فهرست ستاره‌های مارافسای

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی مارافسای است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Oph α 55 159561 86032 17h 34m 56.00s +12° 33′38.1 2.08 1.30 47 A5III Ras Alhague, Rasalhague
η Oph η 35 155125 84012 17h 10m 22.66s −15° 43′30.5 2.43 0.37 84 A2.5Va Sabik
ζ Oph ζ 13 149757 81377 16h 37m 09.53s −10° 34′01.7 2.54 −3.20 458 O9.5V Fieht, Han
δ Oph δ 1 146051 79593 16h 14m 20.77s −03° 41′38.3 2.73 −0.86 170 M1III Yed Prior, Yad, Jed Prior
β Oph β 60 161096 86742 17h 43m 28.38s +04° 34′00.9 2.76 0.76 82 K2III Cebalrai, Celbalrai, Celb-al-Rai, Kelb Alrai, Cheleb
κ Oph κ 27 153210 83000 16h 57m 40.27s +09° 22′30.2 3.19 1.09 86 K2IIIvar Helkath
ε Oph ε 2 146791 79882 16h 18m 19.24s −04° 41′33.4 3.23 0.64 107 G8III Yed Posterior, Yad, Jed Posterior
θ Oph θ 42 157056 84970 17h 22m 00.58s −24° 59′58.2 3.27 −2.92 563 B2IV Imad, Emad, Kaki
ν Oph ν 64 163917 88048 17h 59m 01.60s −09° 46′24.1 3.32 −0.03 153 K0III Sinistra
72 Oph 72 165777 88771 18h 07m 21.02s +09° 33′49.2 3.71 1.69 83 A4IVs Phorbaceus
γ Oph γ 62 161868 87108 17h 47m 53.57s +02° 42′26.9 3.75 1.43 95 A0V Al Durajah
λ Oph λ 10 148857 80883 16h 30m 54.84s +01° 59′02.8 3.82 0.28 166 A2V Marfik, Marfic, Marsic
67 Oph 67 164353 88192 18h 00m 38.72s +02° 55′53.7 3.93 −4.26 1417 B5Ib Fellah
70 Oph p 70 165341 88601 18h 05m 27.21s +02° 30′08.8 4.03 5.50 17 K0V SB nearby
44 Oph b 44 157792 85340 17h 26m 22.22s −24° 10′30.1 4.16 2.11 84 A3IV:m
χ Oph χ 7 148184 80569 16h 27m 01.44s −18° 27′22.3 4.22 −1.66 489 B2Vne
45 Oph d 45 157919 85423 17h 27m 21.26s −29° 52′00.1 4.28 1.61 111 F3III
φ Oph φ 8 148786 80894 16h 31m 08.39s −16° 36′45.5 4.29 0.25 210 G8/K0III
36 Oph A 36 155885 84405 17h 15m 21.29s −26° 36′00.2 4.33 5.44 20 K2:III: nearby سه ستاره
σ Oph σ 49 157999 85355 17h 26m 30.88s +04° 08′25.2 4.34 −3.44 1173 K3IIvar
ι Oph ι 25 152614 82673 16h 54m 00.50s +10° 09′55.6 4.39 0.11 234 B8V
ξ Oph ξ 40 156897 84893 17h 21m 00.21s −21° 06′44.8 4.39 3.19 57 F2/F3V
68 Oph 68 164577 88290 18h 01m 45.19s +01° 18′18.4 4.42 −0.13 265 A2Vn
ω Oph ω 9 148898 80975 16h 32m 08.19s −21° 27′59.3 4.45 0.80 175 Ap
ψ Oph ψ 4 147700 80343 16h 24m 06.20s −20° 02′14.0 4.48 0.79 178 K0III
47 Oph 47 157950 85365 17h 26m 37.94s −05° 05′11.4 4.53 2.14 98 F3V
ρ Oph ρ 5 147933 80473 16h 25m 35.12s −23° 26′49.6 4.57 −0.84 394 B2V
μ Oph μ 57 159975 86284 17h 37m 50.72s −08° 07′07.4 4.58 −1.55 549 B8II-IIIMNp
υ Oph υ 3 148367 80628 16h 27m 48.23s −08° 22′18.1 4.62 1.75 122 A3m
20 Oph 20 151769 82369 16h 49m 49.97s −10° 46′58.1 4.64 1.80 121 F7IV
71 Oph 71 165760 88765 18h 07m 18.35s +08° 44′01.7 4.64 0.33 238 G8III-IV
41 Oph 41 156266 84514 17h 16m 36.71s −00° 26′42.5 4.72 0.60 218 K2III
τ Oph τ 69 164764 88404 18h 03m 04.91s −08° 10′48.9 4.77 1.19 170 F5V+...
51 Oph c 51 158643 85755 17h 31m 24.95s −23° 57′45.3 4.78 −0.80 426 A0V
66 Oph 66 164284 88149 18h 00m 15.80s +04° 22′07.1 4.79 −1.79 676 B2Ve
30 Oph 30 153687 83262 17h 01m 03.63s −04° 13′20.8 4.82 −0.63 402 K4III
74 Oph 74 168656 89918 18h 20m 52.06s +03° 22′37.7 4.85 0.27 269 G8III
58 Oph 58 160915 86736 17h 43m 25.85s −21° 40′59.1 4.86 3.64 57 F6/F7V
24 Sco 24 150416 81724 16h 41m 34.40s −17° 44′31.8 4.91 −0.48 391 G8II/III
HD 156681 e 156681 84671 17h 18m 36.99s +10° 51′53.0 5.03 −1.60 691 K4II-III
36 Oph A 36 155886 17h 15m 20.80s −26° 36′05.0 5.07 component of the 36 Oph system
ο Oph ο 39 156349 84626 17h 18m 00.72s −24° 17′12.8 5.14 −0.09 363 K:...
23 Oph 23 152601 82730 16h 54m 35.71s −06° 09′14.1 5.23 0.82 248 K2III
148349 80620 16h 27m 43.46s −07° 35′51.2 5.24 −0.72 507 M2 comp
τ Oph τ 69 164765 18h 03m 04.90s −08° 10′50.0 5.24
43 Oph 43 157236 85084 17h 23m 21.59s −28° 08′33.9 5.30 −1.02 599 K4/K5III
158614 85667 17h 30m 23.87s −01° 03′45.0 5.31 4.23 54 G8IV-V
37 Oph 37 155644 84177 17h 12m 27.81s +10° 35′06.8 5.32 −1.56 776 M2III
171802 91217 18h 36m 27.84s +09° 07′22.1 5.38 2.43 127 F5III
148513 80693 16h 28m 33.98s +00° 39′54.6 5.41 −0.15 422 K4IIIp
158352 85537 17h 28m 49.69s +00° 19′50.1 5.41 1.41 206 A8V
168387 89772 18h 19m 09.56s +07° 15′35.1 5.41 2.15 147 K2III
155078 83962 17h 09m 47.92s −10° 31′22.9 5.43 2.40 132 F5IV
171834 91237 18h 36m 39.09s +06° 40′19.8 5.43 2.92 103 F3V
163532 87847 17h 56m 47.75s −04° 04′54.5 5.44 −0.14 426 G9III
166460 89065 18h 10m 40.29s +03° 19′27.4 5.50 −0.01 412 K2III
21 Oph 21 152127 82480 16h 51m 24.94s +01° 12′57.5 5.51 0.39 345 A2Vs
150453 81754 16h 41m 53.67s −19° 55′28.1 5.55 2.41 139 F3V
24 Oph 24 152849 82925 16h 56m 48.04s −23° 09′01.2 5.57 0.34 363 A0V
158837 85749 17h 31m 21.35s +02° 43′28.1 5.57 0.28 373 G8III
159170 85922 17h 33m 29.87s −05° 44′40.5 5.61 2.19 158 A5V
154445 83635 17h 05m 32.26s −00° 53′31.4 5.63 −1.22 765 B1V
169689 90313 18h 25m 38.80s +08° 01′55.3 5.64 −1.33 807 G8III-IV+..
148604 80793 16h 29m 46.90s −14° 33′03.2 5.66 1.09 268 G5III/IV
166285 89000 18h 09m 54.01s +03° 07′13.1 5.67 2.31 153 F5V
73 Oph 73 166233 88964 18h 09m 33.86s +03° 59′35.8 5.71 2.17 166 F2V
14 Oph 14 150557 81734 16h 41m 42.54s +01° 10′52.0 5.74 2.21 165 F2.7III-IV
26 Oph 26 153363 83196 17h 00m 09.48s −24° 59′20.2 5.74 3.13 108 F3V
12 Oph 12 149661 81300 16h 36m 21.18s −02° 19′25.8 5.77 5.82 32 K2V V2133 Oph; BY Dra variable
157617 85139 17h 23m 57.61s +08° 51′09.3 5.77 −1.82 1076 K1III
162917 87558 17h 53m 14.26s +06° 06′04.5 5.77 3.29 102 F4IV-V
53 Oph f 53 159480 85998 17h 34m 36.69s +09° 35′12.2 5.80 0.70 342 A2V
157527 85207 17h 24m 42.04s −21° 26′29.1 5.82 0.99 302 K0III
163472 87812 17h 56m 18.40s +00° 40′13.3 5.82 −1.21 830 B2IV-V
152311 82621 16h 53m 25.26s −20° 24′55.8 5.86 3.63 91 G5IV
164064 88101 17h 59m 36.76s −04° 49′15.3 5.86 −0.29 553 K5III
153336 83176 16h 59m 57.70s −25° 05′31.8 5.88 0.03 482 M1/M2III
U Oph 38 156247 84500 17h 16m 31.72s +01° 12′38.1 5.89 −0.46 606 B5Vnn
162774 87491 17h 52m 35.46s +01° 18′18.2 5.91 0.75 351 K5III
ρ Oph ρ 5 147934 16h 25m 35.10s −23° 26′46.0 5.92
163624 87875 17h 57m 04.30s +00° 04′00.1 5.95 1.05 312 A3V
160781 86575 17h 41m 32.32s +06° 18′47.4 5.97 −1.93 1240 G7III
154779 83854 17h 08m 14.85s −17° 36′32.3 5.98 0.53 401 K0III
155970 84402 17h 15m 20.30s −14° 35′02.9 5.98 1.11 307 K1III
157955 85442 17h 27m 37.56s −29° 43′28.2 5.98 −0.34 599 B9.5IV
169111 90052 18h 22m 35.31s +12° 01′46.7 5.99 0.16 479 A2V
154417 83601 17h 05m 16.83s +00° 42′12.1 6.00 4.45 66 F9V
157978 85333 17h 26m 19.01s +07° 35′44.4 6.01 −1.01 825 A0...
16 Oph 16 151133 82037 16h 45m 29.68s +01° 01′12.5 6.02 0.20 477 B9.5III
151527 82259 16h 48m 26.99s −14° 54′33.8 6.03 0.35 447 A0IV/V
156717 84792 17h 19m 53.35s −17° 45′23.3 6.03 0.74 373 A0V
149911 81440 16h 38m 01.56s −06° 32′16.8 6.05 0.54 412 A0pe...
158704 85783 17h 31m 44.38s −26° 16′10.8 6.05 0.42 436 B9II/III
148287 80558 16h 26m 50.06s +02° 20′52.7 6.06 0.28 466 G8III
154895 83853 17h 08m 13.66s −01° 04′45.8 6.06 1.46 272 A3V
150366 81728 16h 41m 36.21s −24° 28′04.6 6.07 1.54 262 A7III
19 Oph 19 151431 82162 16h 47m 09.76s +02° 03′52.4 6.07 0.17 492 A3V
170137 90487 18h 27m 50.32s +03° 44′54.9 6.07 −2.05 1370 K3III
156227 84524 17h 16m 42.75s −06° 14′41.8 6.08 0.60 407 K0
160471 86476 17h 40m 11.95s −02° 09′08.2 6.08 −0.03 544 K2.5Ib
167654 89527 18h 16m 05.58s +02° 22′39.3 6.10 −0.58 706 M4III
155401 84175 17h 12m 25.07s −27° 45′43.2 6.12 0.00 546 B9Vn...
160365 86373 17h 38m 57.87s +13° 19′45.0 6.12 1.26 305 F6III
V986 Oph 165174 88522 18h 04m 37.36s +01° 55′08.4 6.14 B0IIIn
153021 82979 16h 57m 26.00s −10° 57′47.4 6.15 1.72 251 G8III-IV
61 Oph 61 161270 86831 17h 44m 34.09s +02° 34′45.9 6.16 0.41 460 A1IV-V
156208 84479 17h 16m 14.25s +02° 11′10.5 6.17 −0.11 588 A2V
157588 85242 17h 25m 06.23s −24° 14′37.4 6.17 0.60 424 K0III
146514 79781 16h 16m 55.28s −03° 57′12.1 6.18 2.79 155 A9Vn
151676 82339 16h 49m 27.67s −15° 40′04.8 6.18 1.83 242 A3V
Y Oph 162714 87495 17h 52m 38.70s −06° 08′36.8 6.18 −3.54 2860 G3Ibv SB
160042 86352 17h 38m 44.87s −21° 54′45.4 6.19 1.11 337 G6III/IV
162468 87335 17h 50m 43.61s +11° 56′47.9 6.19 0.22 509 K1III-IV
161941 87150 17h 48m 20.23s +03° 48′15.1 6.22 −3.18 2470 B9.5V
147550 80227 16h 22m 38.91s −02° 04′47.5 6.24 0.76 407 B9V
163151 87655 17h 54m 14.21s +11° 07′51.4 6.24 2.08 221 F5Vn
150259 81632 16h 40m 34.51s −20° 24′31.4 6.25 0.68 424 K0III
150451 81687 16h 41m 11.53s −01° 00′01.0 6.25 2.88 154 A7III
152569 82693 16h 54m 10.60s −01° 36′43.6 6.25 1.93 238 F0V
160315 86391 17h 39m 08.48s +02° 01′41.2 6.25 0.88 387 F4IV...
145788 79463 16h 12m 56.60s −04° 13′14.7 6.26 0.10 557 A1V
154481 83740 17h 06m 53.23s −26° 30′46.8 6.26 −1.73 1294 B8/B9II
172424 91523 18h 39m 51.60s +07° 21′31.4 6.26 0.38 488 G8III
152909 82951 16h 57m 03.99s −19° 32′23.4 6.27 −0.33 682 B7/8III
29 Oph 29 153727 83331 17h 01m 51.27s −18° 53′07.8 6.28 0.58 450 K1III
156462 84649 17h 18m 19.27s −16° 18′42.8 6.28 −0.68 805 M0/M1III
157347 85042 17h 22m 51.26s −02° 23′16.5 6.28 4.83 63 G5IV
163641 87866 17h 56m 55.96s +06° 29′15.8 6.28 −0.32 681 B9III
154204 83567 17h 04m 45.33s −20° 29′40.7 6.29 0.86 397 B7IV/V
154418 83684 17h 06m 11.81s −21° 33′51.8 6.29 1.33 321 A1m...
168199 89677 18h 18m 02.94s +13° 46′37.4 6.29 −1.38 1113 B5V
161056 86768 17h 43m 47.02s −07° 04′46.5 6.30 −1.85 1393 B1.5V
156826 84801 17h 19m 59.53s −05° 55′01.3 6.31 2.67 174 G9V
151900 82405 16h 50m 22.25s −02° 39′15.3 6.32 2.43 195 F1III-IV
150177 81580 16h 39m 39.12s −09° 33′15.2 6.33 3.14 142 F3V
152781 82861 16h 56m 01.79s −16° 48′22.8 6.33 3.30 132 K0/K1III/IV
153914 83342 17h 01m 58.96s +08° 27′02.4 6.33 1.00 379 A4V
156026 84478 17h 16m 13.68s −26° 32′36.3 6.33 7.45 19 K5V
162596 87428 17h 51m 59.45s −01° 14′12.5 6.33 0.66 445 K0
163772 87910 17h 57m 26.99s +11° 02′40.4 6.33 1.19 348 A1V
154660 83738 17h 06m 52.94s −01° 39′22.0 6.34 1.62 286 A9V
155500 84113 17h 11m 45.22s +07° 53′41.0 6.34 0.89 402 K0III
157546 85195 17h 24m 37.03s −18° 26′44.7 6.34 −0.30 695 B8V
166095 88862 18h 08m 33.74s +14° 17′05.0 6.34 0.28 532 A5m
144362 78849 16h 05m 44.53s −06° 17′28.1 6.35 1.89 254 F2IV
148390 80610 16h 27m 32.27s +02° 52′14.4 6.35 0.23 547 K5
154962 83906 17h 08m 54.55s −03° 52′57.4 6.35 3.61 115 G8IV-V
156992 84947 17h 21m 41.58s −24° 54′21.6 6.36 −0.11 643 K3III
158463 85622 17h 29m 47.37s −05° 55′09.6 6.36 2.07 235 K0III
164258 88148 18h 00m 15.66s +00° 37′46.2 6.36 0.94 395 A3spe...
164432 88213 18h 00m 52.86s +06° 16′05.9 6.36 −1.96 1502 B2IV
158170 85474 17h 28m 02.39s −08° 12′29.0 6.37 1.57 297 F5IV
154610 83677 17h 06m 09.64s +09° 44′01.9 6.38 0.04 604 K5
154619 83688 17h 06m 13.03s +10° 27′13.9 6.38 1.04 381 G8III-IV
144390 78870 16h 05m 59.83s −06° 08′23.1 6.39 1.25 347 K0
150493 81691 16h 41m 16.74s +01° 14′43.7 6.40 −0.46 767 K0
160839 86725 17h 43m 17.71s −27° 53′02.3 6.40 −3.37 2937 F0III/IV
157864 85391 17h 26m 55.30s −25° 56′36.2 6.42 0.86 423 B9.5/A0V
158228 85450 17h 27m 44.07s +08° 26′31.7 6.42 −0.59 823 M4III
159082 85826 17h 32m 14.88s +11° 55′48.0 6.42 0.51 495 B9.5V
171247 90971 18h 33m 23.30s +08° 16′05.8 6.42 −2.01 1583 B8IIIp SiSr:
156860 84780 17h 19m 46.49s +02° 08′22.1 6.43 0.11 599 M5III
167162 89347 18h 13m 52.22s +02° 23′36.6 6.43 −1.35 1173 K2
150052 81499 16h 38m 47.73s −08° 37′06.9 6.44 −0.72 881 K5
157856 85307 17h 25m 57.84s −01° 39′06.9 6.44 2.49 201 F3V
162113 87224 17h 49m 19.05s +01° 57′40.4 6.44 1.34 342 K0III
148531 80708 16h 28m 42.35s +00° 03′18.3 6.46 1.65 299 K5
148743 80840 16h 30m 30.02s −07° 30′52.0 6.46 −2.34 1874 A7Ib
150381 81663 16h 40m 56.42s −08° 18′34.7 6.47 0.54 499 K0
158716 85666 17h 30m 22.65s +11° 55′26.3 6.47 1.59 309 A1V
52 Oph 52 159376 86060 17h 35m 18.50s −22° 02′37.7 6.47 −0.69 883 Ap Si
153229 83090 16h 58m 41.56s −14° 52′10.6 6.48 3.06 158 F3IV/V
171505 91090 18h 34m 47.49s +10° 53′31.2 6.48 0.03 635 A1V
148515 80719 16h 28m 48.99s −08° 07′43.2 6.49 3.16 151 F2V
اچ‌دی ۱۵۶۸۴۶ 156846 84856 17h 20m 34.31s −19° 20′01.5 6.51 3.06 160 G1V یک سیاره دارد(b)
ο Oph ο 39 156350 84625 17h 18m 00.64s −24° 17′02.7 6.59 0.75 481 G8/K0II
18 Oph 18 151659 16h 49m 44.40s −24° 38′24.0 7.10 A1m...
Gl 673 157881 85295 17h 25m 45.23s +02° 06′41.1 7.54 8.10 25 K5 nearby; high حرکت خاص star
اچ‌دی ۱۴۹۱۴۳ 149143 81022 16h 32m 51.05s +02° 05′05.4 7.90 3.89 207 G0 یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۷۰۴۶۹ 170469 90593 18h 29m 10.98s +11° 41′43.8 8.21 4.15 212 G5IV یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۷۱۰۲۸ 171028 18h 32m 15.49s +06° 56′44.7 8.31 G0 یک سیاره دارد (b)
ستاره بارنارد 9.57 دومین ستاره نزدیک به زمین star system
Wolf 1061 10.12 سیمین ستارهنزدیک به زمین
ابرنواختر کپلر n/a Kepler's star; ابرنواختر

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]