persianWord = "وارون",
  },
  {
    WikiFaArticle = "بالکن",
    nonPersianWord = "بالکن",
    persianWord = "ایوان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "بد جنس",
    persianWord = "بد نهاد-بد سرشت",
  },
  {
    WikiFaArticle = "نوآوری",
    nonPersianWord = "بدعت",
    persianWord = "نوآوری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "بدون فوت وقت",
    persianWord = "بی‌درنگ",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "بی‌بدیل",
    persianWord = "بی‌همتا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "تعمیم",
    nonPersianWord = "بسط",
    persianWord = "گسترش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "بصیرت",
    persianWord = "بینش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "بلاغت",
    nonPersianWord = "بلاغت",
    persianWord = "شیوایی-رسایی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "بلافاصله",
    persianWord = "بی‌درنگ-دردم",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "به تدریج",
    persianWord = "کم‌کم- به آهستگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "به زعم",
    persianWord = "به باور",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "به کرات",
    persianWord = "بارها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "پاسپورت",
    nonPersianWord = "پاسپورت",
    persianWord = "گذرنامه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "پرثمر",
    persianWord = "پربار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "پروسه",
    nonPersianWord = "پروسه",
    persianWord = "فرایند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "پرنسس",
    nonPersianWord = "پرنسس",
    persianWord = "شاه‌دخت",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تذکر",
    persianWord = "گوشزد-یادآوری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "عمودی",
    nonPersianWord = "عمودی",
    persianWord = "ستونی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "تمارض",
    nonPersianWord = "تمارض",
    persianWord = "بیمارنمایی - ناخوش نمایی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ترجمه",
    nonPersianWord = "ترجمه",
    persianWord = "برگردان-برگردانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ضرر",
    nonPersianWord = "ضرر",
    persianWord = "زیان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تفهیم",
    persianWord = "آموزاندن - یاددهی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ناامیدی",
    nonPersianWord = "یأس",
    persianWord = "ناامیدی - نومیدی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استتار",
    nonPersianWord = "استتار",
    persianWord = "همرنگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "استحصال و حصول",
    persianWord = "برگیری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مأیوس",
    persianWord = "ناامید-نومید",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استخراج",
    nonPersianWord = "استخراج",
    persianWord = "بیرون‌کشی- به درآوری-بیرون آوری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "شعر",
    nonPersianWord = "شعر",
    persianWord = "سروده-چامه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "طره و زلف",
    persianWord = "گیسو-کاکل",
  },
  {
    WikiFaArticle = "عقل",
    nonPersianWord = "عقل",
    persianWord = "خِرَد - هوش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "تحقیر",
    nonPersianWord = "تحقیر",
    persianWord = "کوچک‌شماری - خوارداشت-کوچک‌انگاری، خوار کردن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دیکشنری",
    nonPersianWord = "دیکشنری",
    persianWord = "واژه‌نامه-فرهنگ واژه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "التفات",
    persianWord = "وانگری-روی کردن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استخاره",
    nonPersianWord = "استخاره",
    persianWord = "نکوجویی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "خیر",
    nonPersianWord = "خیر",
    persianWord = "خوبی - نیکی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "خیرخواهی",
    nonPersianWord = "خیرخواه",
    persianWord = "نیکخواه-نیکدل",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مواظب",
    persianWord = "نگهبان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "هوادار",
    nonPersianWord = "طرفدار",
    persianWord = "هوادار-هواخواه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ممارست",
    persianWord = "پشتکار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "عبادت",
    nonPersianWord = "عبادت",
    persianWord = "پرستش-بندگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "بخار",
    nonPersianWord = "بخار",
    persianWord = "دود-دَمه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "پلمپ امنیتی",
    nonPersianWord = "پلمپ",
    persianWord = "سربست",
  },
  {
    WikiFaArticle = "عیادت بیماران",
    nonPersianWord = "عیادت",
    persianWord = "بیمارپرسی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مسقف",
    persianWord = "سرپوشیده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "شعله",
    nonPersianWord = "شعله",
    persianWord = "زبانه-اخگر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "یحتمل",
    persianWord = "شاید-احتمال دارد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استاد",
    nonPersianWord = "اساتید",
    persianWord = "استادها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "روحانی",
    nonPersianWord = "روحانیون",
    persianWord = "روحانی‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تعظیم",
    persianWord = "کرنش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تسلیم",
    persianWord = "واگذاری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تربیت",
    persianWord = "پرورش-پروردن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تسکین",
    persianWord = "فروکش-فرونشانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "پسر",
    nonPersianWord = "ذکور",
    persianWord = "پسر-مرد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دختر",
    nonPersianWord = "اناث",
    persianWord = "دختر-زن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استعلام",
    nonPersianWord = "استعلام",
    persianWord = "آگاهی خواستن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مردد",
    persianWord = "دودل-سرگردان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مکاشفه",
    nonPersianWord = "مکاشفه",
    persianWord = "آشکار ساختن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "حرکات آکروباتیک",
    nonPersianWord = "آکروبات",
    persianWord = "بندباز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تزئین",
    persianWord = "آذین-آرایش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آب حیات",
    nonPersianWord = "آب حیات",
    persianWord = "آب زندگی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "نیاکان",
    nonPersianWord = "آباء",
    persianWord = "نیاکان-پدران",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آباژور",
    nonPersianWord = "آباژور",
    persianWord = "نورتاب-چراغ‌خواب",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آپتودیت",
    nonPersianWord = "آپ‌تودیت",
    persianWord = "به‌روز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آتی-آتیه",
    persianWord = "آینده-فردا",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آچار",
    nonPersianWord = "آچار",
    persianWord = "دست‌افزار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آحاد",
    persianWord = "تک‌تک-یکان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "استقلال",
    nonPersianWord = "استقلال",
    persianWord = "ناوابستگی، جداسری، خودایستایی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آخر",
    persianWord = "پایان-انجام-واپسین-پسین",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آخرالامر",
    persianWord = "سرانجام",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آخرالزمان",
    nonPersianWord = "آخرالزمان",
    persianWord = "پایان روزگار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آداب",
    nonPersianWord = "آداب",
    persianWord = "فرهنگ‌ها-روش‌ها-آئین‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آرا",
    persianWord = "رای‌ها-راه‌ها-اندیشه‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "هنرمند",
    nonPersianWord = "آرتیست",
    persianWord = "هنرمند-هنرپیشه-هنرور",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آرم",
    nonPersianWord = "آرم",
    persianWord = "نشان-نشانه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آزمایشات",
    persianWord = "آزمایش‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "گاهی",
    persianWord = "گه‌گاه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آژانس مسافرتی",
    nonPersianWord = "آژانس مسافرتی",
    persianWord = "سفرگذار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آسانسور",
    nonPersianWord = "آسانسور",
    persianWord = "بالابر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "افق",
    nonPersianWord = "آفاق",
    persianWord = "کران تا کران-کرانه‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آفت",
    persianWord = "آگفت-آسیب-گزند",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دودمان",
    nonPersianWord = "آل",
    persianWord = "تبار-خاندان-دودمان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "رنج",
    nonPersianWord = "آلام",
    persianWord = "رنج‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ابزار",
    nonPersianWord = "آلت",
    persianWord = "ابزار-افزار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آلت قتاله",
    persianWord = "کشت‌افزار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آمال",
    persianWord = "آرمان‌ها-آرزوها-امیدها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آمین",
    nonPersianWord = "آمین",
    persianWord = "ایدون باد-چنین باد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آن",
    persianWord = "دم-هنگام",
  },
  {
    WikiFaArticle = "جناب",
    nonPersianWord = "جناب",
    persianWord = "سرکار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آناً",
    persianWord = "همان دم-به یک دم-دردم",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آنالوژی",
    nonPersianWord = "آنالوژی",
    persianWord = "تمثیل",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آن طور",
    persianWord = "آن گونه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آن قدر",
    persianWord = "آن اندازه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "آیات",
    persianWord = "نشان‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "پرتره",
    nonPersianWord = "پرتره",
    persianWord = "رخساره-تک‌چهره‌",
  },
  {
    WikiFaArticle = "تصویر",
    nonPersianWord = "تصویر",
    persianWord = "نگاره",
  },
  {
    WikiFaArticle = "بحث",
    nonPersianWord = "بحث",
    persianWord = "گفتگو",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تفاوت",
    persianWord = "نامهمسانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "بین‌النهرین",
    nonPersianWord = "بین‌النهرین",
    persianWord = "میان‌رودان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ماوراءالنهر",
    nonPersianWord = "ماوراءالنهر",
    persianWord = "فرارود",
  },
  {
    WikiFaArticle = "نفرت",
    nonPersianWord = "نفرت",
    persianWord = "بیزار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مشکل",
    nonPersianWord = "مشکل",
    persianWord = "سخت-گرفتاری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "تکنولوژی",
    nonPersianWord = "تکنولوژی",
    persianWord = "فناوری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مشورت",
    nonPersianWord = "مشورت",
    persianWord = "سگالش، رایزنی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "به طرف مختلف",
    persianWord = "به راه‌های گوناگون",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ظاهراً",
    persianWord = "گویا-چنین می‌نماید",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "در مورد-در رابطه با…",
    persianWord = "پیرامون…",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مطمئناً-قطعاً-یقیناً",
    persianWord = "بی‌گمان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "حماقت",
    nonPersianWord = "حماقت",
    persianWord = "نادانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اکانت",
    nonPersianWord = "اکانت",
    persianWord = "حساب کاربری",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "کمالات",
    persianWord = "شایستگی - شایستگی‌ها",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "رعب و وحشت",
    persianWord = "ترس و هراس",
  },
  {
    WikiFaArticle = "صلح",
    nonPersianWord = "صلح",
    persianWord = "سازش - آشتی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "قیام",
    nonPersianWord = "قیام",
    persianWord = "شورش - خیزش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "بحران",
    nonPersianWord = "بحران",
    persianWord = "چالش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "تجزیه طلب",
    nonPersianWord = "تجزیه طلب",
    persianWord = "جدایی خواه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "بی‌تدبیر",
    persianWord = "نابخرد",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مخزن",
    persianWord = "انبار- انباشتگاه - اندوختگاه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "قصیده",
    nonPersianWord = "قصیده",
    persianWord = "چکامه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "لاینحل",
    persianWord = "ناگشودنی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مینیاتور",
    nonPersianWord = "مینیاتور",
    persianWord = "ریزنگاره",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تقریباً",
    persianWord = "کم وبیش-نزدیک به",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "تبعیت",
    persianWord = "پیروی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اپراتور سامانه",
    nonPersianWord = "اپراتور",
    persianWord = "کاربر",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اپوزیسیون",
    nonPersianWord = "اپوزیسیون",
    persianWord = "گروه مخالف",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اتوبان",
    nonPersianWord = "اتوبان",
    persianWord = "آزادراه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ویرایش",
    nonPersianWord = "ادیت",
    persianWord = "ویرایش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ایندکس",
    nonPersianWord = "ایندکس",
    persianWord = "نمایه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "پرسنل",
    nonPersianWord = "پرسنل",
    persianWord = "کارکنان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "فاز",
    persianWord = "گام",
  },
  {
    WikiFaArticle = "فاکس",
    nonPersianWord = "فاکس",
    persianWord = "دورنگار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "نرمال",
    nonPersianWord = "نرمال",
    persianWord = "هنجار-بهنجار",
  },
  {
    WikiFaArticle = "امام",
    nonPersianWord = "ائمه",
    persianWord = "پیشوایان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "برکت",
    nonPersianWord = "نعمت",
    persianWord = "برکت",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مومن",
    persianWord = "آیین‌دار-با‌ایمان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "کافر",
    nonPersianWord = "کافر",
    persianWord = "بی‌ایمان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دین",
    nonPersianWord = "دین",
    persianWord = "آیین",
  },
  {
    WikiFaArticle = "آپارتمان",
    nonPersianWord = "آپارتمان",
    persianWord = "کاشانه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مدرسه",
    nonPersianWord = "مدرسه",
    persianWord = "آموزِشگاه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "تزویر",
    nonPersianWord = "تزویر",
    persianWord = "دورویی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "اضطراب",
    nonPersianWord = "اضطراب",
    persianWord = "دلشوره",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "اضمحلال",
    persianWord = "فروپاشی - نابودی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "منقلب",
    persianWord = "دگرگون - آشفته",
  },
  {
    WikiFaArticle = "دشمن",
    nonPersianWord = "خصم",
    persianWord = "دشمن - اهریمن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "قشون",
    nonPersianWord = "قشون",
    persianWord = "سپاه - ارتش",
  },
  {
    WikiFaArticle = "رفیق",
    nonPersianWord = "رفیق",
    persianWord = "یار - دوست - همدم",
  },
  {
    WikiFaArticle = "شجاع",
    nonPersianWord = "شجاع",
    persianWord = "دلیر - نترس",
  },
  {
    WikiFaArticle = "هیجان",
    nonPersianWord = "هیجان",
    persianWord = "شور",
  },
  {
    WikiFaArticle = "شغل",
    nonPersianWord = "شغل",
    persianWord = "پیشه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "مستعمل",
    persianWord = "فرسوده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "گیتی",
    nonPersianWord = "عالم",
    persianWord = "گیتی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "ساقط کردن",
    persianWord = "از کار انداختن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "مادون قرمز",
    nonPersianWord = "مادون قرمز",
    persianWord = "فروسرخ",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "الصاق",
    persianWord = "چسباندن",
  },
  {
    WikiFaArticle = "حمام",
    nonPersianWord = "حمام",
    persianWord = "گرمابه",
  },
  {
    WikiFaArticle = "محصل",
    nonPersianWord = "محصل",
    persianWord = "دانشجو-دانش‌آموز",
  },
  {
    WikiFaArticle = "معلم",
    nonPersianWord = "معلم",
    persianWord = "آموزگار-آموزنده",
  },
  {
    WikiFaArticle = "نصف",
    nonPersianWord = "نصف",
    persianWord = "نیم",
  },
  {
    WikiFaArticle = "ضعف",
    nonPersianWord = "ضعف",
    persianWord = "سستی-ناتوانی",
  },
  {
    WikiFaArticle = "جنین",
    nonPersianWord = "جنین",
    persianWord = "رویان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "سقط جنین",
    nonPersianWord = "سقط جنین",
    persianWord = "انداختن رویان",
  },
  {
    WikiFaArticle = "",
    nonPersianWord = "کولر",
    persianWord = "خنک‌کننده",
  },

}
return {
	all_words = all_words,
}