الگو:جعبه آرایه زیستی/گونه‌ها

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usage

{{Taxobox/core|status system parameter|conservation status parameter}}

Returns the conservation code coloured circles and adds categories.

IUCN2.3

Value Image and text Category added
EX
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های منقرض‌شده
EW
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های منقرض‌شده در طبیعت
CR
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
EN
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در خطر انقراض
VU
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های آسیب‌پذیر
LR
وضعیت حفاظت
alt =
ریسک کمتر (IUCN 2.3)
رده:وضعیت بقای نامشخص
CD
LR/CD
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های وابسته به حفاظت
NT
LR/NT
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های نزدیک تهدید
LC
LR/LC
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های کمترین نگرانی
DD
وضعیت حفاظت

کمبود داده (IUCN 2.3)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های کمبود داده
NE
وضعیت حفاظت
ارزیابی‌نشده (IUCN 2.3)
none
NR
وضعیت حفاظت
شناسایی‌نشده (IUCN 2.3)
none
PE
وضعیت حفاظت

در بحران انقراض، احتمالاً منقرض‌شده (IUCN 2.3)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
PEW
وضعیت حفاظت

در بحران انقراض، احتمالاً منقرض‌شده در طبیعت (IUCN 2.3)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
سایر
وضعیت حفاظت
وضعیت نامشخص (IUCN 2.3)
رده:وضعیت بقای نامشخص

IUCN3.1

Value Image and text Category added
EX
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های منقرض‌شده
EW
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های منقرض‌شده در طبیعت
CR
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
EN
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در خطر انقراض
VU
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های آسیب‌پذیر
NT
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های نزدیک تهدید
LC
وضعیت حفاظت
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های کمترین نگرانی
DD
وضعیت حفاظت

کمبود داده (IUCN 3.1)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های کمبود داده
NE
وضعیت حفاظت
ارزیابی‌نشده (IUCN 3.1)
none
NR
وضعیت حفاظت
شناسایی‌نشده (IUCN 3.1)
none
PE
وضعیت حفاظت

در بحران انقراض، احتمالاً منقرض‌شده (IUCN 3.1)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
PEW
وضعیت حفاظت

در بحران انقراض, احتمالاً منقرض‌شده در طبیعت (IUCN 3.1)
رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های در بحران انقراض
سایر
وضعیت حفاظت
وضعیت نامشخص (IUCN 3.1)
رده:وضعیت بقای نامشخص

EPBC

Value Image and text Category added
EX
وضعیت حفاظت
رده:زیواگان منقرض‌شده قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی
EW
وضعیت حفاظت
رده:زیواگان منقرض‌شده در طبیعت قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی
CR
وضعیت حفاظت
رده:زیواگان در بحران انقراض قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی
EN
وضعیت حفاظت
رده:زیواگان در خطر انقراض قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی
VU
وضعیت حفاظت
رده:زیواگان آسیب‌پذیر قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی
CD
وضعیت حفاظت
رده:زیواگان وابسته به حفاظت قانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی
DL
وضعیت حفاظت
none
سایر
وضعیت حفاظت
رده:وضعیت بقای نامشخص

TNC

Value Image and text Category added
GX
وضعیت حفاظت
رده:گونه‌های منقرض‌شده NatureServe
GH
وضعیت حفاظت

احتمالاً منقرض‌شده (NatureServe)
رده:گونه‌های شاید منقرض‌شده NatureServe
G1
وضعیت حفاظت

در معرض انقراض (NatureServe)
رده:گونه‌های در خطر بحرانی NatureServe
G2
وضعیت حفاظت

در خطر انقراض (NatureServe)
رده:گونه‌های به‌خطرافتاده NatureServe
G3
وضعیت حفاظت

آسیب‌پذیر (NatureServe)
رده:گونه‌های آسیب‌پذیر NatureServe
G4
وضعیت حفاظت

ظاهراً امن است (NatureServe)
رده:گونه‌های به‌ظاهر امن NatureServe
G5
وضعیت حفاظت

امن (NatureServe)
رده:گونه‌های امن NatureServe
GU
وضعیت حفاظت

غیرقابل رتبه‌بندی (NatureServe)
none
TX
وضعیت حفاظت
رده:گونه‌های منقرض‌شده NatureServe
TH
وضعیت حفاظت

احتمالاً منقرض‌شده (NatureServe)
رده:گونه‌های شاید منقرض‌شده NatureServe
T1
وضعیت حفاظت

در معرض انقراض (NatureServe)
رده:گونه‌های در خطر بحرانی NatureServe
T2
وضعیت حفاظت

در خطر انقراض (NatureServe)
رده:گونه‌های به‌خطرافتاده NatureServe
T3
وضعیت حفاظت

آسیب‌پذیر (NatureServe)
رده:گونه‌های آسیب‌پذیر NatureServe
T4
وضعیت حفاظت

ظاهراً امن است (NatureServe)
رده:گونه‌های به‌ظاهر امن NatureServe
T5
وضعیت حفاظت

امن (NatureServe)
رده:گونه‌های امن NatureServe
TU
وضعیت حفاظت

غیرقابل رتبه‌بندی (NatureServe)
none
سایر
وضعیت حفاظت
وضعیت نامشخص (NatureServe)
رده:وضعیت بقای نامشخص

ESA

Value Image and text Category added
EX
وضعیت حفاظت
none
E
LE
وضعیت حفاظت
none
T
LT
وضعیت حفاظت
none
DL
وضعیت حفاظت

Delisted (ESA)
none
سایر
وضعیت حفاظت
وضعیت نامشخص (ESA)
رده:وضعیت بقای نامشخص

COSEWIC

Value Image and text Category added
X
وضعیت حفاظت
none
XT
وضعیت حفاظت

ریشه‌کن‌شده (کانادا) (COSEWIC)
none
E
وضعیت حفاظت
none
T
وضعیت حفاظت
none
SC
وضعیت حفاظت

اهمیت ویژه (COSEWIC)
none
NAR
وضعیت حفاظت
none
سایر
وضعیت حفاظت
وضعیت نامشخص (COSEWIC)
رده:وضعیت بقای نامشخص

Tracking categories