پودمان:ویکیداده/I18n

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[ایجاد] [پاکسازی]
return {
-- Error message
	["property-param-not-provided"] = "پارامتر 'property' یافت نشد",
	["qualifier-param-not-provided"] = "پارامتر 'qualifier' یافت نشد",
	["entity-param-not-provided"] = "پارامتر 'entity' یافت نشد",
	["entity-not-found"] = "entité پیدا نشد",
	["unknown-claim-type"] = "نوع affirmation شناسایی نشد",
	["unknown-snak-typeg"] = "نوع 'snak' شناسایی نشد",
	["unknown-datavalue-type"] = "نوع مقداردهی داده شناسایی نشد",
	["unknown-entity-type"] = "نوع entité شناسایی نشد",
	["invalid-id"] = "شناساگر شناسایی نشد",
	["invalid-datatype"] = "داده نوع $1 باید بشود $2",
	["invalid-linktype"] = "نوع پیوند شناسایی نشد",
	["invalid-event-type"] = "l'événement devrait être une chaîne, est $1",
	["invalid-entity-id"] = "شناساگر entité نامعتبر است : $1",
	["invalid-project-code"] = "شناساگر پروژه ویکی‌رسانه نامعتبر است : $1",
	["cat-unsorted-issue"] = "خطای کد ویکی‌داده",
	
-- Autres messages
	["no-label"] = "بدون برچسب",
	['no description'] = "صفحه توضیحات",
	["novalue"] = "-",
	["hidevalue"] = "-", -- symbol signalling in the wikitext that the value should not be displayed
	["somevalue"] = "شناسایی نشد",
	["sometime"] = "تاریخ شناسایی نشد",
	['to translate'] = 'داده‌های ترجمه‌نشده در ویکی‌داده',
	["trackingcat"] = 'استفاده از $1',
	['see-wikidata-value'] = "داده‌ها را در ویکی‌داده ببینید و بویرایید", -- lien vers des valeurs sur une propriété Wikidata
	['see-wikidata'] = "دیدن آیتم وابسته در ویکی‌داده", -- utilisé sur les liens Wikidata par défaut en l'absence de lien interne disponible
	['see-another-project'] = "در $1",
	['see-another-language'] = "در ویکی‌پدیای $1",
	['activate-query'] = '<div class="par_wikidata"></div>', -- activates an on-demand-only query
	['qualif-separator'] = " ; ", -- separate qualifiers shown next to a standard statement


	['approximate-value'] = "environ $1",
	['approximate-place'] = "$1 (ou environs)",
	['uncertain-information'] = "$1 (?)",

}