الگو:جعبه اطلاعات آرایه زیستی/گونه‌ها

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usage

{{Taxobox/core|status system parameter|conservation status parameter}}

Returns the conservation code coloured circles and adds categories.

IUCN2.3

Value Image and text Category added
EX
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های منقرض‌شده
EW
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های منقرض‌شده در طبیعت
CR
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
EN
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در معرض خطر
VU
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های آسیب‌پذیر
LR
وضعیت بقا
alt =
خطر کم (IUCN 2.3)
Category:Invalid conservation status
CD
LR/CD
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های وابسته به حفاظت
NT
LR/NT
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های نزدیک تهدید
LC
LR/LC
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های کمترین نگرانی
DD
وضعیت بقا

اطلاعات کم (IUCN 2.3)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های کمبود داده
NE
وضعیت بقا
ارزیابی‌نشده (IUCN 2.3)
none
NR
وضعیت بقا
شناسایی‌نشده (IUCN 2.3)
none
PE
وضعیت بقا

در معرض انقراض، احتمالاً منقرض‌شده (IUCN 2.3)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
PEW
وضعیت بقا

در معرض انقراض, احتمالاً منقرض‌شده در حیات وحش (IUCN 2.3)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
other
وضعیت بقا
وضعیت نامشخص (IUCN 2.3)
Category:Invalid conservation status

IUCN3.1

Value Image and text Category added
EX
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های منقرض‌شده
EW
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های منقرض‌شده در طبیعت
CR
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
EN
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در معرض خطر
VU
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های آسیب‌پذیر
NT
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های نزدیک تهدید
LC
وضعیت بقا
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های کمترین نگرانی
DD
وضعیت بقا

اطلاعات کم (IUCN 3.1)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های کمبود داده
NE
وضعیت بقا
ارزیابی‌نشده (IUCN 3.1)
none
NR
وضعیت بقا
شناسایی‌نشده (IUCN 3.1)
none
PE
وضعیت بقا

در معرض انقراض، احتمالاً منقرض‌شده (IUCN 3.1)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
PEW
وضعیت بقا

در معرض انقراض, احتمالاً منقرض‌شده در حیات وحش (IUCN 3.1)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
other
وضعیت بقا
وضعیت نامشخص (IUCN 3.1)
Category:Invalid conservation status

EPBC

Value Image and text Category added
EX
وضعیت بقا
رده:زیواگان منقرض شده قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی
EW
وضعیت بقا
Category:EPBC Act extinct in the wild biota
CR
وضعیت بقا
رده:قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی زیواگان در معرض خطر قطعی
EN
وضعیت بقا
رده:قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی زیواگان در معرض خطر
VU
وضعیت بقا
رده:قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی زیاگان آسیب‌پذیر
CD
وضعیت بقا
رده:قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی زیاگان وابسته به حفاظت
DL
وضعیت بقا
none
other
وضعیت بقا
Category:Invalid conservation status

TNC

Value Image and text Category added
GX
وضعیت بقا
Category:NatureServe presumed extinct species
GH
وضعیت بقا

احتمالاً منقرض‌شده (NatureServe)
Category:NatureServe possibly extinct species
G1
وضعیت بقا

در معرض انقراض (NatureServe)
رده:گونه‌های در معرض خطر بحرانی Natureserve
G2
وضعیت بقا

در خطر انقراض { (NatureServe)
رده:گونه‌های به‌خطرافتاده NatureServe
G3
وضعیت بقا

آسیب‌پذیر { (NatureServe)
رده:گونه‌های آسیب‌پذیر NatureServe
G4
وضعیت بقا

ظاهراً امن است { (NatureServe)
رده:گونه‌های به‌ظاهر ایمن NatureServe
G5
وضعیت بقا

امن { (NatureServe)
رده:گونه‌های امن NatureServe
GU
وضعیت بقا

غیرقابل رتبه‌بندی (NatureServe)
none
TX
وضعیت بقا
رده:گونه‌های منقرض شده Natureserve
TH
وضعیت بقا

احتمالاً منقرض‌شده (NatureServe)
Category:NatureServe possibly extinct species
T1
وضعیت بقا

در معرض انقراض (NatureServe)
رده:گونه‌های در معرض خطر بحرانی Natureserve
T2
وضعیت بقا

در خطر انقراض { (NatureServe)
رده:گونه‌های به‌خطرافتاده NatureServe
T3
وضعیت بقا

آسیب‌پذیر { (NatureServe)
رده:گونه‌های آسیب‌پذیر NatureServe
T4
وضعیت بقا

ظاهراً امن است { (NatureServe)
رده:گونه‌های به‌ظاهر ایمن NatureServe
T5
وضعیت بقا

امن { (NatureServe)
رده:گونه‌های امن NatureServe
TU
وضعیت بقا

غیرقابل رتبه‌بندی (NatureServe)
none
other
وضعیت بقا
وضعیت نامشخص (NatureServe)
Category:Invalid conservation status

ESA

Value Image and text Category added
EX
وضعیت بقا
none
E
LE
وضعیت بقا
none
T
LT
وضعیت بقا
none
DL
وضعیت بقا

Delisted (ESA)
none
other
وضعیت بقا
وضعیت نامشخص (ESA)
Category:Invalid conservation status

COSEWIC

Value Image and text Category added
X
وضعیت بقا
none
XT
وضعیت بقا

ریشه‌کن‌شده (کانادا) (COSEWIC)
none
E
وضعیت بقا
none
T
وضعیت بقا
none
SC
وضعیت بقا

اهمیت ویژه (COSEWIC)
none
NAR
وضعیت بقا
none
other
وضعیت بقا
وضعیت نامشخص (COSEWIC)
Category:Invalid conservation status

Tracking categories