فهرست ستاره‌های گونیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی گونیا است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
γ۲ Nor γ۲ ۱۴۶۶۸۶ ۸۰۰۰۰ ۱۶h ۱۹m ۵۰٫۵۷s −۵۰° ۰۹′۱۹٫۴ ۴٫۰۱ ۱٫۰۵ ۱۲۷ G۸III
ε Nor ε ۱۴۷۹۷۱ ۸۰۵۸۲ ۱۶h ۲۷m ۱۱٫۰۵s −۴۷° ۳۳′۱۷٫۰ ۴٫۴۶ −۰٫۹۸ ۴۰۰ B۴V ستاره دوتایی
ι۱ Nor ι۱ ۱۴۳۴۷۴ ۷۸۶۶۲ ۱۶h ۰۳m ۳۲٫۲۲s −۵۷° ۴۶′۲۹٫۵ ۴٫۶۳ ۱٫۴۶ ۱۴۰ A۷IV چندستاره
η Nor η ۱۴۳۵۴۶ ۷۸۶۳۹ ۱۶h ۰۳m ۱۲٫۸۶s −۴۹° ۱۳′۴۷٫۰ ۴٫۶۵ ۰٫۵۳ ۲۱۸ G۸III
δ Nor δ ۱۴۴۱۹۷ ۷۸۹۱۴ ۱۶h ۰۶m ۲۹٫۴۲s −۴۵° ۱۰′۲۳٫۸ ۴٫۷۳ ۱٫۸۴ ۱۲۳ Am
μ Nor μ ۱۴۹۰۳۸ ۸۱۱۲۲ ۱۶h ۳۴m ۰۵٫۰۲s −۴۴° ۰۲′۴۳٫۱ ۴٫۸۶ −۵٫۹۱ ۴۶۵۷ B۰Ia suspected متغیر آلفا ماکیانی
κ Nor κ ۱۴۵۳۹۷ ۷۹۵۰۹ ۱۶h ۱۳m ۲۸٫۷۳s −۵۴° ۳۷′۴۹٫۵ ۴٫۹۵ −۰٫۶۹ ۴۳۸ G۴III
γ۱ Nor γ۱ ۱۴۶۱۴۳ ۷۹۷۹۰ ۱۶h ۱۷m ۰۰٫۹۴s −۵۰° ۰۴′۰۵٫۲ ۴٫۹۷ −۳٫۲۵ ۱۴۳۶ F۹Ia
θ Nor θ ۱۴۵۸۴۲ ۷۹۶۵۳ ۱۶h ۱۵m ۱۵٫۳۵s −۴۷° ۲۲′۱۸٫۹ ۵٫۱۳ ۰٫۳۵ ۲۹۵ B۸V
۱۴۷۱۵۲ ۸۰۲۰۸ ۱۶h ۲۲m ۲۸٫۰۱s −۴۹° ۳۴′۲۰٫۲ ۵٫۳۲ −۰٫۸۴ ۵۵۶ B۶IV
۱۴۸۳۷۹ ۸۰۷۸۲ ۱۶h ۲۹m ۴۲٫۳۳s −۴۶° ۱۴′۳۵٫۶ ۵٫۳۵ −۲٫۴۷ ۱۱۹۴ B۱٫۵Iap
۱۳۹۱۲۹ ۷۶۶۱۸ ۱۵h ۳۸m ۴۹٫۵۰s −۵۲° ۲۲′۲۱٫۴ ۵٫۴۳ −۰٫۳۰ ۴۵۷ B۹V
λ Nor λ ۱۴۶۶۶۷ ۷۹۹۶۳ ۱۶h ۱۹m ۱۷٫۶۴s −۴۲° ۴۰′۲۶٫۲ ۵٫۴۴ −۰٫۳۴ ۴۶۸ A۳Vn
۱۴۶۰۰۳ ۷۹۷۵۴ ۱۶h ۱۶m ۴۳٫۲۷s −۵۳° ۴۸′۴۰٫۰ ۵٫۴۵ −۱٫۵۱ ۸۰۵ M۲IV
ι۲ Nor ι۲ ۱۴۴۴۸۰ ۷۹۱۵۳ ۱۶h ۰۹m ۱۸٫۵۶s −۵۷° ۵۶′۰۳٫۰ ۵٫۵۷ ۰٫۹۷ ۲۷۱ B۹V
۱۴۵۷۸۲ ۷۹۶۸۹ ۱۶h ۱۵m ۴۹٫۸۱s −۵۷° ۵۴′۴۴٫۰ ۵٫۶۱ ۰٫۳۴ ۳۷۰ A۵III
۱۴۷۹۷۷ ۸۰۶۷۵ ۱۶h ۲۸m ۱۵٫۱۸s −۵۸° ۳۵′۵۹٫۰ ۵٫۶۷ −۰٫۹۲ ۶۷۹ B۹III
۱۴۱۳۱۸ ۷۷۶۴۵ ۱۵h ۵۱m ۰۶٫۸۱s −۵۵° ۰۳′۱۹٫۹ ۵٫۷۴ −۴٫۵۱ ۳۶۶۳ B۲II
۱۴۶۶۹۰ ۸۰۰۵۴ ۱۶h ۲۰m ۲۵٫۲۳s −۵۵° ۰۸′۲۲٫۸ ۵٫۷۶ ۰٫۵۳ ۳۶۳ G۶III
۱۴۱۱۶۸ ۷۷۵۶۲ ۱۵h ۵۰m ۰۷٫۱۱s −۵۳° ۱۲′۳۴٫۸ ۵٫۷۸ ۰٫۵۵ ۳۶۲ B۸V
۱۴۲۰۴۹ ۷۷۹۹۰ ۱۵h ۵۵m ۳۲٫۴۲s −۶۰° ۱۰′۳۸٫۹ ۵٫۷۸ ۲٫۱۸ ۱۷۱ Amvar
ζ Nor ζ ۱۴۵۳۶۱ ۷۹۴۹۷ ۱۶h ۱۳m ۲۲٫۸۰s −۵۵° ۳۲′۲۷٫۰ ۵٫۷۸ ۱٫۵۳ ۲۳۱ F۲III
۱۴۱۱۹۴ ۷۷۵۴۱ ۱۵h ۴۹m ۵۷٫۵۲s −۴۸° ۵۴′۴۴٫۶ ۵٫۸۶ ۱٫۹۹ ۱۹۴ A۲IV
۱۴۷۲۲۵ ۸۰۲۱۲ ۱۶h ۲۲m ۲۹٫۰۷s −۴۳° ۵۴′۴۳٫۳ ۵٫۸۹ −۱٫۶۳ ۱۰۴۲ G۲Ib
۱۳۹۲۱۱ ۷۶۷۱۶ ۱۵h ۳۹m ۵۶٫۶۹s −۵۹° ۵۴′۲۸٫۱ ۵٫۹۵ ۳٫۵۰ ۱۰۱ F۶V
۱۴۱۵۴۴ ۷۷۶۷۸ ۱۵h ۵۱m ۳۱٫۵۲s −۴۷° ۰۳′۳۸٫۶ ۶٫۰۰ ۰٫۳۵ ۴۳۹ K۱IV
۱۳۹۸۷۱ ۷۶۹۳۵ ۱۵h ۴۲m ۳۷٫۲۳s −۴۹° ۲۹′۲۲٫۲ ۶٫۰۲ ۰٫۰۲ ۵۱۷ K۲III
۳۹ Nor ۳۹ ۱۴۵۳۸۴ ۷۹۴۹۰ ۱۶h ۱۳m ۱۶٫۹۷s −۵۳° ۴۰′۱۶٫۲ ۶٫۰۳ −۴٫۸۷ ۴۹۳۹ M۰III
۱۴۰۹۷۹ ۷۷۴۵۴ ۱۵h ۴۸m ۵۰٫۴۲s −۵۲° ۲۶′۱۷٫۶ ۶٫۰۵ −۰٫۸۲ ۷۷۳ K۲/K۳III
۱۴۸۲۱۸ ۸۰۷۸۸ ۱۶h ۲۹m ۴۵٫۲۲s −۵۷° ۴۵′۲۲٫۷ ۶٫۰۹ −۲٫۲۷ ۱۵۳۱ G۸Ib
۱۴۲۹۱۹ ۷۸۳۵۵ ۱۵h ۵۹m ۵۴٫۱۵s −۵۴° ۰۱′۱۵٫۲ ۶٫۱۰ −۱٫۸۸ ۱۲۸۹ B۵IV
۱۴۱۲۹۶ ۷۷۵۷۴ ۱۵h ۵۰m ۱۶٫۲۸s −۴۵° ۲۴′۰۵٫۹ ۶٫۱۱ ۲٫۸۵ ۱۴۷ F۰V
۱۴۳۱۰۱ ۷۸۴۶۹ ۱۶h ۰۱m ۰۶٫۵۱s −۵۴° ۳۴′۴۰٫۱ ۶٫۱۲ ۰٫۴۳ ۴۴۸ A۷III
۱۴۵۹۲۱ ۷۹۶۶۱ ۱۶h ۱۵m ۲۳٫۹۸s −۴۲° ۵۳′۵۷٫۹ ۶٫۱۴ ۱٫۷۶ ۲۴۵ K۲III
۱۴۴۱۸۳ ۷۸۹۸۹ ۱۶h ۰۷m ۲۴٫۰۹s −۵۶° ۱۱′۲۷٫۴ ۶٫۱۶ −۱٫۸۱ ۱۲۷۸ F۲II
۱۴۶۱۴۵ ۷۹۸۱۲ ۱۶h ۱۷m ۲۰٫۹۷s −۵۳° ۰۵′۱۰٫۶ ۶٫۳۰ ۱٫۸۵ ۲۵۳ A۷V
۱۴۲۵۲۹ ۷۸۱۱۷ ۱۵h ۵۷m ۰۳٫۹۵s −۴۸° ۰۹′۴۲٫۹ ۶٫۳۱ ۲٫۸۴ ۱۶۱ F۱IV
۱۴۷۶۱۴ ۸۰۴۲۱ ۱۶h ۲۴m ۵۴٫۱۴s −۴۵° ۲۰′۵۸٫۱ ۶٫۳۲ ۱٫۵۱ ۲۹۹ A۲/A۳V
۱۴۳۳۲۱ ۷۸۵۴۰ ۱۶h ۰۲m ۰۴٫۴۹s −۵۱° ۰۷′۱۴٫۶ ۶٫۳۸ −۰٫۳۵ ۷۲۳ B۵V
۱۴۳۵۴۸ ۷۸۷۱۰ ۱۶h ۰۴m ۰۶٫۲۰s −۵۹° ۱۰′۳۴٫۲ ۶٫۴۰ −۳٫۱۰ ۲۵۸۷ K۱II/III
۱۴۶۰۵۹ ۷۹۷۸۷ ۱۶h ۱۶m ۵۸٫۹۹s −۵۳° ۴۱′۴۵٫۵ ۶٫۴۰ ۲٫۱۱ ۲۳۶ G۵V
۱۴۰۲۷۴ ۷۷۱۳۸ ۱۵h ۴۴m ۵۹٫۶۱s −۵۰° ۴۷′۰۷٫۵ ۶٫۴۱ ۱٫۴۴ ۳۲۱ A۳V
۱۳۹۹۱۵ ۷۷۰۴۲ ۱۵h ۴۳m ۵۵٫۲۸s −۶۰° ۱۷′۱۳٫۹ ۶٫۴۶ −۱٫۶۲ ۱۳۴۷ G۰Ib
۱۴۳۶۵۸ ۷۸۷۳۱ ۱۶h ۰۴m ۲۱٫۳۲s −۵۳° ۴۲′۳۷٫۲ ۶٫۴۶ −۱٫۰۸ ۱۰۴۸ B۹II/IIIp..
HD ۱۴۲۴۱۵ ۱۴۲۴۱۵ ۷٫۳۴ G۱V یک سیاره دارد(b)
HD ۳۳۰۰۷۵ ۳۳۰۰۷۵ ۹٫۳۶ یک سیاره دارد (b)
R Nor Mira variable
S Nor متغیر دلتا قیفاووسی; member of the NGC ۶۰۸۷ خوشه ستاره‌ای

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]