فهرست ستاره‌های گونیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی گونیا است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
γ۲ Nor γ۲ ۱۴۶۶۸۶ ۸۰۰۰۰ ۱۶h ۱۹m ۵۰٫۵۷s ‏ ۱۹٫۴″ ۰۹′ ‎−۵۰° ۴٫۰۱ ۱٫۰۵ ۱۲۷ G۸III
ε Nor ε ۱۴۷۹۷۱ ۸۰۵۸۲ ۱۶h ۲۷m ۱۱٫۰۵s ‏ ۱۷٫۰″ ۳۳′ ‎−۴۷° ۴٫۴۶ −۰٫۹۸ ۴۰۰ B۴V ستاره دوتایی
ι۱ Nor ι۱ ۱۴۳۴۷۴ ۷۸۶۶۲ ۱۶h ۰۳m ۳۲٫۲۲s ‏ ۲۹٫۵″ ۴۶′ ‎−۵۷° ۴٫۶۳ ۱٫۴۶ ۱۴۰ A۷IV چندستاره
η Nor η ۱۴۳۵۴۶ ۷۸۶۳۹ ۱۶h ۰۳m ۱۲٫۸۶s ‏ ۴۷٫۰″ ۱۳′ ‎−۴۹° ۴٫۶۵ ۰٫۵۳ ۲۱۸ G۸III
δ Nor δ ۱۴۴۱۹۷ ۷۸۹۱۴ ۱۶h ۰۶m ۲۹٫۴۲s ‏ ۲۳٫۸″ ۱۰′ ‎−۴۵° ۴٫۷۳ ۱٫۸۴ ۱۲۳ Am
μ Nor μ ۱۴۹۰۳۸ ۸۱۱۲۲ ۱۶h ۳۴m ۰۵٫۰۲s ‏ ۴۳٫۱″ ۰۲′ ‎−۴۴° ۴٫۸۶ −۵٫۹۱ ۴۶۵۷ B۰Ia suspected متغیر آلفا ماکیانی
κ Nor κ ۱۴۵۳۹۷ ۷۹۵۰۹ ۱۶h ۱۳m ۲۸٫۷۳s ‏ ۴۹٫۵″ ۳۷′ ‎−۵۴° ۴٫۹۵ −۰٫۶۹ ۴۳۸ G۴III
γ۱ Nor γ۱ ۱۴۶۱۴۳ ۷۹۷۹۰ ۱۶h ۱۷m ۰۰٫۹۴s ‏ ۰۵٫۲″ ۰۴′ ‎−۵۰° ۴٫۹۷ −۳٫۲۵ ۱۴۳۶ F۹Ia
θ Nor θ ۱۴۵۸۴۲ ۷۹۶۵۳ ۱۶h ۱۵m ۱۵٫۳۵s ‏ ۱۸٫۹″ ۲۲′ ‎−۴۷° ۵٫۱۳ ۰٫۳۵ ۲۹۵ B۸V
۱۴۷۱۵۲ ۸۰۲۰۸ ۱۶h ۲۲m ۲۸٫۰۱s ‏ ۲۰٫۲″ ۳۴′ ‎−۴۹° ۵٫۳۲ −۰٫۸۴ ۵۵۶ B۶IV
۱۴۸۳۷۹ ۸۰۷۸۲ ۱۶h ۲۹m ۴۲٫۳۳s ‏ ۳۵٫۶″ ۱۴′ ‎−۴۶° ۵٫۳۵ −۲٫۴۷ ۱۱۹۴ B۱٫۵Iap
۱۳۹۱۲۹ ۷۶۶۱۸ ۱۵h ۳۸m ۴۹٫۵۰s ‏ ۲۱٫۴″ ۲۲′ ‎−۵۲° ۵٫۴۳ −۰٫۳۰ ۴۵۷ B۹V
λ Nor λ ۱۴۶۶۶۷ ۷۹۹۶۳ ۱۶h ۱۹m ۱۷٫۶۴s ‏ ۲۶٫۲″ ۴۰′ ‎−۴۲° ۵٫۴۴ −۰٫۳۴ ۴۶۸ A۳Vn
۱۴۶۰۰۳ ۷۹۷۵۴ ۱۶h ۱۶m ۴۳٫۲۷s ‏ ۴۰٫۰″ ۴۸′ ‎−۵۳° ۵٫۴۵ −۱٫۵۱ ۸۰۵ M۲IV
ι۲ Nor ι۲ ۱۴۴۴۸۰ ۷۹۱۵۳ ۱۶h ۰۹m ۱۸٫۵۶s ‏ ۰۳٫۰″ ۵۶′ ‎−۵۷° ۵٫۵۷ ۰٫۹۷ ۲۷۱ B۹V
۱۴۵۷۸۲ ۷۹۶۸۹ ۱۶h ۱۵m ۴۹٫۸۱s ‏ ۴۴٫۰″ ۵۴′ ‎−۵۷° ۵٫۶۱ ۰٫۳۴ ۳۷۰ A۵III
۱۴۷۹۷۷ ۸۰۶۷۵ ۱۶h ۲۸m ۱۵٫۱۸s ‏ ۵۹٫۰″ ۳۵′ ‎−۵۸° ۵٫۶۷ −۰٫۹۲ ۶۷۹ B۹III
۱۴۱۳۱۸ ۷۷۶۴۵ ۱۵h ۵۱m ۰۶٫۸۱s ‏ ۱۹٫۹″ ۰۳′ ‎−۵۵° ۵٫۷۴ −۴٫۵۱ ۳۶۶۳ B۲II
۱۴۶۶۹۰ ۸۰۰۵۴ ۱۶h ۲۰m ۲۵٫۲۳s ‏ ۲۲٫۸″ ۰۸′ ‎−۵۵° ۵٫۷۶ ۰٫۵۳ ۳۶۳ G۶III
۱۴۱۱۶۸ ۷۷۵۶۲ ۱۵h ۵۰m ۰۷٫۱۱s ‏ ۳۴٫۸″ ۱۲′ ‎−۵۳° ۵٫۷۸ ۰٫۵۵ ۳۶۲ B۸V
۱۴۲۰۴۹ ۷۷۹۹۰ ۱۵h ۵۵m ۳۲٫۴۲s ‏ ۳۸٫۹″ ۱۰′ ‎−۶۰° ۵٫۷۸ ۲٫۱۸ ۱۷۱ Amvar
ζ Nor ζ ۱۴۵۳۶۱ ۷۹۴۹۷ ۱۶h ۱۳m ۲۲٫۸۰s ‏ ۲۷٫۰″ ۳۲′ ‎−۵۵° ۵٫۷۸ ۱٫۵۳ ۲۳۱ F۲III
۱۴۱۱۹۴ ۷۷۵۴۱ ۱۵h ۴۹m ۵۷٫۵۲s ‏ ۴۴٫۶″ ۵۴′ ‎−۴۸° ۵٫۸۶ ۱٫۹۹ ۱۹۴ A۲IV
۱۴۷۲۲۵ ۸۰۲۱۲ ۱۶h ۲۲m ۲۹٫۰۷s ‏ ۴۳٫۳″ ۵۴′ ‎−۴۳° ۵٫۸۹ −۱٫۶۳ ۱۰۴۲ G۲Ib
۱۳۹۲۱۱ ۷۶۷۱۶ ۱۵h ۳۹m ۵۶٫۶۹s ‏ ۲۸٫۱″ ۵۴′ ‎−۵۹° ۵٫۹۵ ۳٫۵۰ ۱۰۱ F۶V
۱۴۱۵۴۴ ۷۷۶۷۸ ۱۵h ۵۱m ۳۱٫۵۲s ‏ ۳۸٫۶″ ۰۳′ ‎−۴۷° ۶٫۰۰ ۰٫۳۵ ۴۳۹ K۱IV
۱۳۹۸۷۱ ۷۶۹۳۵ ۱۵h ۴۲m ۳۷٫۲۳s ‏ ۲۲٫۲″ ۲۹′ ‎−۴۹° ۶٫۰۲ ۰٫۰۲ ۵۱۷ K۲III
۳۹ Nor ۳۹ ۱۴۵۳۸۴ ۷۹۴۹۰ ۱۶h ۱۳m ۱۶٫۹۷s ‏ ۱۶٫۲″ ۴۰′ ‎−۵۳° ۶٫۰۳ −۴٫۸۷ ۴۹۳۹ M۰III
۱۴۰۹۷۹ ۷۷۴۵۴ ۱۵h ۴۸m ۵۰٫۴۲s ‏ ۱۷٫۶″ ۲۶′ ‎−۵۲° ۶٫۰۵ −۰٫۸۲ ۷۷۳ K۲/K۳III
۱۴۸۲۱۸ ۸۰۷۸۸ ۱۶h ۲۹m ۴۵٫۲۲s ‏ ۲۲٫۷″ ۴۵′ ‎−۵۷° ۶٫۰۹ −۲٫۲۷ ۱۵۳۱ G۸Ib
۱۴۲۹۱۹ ۷۸۳۵۵ ۱۵h ۵۹m ۵۴٫۱۵s ‏ ۱۵٫۲″ ۰۱′ ‎−۵۴° ۶٫۱۰ −۱٫۸۸ ۱۲۸۹ B۵IV
۱۴۱۲۹۶ ۷۷۵۷۴ ۱۵h ۵۰m ۱۶٫۲۸s ‏ ۰۵٫۹″ ۲۴′ ‎−۴۵° ۶٫۱۱ ۲٫۸۵ ۱۴۷ F۰V
۱۴۳۱۰۱ ۷۸۴۶۹ ۱۶h ۰۱m ۰۶٫۵۱s ‏ ۴۰٫۱″ ۳۴′ ‎−۵۴° ۶٫۱۲ ۰٫۴۳ ۴۴۸ A۷III
۱۴۵۹۲۱ ۷۹۶۶۱ ۱۶h ۱۵m ۲۳٫۹۸s ‏ ۵۷٫۹″ ۵۳′ ‎−۴۲° ۶٫۱۴ ۱٫۷۶ ۲۴۵ K۲III
۱۴۴۱۸۳ ۷۸۹۸۹ ۱۶h ۰۷m ۲۴٫۰۹s ‏ ۲۷٫۴″ ۱۱′ ‎−۵۶° ۶٫۱۶ −۱٫۸۱ ۱۲۷۸ F۲II
۱۴۶۱۴۵ ۷۹۸۱۲ ۱۶h ۱۷m ۲۰٫۹۷s ‏ ۱۰٫۶″ ۰۵′ ‎−۵۳° ۶٫۳۰ ۱٫۸۵ ۲۵۳ A۷V
۱۴۲۵۲۹ ۷۸۱۱۷ ۱۵h ۵۷m ۰۳٫۹۵s ‏ ۴۲٫۹″ ۰۹′ ‎−۴۸° ۶٫۳۱ ۲٫۸۴ ۱۶۱ F۱IV
۱۴۷۶۱۴ ۸۰۴۲۱ ۱۶h ۲۴m ۵۴٫۱۴s ‏ ۵۸٫۱″ ۲۰′ ‎−۴۵° ۶٫۳۲ ۱٫۵۱ ۲۹۹ A۲/A۳V
۱۴۳۳۲۱ ۷۸۵۴۰ ۱۶h ۰۲m ۰۴٫۴۹s ‏ ۱۴٫۶″ ۰۷′ ‎−۵۱° ۶٫۳۸ −۰٫۳۵ ۷۲۳ B۵V
۱۴۳۵۴۸ ۷۸۷۱۰ ۱۶h ۰۴m ۰۶٫۲۰s ‏ ۳۴٫۲″ ۱۰′ ‎−۵۹° ۶٫۴۰ −۳٫۱۰ ۲۵۸۷ K۱II/III
۱۴۶۰۵۹ ۷۹۷۸۷ ۱۶h ۱۶m ۵۸٫۹۹s ‏ ۴۵٫۵″ ۴۱′ ‎−۵۳° ۶٫۴۰ ۲٫۱۱ ۲۳۶ G۵V
۱۴۰۲۷۴ ۷۷۱۳۸ ۱۵h ۴۴m ۵۹٫۶۱s ‏ ۰۷٫۵″ ۴۷′ ‎−۵۰° ۶٫۴۱ ۱٫۴۴ ۳۲۱ A۳V
۱۳۹۹۱۵ ۷۷۰۴۲ ۱۵h ۴۳m ۵۵٫۲۸s ‏ ۱۳٫۹″ ۱۷′ ‎−۶۰° ۶٫۴۶ −۱٫۶۲ ۱۳۴۷ G۰Ib
۱۴۳۶۵۸ ۷۸۷۳۱ ۱۶h ۰۴m ۲۱٫۳۲s ‏ ۳۷٫۲″ ۴۲′ ‎−۵۳° ۶٫۴۶ −۱٫۰۸ ۱۰۴۸ B۹II/IIIp..
HD ۱۴۲۴۱۵ ۱۴۲۴۱۵ ۷٫۳۴ G۱V یک سیاره دارد(b)
HD ۳۳۰۰۷۵ ۳۳۰۰۷۵ ۹٫۳۶ یک سیاره دارد (b)
R Nor Mira variable
S Nor متغیر دلتا قیفاووسی; member of the NGC ۶۰۸۷ خوشه ستاره‌ای

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]