پرش به محتوا

بسترهای جداگانه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
 
== خلاصه داستان ==
«حميدحمید» كهکه با همسرش «مهريمهری» درگيريدرگیری و اختلاف دارد، همسر و دخترش «مهتاب» را تركترک مي كندمی‌کند و به كافهکافه مي رودمی‌رود. «حميدحمید» با رقاصه ايای به نام «مينامینا» آشنا مي شودمی‌شود كهکه درصدد است او را در دام گروهيگروهی قاچاق چيچی به رهبريرهبری «احمد» گرفتار كندکند. «مهريمهری» در نتيجهنتیجهٔ يبی بي اعتنايياعتنایی «حميدحمید» و تحت تأثيرتأثیر دوستش «فاطيفاطی» درصدد تلافيتلافی بر مي آيدمی‌آید. «حميدحمید» در بازيبازی قمار و در حال مستيمستی يكیک چكچک سفيدسفید امضاء مي كندمی‌کند و به «مينامینا» و افراد «احمد» مي سپاردمی‌سپارد. او روز بعد موقع اعادهاعادهٔ ي چكچک با «احمد» و افرادش درگيردرگیر مي شودمی‌شود و آن هاآن‌ها او را به همكاريهمکاری دعوت مي كنندمی‌کنند و بسته الماس قاچاق را با همكاريهمکاری «حميدحمید» از محليمحلی به محل ديگردیگر جاجابه‌جا به جا مي كنندمی‌کنند موقع حمل بسته يبستهٔ دوم «مهريمهری» از مكالمه يمکالمهٔ «حميدحمید» با «احمد» از خطريخطری كهکه شوهرش را تهديدتهدید مي كندمی‌کند مطلع مي شودمی‌شود و موضوع را به «سرهنگ جواد»، رييسرئیس ژاندارمري،ژاندارمری، اطلاع مي دهدمی‌دهد. ژاندارمري هاژاندارمری‌ها قاچاق چي هاچی‌ها را تعقيبتعقیب مي كنندمی‌کنند و «حميدحمید»، «احمد» را تحويلتحویل سرهنگ مي دهدمی‌دهد.
 
== بازیگران ==