پودمان:پارسی‌گوی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

به جای «آفاق» بگو «کران تا کران-کرانه‌ها»

به جای «کسوف» بگو «خورشیدگرفتگی»

local p = {}
local l = {}
local random = require("پودمان:Random")
local math = require("پودمان:Math")
local string = require("پودمان:String")
local function isempty(s)
  return s == nil or s == ''
end
function p.getRandomWord()
	local myWords = mw.loadData("پودمان:پارسی‌گوی/داده")
	local all_words = myWords.all_words
	local lengthOfTable =  GetTableLng(all_words) 

	local randomNumber = random.number({1,lengthOfTable, same='no'})
	local selectedElement = all_words[randomNumber]
	local formattedPersianWord = "«'''" .. selectedElement.persianWord .. "'''»"
	--local formattedNonPersianWord = "'''" .. 
	if (isempty(selectedElement.WikiFaArticle)) then
		formattedNonPersianWord = "«'''" .. selectedElement.nonPersianWord .. "'''»"
	else
		formattedNonPersianWord = "«'''" .. "[[" .. selectedElement.WikiFaArticle .. "|" .. selectedElement.nonPersianWord .. "]]" .. "'''»"
	end
	
	return "به جای " .. formattedNonPersianWord .. " بگو " .. formattedPersianWord

endfunction p.getWordAt(frame)
	local myWords = mw.loadData("پودمان:پارسی‌گوی/داده")
	local all_words = myWords.all_words
	local lengthOfTable =  GetTableLng(all_words) 

	local wordIndex = frame.args[1]
	local selectedElement = all_words[tonumber(wordIndex)]
	local formattedPersianWord = "«'''" .. selectedElement.persianWord .. "'''»"
	--local formattedNonPersianWord = "'''" .. 
	if (isempty(selectedElement.WikiFaArticle)) then
		formattedNonPersianWord = "«'''" .. selectedElement.nonPersianWord .. "'''»"
	else
		formattedNonPersianWord = "«'''" .. "[[" .. selectedElement.WikiFaArticle .. "|" .. selectedElement.nonPersianWord .. "]]" .. "'''»"
	end
	
	return "به جای " .. formattedNonPersianWord .. " بگو " .. formattedPersianWord

end


function GetTableLng(tbl)
  local getN = 0
  for n in pairs(tbl) do 
    getN = getN + 1 
  end
  return getN
end

return p