فهرست ستاره‌های هندی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی هندی است.

نام نامگذاری مکان قدر فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
B F HD HIP RA میل vis. abs.
α Ind α ۱۹۶۱۷۱ ۱۰۱۷۷۲ ۲۰h ۳۷m ۳۳٫۹۹s ‏ ۳۰٫۰″ ۱۷′ ‎−۴۷° ۳٫۱۱ ۰٫۶۵ ۱۰۱ K۰III فارسی، النایر
β Ind β ۱۹۸۷۰۰ ۱۰۳۲۲۷ ۲۰h ۵۴m ۴۸٫۵۸s ‏ ۱۴٫۷″ ۲۷′ ‎−۵۸° ۳٫۶۷ −۲٫۶۶ ۶۰۳ K۰III
θ Ind θ ۲۰۲۷۳۰ ۱۰۵۳۱۹ ۲۱h ۱۹m ۵۱٫۸۸s ‏ ۵۷٫۴″ ۲۶′ ‎−۵۳° ۴٫۳۹ ۲٫۰۲ ۹۷ A۵V
δ Ind δ ۲۰۸۴۵۰ ۱۰۸۴۳۱ ۲۱h ۵۷m ۵۵٫۰۳s ‏ ۳۳٫۲″ ۵۹′ ‎−۵۴° ۴٫۴۰ ۰٫۶۳ ۱۸۵ F۰IV
η Ind η ۱۹۷۱۵۷ ۱۰۲۳۳۳ ۲۰h ۴۴m ۰۲٫۱۹s ‏ ۱۵٫۰″ ۵۵′ ‎−۵۱° ۴٫۵۱ ۲٫۵۹ ۷۹ A۶:var
ε Ind ε ۲۰۹۱۰۰ ۱۰۸۸۷۰ ۲۲h ۰۳m ۱۷٫۴۴s ‏ ۴۷٫۳″ ۴۶′ ‎−۵۶° ۴٫۶۹ ۶٫۸۹ ۱۲ K۵V [۱۷ ستاره نزدیک به زمین یک سیستم دوتایی با یک کوتوله قهوه‌ای
ζ Ind ζ ۱۹۸۰۴۸ ۱۰۲۷۹۰ ۲۰h ۴۹m ۲۸٫۹۳s ‏ ۳۶٫۸″ ۱۳′ ‎−۴۶° ۴٫۹۰ −۰٫۵۷ ۴۰۴ K۵III
ι Ind ι ۱۹۸۳۰۸ ۱۰۲۹۵۰ ۲۰h ۵۱m ۳۰٫۰۵s ‏ ۲۹٫۴″ ۳۶′ ‎−۵۱° ۵٫۰۶ −۱٫۱۴ ۵۶۷ K۱II/III
μ Ind μ ۲۰۰۳۶۵ ۱۰۴۰۸۵ ۲۱h ۰۵m ۱۴٫۲۳s ‏ ۳۷٫۰″ ۴۳′ ‎−۵۴° ۵٫۱۷ ۰٫۰۲ ۳۴۹ K۲III
ν Ind ν ۲۱۱۹۹۸ ۱۱۰۶۱۸ ۲۲h ۲۴m ۳۴٫۳۹s ‏ ۱۳٫۶″ ۱۵′ ‎−۷۲° ۵٫۲۸ ۲٫۹۸ ۹۴ A۳V: + F۹V
ο Ind ο ۲۰۷۲۴۱ ۱۰۷۸۳۵ ۲۱h ۵۰m ۴۷٫۲۳s ‏ ۴۵٫۹″ ۳۷′ ‎−۶۹° ۵٫۵۲ −۰٫۶۵ ۵۵۸ M۰III
۲۱۷۸۳۱ ۱۱۳۹۶۹ ۲۳h ۰۴m ۵۲٫۱۵s ‏ ۱۳٫۴″ ۴۹′ ‎−۶۸° ۵٫۵۳ ۱٫۸۲ ۱۸۰ F۴III
۲۱۲۷۲۸ ۱۱۰۹۳۵ ۲۲h ۲۸m ۳۷٫۴۴s ‏ ۲۰٫۰″ ۲۹′ ‎−۶۷° ۵٫۵۶ ۲٫۳۶ ۱۴۲ A۳V
۲۰۷۲۲۹ ۱۰۷۷۷۳ ۲۱h ۵۰m ۰۰٫۱۳s ‏ ۴۴٫۸″ ۴۲′ ‎−۶۴° ۵٫۶۲ ۰٫۵۷ ۳۳۴ K۱III
κ Ind κ ۲۰۹۵۲۹ ۱۰۹۰۸۱ ۲۲h ۰۵m ۵۰٫۹۵s ‏ ۰۹٫۴″ ۳۸′ ‎−۵۹° ۵٫۶۲ −۰٫۳۷ ۵۱۴ K۴III
۲۰۲۱۰۳ ۱۰۴۹۷۸ ۲۱h ۱۵m ۴۵٫۸۴s ‏ ۴۷٫۰″ ۱۵′ ‎−۵۳° ۵٫۷۳ ۰٫۳۰ ۳۹۷ A۶IV
۱۹۹۶۲۳ ۱۰۳۶۷۳ ۲۱h ۰۰m ۲۱٫۵۶s ‏ ۵۶٫۳″ ۱۵′ ‎−۵۱° ۵٫۷۶ ۳٫۴۸ ۹۳ F۵IV-V
۲۱۲۲۱۱ ۱۱۰۶۶۸ ۲۲h ۲۵m ۱۰٫۳۹s ‏ ۵۳٫۳″ ۲۵′ ‎−۷۰° ۵٫۷۸ ۲٫۲۶ ۱۶۵ F۳III
۲۰۷۹۶۴ ۱۰۸۱۹۵ ۲۱h ۵۵m ۱۱٫۳۴s ‏ ۱۱٫۰″ ۵۳′ ‎−۶۱° ۵٫۹۲ ۲٫۵۸ ۱۵۲ F۱III
۲۰۶۳۹۹ ۱۰۷۴۲۳ ۲۱h ۴۵m ۲۸٫۸۱s ‏ ۳۱٫۸″ ۰۰′ ‎−۷۱° ۶٫۰۲ −۰٫۷۶ ۷۴۱ B۸IV
۲۰۸۷۹۶ ۱۰۸۶۲۶ ۲۲h ۰۰m ۲۴٫۲۲s ‏ ۰۰٫۴″ ۵۳′ ‎−۵۵° ۶٫۰۲ −۰٫۴۰ ۶۲۷ B۹IV/V
ρ Ind ρ ۲۱۶۴۳۷ ۱۱۳۱۳۷ ۲۲h ۵۴m ۳۹٫۵۶s ‏ ۲۶٫۰″ ۰۴′ ‎−۷۰° ۶٫۰۴ ۳٫۹۲ ۸۶ G۴IV-V یک سیاره دارد
γ Ind γ ۲۰۳۷۶۰ ۱۰۵۸۴۱ ۲۱h ۲۶m ۱۵٫۴۴s ‏ ۳۸٫۰″ ۳۹′ ‎−۵۴° ۶٫۱۰ ۲٫۰۸ ۲۰۸ F۱III
κ Ind κ ۲۰۸۴۹۶ ۱۰۸۴۷۸ ۲۱h ۵۸m ۳۰٫۰۷s ‏ ۴۴٫۰″ ۰۰′ ‎−۵۹° ۶٫۱۳ ۲٫۰۲ ۲۱۷ F۳V
۲۰۲۸۷۴ ۱۰۵۳۳۴ ۲۱h ۲۰m ۰۹٫۴۸s ‏ ۱۸٫۸″ ۰۱′ ‎−۴۵° ۶٫۱۵ −۲٫۶۳ ۱۸۶۳ C۵II
۲۱۹۶۴۴ ۱۱۵۰۶۲ ۲۳h ۱۸m ۱۹٫۹۹s ‏ ۱۶٫۴″ ۲۸′ ‎−۶۷° ۶٫۱۵ −۰٫۲۷ ۶۲۸ K۲/K۳III
π Ind π ۲۰۸۱۴۹ ۱۰۸۲۸۱ ۲۱h ۵۶m ۱۴٫۰۴s ‏ ۵۸٫۶″ ۵۳′ ‎−۵۷° ۶٫۱۷ ۰٫۰۶ ۵۴۳ A۳m...
۲۱۸۲۸۸ ۱۱۴۲۶۸ ۲۳h ۰۸m ۳۵٫۵۵s ‏ ۱۰٫۰″ ۳۵′ ‎−۷۳° ۶٫۱۸ −۰٫۱۷ ۶۰۷ K۳III
۲۰۵۸۷۷ ۱۰۶۹۷۸ ۲۱h ۳۹m ۵۹٫۷۴s ‏ ۳۲٫۵″ ۲۱′ ‎−۵۲° ۶٫۲۰ −۰٫۲۳ ۶۳۱ F۷III
۲۰۵۴۱۷ ۱۰۶۸۱۸ ۲۱h ۳۸m ۰۲٫۸۰s ‏ ۲۶٫۹″ ۴۹′ ‎−۶۴° ۶٫۲۲ −۰٫۰۷ ۵۹۱ A۰/A۱IV
۱۹۸۷۶۶ ۱۰۳۲۰۶ ۲۰h ۵۴m ۳۵٫۱۰s ‏ ۳۸٫۳″ ۴۳′ ‎−۵۰° ۶٫۲۳ −۲٫۱۶ ۱۵۵۲ B۵IV
۱۹۹۶۴۲ ۱۰۳۶۹۳ ۲۱h ۰۰m ۴۳٫۴۱s ‏ ۲۰٫۵″ ۴۴′ ‎−۵۳° ۶٫۲۶ −۰٫۷۰ ۸۰۵ K۵/M۰III
۲۰۳۵۴۸ ۱۰۵۶۸۵ ۲۱h ۲۴m ۲۰٫۸۰s ‏ ۵۲٫۸″ ۳۶′ ‎−۴۶° ۶٫۳۰ ۱٫۳۸ ۳۱۴ A۵m...
۲۰۵۹۳۵ ۱۰۷۰۳۰ ۲۱h ۴۰m ۳۳٫۶۹s ‏ ۱۶٫۸″ ۴۴′ ‎−۵۵° ۶٫۳۳ −۰٫۳۱ ۶۹۴ K۰III-IV
۲۱۵۷۲۹ ۱۱۲۶۹۴ ۲۲h ۴۹m ۱۷٫۴۵s ‏ ۵۳٫۰″ ۲۰′ ‎−۷۰° ۶٫۳۵ ۱٫۳۵ ۳۲۷ A۲V
۲۰۴۲۲۸ ۱۰۶۰۶۵ ۲۱h ۲۹m ۰۰٫۰۸s ‏ ۲۱٫۱″ ۴۲′ ‎−۵۳° ۶٫۳۹ ۱٫۱۷ ۳۶۱ K۲IIICN...
۲۰۳۰۱۰ ۱۰۵۴۲۵ ۲۱h ۲۱m ۱۶٫۶۰s ‏ ۱۶٫۳″ ۵۶′ ‎−۴۹° ۶٫۴۰ ۱٫۱۶ ۳۶۴ K۳III
۲۰۴۸۷۳ ۱۰۶۴۱۹ ۲۱h ۳۳m ۱۷٫۶۲s ‏ ۱۵٫۹″ ۴۴′ ‎−۵۲° ۶٫۴۳ −۰٫۷۱ ۸۷۲ K۴III
۲۰۰۸۸۷ ۱۰۴۲۹۶ ۲۱h ۰۷m ۴۴٫۵۰s ‏ ۴۶٫۰″ ۲۲′ ‎−۴۵° ۶٫۴۵ ۱٫۵۷ ۳۰۸ A۹V
۲۰۶۶۹۰ ۱۰۷۴۰۹ ۲۱h ۴۵m ۱۸٫۶۷s ‏ ۵۶٫۰″ ۲۹′ ‎−۴۹° ۶٫۴۶ ۰٫۹۳ ۴۱۷ K۱III
۲۱۸۴۹۷ ۱۱۴۳۶۷ ۲۳h ۰۹m ۴۴٫۷۳s ‏ ۳۴٫۲″ ۵۲′ ‎−۶۷° ۶٫۴۷ ۲٫۸۶ ۱۷۲ F۳IV
۲۱۸۵۵۸ ۱۱۴۴۰۸ ۲۳h ۱۰m ۱۱٫۹۹s ‏ ۲۷٫۸″ ۵۱′ ‎−۶۶° ۶٫۴۷ ۲٫۵۰ ۲۰۳ K۰IV
۲۰۶۴۲۹ ۱۰۷۲۹۹ ۲۱h ۴۳m ۵۹٫۱۶s ‏ ۳۰٫۴″ ۱۹′ ‎−۵۷° ۶٫۴۹ ۳٫۳۰ ۱۴۱ F۷IV/V
۲۰۸۱۸۴ ۱۰۸۲۶۸ ۲۱h ۵۶m ۰۳٫۴۲s ‏ ۴۹٫۲″ ۲۷′ ‎−۵۲° ۶٫۵۰ ۰٫۰۹ ۶۲۳ G۶III

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of stars in Indus». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۸ مه ۲۰۰۸.