پرش به محتوا

فهرست دهستان‌های مادرید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دهستان‌های استان مادرید

استان مادرید در بخش خودمختار مادرید اسپانیا ۱۷۹ دهستان دارد.

فهرست

[ویرایش]
نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
لا آسبدا ۵۳
آخالبیر ۲٬۵۲۶
آلامدا دل بایه ۱۸۸
ال آلامو ۵٬۲۳۳
آلکالا د هنارس ۱۷۹٬۶۰۲
آلکبنداس ۹۵٬۱۰۴
آلکرکن ۱۴۹٬۵۹۴
آلدئا دل فرسنو ۱٬۶۱۶
آلخته ۱۶٬۰۱۱
آلپدرته ۸٬۸۱۱
آمبیته ۳۱۲
آنچوئلو ۵۹۰
آرانخوئس ۴۰٬۹۲۸
آرگاندا دل ری ۳۳٬۹۴۵
آریملینس ۵٬۴۲۸
ال آتاسار ۱۰۱
باترس ۱٬۰۴۷
بسریل د لا سیرا ۳٬۸۷۹
بلمنته د تاخو ۱٬۱۵۹
ال بروئکو ۳۹۱
برسسا دل لسیا ۱۵۲
بادییا دل منته ۲۷٬۱۴۵
ال بالو ۳٬۸۱۰
براخس ۱۷۹
برئا د تاخو ۴۴۳
برونته ۶٬۲۱۶
بویتراگو دل لسیا ۱٬۶۶۸
بوستاربیخو ۱٬۵۹۹
کابانییاس د لا سیرا ۵۱۴
لا کابرا ۱٬۹۲۳
کادالسو د لس بیدریس ۲٬۳۲۹
کامارما د استروئلاس ۲٬۹۵۰
کامپو رئال ۲٬۹۷۷
کاننسیا ۴۵۰
کارابانیا ۱٬۲۰۱
کاساروبوئلس ۱٬۰۹۰
سنیسینتس ۱٬۸۸۵
سرسدییا ۶٬۰۳۷
سربرا د بویتراگو ۱۰۸
سیمپسوئلس ۱۵٬۰۷۵
کبنیا ۳٬۲۵۳
کلمنار د اورخا ۵٬۴۵۲
کلمنار دل آریو ۹۶۱
کلمنار بیخو ۳۵٬۶۶۴
کلمنارخو ۵٬۵۷۰
کیادو مدیانو ۵٬۰۹۵
کیادو بییالبا ۴۸٬۸۸۵
کرپا ۴۵۲
کسلادا ۷۹٬۸۶۲
کوباس د لا ساگرا ۲٬۰۷۵
چاپینریا ۱٬۵۳۲
چینچن ۴٬۳۴۶
داگانسو د آریبا ۴٬۷۲۵
ال اسکریال ۱۱٬۹۱۲
استرمرا ۱٬۰۷۴
فرسندییاس د لا اولیبا ۹۵۵
فرسنو د ترته ۸۱۱
فوئنلابرادا ۱۷۹٬۷۳۵
فوئنته ال ساس د خاراما ۴٬۸۷۸
فوئنتیدوئنیا د تاخو ۱٬۴۷۶
گالاپاگار ۲۴٬۹۲۷
گارگانتا د لس منتس ۳۳۴
گارگانتییا دل لسیا ای پینییا د بویتراگو ۲۷۹
گاسکنس ۱۲۲
ختافه ۱۵۶٬۳۲۰
گرینین ۶٬۰۰۸
گوادالیکس د لا سیرا ۳٬۶۷۳
گواداراما ۱۱٬۲۸۰
لا هیروئلا ۸۸
هرکاخو د لا سیرا ۱۳۹
هرکاخوئلو د لا سیرا ۱۰۹
هیو د مانسانارس ۶٬۳۷۴
هومانس د مادرید ۱۰٬۵۶۱
لگانس ۱۷۴٬۴۳۶
لچس ۳٬۴۸۹
لسیا ۴۸۵
لسیوئلا ناباس سیتیگلسیاس ۷۰۸
مادارکس ۳۰
مادرید ۳٬۰۱۶٬۷۸۸
ماخاداهندا ۵۲٬۸۶۴
مانسانارس ال رئال ۴٬۶۸۸
مکو ۸٬۰۰۷
مخرادا دل کامپو ۱۷٬۵۶۰
میرافلرس د لا سیرا ۴٬۰۳۸
ال ملار ۴٬۲۷۵
لس ملینس ۳٬۶۹۱
منتخو د لا سیرا ۳۱۸
مرالخا د انمدیو ۳٬۳۶۴
مرالسارسال ۷٬۱۱۸
مراتا د تاخونیا ۵٬۶۶۴
مستلس ۱۹۸٬۸۱۹
ناباسرادا ۲٬۰۱۶
نابالافوئنته ۵۹۹
نابالاگامیا ۱٬۳۵۶
نابالکارنرو ۱۴٬۹۳۶
ناباردندا ای سان مامس ۱۱۲
ناباس دل ری ۱٬۸۶۲
نوئبو باستان ۴٬۰۸۳
اولمدا د لاس فوئنتس ۱۵۰
اوروسکو د تاخونیا ۶۵۳
پاراکوئیس د خاراما ۶٬۶۷۳
پارلا ۸۰٬۵۴۵
پاتنس ۳۵۶
پدرسوئلا ۱٬۷۷۶
پلایس د لا پرسا ۱٬۵۹۷
پرالس د تاخونیا ۲٬۰۹۹
پسوئلا د لاس ترس ۴۷۶
پینییا دل بایه ۱۴۷
پینتو ۳۱٬۷۳۷
پینیوئکار گاندویاس ۱۷۹
پسوئلو د آلارکن ۷۱٬۲۴۶
پسوئلو دل ری ۲۱۹
پرادنا دل رینکن ۱۰۴
پوئبلا د لا سیرا ۱۱۰
پوئنتس بیخاس ۴۲۵
کیخرنا ۱٬۳۴۲
راسکافریا ۱٬۶۳۳
ردوئنیا ۱۹۳
ریباتخادا ۴۰۱
ریباس باسیامادرید ۳۹٬۲۷۸
ربلدییو د لا خارا ۱۰۳
ربلدو د چابلا ۳٬۳۱۹
ربرگردو ۸۰
لاس رساس د مادرید ۶۲٬۵۲۷
رساس د پوئرتو رئال ۲۵۷
سان آگوستین دل گوادالیکس ۷٬۰۷۴
سان فرناندو د هنارس ۳۶٬۶۵۸
سان لرنسو د ال اسکریال ۱۳٬۱۶۴
سان مارتین د لا بگا ۱۲٬۳۸۲
سان مارتین د بالدیگلسیاس ۶٬۳۴۸
سان سباستیان د لس ریس ۶۰٬۳۲۳
سانتا ماریا د لا آلامدا ۷۹۸
سانترکاس ۶۱۱
لس سانتس د لا هومسا ۹۵۱
لا سرنا دل منته ۱۱۵
سرانییس دل بایه ۱٬۱۶۳
سبییا لا نوئبا ۴٬۴۹۵
سمسیرا ۱۱۲
ستو دل رئال ۷٬۱۱۰
تالامانکا د خاراما ۱٬۶۵۵
تیلمس ۲٬۱۰۰
تیتولسیا ۹۲۹
ترخن د آردس ۱۰۱٬۰۵۶
ترخن د لا کالسادا ۴٬۸۴۷
ترخن د بلاسکو ۲٬۳۳۳
ترلاگونا ۳٬۱۵۷
ترلدنس ۱۵٬۹۱۶
ترمچا د خاراما ۳۷۴
ترس د لا آلامدا ۴٬۸۷۱
ترس کانتس ۳۷٬۶۸۸
بالداراسته ۶۱۵
بالدئابرو ۶۷۹
بالدلاگونا ۵۹۱
بالدمانکو ۴۹۹
بالدماکدا ۶۳۰
بالدمرییو ۷٬۱۱۱
بالدمرو ۳۴٬۱۶۳
بالدلمس ۱٬۸۹۳
بالدپیلاگس ۳۰۸
بالدترس د خاراما ۲٬۳۴۴
بالدیلچا ۲٬۰۴۱
بالبرده د آلکالا ۳۱۵
بلییا د سان آنتنیو ۸٬۱۸۸
ال بین ۱٬۱۸۴
بنتورادا ۹۸۶
بییا دل پرادو ۴٬۳۵۰
بییاکنخس ۲٬۹۷۲
بییالبییا ۵٬۱۳۸
بییامانریکه د تاخو ۶۳۳
بییامانتا ۱٬۷۳۵
بییامانتییا ۳۶۳
بییانوئبا د لا کانیادا ۱۲٬۱۰۹
بییانوئبا د پرالس ۷۹۳
بییانوئبا دل پاردییو ۶٬۴۱۵
بییار دل اولمو ۱٬۵۸۲
بییارخو د سالبانس ۵٬۸۷۱
بییابیسیسا د اودن ۲۱٬۴۶۱
بییابیخا دل لسیا ۱۸۳
سارسالخو ۱٬۱۳۳

جستارهای وابسته

[ویرایش]

منابع

[ویرایش]

پیوند به بیرون

[ویرایش]