فهرست ستاره‌های بزغاله

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی بزغاله است

نام B F HD HIP RA میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
δ Cap δ 49 207098 107556 21h 47m 02.29s ‏ 35.6″ 07′ ‎−16° 2.85 2.49 39 A5mF2 (IV) Deneb Algiedi, Scheddi
β Cap β 9 193495 100345 20h 21m 00.65s ‏ 53.0″ 46′ ‎−14° 3.05 −2.07 344 A5:n Dabih; چند ستاره
α2 Cap α2 6 192947 100064 20h 18m 03.22s ‏ 41.5″ 32′ ‎−12° 3.58 0.97 109 G6/G8III Algedi Secunda, Secunda Giedi
γ Cap γ 40 206088 106985 21h 40m 05.34s ‏ 44.1″ 39′ ‎−16° 3.69 0.54 139 A7III:mp... Nashira; α 2 CVn variable
ζ Cap ζ 34 204075 105881 21h 26m 40.03s ‏ 41.0″ 24′ ‎−22° 3.77 −1.66 398 G4Ibp... Marakk؛ یک همدم کوتوله سفید دارد
θ Cap θ 23 200761 104139 21h 05m 56.78s ‏ 57.8″ 13′ ‎−17° 4.08 0.65 158 A1V Dorsum
ω Cap ω 18 198542 102978 20h 51m 49.30s ‏ 08.9″ 55′ ‎−26° 4.12 −2.30 628 K4III Baten Algiedi
ψ Cap ψ 16 197692 102485 20h 46m 05.77s ‏ 13.9″ 16′ ‎−25° 4.13 3.30 48 F5V Pazan, Pazhan
ι Cap ι 32 203387 105515 21h 22m 14.78s ‏ 04.4″ 50′ ‎−16° 4.28 0.18 215 G8III BY Dra variable
α1 Cap α1 5 192876 100027 20h 17m 38.86s ‏ 29.6″ 30′ ‎−12° 4.30 −2.32 686 G3Ib Algedi Prima, Prima Giedi
24 Cap A 24 200914 104234 21h 07m 07.69s ‏ 20.7″ 00′ ‎−25° 4.49 −1.53 522 K5/M0III
36 Cap b 36 204381 106039 21h 28m 43.32s ‏ 25.8″ 48′ ‎−21° 4.50 0.80 179 K0III
ε Cap ε 39 205637 106723 21h 37m 04.82s ‏ 57.6″ 27′ ‎−19° 4.51 −2.03 663 B3V:p Castra, Kastra; triple star system
κ Cap κ 43 206453 107188 21h 42m 39.42s ‏ 58.7″ 51′ ‎−18° 4.72 −0.03 291 G8III
ν Cap ν 8 193432 100310 20h 20m 39.81s ‏ 32.6″ 45′ ‎−12° 4.77 0.16 272 B9IV Alshat
ρ Cap ρ 11 194943 101027 20h 28m 51.62s ‏ 49.2″ 48′ ‎−17° 4.77 2.37 99 F3V Bos
η Cap η 22 200499 104019 21h 04m 24.32s ‏ 17.8″ 51′ ‎−19° 4.82 1.39 158 A5V Armus
π Cap π 10 194636 100881 20h 27m 19.20s ‏ 42.1″ 12′ ‎−18° 5.08 −1.47 665 B4V Okul
μ Cap μ 51 207958 108036 21h 53m 17.58s ‏ 06.5″ 33′ ‎−13° 5.08 2.87 90 F3IV
46 Cap c 46 206834 107382 21h 45m 00.25s ‏ 56.7″ 04′ ‎−09° 5.10 −1.85 799 G8II-III
υ Cap υ 15 196777 101984 20h 40m 02.96s ‏ 19.0″ 08′ ‎−18° 5.15 −1.67 755 M1III
42 Cap 42 206301 107095 21h 41m 32.93s ‏ 48.7″ 02′ ‎−14° 5.16 2.60 106 G2V BY Cap; RS CVn variable
φ Cap φ 28 202320 104963 21h 15m 37.89s ‏ 06.1″ 39′ ‎−20° 5.17 −1.46 691 K0II/III
τ Cap τ 14 196662 101923 20h 39m 16.32s ‏ 17.0″ 57′ ‎−14° 5.24 −3.41 1753 B7III
41 Cap 41 206356 107128 21h 42m 00.64s ‏ 45.5″ 15′ ‎−23° 5.24 0.84 247 K0III
σ Cap σ 7 193150 100195 20h 19m 23.60s ‏ 06.6″ 07′ ‎−19° 5.28 −1.37 697 K2III
χ Cap χ 25 201184 104365 21h 08m 33.61s ‏ 36.7″ 11′ ‎−21° 5.30 1.46 191 A0V
29 Cap 29 202369 104974 21h 15m 44.83s ‏ 17.4″ 10′ ‎−15° 5.31 −1.11 628 M2III
33 Cap 33 203638 105665 21h 24m 09.60s ‏ 05.6″ 51′ ‎−20° 5.38 1.16 228 K0III
30 Cap 30 202671 105143 21h 17m 57.28s ‏ 06.5″ 59′ ‎−17° 5.40 −0.85 579 B5II/III
λ Cap λ 48 207052 107517 21h 46m 32.08s ‏ 57.4″ 21′ ‎−11° 5.57 0.80 294 A1V
203475 105576 21h 23m 00.47s ‏ 08.6″ 40′ ‎−22° 5.63 −0.92 667 M0III
195564 101345 20h 32m 23.51s ‏ 13.1″ 51′ ‎−09° 5.66 3.74 79 G3V
199260 103389 20h 56m 47.27s ‏ 46.4″ 17′ ‎−26° 5.70 4.09 68 F7V
37 Cap 37 205289 106559 21h 34m 51.07s ‏ 03.8″ 05′ ‎−20° 5.70 3.53 88 F5V
192310 99825 20h 15m 16.58s ‏ 57.1″ 01′ ‎−27° 5.73 6.00 29 K3V
19 Cap 19 199012 103226 20h 54m 47.85s ‏ 22.3″ 55′ ‎−17° 5.78 0.36 395 K0III
35 Cap 35 204139 105928 21h 27m 14.83s ‏ 46.1″ 11′ ‎−21° 5.78 0.02 462 K3III
196857 102026 20h 40m 32.56s ‏ 27.7″ 07′ ‎−16° 5.79 0.77 329 K0III
ξ Cap ξ 2 191862 99572 20h 12m 25.76s ‏ 01.3″ 37′ ‎−12° 5.84 3.60 91 F5V
4 Cap 4 192879 100062 20h 18m 01.38s ‏ 35.6″ 48′ ‎−21° 5.86 0.76 341 G8III
198174 102772 20h 49m 17.61s ‏ 52.3″ 46′ ‎−25° 5.86 −1.37 911 B8II
44 Cap 44 206561 107232 21h 43m 04.40s ‏ 59.1″ 23′ ‎−14° 5.88 0.39 409 A9/F0V
199443 103460 20h 57m 40.61s ‏ 53.6″ 01′ ‎−16° 5.89 2.12 185 A2/A3III
17 Cap 17 197725 102487 20h 46m 09.97s ‏ 50.4″ 30′ ‎−21° 5.91 1.32 270 A1V
ο Cap ο 12 195094 101123 20h 29m 53.89s ‏ 58.7″ 34′ ‎−18° 5.94 1.62 239 A1V ستاره دوتایی
45 Cap 45 206677 107302 21h 44m 00.98s ‏ 57.8″ 44′ ‎−14° 5.96 2.36 171 A7IV/V
47 Cap 47 207005 107487 21h 46m 16.26s ‏ 33.4″ 16′ ‎−09° 6.00 −1.89 1235 M3III
200052 103777 21h 01m 45.27s ‏ 51.4″ 52′ ‎−26° 6.04 1.24 298 A3V
202261 104914 21h 15m 06.62s ‏ 42.3″ 20′ ‎−17° 6.05 0.78 368 K0III
208735 108494 21h 58m 43.78s ‏ 58.5″ 10′ ‎−21° 6.06 −3.64 2835 M2III
199947 103703 21h 00m 51.78s ‏ 51.1″ 31′ ‎−17° 6.07 −0.05 545 K3III
206005 106938 21h 39m 28.09s ‏ 36.4″ 34′ ‎−10° 6.07 1.12 319 K0
β2 Cap β2 193452 100325 20h 20m 46.52s ‏ 05.6″ 47′ ‎−14° 6.09 1.18 313 B9.5III/IV component of the β Cap system
195330 101221 20h 31m 04.33s ‏ 21.8″ 03′ ‎−15° 6.10 1.15 318 K1/K2III+..
195838 101507 20h 34m 11.66s ‏ 16.5″ 43′ ‎−13° 6.11 3.53 107 G0V
195006 101090 20h 29m 31.34s ‏ 29.4″ 23′ ‎−22° 6.13 0.07 531 K5III
191110 99221 20h 08m 31.27s ‏ 45.0″ 03′ ‎−10° 6.18 0.15 524 B9.5III
201057 104297 21h 07m 44.68s ‏ 20.8″ 27′ ‎−17° 6.18 0.57 432 B9.5V
196078 101608 20h 35m 32.21s ‏ 32.9″ 31′ ‎−16° 6.19 1.91 235 A5II/III
207760 107901 21h 51m 41.66s ‏ 21.9″ 37′ ‎−18° 6.19 2.15 210 F0V
198208 102780 20h 49m 20.54s ‏ 08.8″ 02′ ‎−18° 6.20 −1.49 1124 K3III
206546 107238 21h 43m 13.48s ‏ 15.4″ 37′ ‎−19° 6.23 1.02 360 A0m...
27 Cap 27 201352 104452 21h 09m 32.93s ‏ 22.8″ 33′ ‎−20° 6.25 2.59 176 F2IV/V
20 Cap 20 199728 103616 20h 59m 36.13s ‏ 06.8″ 02′ ‎−19° 6.26 0.66 430 Ap Si
193896 100524 20h 23m 00.78s ‏ 16.8″ 39′ ‎−09° 6.29 0.66 435 G5II-III
196947 102094 20h 41m 24.26s ‏ 59.5″ 59′ ‎−25° 6.29 −0.19 644 K2III
3 Cap 3 192666 99918 20h 16m 22.80s ‏ 13.5″ 20′ ‎−12° 6.30 0.26 527 B9IV
207503 107750 21h 49m 41.02s ‏ 22.5″ 43′ ‎−12° 6.31 0.35 506 A1/A2III
198732 103071 20h 53m 01.10s ‏ 59.0″ 46′ ‎−23° 6.32 1.94 245 K0III
ξ1 Cap ξ1 1 191753 99529 20h 11m 57.90s ‏ 32.5″ 23′ ‎−12° 6.34 0.49 483 K0III
195549 101384 20h 32m 52.35s ‏ 37.4″ 56′ ‎−24° 6.35 1.19 350 A0V
196761 101997 20h 40m 11.44s ‏ 30.0″ 46′ ‎−23° 6.36 5.53 48 G8/K0V
196385 101808 20h 37m 52.18s ‏ 33.1″ 06′ ‎−25° 6.38 2.87 164 A9V
203639 105662 21h 24m 07.94s ‏ 49.5″ 44′ ‎−22° 6.38 0.56 476 K0III
207552 107797 21h 50m 12.97s ‏ 41.6″ 50′ ‎−16° 6.38 −0.40 739 K3III
191639 99457 20h 11m 10.08s ‏ 32.4″ 50′ ‎−08° 6.39 −11.22 108667 B1V
205342 106590 21h 35m 15.91s ‏ 15.4″ 27′ ‎−23° 6.39 1.03 385 K1III
194918 101011 20h 28m 43.58s ‏ 29.4″ 44′ ‎−15° 6.41 0.02 617 G8III
204943 106363 21h 32m 33.22s ‏ 25.6″ 35′ ‎−24° 6.43 2.22 226 A7V
203607 105646 21h 23m 55.86s ‏ 08.7″ 12′ ‎−25° 6.47 −0.71 888 K1III
197540 102414 20h 45m 13.12s ‏ 50.3″ 14′ ‎−27° 6.50 0.70 470 G8III
ο Cap ο 12 195093 101120 20h 29m 52.58s ‏ 10.2″ 35′ ‎−18° 6.74 3.63 136 A7/A8V
τ1 Cap τ1 13 196348 101751 20h 37m 21.16s ‏ 50.0″ 08′ ‎−15° 6.76 −0.40 883 K1III
50 Cap 50 207061 107527 21h 46m 42.09s ‏ 52.2″ 41′ ‎−11° 7.01 3.04 203 F6V
31 Cap 31 202723 105168 21h 18m 15.64s ‏ 44.2″ 27′ ‎−17° 7.07 1.99 338 F0V
HD 202206 202206 104903 21h 14m 57.77s ‏ 21.15″ 47′ ‎−28° 8.08 4.75 151 G6V has a کوتوله قهوه‌ای (b) and a planet (c)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]