درگاه:دانش/گفتارنیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گفتارنیک ۱

درگاه:دانش/گفتارنیک/۱

چنین گفت پیغمبر راستگویزگهواره تا گور دانش بجوی

ابوریحان بیرونی

گفتارنیک ۲

درگاه:دانش/گفتارنیک/۲

«اگر دانش را به‌خاطر کسب درآمد فرا می‌گیرید به‌حق آن‌هائی که به‌خاطر خود، علم و دانش اندوخته‌اند تجاوز کرده‌اید.»

آندره ژید

گفتارنیک ۳

درگاه:دانش/گفتارنیک/۳

اگر دانش به روزی بر فزودیزنادان تنگ روزی تر نبودی

سعدی

گفتارنیک ۴

درگاه:دانش/گفتارنیک/۴

به دانش بود نیک فرجام توبه مینو دهد چرخ آرام تو

فردوسی

شاهنامه

گفتارنیک ۵

درگاه:دانش/گفتارنیک/۵

تکیه بر حسن مکن، در طلب علم برآیاین درختیست که هر فصل دهد بر تو ثمر

ایرج‌میرزا

گفتارنیک ۶

درگاه:دانش/گفتارنیک/۶

دانش طلب و بزرگی آموزتا، به نگرند روزت از روز

نظامی

گفتارنیک ۷

درگاه:دانش/گفتارنیک/۷

درخت تو گر بار دانش بگیردبه‌زیر آوری چرخ نیلوفری را

ناصرخسرو

گفتارنیک ۸

درگاه:دانش/گفتارنیک/۸

ز دانش چو جان تو را مایه نیستبه از خامشی هیچ پیرایه نیست

فردوسی

شاهنامه

گفتارنیک ۹

درگاه:دانش/گفتارنیک/۹

میاسای زآموختن یک زمانزدانش میفکن دل اندر گمان

فردوسی

شاهنامه

گفتارنیک ۱۰

درگاه:دانش/گفتارنیک/۱۰

«آن قدر دانش آدمی را کفایت است که راه راست از کج و سعادت را از شقاوت شناسد.»

جالینوس

گفتارنیک ۱۱

درگاه:دانش/گفتارنیک/۱۱

«اگر شما آدمی نادان و بی‌اطلاع باشید و به‌این امر پی‌ببرید این خود یک نوع علم و اطلاع است.»

کنفوسیوس

گفتارنیک ۱۲

درگاه:دانش/گفتارنیک/۱۲

«باید درهای علم به روی همه باز باشد، هرجا مزرعه هست، هرجا آدم هست، آنجا کتاب هم باید باشد.»

ویکتور هوگو

گفتارنیک ۱۳

درگاه:دانش/گفتارنیک/۱۳

«باید شرم کنند، کسانی که بدون کم‌ترین تأمل و تفکر از پدیده‌های معجزه‌آسای علم و فن بهره می‌گیرند و سفیهانه از درک مضمون هوشمندانهٔ آن عاجزند، همانند گاوی که از لذت نشخوار گیاهان برخوردار است ولی از علم ِ گیاه‌شناسی بی‌خبر است.»

آلبرت اینشتین

گفتارنیک ۱۴

درگاه:دانش/گفتارنیک/۱۴

«بعضی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به‌عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به‌دست بیاورند حاضر نیستند که اشتباهات و لغزش‌های آنان را اصلاح و جبران نمایند.»

پورسینا

گفتارنیک ۱۵

درگاه:دانش/گفتارنیک/۱۵

«بهتر است که انسان چیزی نداند تا بسیاری چیزها را نیمه‌تمام بداند؛ بهتر است که با عقاید خودمان یک ابله سفیه باشیم تا آن‌که با عقاید دیگران یک مرد دانشمند به‌حساب آییم.»

فریدریش نیچه

گفتارنیک ۱۶

درگاه:دانش/گفتارنیک/۱۶

«تخیل مهمتر از دانش است.علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد.»

آلبرت اینشتین

گفتارنیک ۱۷

درگاه:دانش/گفتارنیک/۱۷

«حاصل من فقط از فضل این شد که بر جهل خود دانا شدم.»

بقراط

گفتارنیک ۱۸

درگاه:دانش/گفتارنیک/۱۸

«حکمت درختی است که در دل روئیده و میوه از زبان دهد.»

بطلمیوس

گفتارنیک ۱۹

درگاه:دانش/گفتارنیک/۱۹

«دانش اگر در ستاره ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت.»

محمد

گفتارنیک ۲۰

درگاه:دانش/گفتارنیک/۲۰

«داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است»

ویلیام شکسپیر

گفتارنیک ۲۱

درگاه:دانش/گفتارنیک/۲۱

«دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به‌هر قومی که باشد از آن همهٔ جهانیان است.»

پوشکین

گفتارنیک ۲۲

درگاه:دانش/گفتارنیک/۲۲

«زینت انسان سه‌چیز است: علم، محبت، آزادی.»

افلاطون

گفتارنیک ۲۳

درگاه:دانش/گفتارنیک/۲۳

«علم و دانش کلیدی است که تمام درها باآن باز می‌شود.»

آناتول فرانس

گفتارنیک ۲۴

درگاه:دانش/گفتارنیک/۲۴

«قرون تاریک بازخواهد گشت، عصر حجر بربال‌های درخشان دانش بازخواهد گشت، چه‌بسا امروز برکت‌های بی‌شمار به‌بشر ارزانی داشته تا یک‌روز مایهٔ نابودی وی شود، زنهار فرصت از دست نرود.»

وینستون چرچیل

گفتارنیک ۲۵

درگاه:دانش/گفتارنیک/۲۵

«کشوری که افراد آن از علم و دانش بهره‌مند باشند دیگر طعم گرسنگی را نچشیده، زندگی راحت و آسوده‌ای خواهند داشت.»

کنفوسیوس

گفتارنیک ۲۶

درگاه:دانش/گفتارنیک/۲۶

«هرچه که به ذهنت می‌آید تخیل و هر چه انجام می‌دهی علم است. تمام تاریخ بشر چیزی جز داستانی علمی-تخیلی نیست.»

ری بردبری

گفتارنیک ۲۷

درگاه:دانش/گفتارنیک/۲۷

«لذتی که از علم حاصل می‌شود بی‌آلایش است.»

افلاطون

گفتارنیک ۲۸

درگاه:دانش/گفتارنیک/۲۸

«هم‌زمان با گسترش دایرهٔ دانش ما، تاریکی‌ای که این دایره را احاطه می‌کند نیز گسترده می‌شود.»

آلبرت اینشتین

گفتارنیک ۲۹

درگاه:دانش/گفتارنیک/۲۹

«هنر و دانش، برگزیده‌ترین و بزرگوارترین انسان‌ها را به‌هم مربوط می‌سازد.»

بتهوون

گفتارنیک ۳۰

درگاه:دانش/گفتارنیک/۳۰

«جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن»

ارد بزرگ

گفتارنیک ۳۱

گفتارنیک ۳۲

گفتارنیک ۳۳

گفتارنیک ۳۴

گفتارنیک ۳۵

گفتارنیک ۳۶

گفتارنیک ۳۷

گفتارنیک ۳۸

گفتارنیک ۳۹

گفتارنیک ۴۰

گفتارنیک ۴۱

گفتارنیک ۴۲

گفتارنیک ۴۳

گفتارنیک ۴۴

گفتارنیک ۴۵

گفتارنیک ۴۶

گفتارنیک ۴۷

گفتارنیک ۴۸

گفتارنیک ۴۹

گفتارنیک ۵۰

گفتارنیک ۵۱

گفتارنیک ۵۲

گفتارنیک ۵۳

گفتارنیک ۵۴

گفتارنیک ۵۵

گفتارنیک ۵۶

گفتارنیک ۵۷

گفتارنیک ۵۸

گفتارنیک ۵۹

گفتارنیک ۶۰

گفتارنیک ۶۱

گفتارنیک ۶۲

گفتارنیک ۶۳

گفتارنیک ۶۴

گفتارنیک ۶۵

گفتارنیک ۶۶

گفتارنیک ۶۷

گفتارنیک ۶۸

گفتارنیک ۶۹

گفتارنیک ۷۰

گفتارنیک ۷۱

گفتارنیک ۷۲

گفتارنیک ۷۳

گفتارنیک ۷۴

گفتارنیک ۷۵

گفتارنیک ۷۶

گفتارنیک ۷۷

گفتارنیک ۷۸

گفتارنیک ۷۹

گفتارنیک ۸۰

گفتارنیک ۸۱

گفتارنیک ۸۲

گفتارنیک ۸۳

گفتارنیک ۸۴

گفتارنیک ۸۵

گفتارنیک ۸۶

گفتارنیک ۸۷

گفتارنیک ۸۸

گفتارنیک ۸۹

گفتارنیک ۹۰

گفتارنیک ۹۱

گفتارنیک ۹۲

گفتارنیک ۹۳

گفتارنیک ۹۴

گفتارنیک ۹۵

گفتارنیک ۹۶

گفتارنیک ۹۷

گفتارنیک ۹۸

گفتارنیک ۹۹